Szkoła – Uczeń – Dane identyfikacyjne – błędy

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: UCZEŃ

Błędy związane z rejestracją lub usuwaniem danych identyfikacyjnych

 1. Uczeń o podanym numerze PESEL jest już zarejestrowany w tym podmiocie – błąd ten oznacza, że dany uczeń jest już zarejestrowany na liście uczniów i nie ma możliwości ponownego wprowadzenia danych identyfikacyjnych.

 1. Weryfikacja negatywna: podany zestaw danych identyfikacyjnych nie został odnaleziony w rejestrze PESEL. Możesz zarejestrować ucznia w trybie tymczasowym – błąd ten oznacza, że wprowadzone dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL) nie zostały odnalezione w rejestrze PESEL (jest to wymagane do poprawnej rejestracji danych identyfikacyjnych). Należy zweryfikować poprawność wprowadzonych danych (np. literówka, dane wprowadzone w odpowiednie pola, wprowadzone tylko pierwsze imię w pole imię itp.). W przypadku nieodnalezienia błędu we wprowadzonych danych, takiego ucznia można zarejestrować tymczasowo.

 1. System rejestru PESEL jest niedostępny– błąd ten oznacza, że z powodu braku dostępu do rejestru PESEL nie można zarejestrować ucznia. Ten komunikat nie wymaga poprawiania wprowadzonych danych, wystarczy spróbować zarejestrować dane za jakiś czas.

 1. Uczeń o takim imieniu, nazwisku i dacie urodzenia jest już zarejestrowany w podmiocie – błąd ten występuje przy próbie zarejestrowania ucznia bez numeru PESEL i oznacza, że takie dane identyfikacyjne zostały już zarejestrowane przez dany podmiot (są na liście uczniów).

 1. Wystąpił błąd – komunikat ten pojawi się jeśli we wprowadzonych danych identyfikacyjnych pojawią się m.in. niedozwolone znaki, wprowadzony zostanie nieprawidłowy numer PESEL. Należy poprawić wprowadzone dane w polu, które zaznaczone jest na czerwono.

Błędy w danych identyfikacyjnych można poprawić bezpośrednio w oknie rejestracji danych identyfikacyjnych – wystarczy zmienić błędne dane (pole, w którym dane są błędnie wprowadzone oznaczone jest na czerwono), a następnie kliknąć rejestruj.

 1. Nie można usunąć ucznia z podmiotu. Uczeń posiada zarejestrowaną naukę ucznia – błąd oznacza, że w danych dziedzinowych nauka ucznia/obowiązek zostały wprowadzone dane. Należy usunąć wszystkie okresy nauki wprowadzone w tych danych przed możliwością poprawnego usunięcia ucznia ze szkoły/placówki.
 2. Nie można usunąć ucznia z podmiotu. Uczeń posiada zarejestrowany obowiązek szkolny – błąd oznacza, że w danych dziedzinowych nauka ucznia/obowiązek został wprowadzony obowiązek szkolny. Należy najpierw usunąć obowiązek szkolny przed możliwością poprawnego usunięcia ucznia ze szkoły. Błąd ten będzie występować w szkołach obwodowych, które przekazują informacje dotyczące realizowania obowiązku szkolnego.
 3. Nie można usunąć ucznia z podmiotu. Uczeń posiada zarejestrowany obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego – błąd oznacza, że w danych dziedzinowych nauka ucznia/obowiązek został wprowadzony obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Należy najpierw usunąć obowiązek przed możliwością poprawnego usunięcia ucznia ze szkoły. Błąd ten będzie występować w szkołach obwodowych, które przekazują informacje dotyczące realizowania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
 4. Nie można usunąć ucznia z podmiotu. Uczeń posiada zarejestrowany pobyt ucznia – błąd oznacza, że w danych dziedzinowych pobyt zostały wprowadzone dane. Należy najpierw usunąć wszystkie wprowadzone pobyty przed poprawnym usunięciem ucznia z placówki. Błąd ten będzie występować tylko w placówkach, które przekazują informacje o pobycie ucznia.
 5. Nie można usunąć ucznia z podmiotu. Uczeń posiada zarejestrowany obowiązek nauki – błąd oznacza, że w danych dziedzinowych obowiązek nauki zostały wprowadzone dane. Należy najpierw usunąć wszystkie obowiązki nauki przed poprawnym usunięciem ucznia. Błąd ten będzie występować w jednostkach, które przekazują informacje dotyczące realizacji obowiązku nauki przez uczniów.
 6. Nie można usunąć ucznia z podmiotu. Uczeń jest przypisany do oddziału podstawowego – błąd oznacza, że w uczeń został przypisany do oddziału podstawowego zarejestrowanego w szkole/placówce. Należy najpierw usunąć dane z tego formularza przed poprawnym przetworzeniem usunięcia ucznia ze szkoły/placówki.
 7. Nie można usunąć ucznia z podmiotu. Uczeń jest przypisany do oddziału dodatkowego– błąd oznacza, że w uczeń został przypisany do oddziału dodatkowego zarejestrowanego w szkole/placówce. Należy najpierw usunąć dane z tego formularza przed poprawnym przetworzeniem usunięcia ucznia ze szkoły/placówki.
 8. Nie można usunąć ucznia z podmiotu. Uczeń posiada zarejestrowane pozostałe dane dziedzinowe – błąd oznacza, że w danych dziedzinowych pozostałe dane dziedzinowe zostały wprowadzone informacje. Należy najpierw usunąć dane z tego formularza przed poprawnym przetworzeniem usunięcia ucznia ze szkoły/placówki.
 9. Nie można usunąć ucznia z podmiotu. Uczeń posiada zarejestrowane pozostałe dane dziedzinowe wychowanka – błąd oznacza, że w danych dziedzinowych pozostałe dane dziedzinowe wychowanka zostały wprowadzone informacje. Należy najpierw usunąć dane z tego formularza przed poprawnym przetworzeniem usunięcia ucznia ze szkoły/placówki. Błąd ten będzie występować tylko w placówkach, które posiadają oddziały „0” i poniżej „0”.
 10. Nie można usunąć ucznia z podmiotu. Uczeń posiada zarejestrowaną pomoc materialną – błąd oznacza, że w danych dziedzinowych pomoc materialna zostały wprowadzone informacje. Należy najpierw usunąć dane z tego formularza przed poprawnym przetworzeniem usunięcia ucznia ze szkoły/placówki.
 11. Nie można usunąć ucznia z podmiotu. Uczeń posiada zarejestrowane zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej – błąd oznacza, że w danych dziedzinowych pomoc psychologiczno-pedagogiczna zostały wprowadzone informacje. Należy najpierw usunąć dane z tego formularza przed poprawnym przetworzeniem usunięcia ucznia ze szkoły/placówki.
 12. Nie można usunąć ucznia z podmiotu. Uczeń posiada zarejestrowane wypadki ucznia – błąd oznacza, że w danych dziedzinowych wypadki zostały wprowadzone informacje. Należy najpierw usunąć dane z tego formularza przed poprawnym przetworzeniem usunięcia ucznia ze szkoły/placówki.
 13. Nie można usunąć ucznia z podmiotu. Uczeń posiada zarejestrowane zajęcia dodatkowe – błąd oznacza, że w danych dziedzinowych zajęcia dodatkowe zostały wprowadzone informacje. Należy najpierw usunąć dane z tego formularza przed poprawnym przetworzeniem usunięcia ucznia ze szkoły/placówki.
 14. Nie można usunąć ucznia z podmiotu. Uczeń posiada zarejestrowane dane dotyczące dowożenia – błąd oznacza, że w danych dziedzinowych dowożenie zostały wprowadzone informacje. Należy najpierw usunąć dane z tego formularza przed poprawnym przetworzeniem usunięcia ucznia ze szkoły/placówki.
 15. Nie można usunąć ucznia z podmiotu. Uczeń posiada zarejestrowane orzeczenia/opinie – błąd oznacza, że w danych dziedzinowych orzeczenia/opinie zostały wprowadzone informacje. Należy najpierw usunąć dane z tego formularza przed poprawnym przetworzeniem usunięcia ucznia ze szkoły/placówki.
 16. Nie można usunąć ucznia z podmiotu. Uczeń posiada zarejestrowany egzamin czeladniczy/mistrzowski – błąd oznacza, że w danych dziedzinowych egzamin czeladniczy/mistrzowski zostały wprowadzone informacje. Należy najpierw usunąć dane z tego formularza przed poprawnym przetworzeniem usunięcia ucznia z placówki. Błąd ten występuje w Izbach Rzemieślniczych.
 17. Nie można usunąć ucznia z podmiotu. Uczeń posiada zarejestrowane dane dotyczące wydawania orzeczeń/opinii – błąd oznacza, że w danych dziedzinowych wydawanie orzeczeń/opinii zostały wprowadzone informacje. Należy najpierw usunąć dane z tego formularza przed poprawnym przetworzeniem usunięcia ucznia z placówki. Błąd ten będzie występować w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych oraz Poradniach Specjalistycznych.
 18. Nie można usunąć ucznia z podmiotu. Uczeń posiada zarejestrowane diagnozy – błąd oznacza, że w danych dziedzinowych diagnozy zostały wprowadzone informacje. Należy najpierw usunąć dane z tego formularza przed poprawnym przetworzeniem usunięcia ucznia z placówki. Błąd ten będzie występować w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych oraz Poradniach Specjalistycznych.
 19. Nie można usunąć ucznia z podmiotu. Uczeń posiada zarejestrowane inne opinie – błąd oznacza, że w danych dziedzinowych inne opinie zostały wprowadzone informacje. Należy najpierw usunąć dane z tego formularza przed poprawnym przetworzeniem usunięcia ucznia z placówki. Błąd ten będzie występować w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych oraz Poradniach Specjalistycznych.
 20. Obiekt nie istnieje – błąd oznacza, że podjęta została próba usunięcia danych identyfikacyjnych ucznia, który już został usunięty z danej szkoły/placówki. Błąd ten najczęściej będzie występować podczas grupowego usuwania danych – należy zamknąć listę uczniów do usunięcia.