Czy zwolnienia lekarskie dłuższe niż 33 dni (lub 14) należy wprowadzać do SIO?

Tak, należy je wykazać z przyczyną: niezdolność do pracy, o której mowa w art. 92 § 4 Kodeksu pracy. Za datę rozpoczęcia tej nieobecności należy przyjąć dzień, od którego wypłacany jes...

Czy wykazywać obowiązki, gdy nauczyciel przebywa dwa miesiące na urlopie wypoczynkowym uzupełniającym, a jego obowiązki pełni inny zatrudniony nauczyciel?

W takim przypadku należy wybrać w obowiązkach brak obowiązku w arkuszu organizacyjnym w kategorii: inne tytuły, na podstawie których nauczyciel ma prawo do wynagrodzenia....

Jak wykazać w obowiązkach nauczyciela gimnastykę korekcyjną?

Gimnastykę korekcyjną należy wykazać, jako "zajęcia sprawnościowo-zdrowotne". Obowiązek ten znajduje się w typie obowiązków "Przedmioty ogólno...

Czy i gdzie w wynagrodzeniu nauczyciela należy wpisać średnią urlopową, np. z zastępstw, nadgodzin?

Za rok 2018 należy nie wykazywać tego składnika, ponieważ nie jest on wpisany w rozporządzeniu ani w aplikacji SIO.  Od września 2019 zbieramy dodatkowy składnik wynagrodzenia, tzw. średnią...

Jakie dane należy wpisać w zakładce Wynagrodzenia w Sprawozdaniu za rok 2019 w Dodatkowym wynagrodzeniu rocznym?

W przypadku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłaconego w 2019 r. za 2018 r. należy wykazywać je w wynagrodzeniach za 2019 r. Wypłacone w 2018 r. za 2017 r. należy wykazywać w wynagrodzeni...

Jak wykazać wynagrodzenie zasadnicze w przypadku nieobecności nauczyciela w związku z chorobą /zwolnieniem lekarskim?

W SIO nie wykazuje się świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kwoty wynagrodzenia np. wynagrodzenie zasadnicze wykazujemy w kwocie brutto. W przypadku wypłaty wynagrod...

Czy wszystkie potrącenia wchodzące w składowe L4 należy odjąć od wynagrodzenia zasadniczego?

Wynagrodzenia wykazujemy w kwocie brutto. W przypadku wypłaty wynagrodzenia za czas choroby pracownika odpowiednie składniki wynagrodzenia za dany okres należy wykazać od...