Szkoła – Dane o działalności internatu/bursy – rejestracja

Instrukcja użytkownika aplikacji
modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH
DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: DANE ZBIORCZE

Dane o działalności internatu/bursy – rejestracja

Dane o działalności internatu/bursy

Po wybraniu formularza Dane o działalności internatu/bursy, w przypadku jednostek złożonych, jeśli więcej niż jedna szkoła posiada internat, należy wskazać, której szkoły będą uzupełniane.

W formularzu należy uzupełnić ogólną liczbę miejsc, a w tabeli wprowadzić liczbę miejsc wykorzystanych przez poszczególne grupy osób. Wprowadzanie danych do tabeli rozpoczyna się użyciem przycisk Dodaj.

Dane w tabeli należy rozpisać z podziałem na grupy:

  • studenci
  • nauczyciele
  • młodociani pracownicy
  • inne osoby
  • uczniowie szkół podstawowych
  • uczniowie szkół podstawowych specjalnych
  • uczniowie gimnazjów
  • uczniowie gimnazjów specjalnych
  • uczniowie liceów ogólnokształcących
  • uczniowie liceów ogólnokształcących specjalnych
  • uczniowie zasadniczych szkół zawodowych
  • uczniowie zasadniczych szkół zawodowych specjalnych
  • uczniowie techników
  • uczniowie techników specjalnych
  • uczniowie szkół policealnych
  • uczniowie szkół policealnych specjalnych
  • uczniowie szkół artystycznych
  • uczniowie szkół artystycznych specjalnych
  • uczniowie zakładów kształcenia nauczycieli

W tabeli należy wprowadzić informację o liczbie uczniów niebędących uczniami szkoły, w której jest wykazany internat, korzystających z tego internatu. W stosunku do uczniów szkoły, w której zarejestrowano internat, informację o korzystaniu z tego internatu podaje się danych dziedzinowych poszczególnych uczniów.

W przypadku bursy w tabeli należy wykazać wyłącznie osoby niebędące uczniami korzystające z bursy (tj. pierwsze cztery pozycje z listy powyżej: studenci, nauczyciele, młodociani pracownicy oraz inne osoby). Uczniowie szkół korzystający z bursy są rejestrowani w zakładce Uczeń.

W kolumnie obok (Liczba korzystających) należy ręcznie wprowadzić liczbę osób z danej grupy. W przypadku wprowadzenia nieprawidłowych danych wiersz można usunąć za pomocą czerwonego x. Formularz należy zapisać używając przycisku Zapisz. Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.