Modyfikacja RSPO – Modyfikuj z powodu błędu

 

Modyfikowanie danych w RSPO

Modyfikuj z powodu błędu

Użycie tej funkcji pozwoli na całkowitą modyfikację wprowadzonych danych, z wyjątkiem numeru REGON i RSPO.

Uwaga! Przed wejściem w tę funkcję należy skontaktować się ze szkołą/placówką i sprawdzić, czy zostały wprowadzone do systemu centralnego i przetworzone poprawnie oddziały oraz czy uczniowie zostali przypisani do oddziałów lub nauczycielom zarejestrowano zatrudnienie.

Zmiany danych szkoły/placówki za pomocą tej funkcji można dokonać tylko jeśli szkoła lub placówka:

 • nie zarejestrowała lub zlikwidowała wszystkie oddziały zarejestrowane w danej szkole/placówce

oraz

 • nie przypisała lub usunęła wszystkich uczniów w oddziałach w szkole/placówce

oraz

 • nie zarejestrowała lub wprowadziła datę rozwiązania zatrudnienia nauczyciela.

Funkcja ta została stworzona tylko w celu umożliwienia poprawnego zarejestrowania placówek, które zostały już przetworzone przez GUS i System Centralny pomimo ich błędnego wprowadzenia do RSPO.

Uruchomienie tej funkcji spowoduje wyświetlenie informacji, że zostaną usunięte niektóre dane, nawet jeśli nic nie zostanie zmienione. Należy pamiętać, aby na nowo wprowadzić zawody lub etapy edukacji – w zależności od placówki.

Podstawą różnicą między funkcją Modyfikuj, a funkcją Modyfikuj z powodu błędu jest możliwość zmiany wszystkich danych o placówce – aktywne są wszystkie listy wyboru danych

modyfikacja z powodu błędu
modyfikacja

 

W funkcji tej również niektóre listy są powiększone o dodatkowe możliwości – np. w liście rozwijanej Rodzaj, dodatkowo jest możliwość wybrania jednostki złożonej.

Należy pamiętać, aby przed zapisaniem danych w tym formularzu upewnić się, że etapy edukacyjne lub zawody zostały uzupełnione. W przeciwnym przypadku aplikacja przypomni o potrzebie ich uzupełnienia następującym komunikatem:

Po zapisaniu formularza, należy zmiany wysłać do Systemu Centralnego poprzez Panel komunikacji i przyciski Wyślij/Sprawdź status, aż formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.

W przypadku modyfikowania placówek, które posiadają placówki podległe (zespoły szkół i jednostki złożone) przed skorzystaniem z funkcji „modyfikacji z powodu błędu” należy najpierw wyłączyć szkoły/placówki z tego zespołu/jednostki złożonej

Błędy komunikacji występujące podczas próby „modyfikacji z powodu błędu”:

Należy skontaktować się ze szkołą, którą „modyfikowano z powodu błędu” jeśli podczas przetwarzania formularza modyfikacji w Panelu komunikacji pojawił się jeden lub więcej błędów:

 • istnieją aktywne oddziały”,
 • nie można dokonać pełnej modyfikacji, ponieważ są zarejestrowani uczniowie” oraz
 • nie można dokonać pełnej modyfikacji, ponieważ placówka posiada obowiązujące umowy nauczyciela”,

należy ustalić zakres wprowadzonych przez szkołę danych:

 1. Czy zostały zarejestrowane oddziały lub oddziały dodatkowe w module PODMIOT?

Błąd „istnieją aktywne oddziały” i/lub „istnieją aktywne pseudooddziały”

 1. Czy zostały wprowadzone i przetworzone dane do formularza zawodu w module NAUCZYCIEL?

Błąd „nie można dokonać pełnej modyfikacji, ponieważ placówka posiada obowiązujące umowy nauczyciela

 1. Czy uczniowie zostali przypisani do oddziałów, a dane zostały przetworzone w panelu komunikacji w module UCZEŃ?

Błąd „istnieją aktywne oddziały” i/lub „istnieją aktywne pseudooddziały”

W zależności od wypełnionych przez szkołę danych, aby można było dokończyć modyfikację z powodu błędu w bazie danych Jednostki Samorządu Terytorialnego, szkoła musi wykonać następujące czynności:

 1. W module NAUCZYCIEL – Dane dziedzinowe – Zatrudnienie – należy wpisać datę rozwiązania umowy wszystkim nauczycielom. Formularze należy przetworzyć w panelu komunikacji, aż dane znajdą się w zakładce zakończone ze statusem przetworzono poprawnie. W dacie rozwiązania umowy proszę wpisać aktualną, lub wcześniejszą datę (np. dzień wcześniej, niż dzień zmiany).
 2. W module UCZEŃ w zakładce „Uczniowie w oddziałach” należy usunąć uczniów z oddziałów – przycisk usuń ucznia z oddziału. Usunięcie uczniów należy przetworzyć w panelu komunikacji, aż dane znajdą się w zakładce zakończone ze statusem przetworzono poprawnie.
 3. W module PODMIOT, po usunięciu uczniów z oddziałów (w kolumna liczba uczniów musi wyświetlać się „0”) oraz wprowadzeniu daty rozwiązania umowy nauczycielom, z listy oddziałów podstawowych oraz z listy oddziałów dodatkowych należy zlikwidować wszystkie zarejestrowane oddziały w szkole, która jest modyfikowana z powodu błędu (należy zaznaczyć oddział i kliknąć likwidacja oddziału). Formularze należy przetworzyć w panelu komunikacji, aż dane znajdą się w zakładce zakończone ze statusem przetworzono poprawnie.

Po zlikwidowaniu oddziałów , szkoła powinna poinformować o poprawnym zakończeniu likwidacji oddziałów i zamknięciu zatrudnienia nauczycieli. W bazie danych Jednostki Samorządu Terytorialnego będziecie można przetworzyć formularze z błędem komunikacji. Po zakończeniu przetwarzania danych w systemie centralnym, należy skontaktować się ze szkołą i poinformować, aby na nowo wprowadzili dane (rejestracja oddziałów (aktualnych na dany rok szkolny), nauczycielom należy usunąć datę rozwiązania umowy w zakładce Zatrudnienie, uczniów przypisać do oddziałów itp.).