Orzeczenia/Opinie

Jakie orzeczenie musi posiadać uczeń by można było go przypisać do oddziału dodatkowego IPET?

Od roku 2020/2021 uczeń musi posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnościami sprzężonymi aby można było przypisać go do IPET. Jedną z niepełnosprawności musi być: „z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim”, „z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym” lub „z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym”. Orzeczenie musi mieć wykazany okres obowiązywania i musi on obejmować […]

Nie mogę przypisać ucznia do oddziału o specyfice „specjalny”. Pojawia się komunikat: „Przypisanie ucznia do oddziału o specyfice ‘specjalna’ wymaga posiadania przez ucznia orzeczenia/orzeczeń o typie KS z okresem/okresami obejmującymi okres przypisania.”

Od roku 2020/2021 uczeń musi posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz jego okres musi pokrywać cały okres przypisania do oddziału aby uczeń mógł zostać przypisany do oddziału o specyfice „specjalny”. Wyjątkiem są szkoły i oddziały ze związaniem w podmiocie leczniczym oraz szkoły wchodzące w skład MOW.

Co oznacza komunikat: “Orzeczenie o takim samym typie, numerze, dacie wydania i numerze REGON poradni jest już przypisane do innego ucznia, w innej placówce”?

Komunikat ten oznacza, że orzeczenie/opinia o danym numerze zostało przypisane do innej osoby w innej placówce oprócz Państwa szkoły. W takim przypadku należy zweryfikować, jaka inna placówka zarejestrowała to orzeczenie/opinię poprzez wysłanie na formularz kontaktowy do pomocy SIO: – danych wprowadzonego orzeczenia/opinii – REGON poradni / regon Państwa szkoły Ewentualnie jeżeli wiedzą Państwo, jaka szkoła […]

Po zarejestrowaniu orzeczenia/opinii w SIO należy podać okres obowiązywania orzeczenia/opinii w podmiocie. Jakie to mają być daty?

Po zarejestrowaniu orzeczenia/opinii w bazie danych SIO należy podać okres obowiązywania orzeczenia/opinii w podmiocie poprzez wskazanie daty przedłożenia oraz daty zakończenia. W polu Data przedłożenia należy podać datę przedłożenia przez rodziców ucznia w szkole lub placówce oświatowej opinii lub orzeczenia, natomiast w polu Data zakończenia należy wpisać datę zakończenia realizacji wczesnego wspomagania rozwoju, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i kształcenia specjalnego zorganizowanego […]

Dlaczego z poziomu samodzielnej placówki SOW są do wykazania tylko opinie o potrzebie wczesnego wspomagania?

Zgodnie z art. 16 ustawy o SIO – specjalny ośrodek wychowawczy wykazuje podstawę pobytu w ośrodku, którą może być orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub wniosek rodziców. Powyższe należy wykazać w zakładce „Pobyt”, nie w zakładce “Orzeczenia/opinie”. W przypadku SOW podawanie szczegółowych danych dot. każdego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego […]

Co oznacza świecąca się etykieta “brak orzeczenia/opinii w przypisaniu” przy uczniu?

ETYKIETA BRAK ORZECZENIA/OPINII W PRZYPISANIU ŚWIECI SIĘ: – w przypadku ucznia przypisanego do oddziału specjalnego bez orzeczenia, – w przypadku gdy uczeń przypisany do oddziału specjalnego ma orzeczenie, a nie ma okresu obowiązywania orzeczenia w podmiocie, – w przypadku gdy uczeń przypisany do oddziału specjalnego ma orzeczenie, ma okres obowiązywania orzeczenia w podmiocie, ale okres […]