Z jaką datą zakończyć w danych dziedzinowych dowożenie ucznia?

Należy wprowadzić faktyczne daty rozpoczęcia i zakończenia dowożenia uczniów. Na czas ferii, na czas nauki zdalnej i innych przerw, proszę nie robić przerwy w przypisa...

Kiedy zakończyć korzystanie z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego?

Za datę zakończenia korzystania z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego uznajemy koniec roku szkolnego, tj. 31.08. W przypadku zakończenia zajęć w trakcie roku...

W jaki sposób zarejestrować imię/nazwisko w języku ukraińskim?

Proszę wprowadzić imię / nazwisko w języku ukraińskim stosując sposób transliteracji określony w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza...

Czy uczniowi przypisanemu do oddziału dodatkowego „Oddział przygotowawczy” można wykazać dane dziedzinowe?

Dane dziedzinowe jakie można wykazać z poziomu przypisania ucznia do dodatkowego oddziału przygotowawczego to:
- zakres korzystania z dodatkowej, bezpłatnej nauki jęz...

Kiedy zaznaczać opcję: “Korzystanie z internatu” w danych dziedzinowych ucznia?

Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe – dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania szkoła, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w sz...

Nie możemy zgłosić uczniów do egzaminu. Wyświetla się komunikat o konieczności złożenia wniosku o upoważnienie do SIO przez kierownika lub p.o. kierownika/ osoba wykonująca obowiązki służbowe Kierownika jednostki.

Oznacza to, że w placówce nie ma nikogo upoważnionego z funkcją kierownika jednostki lub p.o. kierownika/ osoba wykonująca obowiązki służbowe Kierownika jednostki. Aby...

Dlaczego nie mogę dodać dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim do oddziału o specyfikacji specjalnej?

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych s...

Dla jakich oddziałów mogę przypisać ucznia bez wykazywania mu adresu zamieszkania?

Ucznia bez wpisanego adresu zamieszkania można przypisać do: oddziału wczesnego wspomagania rozwoju, IPET, kwalifikacyjnych kursów zawodowych, międzyszkolnej grupy naucza...