Modyfikacja RSPO – Przekazywanie placówek

 

Modyfikowanie danych w RSPO

Przekaż placówkę

Funkcja umożliwia przekazanie szkół lub placówek oświatowych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego lub ministra innej jednostce samorządu terytorialnego lub ministrowi – np. przekazanie szkoły muzycznej z gminy do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub z gminy do powiatu.

Przekazanie placówki rozpoczyna się od zaznaczenia szkoły na liście podmiotów, a następnie kliknięcia przycisku przekaż placówkę.

Szkoła lub placówka samodzielna

Po kliknięciu przycisku przekaż placówkę pojawi się formularz:

Należy uzupełnić dane w formularzu poczynając od listy wybierz typ:

Po wybraniu typu placówki za pomocą listy należy wybrać odpowiedni podmiot prowadzący:

Kolejnym elementem, który należy wypełnić w formularzu jest określenie, która część placówki jest przekazywana podmiotowi prowadzącemu:

UWAGA: wybranie części miejskiej jest wymagane tylko w przypadku miast na prawach powiatu. W przypadku przekazywania szkoły lub placówki do gminy, starostwa powiatowego lub marszałka województwa w części miejskiej dostępna będzie jedynie opcja nie dotyczy.

Ostatnią daną, którą trzeba uzupełnić w formularzu jest data przekazania placówki/placówek.

Wypełniony formularz należy przekazać za pomocą przycisku przekaż.

Zespoły szkół lub jednostki złożone

Istnieje możliwość przekazania zespołu szkół lub jednostki złożonej wraz ze szkołami lub placówkami podległymi pod ten zespół. W tym celu należy zaznaczyć jednostkę nadrzędną na liście podmiotów i kliknąć przekaż placówkę.

Tak jak w przypadku przekazywania placówki samodzielnej wypełnianie formularza przekazania placówki do innego organu prowadzącego należy rozpocząć od wyboru typu podmiotu prowadzącego, a następnie wyboru podmiotu z listy.

Wypełniony formularz należy przekazać za pomocą przycisku przekaż.

UWAGA: Jeśli, szkoła lub placówka wchodząca w skład zespołu/jednostki złożonej nie ma być przekazana innemu podmiotowi prowadzącemu przed przekazaniem zespołu innemu organowi prowadzącemu należy z niego wyłączyć szkołę lub placówkę przed przekazaniem jej.

Przetworzenie przekazania placówki w panelu komunikacji

W panelu komunikacji formularz przekazania placówki ma typ: RSPO (przekazanie placówki). Formularze przekazania placówek należy przetworzyć, aż znajdą się w zakładce zakończone ze statusem przetworzono poprawnie.

UWAGA: Po poprawnym przetworzeniu formularza przekazane szkoły znikną z listy podmiotów.

Upoważnienia użytkowników szkoły/placówki przekazywanej automatycznie tracą ważność z datą przekazania.

Należy ponownie złożyć wnioski o nadanie upoważnień do nowego organu prowadzącego.