Nauczyciele

Czy opiekę nad zdrowym dzieckiem do lat 8 wykazywać w nieobecnościach nauczycieli?

Jeżeli nauczyciel sprawuje opiekę nad swoim dzieckiem do lat 8 należy w takim przypadku wybrać przyczynę nieprowadzenia zajęć zgodnie z rozporządzeniem: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU DANYCH DZIEDZINOWYCH GROMADZONYCH W SYSTEMIE INFORMACJI OŚWIATOWEJ ORAZ TERMINÓW PRZEKAZYWANIA NIEKTÓRYCH DANYCH DO BAZY DANYCH SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ z dnia 28 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z […]

Czy należy wykazywać nauczycielowi godziny realizowane i opłacane w ramach projektów unijnych?

Jeżeli nauczyciel wykonuje prace wynikające z projektu unijnego w ramach dotychczasowej umowy (ale na zasadzie powierzenia/porozumienia), to nie należy wykazywać takiej umowy, obowiązków i wynagrodzenia. Jeżeli zaś wykonuje te prace w ramach dodatkowej umowy cywilnoprawnej (zlecenia, o dzieło) to należy tą umowę wykazać w SIO, a wynagrodzenie w odpowiednim sprawozdaniu w danych zbiorczych w zakładce […]

Jak należy wykazać wynagrodzenie za godziny indywidualne oraz godziny rewalidacyjne?

Zajęcia indywidualnego nauczania oraz zajęcia rewalidacyjne dla nauczyciela mogą być obowiązkowymi godzinami, ustalonymi zgodnie z art. 42 ust. 3, 4a lub 7 ustawy KN lub godzinami ponadwymiarowymi, o których mowa w art. 35 ustawy KN. W SIO należy wynagrodzenie za te godziny wykazać zgodnie ze stanem rzeczywistym. Jeżeli te zajęcia były realizowane w ramach godzin […]

Jak wykazać obowiązek nauczyciela oligofrenopedagoga?

Prosimy o wskazanie obowiązku zgodnego z arkuszem organizacyjnym. W zakładce Obowiązek są do wyboru różne typy obowiązków – np. dla nauczycieli nieprzedmiotowców lub pozostałe – prosimy wybrać obowiązek odpowiadający zakresowi prowadzonych zajęć przez Państwa nauczyciela. Link do instrukcji rejestracji tygodniowego wymiaru zajęć i obowiązków nauczyciela Natomiast kwalifikacje nauczyciela oligofrenopedagoga, tyflopedagoga itd. należy wykazać w rubryce […]