Wniosek o „Zmianę danych – nowe upoważnienie” osoby posiadającej upoważnienie do systemu SIO

Data ostatniej aktualizacji: 26.01.2022

Wniosek o „Zmianę danych – nowe upoważnienie” osoby posiadającej upoważnienie do systemu SIO

Złożenie wniosku o zmianę danych upoważnienia możliwe jest po zalogowaniu użytkownika do SIO.

Po zalogowaniu należy wejść w Panel użytkownika,

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

a następnie wybrać zakładkę PODMIOTY. W tej karcie znajduje się lista podmiotów, do których użytkownik posiada aktywne upoważnienie do SIO. Na liście znajdują się karty ze wskazanym podmiotem, funkcją użytkownika w tym podmiocie oraz zakresem uprawnień użytkownika SIO do poszczególnych modułów SIO w tym podmiocie. Dane te są tożsame z danymi z ostatniego aktualnego upoważnienia użytkownika do danego podmiotu.

okno z widokiem na zakładkę podmioty

Aby złożyć wniosek o zmianę danych należy wybrać EDYTUJ DANE UPOWAŻNIENIA, które znajdują się w prawym górnym rogu na karcie podmiotu, do którego będzie składane nowe upoważnienie.

Po wybraniu pola Edytuj dane upoważnienia, użytkownik zostanie automatycznie przekierowany na stronę:

Obraz z widokiem na wybór formy składania wniosku

Jeżeli wnioskodawca wybierze sposób potwierdzenia tożsamości ‘ePUAP’ zostanie przekierowany na odpowiednią stronę w celu uwierzytelnienia.

W kolejnym kroku wyświetli nam się karta „Złóż wniosek o zmianę danych upoważnienia do Systemu Informacji Oświatowej

Na karcie tej dane, które nie mogą ulec zmianie i są nieedytowalne to:

   • dane podmiotu,
   • PESEL,
   • adres e-mail, nr telefonu.
   • data od (upoważnienie ważne od, data początku ważności upoważnienia)

Dane, które mogą ulec zmianie, i które można edytować to:

   • sposób potwierdzenia tożsamości,
   • imię i nazwisko osoby, która udzieliła upoważnienia.
   • imię,
   • drugie imię,
   • nazwisko,
   • funkcja,
   • data do (upoważnienie ważne do, data końca ważności upoważnienia)
   • zakresy dostępu.

okno z widokiem na formularz Złóż wniosek o zmianę danych upoważnienia do Systemu Informacji Oświatowej

Wprowadzone zmiany należy potwierdzić klikając przycisk WYŚLIJ.

Po kliknięciu Wyślij pojawi się formularz z danymi ze statusem złożony.

Okno z widokiem na Podsumowanie wniosku

Formularz można wydrukować za pomocą opcji DRUKUJ lub użyć przycisku WRÓĆ DO STRONY LOGOWNIA w celu ponownego zalogowania do systemu.

Wniosek o zmianę danych upoważnienia musi być rozpatrzony przez organ upoważniający (w przypadku wniosków kierowników placówek) lub przez dyrektora lub osobę upoważnioną do upoważniania współpracowników (w przypadku wniosków pracowników) zgodnie z procedurą rozpatrywania wniosku. Instrukcja jest dostępna pod adresem https://pomocsio.men.gov.pl/instrukcje/ – sekcja Wnioski > Rozpatrywanie wniosków. Zgodnie z procedurą rozpatrywania wniosków użytkownik będzie informowany o kolejnych etapach rozpatrywania wniosku za pomocą wiadomości e-mail.

Uwaga! W odróżnieniu od procedury składania nowego wniosku o dostęp do SIO wniosek o zmianę danych upoważnienia nie wymaga potwierdzenia złożenia wniosku.

Uwaga! Dopiero po zaakceptowaniu wniosku o zmianę danych przez osobę rozpatrującą wniosek w Panelu użytkownika będą zaktualizowane informacje.