Szkoła – Nauczyciel – Dane identyfikacyjne – rejestracja

Moduł: NAUCZYCIEL

dla szkół i placówek oświatowych

Dane identyfikacyjne – rejestracja

 

 

Zbiór danych o nauczycielach

W zbiorze danych o nauczycielach gromadzone są dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe nauczycieli.

Dane identyfikacyjne nauczyciela w bazie danych SIO obejmują imię, nazwisko i numer PESEL, a w przypadku nauczyciela nieposiadającego numeru PESEL – imię (imiona), nazwisko, płeć, datę urodzenia i kraj pochodzenia.

Dane dziedzinowe nauczyciela w bazie danych SIO obejmują dane dotyczące między innymi zatrudnienia, awansu zawodowego, nieobecności, obowiązków.

Proces wypełniania informacji dotyczących nauczycieli danej szkoły/placówki oświatowej przebiega dwuetapowo. W pierwszej kolejności należy wypełnić zarejestrować podstawowe dane identyfikacyjne. Dopiero po pozytywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych, program umożliwi wysłanie do systemu centralnego danych dziedzinowych.

Aby rozpocząć dodawanie nauczyciela w systemie SIO należy po zalogowaniu do aplikacji wejść w moduł Nauczyciel (przycisk w górnym menu).

W celu dodania nowego nauczyciela należy kliknąć przycisk rejestracji nauczyciela (   ), który znajduje się w górnej części okna.

Zostanie wyświetlony formularz Rejestruj dane identyfikacyjne, w którym można dokonać rejestracji nauczyciela posiadającego numer PESEL, jak i nauczyciela obcokrajowca bez tego numeru.

Rejestracja nauczyciela w szkole/placówce oświatowej

Dane o nauczycielach wprowadza się w module Nauczyciel. Po wprowadzeniu danych identyfikacyjnych tj.: imienia (pierwszego imienia), nazwiska oraz numeru PESEL, dane należy zweryfikować z danymi osobowymi zawartymi w zbiorze PESEL. W przypadku negatywnej weryfikacji należy sprawdzić dane z dokumentami źródłowymi. Sposób postępowania opisany na stronie www.sio.men.gov.pl. Po pozytywnej weryfikacji można przystąpić do wprowadzania danych dziedzinowych nauczyciela.

W przypadku gdy nie jest możliwa weryfikacja danych i konieczne jest dłuższe wyjaśnienie sprawy można zarejestrować dane bez weryfikacji (tzw. rejestracja tymczasowa).

Istotnym jest, aby pamiętać, że po 6 miesiącach dane zarejestrowane tymczasowo zostaną usunięte z bazy danych SIO oraz z lokalnej bazy danych.

W przypadku nauczyciela nieposiadającego numeru PESEL danymi identyfikacyjnymi są imię (imiona), nazwisko, płeć, data urodzenia i kraj pochodzenia. Dane te nie są poddawane weryfikacji.

Nauczyciel posiadający numer PESEL

Pierwszym etapem wprowadzania danych nauczyciela do systemu SIO jest podanie danych identyfikacyjnych.

W oknie formularza należy podać imię i nazwisko nauczyciela oraz jego numer PESEL.

Po wypełnieniu pól należy kliknąć przycisk Rejestruj w prawym dolnym rogu ekranu.

Rejestracja danych identyfikacyjnych nauczyciela odbywa się synchronicznie, co oznacza, że po kliknięciu przycisku rejestruj, w przypadku poprawnie wprowadzonych danych identyfikacyjnych aplikacji od razu poinformuje o poprawnym przekazaniu danych do systemu centralnego.

W przypadku chęci zarejestrowania więcej niż jednego nauczyciela można wielokrotnie klikać przycisk rejestracji nauczyciela, lub w formularzu rejestracyjnym zaznaczyć opcję utwórz następny.

W przypadku zaznaczenia tej opcji formularz rejestracyjny będzie dostępny do momentu kliknięcia przycisku anuluj, które zamknie formularz rejestracji danych identyfikacyjnych.

W formularzu oznaczone są także pola, które są wymagane do prawidłowej rejestracji danych identyfikacyjnych nauczyciela. W przypadku rejestracji nauczyciela posiadającego numer PESEL do rejestracji takiej osoby konieczne jest podanie imienia (pierwszego), nazwiska i numeru PESEL.

Nauczyciel nieposiadający numeru PESEL (obcokrajowiec)

Jeżeli nauczyciel nie posiada numeru PESEL, niezbędne jest podanie dodatkowych danych, które jednoznacznie zidentyfikują go w systemie. W takim przypadku należy wpisać wszystkie imiona nauczyciela, płeć, datę urodzenia oraz kraj pochodzenia.

W przypadku nauczyciela nieposiadającego numeru PESEL, jego dane nie są weryfikowane przez rejestr PESEL, a jedynie wysyłane do systemu centralnego.

Aby zarejestrować nauczyciela nieposiadającego numeru PESEL w formularzu rejestracyjnym należy zaznaczyć opcję rejestracja bez numeru PESEL.

Poprawne zapisane danych identyfikacyjnych nauczyciela zostanie potwierdzone komunikatem.

Rejestracja osoby niezweryfikowanej – rejestracja tymczasowa

W przypadku problemów z weryfikacją danych identyfikacyjnych nauczyciela istnieje możliwość tymczasowej rejestracji nauczyciela.

Proces tymczasowej rejestracji nauczyciela rozpoczyna się od wypełnienia formularza rejestracyjnego, a następnie od próby przetworzenia danych w systemie centralnym.

Po kliknięciu rejestruj, na górze formularza rejestracyjnego pojawi się komunikat o treści: „Weryfikacja negatywna: podany zestaw danych identyfikacyjnych nie został odnaleziony w rejestrze PESEL. Możesz zarejestrować nauczyciela w trybie tymczasowym”.

W tym momencie można zarejestrować nauczyciela tymczasowo wybierając opcję Rejestracja tymczasowa. Po zaznaczeniu tej opcji w oknie rejestracyjnym pojawi się dodatkowy komunikat informujący o potrzebie poprawnego zweryfikowania danych identyfikacyjnych w ciągu 6 miesięcy.

Komunikat pojawia się po zaznaczeniu opcji Rejestracja tymczasowa

Klikniecie przycisku Rejestruj na dole formularza pozwoli dodać nauczyciela do listy nauczycieli, a system poinformuje o zarejestrowaniu nauczyciela o niezweryfikowanych danych identyfikacyjnych.

Na liście nauczycieli nauczyciel zarejestrowany tymczasowo będzie oznaczony etykietą Tymczasowy ( ).

W momencie ustalenia poprawnych danych identyfikacyjnych należy zmodyfikować dane identyfikacyjne i wpisać prawidłowe dane.

Aby poprawić wprowadzone dane identyfikacyjne należy kliknąć dane nauczyciela na liście nauczycieli.

Kliknięcie wiersza spowoduje przejście do karty nauczyciela, w której można zarówno poprawić dane identyfikacyjne jak i rozpocząć proces wprowadzania danych dziedzinowych nauczyciela.

 

Aby poprawić dane identyfikacyjne należy kliknąć edytuj (znak ) w zakładce danych identyfikacyjnych.

W formularzu, który się wyświetli należy wprowadzić poprawne dane.

 

Po poprawieniu danych formularz należy zapisać za pomocą przycisku modyfikuj. Jeśli dane będą poprawnie wprowadzone pojawi się komunikat informujący o zweryfikowaniu danych.

W karcie nauczyciela w zakładce danych identyfikacyjnych będzie można zobaczyć szczegóły wprowadzonych danych identyfikacyjnych.

Błędy występujące podczas wprowadzania danych identyfikacyjnych

Błędy, które mogą występować:

1. Nauczyciel o podanym numerze PESEL jest już zarejestrowany w tym podmiocie – błąd ten oznacza, że dany nauczyciel jest już zarejestrowany na liście nauczycieli i nie ma możliwości ponownego wprowadzenia danych identyfikacyjnych.

2. Weryfikacja negatywna: podany zestaw danych identyfikacyjnych nie został odnaleziony w rejestrze PESEL. Możesz zarejestrować nauczyciela w trybie tymczasowym – błąd ten oznacza, że wprowadzone dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL) nie zostały odnalezione w rejestrze PESEL (jest to wymagane do poprawnej rejestracji danych identyfikacyjnych). Należy zweryfikować poprawność wprowadzonych danych (np. literówka, dane wprowadzone w odpowiednie pola, wprowadzone tylko pierwsze imię w pole imię itp.). W przypadku nieodnalezienia błędu we wprowadzonych danych, takiego nauczyciela można zarejestrować tymczasowo.

3. System rejestru PESEL jest niedostępny– błąd ten oznacza, że z powodu braku dostępu do rejestru PESEL nie można zarejestrować nauczyciela. Ten komunikat nie wymaga poprawiania wprowadzonych danych, wystarczy spróbować zarejestrować dane za jakiś czas.

4. Nauczyciel o takim imieniu, nazwisku i dacie urodzenia jest już zarejestrowany w podmiocie – błąd ten występuje przy próbie zarejestrowania nauczyciela bez numeru PESEL i oznacza, że takie dane identyfikacyjne zostały już zarejestrowane przez dany podmiot (są na liście nauczycieli).

5. Wystąpił błąd – komunikat ten pojawi się jeśli we wprowadzonych danych identyfikacyjnych pojawią się m.in. niedozwolone znaki, wprowadzony zostanie nieprawidłowy numer PESEL. Należy poprawić wprowadzone dane w polu, które zaznaczone jest na czerwono.

Błędy w danych identyfikacyjnych można poprawić bezpośrednio w oknie rejestracji danych identyfikacyjnych – wystarczy zmienić błędne dane (pole, w którym dane są błędnie wprowadzone oznaczone jest na czerwono), a następnie kliknąć rejestruj.