Szkoła – Pozostałe dane dziedzinowe – rejestracja

 

Moduł: NAUCZYCIEL

dla szkół i placówek oświatowych

Pozostałe dane dziedzinowe – rejestracja

 

Wypełnienie Pozostałych danych dziedzinowych należy rozpocząć od wybrania opcji pozostałych danych dziedzinowych z listy danych dziedzinowych, a następnie kliknięcia przycisku Edytuj.

Formularz Pozostałych danych dziedzinowych podzielony jest na parę części:

  • Kwalifikacje do zajmowanego stanowiska
  • Inne kwalifikacje do zajmowanego stanowiska
  • Ukończone formy doskonalenia zawodowego
  • Ukończone formy kształcenia
  • Dodatkowe uprawnienia zawodowe w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

Każda z sekcji może być modyfikowana za pomocą przycisku Modyfikuj znajdującego się pod każdą z części:

Kliknięcie przycisku Modyfikuj umożliwia wypełnienie formularza:

W przypadku części Kwalifikacje do zajmowanego stanowiska należy zaznaczyć czy kwalifikacje są ogólnokształcące, czy zawodowe. Następnie z list należy wybrać przedmiot, do nauczania którego nauczyciel ma kwalifikację oraz szkołę, w której może nauczać dany przedmiot. W przypadku chęci usunięcia danych z listy, należy zaznaczyć wiersz (zmieni kolor na niebieski), a następnie użyć przycisku Usuń. Modyfikowany formularz należy zapisać za pomocą przycisku Zapisz.

Po wypełnieniu odpowiednich sekcji formularza całość należy zapisać za pomocą przycisku Zapisz. Jeśli nie zostały zapisane wszystkie części znajdujące się w Pozostałych danych dziedzinowych aplikacja przypomni o potrzebie zapisania wszystkich list następującym komunikatem:

Jeśli wszystkie formularze zostały zapisane, po kliknięciu przycisku Zapisz, aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.