Szkoła – składanie wniosku o dostęp do bazy danych SIO – komentarz merytoryczny

Zasady składania wniosków o udzielenie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO przez dyrektorów zespołów szkół i placówek, szkół i placówek z filią oraz jednostek złożonych

Zasady składania wniosków o udzielenie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO (dalej: wniosek o upoważnienie) przez dyrektorów zespołów szkół i placówek, szkół i placówek z filią oraz jednostek złożonych (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Centrum Kształcenia Ustawicznego, w skład którego wchodzą szkoły).

Zgodnie z art 5 ust. 4 ustawy o systemie informacji oświatowej, dla:

  1. szkół i placówek posiadających filie;
  2. specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii i centrów kształcenia ustawicznego w skład których wchodzą szkoły;
  3. szkół i placówek połączonych w zespół;

jest prowadzona JEDNA lokalna baza danych SIO.

W związku powyższym w danej jednostce (posiadającej jedną lokalną bazę danych) konkretna osoba może posiadać tylko jeden login i hasło.

Dyrektorzy zespołów, szkół i placówek z filiami oraz jednostek złożonych, składając wnioski o upoważnienie wskazują, jako podmiot reprezentowany, odpowiednio zespół, szkołę i placówkę z filią lub jednostkę złożoną – wybierając go z listy w aplikacji SIO.

NIE NALEŻY składać wniosków o upoważnienie dla szkół i placówek wchodzących w skład zespołu lub jednostki złożonej oraz dla filii (patrz przykład 1). Dotyczy to również jednostek złożonych wchodzących w skład zespołu (patrz przykład 2).

Przykład 1:

Zespół Szkół Nr 1, składa się ze Szkoły Podstawowej Nr 23, Filii Szkoły Podstawowej Nr 23, Gimnazjum Nr 5 oraz Liceum Ogólnokształcącego Nr 2. Dyrektor oraz upoważnieni przez niego pracownicy składają wnioski wybierając z listy podmiotów Zespół Szkół Nr 1.

Przykład 2:

Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych.

W skład tego Zespołu wchodzi Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (ze szkołami: Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 4 i Gimnazjum Specjalne Nr 1) oraz Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy.

Dyrektor tego zespołu oraz upoważnieni przez niego pracownicy składają wniosek o upoważnienie wybierając z listy podmiotów Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych.

INFORMACJA DLA OSÓB ROZPATRUJĄCYCH WNIOSKI

W przypadku otrzymania przez JST/Ministra wniosku o udzielenie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO dla dyrektora szkoły lub placówki, która wchodzi w skład zespołu/jednostki złożonej lub dla filii szkoły i placówki, nie należy wnioskowi takiemu nadawać biegu.