Szkoła – Uczeń – Dane identyfikacyjne – rejestracja

Moduł: UCZEŃ

Dane identyfikacyjne – rejestracja

Rejestracja ucznia posiadającego numer PESEL

Pierwszym etapem wprowadzania profilu ucznia do systemu SIO jest podanie jego danych identyfikacyjnych.

Aby zarejestrować ucznia należy kliknąć znak rejestracji ucznia ( ), który znajduje się w górnej części listy uczniów.

W oknie formularza rejestracji ucznia należy podać imię (pierwsze imię) i nazwisko ucznia oraz jego numer PESEL. W przypadku rejestracji ucznia niebędącego obywatelem polskim należy również zaznaczyć opcję . Zarejestrowanie ucznia zakańczane jest kliknięciem w przycisk Rejestruj, który znajduje się w prawym dolnym rogu aplikacji.

Po kliknięciu przycisku Rejestruj nastąpi weryfikacja wprowadzonych danych z rejestrem PESEL. Rejestracja danych identyfikacyjnych ucznia odbywa się synchronicznie, co oznacza, że po kliknięciu przycisku rejestruj, w przypadku poprawnie wprowadzonych danych identyfikacyjnych aplikacji od razu poinformuje o poprawnym przekazaniu danych do systemu centralnego.

W przypadku chęci zarejestrowania więcej niż jednego ucznia można wielokrotnie klikać przycisk rejestracji ucznia, lub w formularzu rejestracyjnym zaznaczyć opcję utwórz następny.

W przypadku zaznaczenia tej opcji formularz rejestracyjny będzie dostępny do momentu kliknięcia przycisku anuluj, które zamknie formularz rejestracji danych identyfikacyjnych.

W formularzu oznaczone są także pola, które są wymagane do prawidłowej rejestracji danych identyfikacyjnych ucznia. W przypadku rejestracji ucznia posiadającego numer PESEL, do rejestracji takiej osoby konieczne jest podanie imienia (pierwszego), nazwiska i numeru PESEL.

Uczeń nieposiadający numeru PESEL (obcokrajowiec)

Jeżeli uczeń nie posiada numeru PESEL, niezbędne będzie podanie dodatkowych danych, które jednoznacznie zidentyfikują go w systemie. W takim przypadku należy wpisać wszystkie imiona ucznia, jego płeć, datę urodzenia, kraj pochodzenia, status ucznia oraz zaznaczyć czy uczeń jest obywatelem Polski.

Aby dodać ucznia bez numeru PESEL, po kliknięciu znaku rejestracji ucznia należy kliknąć znak rejestracji ucznia ( ), który znajduje się w górnej części listy uczniów.

A następnie, w oknie które się otworzy, wybrać opcję Rejestracja bez numeru PESEL. Wypełniony formularz należy zapisać za pomocą przycisku rejestruj.

Poprawnie wprowadzone dane ucznia zostaną potwierdzone komunikatem:

Rejestracja osoby niezweryfikowanej – rejestracja tymczasowa

W przypadku problemów z weryfikacją danych identyfikacyjnych ucznia istnieje możliwość tymczasowej rejestracji ucznia.

Proces tymczasowej rejestracji ucznia rozpoczyna się od wypełnienia formularza rejestracyjnego, a następnie od próby przetworzenia danych w systemie centralnym.

Po kliknięciu rejestruj, na górze formularza rejestracyjnego pojawi się komunikat o treści: „Weryfikacja negatywna: podany zestaw danych identyfikacyjnych nie został odnaleziony w rejestrze PESEL. Możesz zarejestrować ucznia w trybie tymczasowym”.

W tym momencie można zarejestrować ucznia tymczasowo wybierając opcję Rejestracja tymczasowa. Po zaznaczeniu tej opcji w oknie rejestracyjnym pojawi się dodatkowy komunikat informujący o potrzebie poprawnego zweryfikowania danych identyfikacyjnych w ciągu 6 miesięcy.

Klikniecie przycisku Rejestruj na dole formularza pozwoli dodać ucznia do listy uczniów.

Na liście uczniów uczeń zarejestrowany tymczasowo będzie oznaczony etykietą .

W momencie ustalenia poprawnych danych identyfikacyjnych należy je zmodyfikować.

Aby poprawić wprowadzone dane należy kliknąć ucznia na liście uczniów.

Kliknięcie wiersza spowoduje przejście do karty ucznia, w której można zarówno poprawić dane identyfikacyjne jak i rozpocząć proces wprowadzania danych dziedzinowych ucznia.

Aby poprawić dane identyfikacyjne należy kliknąć edytuj (znak ) w zakładce danych identyfikacyjnych.

W formularzu, który się wyświetli należy wprowadzić poprawne dane.

Po poprawieniu danych formularz należy zapisać za pomocą przycisku modyfikuj. Jeśli dane będą poprawnie wprowadzone pojawi się komunikat informujący o zweryfikowaniu danych.

W karcie ucznia w zakładce danych identyfikacyjnych będzie można zobaczyć szczegóły wprowadzonych danych identyfikacyjnych.

Błędy występujące podczas wprowadzania danych identyfikacyjnych

Błędy, które mogą występować:

1. Uczeń o podanym numerze PESEL jest już zarejestrowany w tym podmiocie – błąd ten oznacza, że dany uczeń jest już zarejestrowany na liście uczniów i nie ma możliwości ponownego wprowadzenia danych identyfikacyjnych.

2. Weryfikacja negatywna: podany zestaw danych identyfikacyjnych nie został odnaleziony w rejestrze PESEL. Możesz zarejestrować ucznia w trybie tymczasowym – błąd ten oznacza, że wprowadzone dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL) nie zostały odnalezione w rejestrze PESEL (jest to wymagane do poprawnej rejestracji danych identyfikacyjnych). Należy zweryfikować poprawność wprowadzonych danych (np. literówka, dane wprowadzone w odpowiednie pola, wprowadzone tylko pierwsze imię w pole imię itp.). W przypadku nieodnalezienia błędu we wprowadzonych danych, takiego ucznia można zarejestrować tymczasowo.

3. System rejestru PESEL jest niedostępny– błąd ten oznacza, że z powodu braku dostępu do rejestru PESEL nie można zarejestrować ucznia. Ten komunikat nie wymaga poprawiania wprowadzonych danych, wystarczy spróbować zarejestrować dane za jakiś czas.

4. Uczeń o takim imieniu, nazwisku i dacie urodzenia jest już zarejestrowany w podmiocie – błąd ten występuje przy próbie zarejestrowania ucznia bez numeru PESEL i oznacza, że takie dane identyfikacyjne zostały już zarejestrowane przez dany podmiot (są na liście uczniów).

5. Wystąpił błąd – komunikat ten pojawi się jeśli we wprowadzonych danych identyfikacyjnych pojawią się m.in. niedozwolone znaki, wprowadzony zostanie nieprawidłowy numer PESEL. Należy poprawić wprowadzone dane w polu, które zaznaczone jest na czerwono.

Błędy w danych identyfikacyjnych można poprawić bezpośrednio w oknie rejestracji danych identyfikacyjnych – wystarczy zmienić błędne dane (pole, w którym dane są błędnie wprowadzone oznaczone jest na czerwono), a następnie kliknąć rejestruj.