Rejestracja szkół w RSPO – komentarz merytoryczny

Instrukcja merytoryczna do instrukcji użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Przekazywanie danych do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych

W tej części instrukcji mówi się o wprowadzaniu i rejestrowaniu szkół i placówek oświatowych w RSPO.

Wprowadzanie szkoły lub placówki oświatowej do RSPO oznacza wypełnianie formularza w aplikacji, zapisanie go oraz wysłanie do bazy danych SIO (poprzez panel komunikacji)

Rejestracja szkoły lub placówki oświatowej w RSPO oznacza, że dane tej jednostki zostały poprawnie przetworzone przez system informacji oświatowej oraz rejestr REGON i szkoła została wpisana do RSPO; w aplikacji potwierdzeniem tego faktu jest status Przetworzono poprawnie.

1.  Przekazywanie danych do RSPO

1. 1. Informacje ogólne

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814, z późn. zm.):

art. 7 ustawy – zakres danych gromadzonych w RSPO

art. 33 ustawy – przekazywanie danych do RSPO

art. 34 – 37 ustawy – współpraca z Głównym Urzędem Statystycznym w zakresie nadawania numeru identyfikacyjnego REGON szkołom i placówkom oświatowym

art. 38 ustawy – przekazywanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne numeru identyfikacyjnego szkoły, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy o systemie oświaty

art. 51 ustawy – udostępnianie danych zgromadzonych w RSPO

art. 120 – 122 ustawy – funkcjonowanie RSPO w okresie przejściowym

Podmioty zobowiązane do przekazywania danych do RSPO:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego
 2. Minister Edukacji Narodowej
 3. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 4. Minister Spraw Wewnętrznych
 5. Minister Obrony Narodowej
 6. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 7. Minister Środowiska
 8. Minister Sprawiedliwości
 9. Okręgowe Komisje Egzaminacyjne

Podmioty, których dane identyfikacyjne są przekazywane do RSPO:

Do RSPO są przekazywane dane szkół i placówek oświatowych, tj. – zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy – publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy o systemie oświaty.

Jednostki samorządu terytorialnego przekazują dane identyfikacyjne:

a) publicznych szkół i placówek oświatowych oraz ich zespołów prowadzonych przez te jednostki,

b) publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne, którym ta jednostka samorządu terytorialnego wydała zezwolenie na założenie publicznej szkoły lub placówki oświatowej, oraz zespołów tych szkół i placówek oświatowych,

c) niepublicznych szkół i placówek oświatowych, wpisanych do prowadzonej przez tę jednostkę samorządu terytorialnego ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych, oraz ich zespołów,

d) niepublicznych kolegiów pracowników służb społecznych oraz niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli wpisanych do prowadzonej przez samorząd województwa ewidencji – w przypadku samorządów województw;

Minister Edukacji Narodowej przekazuje dane identyfikacyjne:

a) prowadzonych przez tego ministra:

 • publicznych placówek doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym,
 • publicznych szkół i placówek o charakterze eksperymentalnym,
 • publicznych placówek kształcenia ustawicznego o zasięgu ogólnokrajowym,
 • zespołów szkół lub placówek oświatowych,

b) niepublicznych zakładów kształcenia nauczycieli prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne, którym minister ten wydał zezwolenie na założenie niepublicznego zakładu kształcenia nauczycieli;

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazuje dane identyfikacyjne:

a) publicznych szkół lub placówek artystycznych oraz ich zespołów prowadzonych przez tego ministra,

b) publicznych szkół i placówek artystycznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne, którym minister ten wydał zezwolenie na założenie publicznej szkoły lub placówki artystycznej, oraz zespołów tych szkół i placówek artystycznych,

c) niepublicznych szkół i placówek artystycznych, wpisanych do prowadzonej przez tego ministra ewidencji niepublicznych szkół i placówek artystycznych, oraz ich zespołów;

 

Minister Spraw Wewnętrznych przekazuje dane identyfikacyjne:

publicznych szkół i placówek oświatowych oraz ich zespołów, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 54, poz. 322), prowadzonych przez tego ministra;

Minister Obrony Narodowej przekazuje dane identyfikacyjne:

publicznych szkół i placówek oświatowych oraz ich zespołów, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 54, poz. 322), prowadzonych przez tego ministra;

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazuje dane identyfikacyjne:

 1. publicznych szkół i placówek rolniczych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym prowadzonych przez tego ministra,
 2. publicznych placówek doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, prowadzonych przez tego ministra;

Minister Środowiska przekazuje dane identyfikacyjne:

publicznych szkół leśnych, prowadzonych przez tego ministra;

Minister Sprawiedliwości przekazuje dane identyfikacyjne:

 1. publicznych szkół i placówek oświatowych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez tego ministra,
 2. publicznych szkół i placówek oświatowych przy zakładach karnych i aresztach śledczych, prowadzonych przez tego ministra;

Okręgowe komisje egzaminacyjne:

przekazują numer szkoły, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy o systemie oświaty.

1.2. Zakres danych gromadzonych w RSPO

1.2.1. Informacje podstawowe dla szkoły / placówki oświatowej

1.2.1.1. Rodzaj

W polu Rodzaj należy dokonać wyboru spośród następujących możliwości:

1. FILIA SZKOŁY LUB PLACÓWKI – w przypadku, gdy wprowadzana jednostka ma status filii

UWAGA 1: Inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego) nie są filiami.

UWAGA 2: Przepisy nie przewidują możliwości utworzenia filii ogólnodostępnego przedszkola. Istnieje możliwość utworzenia oddziału (oddziałów) przedszkola ogólnodostępnego poza główną siedzibą przedszkola (inny adres), jednak danych tych oddziałów nie przekazuje się do RSPO.

UWAGA 3: Dane filii szkoły lub placówki oświatowej można wprowadzić do RSPO wyłącznie w sytuacji, gdy uprzednio zarejestrowano w RSPO szkołę lub placówkę oświatową, której dana jednostka jest filią.

2. JEDNOSTKA ZŁOŻONA – jednostkami złożonymi są ściśle określone placówki systemu oświaty, w skład których wchodzą szkoły. Do jednostek złożonych zaliczono:

 • centrum kształcenia ustawicznego ze szkołami
 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii ze szkołami
 • młodzieżowy ośrodek wychowawczy
 • niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego i praktycznego ze szkołami
 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy

UWAGA 1: Wykazywanie innych jednostek systemu oświaty, jako jednostek złożonych jest błędem.

UWAGA 2: W celu przekazania do RSPO danych jednostki złożonej wchodzącej w skład zespołu należy w polu Rodzaj wybrać wartość Jednostka złożona oraz w polu Podmiot nadrzędny wskazać zespół, w skład którego wchodzi ta jednostka.

UWAGA 3: Dane jednostki złożonej wchodzącej w skład zespołu można wprowadzić do RSPO wyłącznie w sytuacji, gdy uprzednio zarejestrowano w RSPO ten zespół.

3. SAMODZIELNA – szkoła lub placówka nie jest organizacyjnie powiązana z żadną inną jednostką systemu oświaty (szkołą lub placówką oświatową lub zespołem).

UWAGA 1: Publiczne inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego), które nie zostały włączone do zespołu szkół lub placówek, należy wykazywać jako jednostki samodzielne niezależnie od tego, że zgodnie z art. 14a ust. 6 ustawy o systemie oświaty, nauczyciela prowadzącego zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonej przez gminę zatrudnia dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej prowadzonych przez tą gminę.

4. SZKOŁA LUB PLACÓWKA W ZESPOLE – szkoła/placówka oświatowa (z wyjątkiem jednostek złożonych oraz szkół i placówek z filią), która wchodzi w skład zespołu szkół i placówek oświatowych.

UWAGA 1: Szkoła lub placówka wchodząca w skład jednostki złożonej (patrz lit. b) nie jest szkołą lub placówką w zespole.

UWAGA 2: Jednostek złożonych oraz szkół/placówek z filią wchodzących w skład zespołu nie należy wykazywać w tej kategorii.

UWAGA 3: Jednostkę złożoną wchodzącą w skład zespołu należy w polu Rodzaj oznaczyć jako jednostkę złożoną, natomiast w polu Podmiot nadrzędny należy wskazać właściwy zespół, w którego skład wchodzi ta jednostka.

UWAGA 4: Szkołę lub placówkę z filią wchodzącą w skład zespołu należy w polu Rodzaj oznaczyć jako szkołę lub placówkę z filią, natomiast w polu Podmiot nadrzędny należy wskazać właściwy zespół, w którego skład wchodzi ta jednostka.

5. SZKOŁA LUB PLACÓWKA Z FILIĄ – jednostka organizacyjna systemu oświaty, której jest podporządkowana filia (filie).

UWAGA 1: Szkoła lub placówka z filią wchodząca w skład zespołu lub jednostki złożonej (patrz lit. b) powinna być wykazana jako szkoła lub placówka z filią. Wykazanie szkoły lub placówki z filią jako szkoły lub placówki wchodzącej w skład jednostki złożonej lub szkoły lub placówki w zespole jest nieprawidłowe.

UWAGA 2: W celu przekazania do RSPO danych szkoły lub placówki z filią wchodzącej w skład zespołu należy w polu Rodzaj wybrać wartość Szkoła lub placówka z filią oraz w polu Podmiot nadrzędny wskazać zespół, w skład którego wchodzi ta jednostka.

UWAGA 3: Dane szkoły lub placówki z filią wchodzącej w skład zespołu można wprowadzić do RSPO wyłącznie w sytuacji, gdy uprzednio zarejestrowano w RSPO ten zespół.

6. SZKOŁA LUB PLACÓWKA WCHODZĄCA W SKŁAD JEDNOSTKI ZŁOŻONEJ – szkoły lub placówki, wchodzące w skład jednostek złożonych, o których mowa w lit. b

UWAGA 1: Nie należy wykazywać szkoły lub placówki z filią wchodzącej w skład jednostki złożonej w tej kategorii. Szkołę lub placówkę z filią wchodzącą w skład jednostki złożonej należy wykazać jako szkołę lub placówkę z filią oraz w polu Podmiot nadrzędny wskazać jednostkę złożoną, w skład której wchodzi ta jednostka.

7. ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH – jednostka organizacyjna utworzona na podstawie art. 62, art. 62a lub art. 90a ustawy o systemie oświaty.

1.2.1.2. Sposób ewidencjonowania

W polu Sposób ewidencjonowania należy dokonać wyboru spośród następujących możliwości:

 1. PROWADZONA – szkoła lub placówka oświatowa, dla której organ przekazujący dane do RSPO jest jednocześnie organem prowadzącym.
 2. REJESTROWANA – szkoła lub placówka oświatowa, dla której organ przekazujący dane do RSPO jest odpowiednio:
 • organem wpisującym do ewidencji niepublicznych szkół i placówek, o którym mowa w art. 82 ust 1 i 1a ustawy o systemie oświaty
 • organem, który udzielił zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy o systemie oświaty..

1.2.1.3. Grupa typów oraz Typ

W polu TYP należy wybrać odpowiedni typ szkoły lub rodzaj placówki, który został określony odpowiednio w akcie założycielskim, wpisie do ewidencji lub w zezwoleniu na założenie publicznej szkoły lub placówki przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną.

W polu GRUPA TYPÓW należy dokonać wyboru spośród następujących możliwości, które warunkują możliwości wyboru w polu Typ:

1. Inne placówki systemu oświaty i placówki spoza systemu oświaty – w tej kategorii mieszczą się następujące rodzaje placówek:

 • biblioteka pedagogiczna
 • bursa
 • centrum kształcenia praktycznego
 • centrum kształcenia ustawicznego bez szkół
 • centrum kształcenia ustawicznego ze szkołami
 • dom wczasów dziecięcych
 • międzyszkolny ośrodek sportowy
 • młodzieżowy dom kultury
 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii bez szkół
 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii ze szkołami
 • młodzieżowy ośrodek wychowawczy
 • ognisko pracy pozaszkolnej
 • ogród jordanowski
 • ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego
 • ośrodek politechniczny
 • ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy
 • pałac młodzieży
 • placówka doskonalenia nauczycieli
 • poradnia psychologiczno-pedagogiczna
 • poradnia specjalistyczna
 • pozaszkolna placówka specjalistyczna
 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy
 • szkolne schronisko młodzieżowe
 • specjalny ośrodek wychowawczy
 • niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego bez szkół
 • niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego ze szkołami
 • niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza w systemie oświaty

UWAGA 1: W przypadku określania rodzaju niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej można wybrać jedno z określeń rodzaju określonych w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej[1] (pałac młodzieży, młodzieżowy dom kultury, międzyszkolny ośrodek sportowy, ognisko pracy pozaszkolnej, ogród jordanowski, pozaszkolna placówka specjalistyczna, szkolne schronisko młodzieżowe) lub rodzaj niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza w systemie oświaty. Określenie niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza w systemie oświaty jest stosowane w odniesieniu do placówek, które w zakresie swojej działalności wykonują zadania właściwe dla różnych rodzajów publicznych placówek oświatowo-wychowawczych.

 

UWAGA 2: W przypadku niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego właściwym określeniem rodzaju jest odpowiednio:

 • niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego bez szkół
 • niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego ze szkołami.

2. Kolegium – w tej kategorii wykazuje się następujące placówki oświatowe:

 • kolegium nauczycielskie
 • nauczycielskie kolegium języków obcych
 • kolegium pracowników służb specjalnych

3. Przedszkole, inne formy wychowania przedszkolnego – w tej kategorii wykazuje się następujące rodzaje placówek oświatowych:

 • przedszkole
 • punkt przedszkolny
 • zespół wychowania przedszkolnego

4. Szkoła podstawowa, gimnazjum:

 • szkoła podstawowa
 • gimnazjum

5. Szkoły ponadgimnazjalne:

 • liceum ogólnokształcące
 • liceum ogólnokształcące uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
 • liceum profilowane
 • szkoła policealna
 • szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z  niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • technikum
 • technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
 • zasadnicza szkoła zawodowa

6. Szkoły i placówki artystyczne:

 • inne szkoły artystyczne
 • liceum plastyczne
 • ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia
 • ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia
 • ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych
 • ogólnokształcąca szkoła baletowa
 • szkoła muzyczna I stopnia
 • szkoła muzyczna II stopnia
 • szkoła sztuki tańca
 • szkoła sztuki cyrkowej
 • szkoła policealna artystyczna
 • szkoła policealna muzyczna
 • szkoła policealna plastyczna
 • szkoła pomaturalna bibliotekarska i animatorów kultury
 • placówki artystyczne (ogniska artystyczne)

1.2.1.4 Nazwa

W polu Nazwa należy podać urzędową nazwę szkoły lub placówki oświatowej określoną w akcie założycielskim, zaświadczeniu o wpisie do ewidencji lub zezwoleniu na założenie szkoły lub placówki publicznej oraz w statucie szkoły lub placówki oświatowej.

W nazwie szkoły wchodzącej w skład zespołu lub jednostki złożonej zaleca się pominięcie nazwy zespołu lub jednostki złożonej (ponieważ nazwa ta jest zapisana w danych identyfikacyjnych podmiotu nadrzędnego, tj. zespołu lub jednostki złożonej).

1.2.1.5. Nazwa skrócona

Szkoła lub placówka oświatowa może posiadać nazwę skróconą. Jest to nazwa, której szkoła lub placówka oświatowa używa na pieczęciach, o której mowa odpowiednio w:

 • rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.)
 • rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej (Dz. U. Nr 89, poz. 825)
 • rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ramowych statutów: publicznego centrum kształcenia ustawicznego, publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz publicznego centrum kształcenia ustawicznego (Dz. U. Nr 132, poz. 1226)
 • rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 466)
 • rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. nr 181, poz. 1507, z późn. zm.)

UWAGA: Jeżeli szkoła lub placówka oświatowa nie posiada nazwy skróconej, pole Nazwa skrócona należy zostawić niewypełnione. Wypełnienie tego pola nie jest obowiązkowe.

1..2.1.6. REGON

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie informacji oświatowej oraz ustawy o statystyce publicznej, od dnia 1 sierpnia 2012 r., wpis szkoły, placówki oświatowej, filii szkoły lub placówki oświatowej oraz zespołu szkół i placówek oświatowych (dalej „jednostki”) do Krajowego Rejestru Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), zmiana danych objętych wpisem lub skreślenie z rejestru REGON odbywa się za pośrednictwem Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych. Dane jednostki przekazane do RSPO przez jednostkę samorządu terytorialnego lub właściwego ministra są następnie przekazywane do rejestru REGON. Numer identyfikacyjny REGON jest nadawany przez służby statystyki publicznej (urzędy statystyczne).

1) W okresie wdrażania SIO:

a) W przypadku szkół i placówek oświatowych, które posiadają numer identyfikacyjny REGON nadany przez właściwy urząd statystyczny należy polu REGON podać ten numer (9-znakowy numer właściwy dla podmiotu gospodarki narodowej lub 14-znakowy numer właściwy dla jednostki lokalnej).

UWAGA 1: Odmiennie niż w przypadku dotychczasowego SIO, nie należy dopełniać 9-znakowego numeru identyfikacyjnego REGON zerami. Dopełnienie 9-znakowego numeru identyfikacyjnego REGON zerami jest błędem.

UWAGA 2: Numer identyfikacyjny REGON szkoły lub placówki oświatowej, jej filii, a także zespołu szkół i placówek można sprawdzić w wyszukiwarce REGON dostępnej na stronie Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl) lub w wyszukiwarce udostępnionej w programie (link w programie: Rejestr REGON, który wyświetla się po zaznaczeniu „Tak”).

UWAGA 3: W przypadku, gdy szkoła lub placówka oświatowa jest wpisana do rejestru REGON jako jednostka lokalna (identyfikowana przy pomocy 14-znakowego numer identyfikacyjnego REGON), ramach współpracy systemu informacji oświatowej z rejestrem REGON zostaje ona wpisana do rejestru REGON jako podmiot gospodarki narodowej (jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej), a dotychczasowy wpis podlega wykreśleniu.

b) W przypadku szkół i placówek oświatowych, które nie posiadają numerów identyfikacyjnych REGON pole REGON należy pozostawić niewypełnione – w ramach współpracy bazy danych SIO ze rejestrem REGON numer identyfikacyjny REGON zostanie nadany.

2) W okresie bieżącego funkcjonowania SIO:

Przekazując dane nowo założonej szkoły lub placówki oświatowej pole REGON należy pozostawić niewypełnione – w ramach współpracy bazy danych SIO ze rejestrem REGON numer identyfikacyjny REGON zostanie nadany.

1.2.1.7. NIP

Wypełnienie pola NIP nie jest obowiązkowe. Numer NIP należy podać, jeżeli taki numer został nadany.

1.2.1.8. Imię i nazwisko dyrektora

Wypełnienie pola nie jest obowiązkowe. W przypadku zespołów szkół i jednostek złożonych imię i nazwisko dyrektora należy podać wyłącznie wprowadzając dane zespołu lub jednostki złożonej, nie należy podawać imienia i nazwiska dyrektora w szkołach lub placówkach oświatowych wchodzących w skład zespołu lub jednostki złożonej.

1.2.1.9. Status publiczno-prawny

W polu Status publiczno-prawny należy dokonać wyboru spośród następujących możliwości:

1. w przypadku szkół:

 • publiczna
 • niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej
 • niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej

2. w przypadku placówek oraz kolegiów:

 • publiczna
 • niepubliczna

UWAGA: Wypełnienie pola Status publiczno-prawny ma kluczowe znaczenie dla określenia szczególnej formy prawnej (dana niezbędna we współpracy RSPO-REGON). Należy zwrócić uwagę, że kategoria publiczna odnosi się zarówno do szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów, jak również do szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, które uzyskały zezwolenie na prowadzenie szkoły lub placówki publicznej.

1.2.1.10. Kategorie uczniów

W polu Kategorie uczniów należy wybrać, dla jakiej kategorii uczniów przeznaczona jest szkoła. Kryterium decydującym nie jest wiek uczniów, lecz odrębna organizacja kształcenia. W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych obowiązują różne ramowe plany nauczania i różne są zasady klasyfikowania i promowania uczniów.

Wyboru można dokonać spośród następujących możliwości:

 1. Dzieci lub młodzież – w przypadku przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, w których realizowane są ramowe plany nauczania w szkołach dla dzieci i młodzieży określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. Nr 204),
 2. Dorośli – w przypadku szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, w których realizowane są ramowe plany nauczania w szkołach dla dorosłych określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. Nr 204),
 3. Młodzież/dorośli – przewidziano możliwość wyboru tej kategorii w przypadku szkół (w szczególności szkół prowadzących kształcenie w zawodach), w których jednocześnie realizowane są ramowe plany nauczania określone dla szkół dla dzieci i młodzieży oraz szkół dla dorosłych,
 4. Bez kategorii – kategoria ma zastosowanie do placówek, o których mowa w art. 2 ustawy o systemie oświaty, kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych, placówek doskonalenia nauczycieli oraz szkół i placówek artystycznych.

1.2.1.11. Specyfika szkoły

W polu SPECYFIKA szkoły można dokonać wyboru spośród dwóch ewentualności:

 1. Specjalna – przedszkole lub szkoła dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub zorganizowana w podmiocie leczniczym,
 2. Brak specyfiki – przewidziano możliwość wyboru tej kategorii w przypadku przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, w tym integracyjnych, sportowych, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznych itp.

III.2.1.12. Niepełnosprawność dominująca

Pole wypełniane wyłącznie przez szkoły, które w polu Specyfika szkoły dokonały wyboru kategorii Specjalna. W takim wypadku należy wskazać, dla jakiej kategorii uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego szkoła została zorganizowana.

W przypadku szkół, które nie są przeznaczone dla jednej kategorii uczniów, należy wybrać wartość Nie dotyczy.

W przypadku szkół specjalnych zorganizowanych przy zakładach leczniczych należy wybrać wartość Dla przewlekle chorych.

III.2.1.13. Data założenia oraz Data rozpoczęcia działalności

1. Publiczne szkoły i placówki oświatowe oraz ich zespoły.

Jako datę założenia szkoły, placówki oświatowej lub zespołu należy uznać datę podpisania aktu założycielskiego (czyli w przypadku szkół i placówek oświatowych oraz zespołów prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego datę podjęcia stosownej uchwały).

W odniesieniu do publicznych szkół i placówek oświatowych oraz zespołów prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne, za datę założenia szkoły, placówki oświatowej lub zespołu należy uznać datę wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 58 ust 3 ustawy o systemie oświaty.

Datą rozpoczęcia działalności przez szkołę lub placówkę oświatową lub zespół będzie z reguły początek najbliższego roku szkolnego, o ile nie wskazano innej daty w treści aktu założycielskiego.

2. Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe oraz ich zespoły

W przypadku niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz ich zespołów, za datę założenia szkoły należy uznać datę wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, natomiast data rozpoczęcia działalności jest wskazywana w zgłoszeniu do ewidencji.

UWAGA: Jeżeli szkoła została założona przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, data założenia powinna wynikać z odpowiedniego aktu organu, który założył szkołę. W zależności od okresu, w którym szkoła powstała, mogło to być np. zarządzenie kuratora oświaty i wychowania lub właściwego ministra, uchwała prezydium rady narodowej itp. Jeśli nie można odnaleźć odpowiedniego aktu, data założenia szkoły i rozpoczęcia przez nią działalności powinna być ustalona w oparciu o dostępne źródła (również historyczne, np. kroniki szkoły, archiwalna dokumentacja przebiegu nauczania).

W przypadku szkół, które powstały w wyniku przekształcenia związanego ze zmianami ustawowymi, na mocy przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, należy uznać, że została zachowana ciągłość funkcjonowania. Wyjątkiem są gimnazja, jako całkowicie nowy typ szkoły wprowadzony do systemu oświaty w roku 1999.

Analogicznie należy traktować reorganizację szkół, która odbyła się na mocy zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 25 września 1965 r. w sprawie dostosowania organizacji szkół ogólnokształcących i zawodowych do zmian wynikających z ustawy o rozwoju systemu oświaty i wychowania (M.P. z dnia 1 października 1965 r.).

III.2.1.14. Data włączenia szkoły do zespołu

Pole Data włączenia szkoły do zespołu jest generowane w oprogramowaniu w przypadku, gdy w polu Rodzaj zostanie wybrana pozycja: szkoła lub placówka w zespole. W polu Data włączenia szkoły do zespołu należy wprowadzić faktyczną datę włączenia danej szkoły lub placówki oświatowej do zespołu.

UWAGA 1: Data włączenia szkoły lub placówki oświatowej do zespołu może być taka sama lub późniejsza niż data założenia tej szkoły lub placówki oświatowej.

UWAGA 2: Data włączenia szkoły lub placówki oświatowej do zespołu może być taka sama lub późniejsza niż data założenia zespołu.

PRZYKŁAD: Szkoła podstawowa w X powstała w roku 1956. Natomiast w roku 1994 powstał zespół szkół w X, a w jego skład w 2000 włączono tę szkołę podstawową w X. Datą włączenia szkoły do zespołu jest 2000 r.

1.2.1.15. Data wyłączenia szkoły z zespołu

Pole Data wyłączenia szkoły z zespołu jest generowane w oprogramowaniu w przypadku, gdy w polu Rodzaj zostanie wybrana pozycja: szkoła lub placówka w zespole. W polu Data wyłączenia szkoły z zespołu należy wprowadzić faktyczną datę wyłączenia danej szkoły lub placówki oświatowej z zespołu.

UWAGA: Szkoła lub placówka oświatowa może zostać wyłączona z zespołu w związku z reorganizacją zespołu, z likwidacją zespołu lub likwidacją samej szkoły lub placówki oświatowej.

1.2.1.16. Związanie organizacyjne

Szkoła lub placówka oświatowa może być organizacyjnie związana z podmiotem, który nie jest jednostką oświatową. W takim przypadku należy wskazać rodzaj podmiotu, w ramach którego lub przy którym szkoła lub placówka oświatowa funkcjonuje, wybierając odpowiednią pozycję:

 1. przy zakładzie karnym
 2. przy areszcie śledczym
 3. w domu pomocy społecznej
 4. w Ochotniczym Hufcu Pracy
 5. w placówce opiekuńczo-wychowawczej
 6. w podmiocie leczniczym
 7. w schronisku dla nieletnich
 8. w zakładzie poprawczym
 9. w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich

UWAGA 1: Wartości wymienione w lit. a, b oraz g-i są możliwe do wybrania wyłącznie w przypadku szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Minister Sprawiedliwości.

UWAGA 2: W przypadku szkół i placówek oświatowych zorganizowanych w schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych lub schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych należy wskazać schronisko lub zakład, w skład którego wchodzi szkoła lub placówka.

1.2.1.17. Podmiot nadrzędny

Pole Podmiot nadrzędny jest generowane w oprogramowaniu w przypadku, gdy w polu Rodzaj zostanie wybrana pozycja: szkoła lub placówka w zespole, Szkoła /placówka wchodząca w skład jednostki złożonej lub fila szkoły lub placówki . W polu Podmiot nadrzędny należy z listy rozwijanej wybrać właściwy zespół, jednostkę złożoną lub szkołę albo placówkę, której jednostka jest filią. W przypadku kilku zespołów, jednostek złożonych lub szkół/placówek z filią o takiej samej nazwie, w celu znalezienia właściwej jednostki można się posłużyć wyszukiwarką Znajdź po REGON. Po wpisaniu w wyskakującym okienku w polu REGON numeru identyfikacyjnego REGON podmiotu nadrzędnego program wyszuka właściwą jednostkę. Należy pamiętać, że na liście znajdują się wyłącznie podmioty nadrzędne, które zostały uprzednio zarejestrowane w RSPO.

1.2.1.18. Internat

W polu INTERNAT należy wybrać wartość Tak, w przypadku gdy w szkole zorganizowano internat.

UWAGA: Internat może być wykazany wyłącznie przy wypełnianiu danych szkoły. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DZ. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.) przewiduje organizowanie internatów w szkołach różnych typów. Nie przewiduje się możliwości wykazania internatu w zespole szkół i placówek oświatowych.

1.2.1.19. Szczególna forma prawna

Szczególna forma prawna jest jedną z danych, o których mowa w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 88, z późn. zm.), których gromadzenie w RSPO jest niezbędne do wpisu szkoły, placówki oświatowej lub zespołu do rejestru REGON, zmiany cech objętych wpisem oraz skreślenia z rejestru REGON.

Informacja ta w oprogramowaniu jest podpowiadana automatycznie na podstawie danych, które zostały wybrane w polu Typ oraz polu Status publiczno-prawny.

W polu SZCZEGÓLNA FORMA PRAWNA pojawią się wartości:

 1. przedszkola publiczne
 2. szkoły publiczne podstawowe
 3. szkoły publiczne gimnazja
 4. szkoły publiczne ponadgimnazjalne
 5. szkoły publiczne artystyczne
 6. placówki systemu oświaty publiczne
 7. inne jednostki organizacyjne systemu oświaty publiczne
 8. zespoły szkół i placówek oświatowych publiczne

w przypadku wybrania odpowiedniego typu szkoły lub placówki w polu Typ oraz wskazaniu w polu Status publiczno-prawny wartości Publiczna.

W polu SZCZEGÓLNA FORMA PRAWNA pojawią się wartości:

 1. przedszkola niepubliczne
 2. szkoły niepubliczne podstawowe
 3. szkoły niepubliczne gimnazja
 4. szkoły niepubliczne ponadgimnazjalne
 5. szkoły niepubliczne artystyczne
 6. placówki systemu oświaty niepubliczne
 7. inne jednostki organizacyjne systemu oświaty niepubliczne
 8. zespoły szkół i placówek oświatowych niepubliczne

w przypadku wybrania odpowiedniego typu szkoły lub placówki w polu Typ oraz wskazaniu w polu Status publiczno-prawny wartości innej niż Publiczna.

1.2.1.20. Procentowy udział własności w ogólnej wartości kapitału

Procentowy udział własności w ogólnej wartości kapitału jest kolejną daną, o której mowa w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 88, z późn. zm.), której gromadzenie w RSPO jest niezbędne do wpisu szkoły, placówki oświatowej lub zespołu do rejestru REGON, zmiany cech objętych wpisem oraz skreślenia z rejestru REGON.

Wartość w polu Procentowy udział własności w ogólnej wartości kapitału jest uzależniona od typu organu prowadzącego szkołę, placówkę oświatową lub zespół. W polu Procentowy udział własności w ogólnej wartości kapitału są do wyboru następujące możliwości:

 1. Skarb państwa – w przypadku szkół, placówek i zespołów, dla których organem prowadzącym jest właściwy minister;
 2. Państwowe Osoby Prawne – w przypadku szkół, placówek i zespołów, dla których organem prowadzącym jest przedsiębiorstwo państwowe oraz publiczne szkoły wyższe;
 3. Jednostki Samorządu Terytorialnego – w przypadku szkół, placówek i zespołów, dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego;
 4. Krajowe Osoby Fizyczne – w przypadku szkół, placówek i zespołów, dla których organem prowadzącym jest osoba fizyczna;
 5. Pozostałe Krajowe Jednostki Prywatne – w przypadku szkół, placówek i zespołów, dla których organem prowadzącym jest stowarzyszenie, spółdzielnia, samorząd gospodarczy i zawodowy, organizacja związkowa, organizacja wyznaniowa, przedsiębiorstwo osób fizycznych, szkoła wyższa niepubliczna, spółka handlowa, fundacja lub inna niż wymieniona organizacja społeczna;
 6. Osoby Zagraniczne – w przypadku szkół, placówek i zespołów, dla których organem prowadzącym jest osoba zagraniczna.

UWAGA: Pole Procentowy udział własności w ogólnej wartości kapitału generowany jest w programie na ekranie pierwszym w przypadku szkół, placówek i ich zespołów, dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego lub właściwy minister. W przypadku szkół prowadzonych przez inne organy pole to jest generowane w momencie podawania danych dotyczących organu prowadzącego.

1.2.1.21. Nazwa organu założycielskiego

Nazwa organu założycielskiego jest kolejną daną, o której mowa w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 88, z późn. zm.), której gromadzenie w RSPO jest niezbędne do wpisu szkoły, placówki oświatowej lub zespołu do rejestru REGON, zmiany cech objętych wpisem oraz skreślenia z rejestru REGON.

Pole Nazwa organu założycielskiego jest generowane jedynie w przypadku szkół, placówek i zespołów, dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego lub właściwy minister.

UWAGA 1: Wybór wartości w polu Nazwa organu założycielskiego powinien być uzależniony od tego, jaki jest aktualnie, na dzień wpisywania do RSPO organ prowadzący szkołę, placówkę oświatową lub zespół.

UWAGA 2: Słownik zaimplementowany w polu Nazwa organu założycielskiego został opracowany przez Główny Urząd Statystyczny na potrzeby prowadzenia rejestru REGON. W przypadku szkół, placówek oraz ich zespołów prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego jako organ założycielski należy wskazać właściwego wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę powiatu lub marszałka województwa. Wyboru takiego należy dokonać niezależnie od faktu, iż zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty organem zakładającym szkołę lub placówkę oświatową jest rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa.

1.2.1.22. Rodzaje działalności

Podanie rodzaju działalności jest wymagane przez przepis art. 42 ust.3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 88, z późn. zm.) w celu dokonania wpisu szkoły, placówki oświatowej lub zespołu do rejestru REGON, zmiany cech objętych wpisem oraz skreślenia z rejestru REGON.

W polu Rodzaj działalności podawana jest informacja o przeważającym rodzaju działalności szkoły, placówki oświatowej lub zespołu zgodnie z kodem określonym w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

W większości przypadków kod PKD jest przypisany jednostce w zależności od typu szkoły lub rodzaju placówki, określonego w polu Typ.

W przypadku placówek oświatowo-wychowawczych (pałac młodzieży, młodzieżowy dom kultury, ognisko pracy pozaszkolnej, międzyszkolny ośrodek sportowy, ogród jordanowski, pozaszkolna placówka specjalistyczna oraz niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza w systemie oświaty) oraz niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego należy dokonać wyboru spośród następujących wartości w zależności od faktycznie wykonywanej działalności:

1. Placówki oświatowo-wychowawcze:

85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych

dodatkowo w przypadku pozaszkolnej placówki specjalistycznej oraz niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej również:

85.53.Z – pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59.A – nauka języków obcych

85.60.Z – działalność wspomagająca edukację

2. Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego:

85.59.A – nauka języków obcych

85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

1.2.1.23. Przewidywana liczba pracowników

Podanie przewidywanej liczby pracowników jest wymagane przez przepis art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 88, z późn. zm.) w celu dokonania wpisu szkoły, placówki oświatowej lub zespołu do rejestru REGON.

Liczba pracowników (zgodnie z def. Głównego Urzędu Statystycznego) to liczba osób wykonujących pracę przynoszącą im zarobek w formie wynagrodzenia lub dochód, bez względu na miejsce i czas jej trwania. W przypadku szkół będą to zarówno nauczyciele, jak i pracownicy niepedagogiczni, niezależnie od podstawy prawnej, na podstawie której wykonują swoje obowiązki (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna). Do przewidywanej liczby pracowników należy doliczyć również wakaty.

W przypadku zespołów szkół i placówek oświatowych, jednostek złożonych oraz szkół lub placówek z filią przewidywaną liczbę pracowników należy wykazywać na poziomie zespołu, jednostki złożonej, szkoły lub placówki z filią, gdyż one są zgodnie z prawem miejscem zatrudnienia. Dane te nie są wykazywane na poziomie poszczególnych szkół i placówek wchodzących w skład zespołu, jednostki złożonej lub fili.

1.2.2. Dane adresowe

Na drugim ekranie formularza należy wskazać adres siedziby szkoły, placówki oświatowej lub zespołu.

W celu podania województwa, powiatu, gminy, miejscowości, ulicy, na której znajduje się siedziba szkoły, placówki oświatowej lub zespołu należy wybrać odpowiednią wartość z rozwijanego słownika.

Dane wykorzystywane w słownikach pochodzą z prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju, tzw. rejestru TERYT.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku pola Poczta.

W celu określenia numeru budynku, numeru lokalu oraz kodu pocztowego należy wpisać w odpowiednie pola właściwe wartości liczbowe.

1.2.3. Dane teleadresowe

W polu Rodzaj należy podać odpowiedni rodzaj danej, która będzie podana, następnie w polu Wartość należy podać numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej oraz adres strony internetowej szkoły, placówki oświatowej lub zespołu.

W danych teleadresowych musi być podana przynajmniej jedna wartość.

1.2.4. Dane dotyczące organu prowadzącego

Możliwość wykazania organu prowadzącego innego niż jednostka samorządu terytorialnego oraz minister generuje się w oprogramowaniu wyłącznie w przypadku wybrania w polu Sposób ewidencjonowania w informacjach podstawowych dla szkoły i placówki oświatowej (patrz pkt. III.2.1.2) wartości Rejestrowana. W przypadku szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz ministrów dane te generowane są automatycznie.

1.2.4.1. Typ organu prowadzącego

W polu Typ organu prowadzącego są do wyboru następujące możliwości:

1. Osoby prawne

 • Fundacje
 • Organizacje społeczne inne niż wymienione
 • Organizacje wyznaniowe
 • Organizacje związkowe
 • Osoba zagraniczna
 • Przedsiębiorstwa osób fizycznych

UWAGA: W tej kategorii należy wykazywać spółki cywilne, które są organami prowadzącymi szkoły.

 • Przedsiębiorstwo państwowe
 • Samorząd gospodarczy i zawodowy
 • Spółdzielnia
 • Spółki handlowe – jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 1 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.)
 • Stowarzyszenia
 • Szkoły wyższe publiczne
 • Wyższe szkoły niepaństwowe

2. Osoby fizyczne

UWAGA: W zależności od wybranego Typu organu prowadzącego wypełniane jest automatycznie kolejne pole: Procentowy udział własności w ogólnej własności w ogólnej wartości kapitału.

1.2.4.2. Nazwa

Pole Nazwa generuje się w przypadku, gdy jako Typ organu prowadzącego wskazano osobę prawną.

W przypadku, gdy jako Typ organu prowadzącego wskazano osobę fizyczną zamiast pola nazwa generowane są pola, w których należy wskazać Imię, Drugie Imię i Nazwisko osoby fizycznej prowadzącej szkołę.

1.2.4.3. Dane adresowe i Dane teleadresowe

Wypełniając kolejne pola należy podać adres siedziby organu prowadzącego, w przypadku osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę oświatową – adres zamieszkania tej osoby – oraz pozostałe dane teleadresowe: numer telefonu, faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej.

1.2.4.4. Adres do korespondencji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Dane należy wypełnić, w przypadku gdy adres organu prowadzącego szkołę lub placówkę oświatową, na który ma być kierowana korespondencja jest inny niż adres siedziby tego organu, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę oświatową inny niż adres zamieszkania tej osoby.

1.2.5. Dodatkowe dane o szkole i placówce oświatowej

1.2.5.1. Etapy edukacji szkoły/placówki oświatowej:

Pole Etapy edukacji szkoły/placówki oświatowej jest generowane w oprogramowaniu w przypadku przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych.

W polu Procentowy udział własności w ogólnej wartości kapitału są do wyboru następujące możliwości:

 1. I etap edukacyjny – nauczanie w klasach I – III szkoły podstawowej
 2. II etap edukacyjny – nauczanie w klasach IV – VI szkoły podstawowej
 3. nauczanie w oddziale „0” – realizowanie obowiązkowego rocznego wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, przedszkolu, punkcie przedszkolnym lub zespołu wychowania przedszkolnego. Wybór tej wartości uzależniony jest od realizowanego programu, nie zaś od wieku dzieci (obowiązkowe roczne wychowanie przedszkolne jest realizowane przez dzieci pięcioletnie oraz dzieci sześcioletnie, które nie rozpoczęły nauki szkolnej).
 4. nauczanie poza oddziałem „0” – realizowanie wychowania przedszkolnego przez dzieci nieobjęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

III.2.5.2. Dane o obwodach szkoły

Akt założycielski szkoły publicznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny (tj. szkoły podstawowej i gimnazjum) określa także jej zasięg terytorialny (obwód), w szczególności nazwy miejscowości (w miastach nazwy ulic lub ich części) należących do jej obwodu.

Nie ustala się obwodów szkołom specjalnym, szkołom integracyjnym, szkołom dwujęzycznym, szkołom dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym, szkołom sportowym, szkołom mistrzostwa sportowego, szkołom artystycznym, szkołom w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz szkołom przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Szkole publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego nie ustala się obwodu, chyba że osoba prowadząca wystąpi z takim wnioskiem.

III.2.5.3. Dane o zawodach i specjalizacjach szkoły i placówki oświatowej

Zakładka Dane o zawodach i specjalizacjach szkoły i placówki oświatowej jest generowana w programie w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, liceów profilowanych oraz zakładów kształcenia nauczycieli.

UWAGA 1: W RSPO należy wskazać wszystkie zawody, w których w danej szkole może odbywać się kształcenie, ustalone przez dyrektora szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady zatrudnienia co do zgodności z potrzebami rynku pracy.

UWAGA 2: Dyrektor szkoły przekazując dane dotyczące uczniów i nauczycieli będzie mógł wykazać kształcenie wyłącznie w takich zawodach (specjalnościach, specjalizacjach), jakie zostały wykazane w RSPO.

W ramach danych o zawodach i specjalizacjach szkoły należy określić:

1. Profil kształcenia ogólnozawodowego w liceach profilowanych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 stycznia 2002 w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego (Dz. U. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.);

2. Zawód, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, zgodnie rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 7).

UWAGA: W stosunku do zawodów, w których rozpoczęto kształcenie przed 1 września 2012 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 124, poz. 860, z późn. zm.);

3. Zawodów, specjalności i specjalizacji kształcenia w szkołach artystycznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 15, poz. 70).

UWAGA: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w szkole muzycznej I stopnia realizowany jest pierwszy etap kształcenia w zawodzie muzyk, mimo, że szkoły te nie dają wykształcenia w zawodzie. W związku z powyższym również w przypadku szkół muzycznych I stopnia należy określić zawód, specjalność i specjalizację, w których szkoła kształci;

4. Specjalności kształcenia w nauczycielskich kolegiach języków obcych oraz kolegiach nauczycielskich, o której mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 104, poz. 664, z późn. zm.).

III.2.6. Data likwidacji i data rozwiązania zespołu

Należy podać datę zakończenia działalności szkoły lub placówki oświatowej wynikającą z odpowiedniego aktu organu jednostki samorządu terytorialnego, a w przypadku niepublicznych szkół i placówek oświatowych – datę skreślenia z ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych.

Datę likwidacji jednostki złożonej oraz datę rozwiązania zespołu można wprowadzić po uprzednim wyłączeniu wszystkich szkół lub placówek oświatowych wchodzących w skład jednostki lub zespołu.

III.2.7. Informacje generowane automatycznie w RSPO

W RSPO generowane są automatycznie dane określające typ, nazwę oraz adres siedziby podmioty zobowiązanego do przekazania danych szkoły, placówki oświatowej lub zespołu do RSPO.

Ponadto po poprawnym przetworzeniu danych szkoły, placówki oświatowej lub zespołu w systemie (tj. w okresie wdrażania: zweryfikowaniu danych jednostki w rejestrze REGON, w okresie bieżącego funkcjonowania systemu: nadaniu numeru REGON nowo założonej placówce) w systemie są generowane:

 1. Numer RSPO
 2. Data wpisana szkoły/placówki, zespołu do RSPO

 


 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 109, poz. 631)