Nauczyciele

Jak w obowiązkach wpisać nauczycielowi zajęcia wczesnego wspomagania?

Nauczycielowi, który prowadzi zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju należy wykazać w typie obowiązku: "pozostałe", a w polu obowiązek: "wczesne wspomaganie rozwoju dziecka". Ten rodzaj obo...

Czy w SIO należy wykazać wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego?

Od 2019 r. wykazywane jest również wypłacone wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego. Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego (ferie zimowe i letnie) to tzw. średnia urlopowa. Ogólne z...

Jak wykazać nauczycielowi doradztwo zawodowe?

Należy wybrać: obowiązki nauczycieli nieprzedmiotowców w szkołach i placówkach oświatowych, a następnie: obowiązki nauczyciela doradcy zawodowego....

Co oznacza data przeniesienia umowy?

W przypadku przeniesienia nauczyciela na inne stanowisko lub do innej szkoły na podstawie art. 18 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela należy wprowadzić datę przeniesienia umowy...

Jak wpisać obowiązek nauczyciela – język polski z obcokrajowcem lub powracającym z zagranicy oraz zajęcia wyrównawcze z obcokrajowcem lub powracającym z zagranicy?

Obowiązek - język polski z obcokrajowcem lub powracającym z zagranicy - prosimy wykazać jako język polski, w przedmiotach ogólnokształcących; zajęcia wyrównawcze z obcokrajowcem lub powr...

Jak wpisać wymiar etatu, pensum i w kolejność przydział obowiązków nauczycielowi, który z uwagi na swoją niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym zgodnie z przepisami od 1 września 2018 r. ma 16/16?

Nauczyciel powinien mieć wykazane 16 godzin faktycznie realizowanego obowiązku z podaniem nauczanego przedmiotu (w polu pensum: 18) i następnie 2 godziny w następujący sposób: "Typ obowiązku"...