Uczniowie

Uczeń w roku szkolnym tj. 2018/2019 realizuje obowiązek szkolny w szkole w Anglii. W naszej szkole wpisany jest do ewidencji oraz do księgi ucznia i będzie kontynuował naukę w przyszłym roku szkolnym. Jak ma być ujęty w systemie nowe SIO?

Uczniowi należy zamknąć naukę w roku szkolnym, w którym przestał chodzić do placówki, następnie w nauce ucznia wprowadzić okres realizowania obowiązku szkolnego z przyczyną nauki za granic...

Czy uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zgody dyrektora szkoły: tzw. nauczanie domowe, powinien być przypisany do oddziału podstawowego?

Tak. Uczeń, któremu chcemy wykazać nauczanie domowe (dana dziedzinowa ucznia – Spełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą) najpierw musi być przypisany do oddziału pods...

Dziecko uczęszczało przez rok do oddziału zero. W kolejnym roku szkolnym rodzic przepisał dziecko i teraz jest w oddziale poniżej zero. System wskazuje błąd: “Istnieje wcześniejsze przypisanie ucznia do oddziału na wyższym poziomie”.

Rejestracja poziomu oddziału przedszkolnego uzależniona jest od realizowanego etapu edukacji, który dzieci realizują w tym oddziale. Zazwyczaj dzieci 6-letnie realizują etap edukacji „0” –...

Kiedy mogę dodać naukę ucznia?

Nauka ucznia jest wymagana przy przypisaniach do oddziałów podstawowych i RW (Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze).  Przypisując ucznia tylko do WWR (Wczesne wspomaganie rozwoju), Grupa nauczania...

Co należy zarejestrować: adres aktualnego zamieszkania czy zameldowania?

Zgodnie z art. 13 i 14 ustawy, w związku z uczęszczaniem ucznia do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego...

Wychowankowi ORW z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zostało wydane nowe orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Czy w tej sytuacji należy zakończyć pobyt, którego podstawą było orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?

Tak, należy zakończyć pobyt, którego podstawą było orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i dodać nowy okres pobytu z podstawą orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczy...