Kiedy zaznaczać opcję: “Korzystanie z internatu” w danych dziedzinowych ucznia?

Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe – dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania szkoła, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w sz...

Nie możemy zgłosić uczniów do egzaminu. Wyświetla się komunikat o konieczności złożenia wniosku o upoważnienie do SIO przez kierownika lub p.o. kierownika/ osoba wykonująca obowiązki służbowe Kierownika jednostki .

Oznacza to, że w placówce nie ma nikogo upoważnionego z funkcją kierownika jednostki lub p.o. kierownika/ osoba wykonująca obowiązki służbowe Kierownika jednostki ...

Dlaczego nie mogę dodać dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim do oddziału o specyfikacji specjalnej?

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych s...

Dla jakich oddziałów mogę przypisać ucznia bez wykazywania mu adresu zamieszkania?

Ucznia bez wpisanego adresu zamieszkania można przypisać do: oddziału wczesnego wspomagania rozwoju, IPET, kwalifikacyjnych kursów zawodowych, międzyszkolnej grupy naucza...

W jakiej sytuacji można usunąć adres zamieszkania ucznia?

Adres można usunąć jeśli w nauce ucznia ostatnią wykazaną informacją jest spełnianie obowiązku szkolnego/przedszkolnego. Nie można usunąć adresu jeśli uczeń był...

Jak wykazać w oddziale przedszkolnym dziecko, które nie ukończyło 2,5 roku?

Art. 31 ust. 3 Prawa oświatowego brzmi: „W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.” W SIO w oddział...

Uczeń został adoptowany i związku z tym zmienił nazwisko i PESEL. Dotychczas posiadał orzeczenie, które próbuje ponownie wprowadzić. Jednak pojawia się komunikat: „ Orzeczenie o takim samym typie, numerze, dacie wydania i numerze REGON poradni jest już przypisane do innego ucznia w innej placówce”. Dlaczego nie mogę wprowadzić tego orzeczenia skoro wprowadziłam zakończenie jego obowiązywania przy poprzednich danych ucznia?

W przypadku zmiany danych ucznia Poradnia powinna wydać nowe orzeczenie....