Orzeczenia/Opinie

Jakie orzeczenie musi posiadać uczeń by można było go przypisać do oddziału dodatkowego IPET?

Od roku 2020/2021 uczeń musi posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnościami sprzężonymi aby można było przypisać go do IPET. Jedną...

Uczeń posiada orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Dlaczego nie mogę go przypisać do oddziału dodatkowego zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze?

Od roku 2020/2021 uczeń musi mieć nie tylko wprowadzone orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, ale również okres obowiązywania orzeczenia aby móc go...

Jesteśmy szkołą dla dorosłych. Dlaczego nie możemy uczniowi wykazać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego?

Od roku 2020/2021 w szkołach dla dorosłych oraz w szkołach policealnych plastycznych i policealnych muzycznych nie wykazuje się orzeczeń o potrzebie kształcenia specjaln...

Nie mogę przypisać ucznia do oddziału o specyfice „specjalny”. Pojawia się komunikat: „Przypisanie ucznia do oddziału o specyfice ‘specjalna’ wymaga posiadania przez ucznia orzeczenia/orzeczeń o typie KS z okresem/okresami obejmującymi okres przypisania.”

Od roku 2020/2021 uczeń musi posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz jego okres obowiązywania, musi pokrywać cały okres przypisania do oddziału aby...

Uczeń jest przypisany do przypisany do oddziału „0”, „poniżej 0” lub „wychowanie przedszkolne”, czy mogę mu wykazać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnością podstawową lub dodatkową – niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym?

Nie, uczniom przypisanym do takich oddziałów nie można wykazać tego rodzaju orzeczeń

...

Jakie orzeczenie musi posiadać uczeń by móc go przypisać do oddziału podstawowego w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy?

Uczeń musi mieć zarejestrowane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z nie...

Co oznacza komunikat: “Orzeczenie o takim samym typie, numerze, dacie wydania i numerze REGON poradni jest już przypisane do innego ucznia, w innej placówce”?

Komunikat ten oznacza, że orzeczenie/opinia o danym numerze zostało przypisane do innej osoby w innej placówce, oprócz Państwa szkoły. W takim przypadku należy zweryfikować, w jakiej innej...

Po zarejestrowaniu orzeczenia/opinii w SIO należy podać okres obowiązywania orzeczenia/opinii w podmiocie. Jakie to mają być daty?

Po zarejestrowaniu orzeczenia/opinii w bazie danych SIO należy podać okres obowiązywania orzeczenia/opinii w podmiocie poprzez wskazanie daty przedłożenia oraz daty zakończeni...

Dlaczego z poziomu samodzielnej placówki SOW są do wykazania tylko opinie o potrzebie wczesnego wspomagania?

Zgodnie z art. 16 ustawy o SIO – specjalny ośrodek wychowawczy wykazuje podstawę pobytu w ośrodku, którą może być orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zaję...

Co oznacza świecąca się etykieta “brak orzeczenia/opinii w przypisaniu” przy uczniu?

ETYKIETA BRAK ORZECZENIA/OPINII W PRZYPISANIU ŚWIECI SIĘ: - w przypadku ucznia przypisanego do oddziału specjalnego bez orzeczenia, - w przypadku...