Podmiot – rejestracja oddziałów – komentarz merytoryczny

Instrukcja merytoryczna do instrukcji użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Moduł: PODMIOT

1. INFORMACJE OGÓLNE

Dane w zakładce Podmiot są przekazywane przez:

 • przedszkola,
 • inne formy wychowania przedszkolnego,
 • szkoły,
 • zakłady kształcenia nauczycieli,
 • kolegia pracowników służb społecznych

oraz następujące placówki oświatowe:

 • specjalne ośrodki wychowawcze (SOW),
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (SOSW),
 • ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (ORW),
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze (MOW),
 • młodzieżowe ośrodki socjoterapii (MOS),
 • placówki kształcenia ustawicznego,
 • placówki kształcenia praktycznego,
 • ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
 • placówki doskonalenia nauczycieli.

Dane dotyczące podmiotu obejmują:

 • informację o oddziałach podstawowych
 • informację o oddziałach dodatkowych

Po przejściu do zakładki Podmiot w przypadku zespołu/jednostki złożonej pojawia się lista szkół/placówek wchodzących w skład tej jednostki. W oknie dialogowym Wybierz podmiot należy zaznaczyć kliknięciem widoczną szkołę lub placówkę, dla której chcemy wprowadzić opis, tak aby została podświetlona na niebiesko. Przycisk Wybierz stanie się aktywny. Kliknięcie w ten przycisk umożliwi dalszą pracę – otwarte zostaje okno Lista oddziałów podstawowych.

Przed wykonaniem dalszych kroków należy upewnić się, czy w polu Wybrany Podmiot wyświetlana jest nazwa odpowiedniej szkoły lub placówki. W razie konieczności można zmienić wybraną szkołę lub placówkę, korzystając z przycisku Zmień.

W przypadku szkoły samodzielnej po przejściu do zakładki Podmiot od razu otwiera się okno Lista oddziałów podstawowych.

W przypadku jednostek, które mogą rejestrować zarówno oddziały podstawowe, jak i oddziały dodatkowe program domyślnie otworzy okno Lista oddziałów podstawowych. W celu przejścia do rejestracji oddziałów dodatkowych należy kliknąć zakładkę Oddziały dodatkowe.

2. REJESTRACJA ODDZIAŁU PODSTAWOWEGO

Przez oddziały podstawowe należy rozumieć oddziały klas lub semestrów, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego lub podstawa programowa kształcenia w zawodach.

Każdy oddział funkcjonujący w danym przedszkolu lub szkole należy zarejestrować oddzielnie. W przypadku oddziałów łączonych należy oddzielenie zarejestrować każdy oddział podstawowy wchodzący w skład takiego oddziału.

W celu rejestracji oddziału podstawowego należy kliknąć przycisk Nowy oddział znajdujący się u dołu ekranu. Otworzy się okno: Szczegóły oddziału.

Zakres danych do wypełnienia w oknie Szczegóły oddziału (wystąpienie opisanych poniżej pól) uzależniony jest od typu szkoły lub rodzaju placówki. Przykładowo pole Zawody będzie dostępne tylko dla szkół, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia w zawodzie. Nie będzie więc dostępne w placówkach oraz w pozostałych typach szkół.

2.1. Informacje podstawowe

Rok szkolny:

W tym polu należy wskazać rok szkolny, na który rejestrowany jest oddział.

Klasa/Semestr:

W tym polu należy określić, dla której klasy bądź semestru oddział jest rejestrowany.

Wartości (np. kl. I, II, III, sem. I, II itp.) można wybrać z rozwijanej listy po kliknięciu przycisku na końcu pola.

Możliwości wyboru klas/semestrów uzależnione są przede wszystkim od typu jednostki oraz kategorii uczniów, dla których szkoła jest zorganizowana, wykazanych w RSPO przez organ rejestrujący szkołę. Dodatkowo w przypadku szkół podstawowych, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego możliwość wyboru klas jest uzależniona od etapów edukacyjnych wprowadzonych w RSPO.

Dla oddziałów przedszkolnych przewidziano dwie możliwości do wyboru:

„0” – oddziały „0”, to oddziały dla dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne;

Poniżej „0” – oddziały Poniżej „0” należy zarejestrować dla dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

Nazwa oddziału:

Należy określić nazwę oddziału (np. A, B, C, TS, TM, itp.) w zależności od funkcjonującej w danej szkole/placówce oświatowej nomenklatury.

Nazwa oddziału dla danej klasy musi być unikalna. Oznacza, to że nie mogą wystąpić np. dwa oddziały klasy I o tej samej nazwie (ITB i ITB). Natomiast sytuacja, w której ta sama nazwa wystąpi dla oddziałów różnych klas jest poprawna (np. Ia i IIa).

Kategoria uczniów:

W większości przypadków określenie kategorii uczniów jest wypełniane automatycznie, zgodnie ze specyfiką szkoły określoną w RSPO przez organ rejestrujący.

Jedynie w przypadku szkół, dla których w RSPO określono kategorię uczniów, jako „Młodzież/Dorośli” zachodzi potrzeba wybrania odpowiedniej kategorii uczniów uczących się w rejestrowanym oddziale.

Tryb nauki:

Należy wybrać z listy rozwijanej tryb nauki, w jakim prowadzone jest kształcenie w rejestrowanym oddziale. Należy wskazać właściwą wartość z listy rozwijanej:

 • dzienna,
 • wieczorowa,
 • zaoczna,
 • na odległość,
 • stacjonarna.

Zawartość listy rozwijanej zależy od typu szkoły.

2.2. Specyfika oddziału

Specyfika podstawowa:

W pierwszej kolejności dla każdego oddziału/oddziałów należy określić specyfikę podstawową wybierając jedną z pozycji z poniższej listy z rozwijanej listy:

 • ogólnodostępny
 • integracyjny
 • specjalny
 • przysposabiający do pracy
 • specjalny przysposabiający do pracy
 • terapeutyczny
 • o charakterze eksperymentalnym
 • międzynarodowy
 • dwujęzyczny w gimnazjum, liceum i technikum.

Zakres listy specyfik podstawowych zależy od typu jednostki, kategorii uczniów oraz specyfiki szkoły wykazanych w RSPO.

Specyfika dodatkowa #1, #2, #3:

Wybranie specyfiki dodatkowej nie jest obowiązkowe. Jeżeli dany oddział posiada tylko specyfikę podstawową, to pole specyfika dodatkowa #1 należy zostawić nieuzupełnione/puste. W przypadku błędnego przypisania do oddziału specyfiki dodatkowej należy kliknąć na krzyżyk pojawiający się po najechaniu na wypełnione pole – wybrana specyfika zostanie usunięta.

W zależności od wybranej specyfiki podstawowej pojawia się możliwość wyboru specyfik dodatkowych. Na liście mogą znajdować się następujące specyfiki dodatkowe:

1) wielozawodowy,

2a) sportowy,

2b) mistrzostwa sportowego,

3a) z językiem nauczania mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego,

3b) dwujęzyczny dla mniejszości narodowej,

3c) z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego.

W przypadku występowania w oddziale wielu specyfik dodatkowych ważna jest kolejność dodawania specyfik. Na hierarchię, w jakiej należy dodawać specyfiki dodatkowe wskazuje numeracja powyżej. Wybranie w pierwszej kolejności specyfik dodatkowych oznaczonych trójką uniemożliwia dodawanie kolejnych specyfik.

Jeśli w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, do jednego oddziału uczęszczają uczniowie kształcących się w różnych zawodach – dla takiego oddziału należy wskazać specyfikę Wielozawodowy.

Przypisanie do oddziału jednej ze specyfik dodatkowych wymienionych powyżej w pkt 3a, 3b lub 3c oznacza, że wszyscy uczniowie w danym oddziale korzystają z nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego we wskazanej formie. Jeśli nie wszyscy uczniowie w danym oddziale uczą się języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, uczniów tych należy wykazać w grupie międzyszkolnej nauczania języka mniejszości (oddział dodatkowy).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2014 r., poz. 263 j. t.) nauka języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego może być prowadzona:

 1. w oddziałach z językiem nauczania mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego, tj. oddziałach, w których zajęcia prowadzone są w języku mniejszości lub języku regionalnym,
 2. w oddziałach dwujęzycznych, tj. oddziałach, w których zajęcia prowadzone są w dwóch językach: polskim oraz języku mniejszości lub języku regionalnym
 3. w oddziałach z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego,
 4. w międzyszkolnych (międzyprzedszkolnych) zespołach nauczania języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego.

Należy podkreślić, że nauka języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego odbywa się na pisemny wniosek rodziców, prawnych opiekunów lub samych zainteresowanych uczniów.

Związanie organizacyjne:

W przypadku wyboru specyfiki oddziału specjalny, pojawia się również możliwość określenia związania oddziału. Domyślnie w polu Związanie org. wartość przycisku ustawiona jest na Nie. Jeśli oddział posiada związanie organizacyjne w podmiocie leczniczym, należy przycisk przestawić na wartość Tak.

Jeżeli w szkoła została zarejestrowana w RSPO jako szkoła ze związaniem organizacyjnym w podmiocie leczniczym, pole Związanie org. jest wypełniane automatycznie.

2.3. Języki obce

Kolejnym krokiem jest przypisanie języków obcych nowożytnych nauczanych w danym oddziale. Wybór języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale dokonywany jest poprzez zaznaczenie „” kwadratu po lewej stronie danego języka.

Program umożliwia zaznaczenie kilku języków obcych nowożytnych w jednym oddziale. Należy wykazać wszystkie języki obce, jakich uczniowie uczą się w tym oddziale, w szczególności w przypadku szkół, w których nauka języka obcego zorganizowana jest w grupach międzyoddziałowych i w konsekwencji w jednej klasie znajdują się uczniowie uczący się różnych języków obcych.

W przypadku, gdy do oddziału został przypisany tylko jeden język obcy, zostanie on automatycznie przypisany wszystkim uczniom w tym oddziale, przy czym w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego można usunąć informację o nauczaniu języka obcego.

Jeżeli rejestrowany oddział ma wykazane związanie organizacyjne w podmiocie leczniczym i w oddziale tym dzieci nie będą miały zajęć z języka obcego nowożytnego, program dopuszcza sytuację, że język obcy dla oddziału nie zostanie wybrany.

2.4. Dyscypliny sportowe

Jeśli w specyfice dodatkowej wskazano specyfikę sportową albo mistrzostwa sportowego, pojawi się pole, w którym należy określić dyscyplinę sportu, w której kształcenie odbywa się w danym oddziale. Wybór dyscypliny sportowej dokonywany jest poprzez zaznaczenie „” kwadratu po lewej stronie nazwy dyscypliny.

Program umożliwia zaznaczenie kilku dyscyplin sportowych w jednym oddziale. Należy wykazać wszystkie dyscypliny sportowe, w jakich uczniowie kształcą się w tym oddziale – umożliwi to przypisanie poszczególnym uczniom właściwej dyscypliny, w której się kształcą.

W przypadku, gdy do oddziału została przypisana tylko jedna dyscyplina sportowa, zostanie ona automatycznie przypisana wszystkim uczniom w tym oddziale.

2.5. Języki mniejszości

W przypadku oddziałów, w których określono specyfikę dodatkową z językiem nauczania mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego, albo dwujęzyczne dla mniejszości narodowej, albo z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego należy określić język mniejszości narodowej/etnicznej lub język regionalny, którego nauczanie prowadzone jest w danym oddziale. Zostanie on automatycznie przypisany wszystkim uczniom w tym oddziale.

Wybór języka mniejszości narodowej/etnicznej lub języka regionalnego nauczanego w oddziale dokonywany jest poprzez zaznaczenie „” kwadratu po lewej stronie danego języka.

2.6. Zawody

W przypadku szkół kształcących w zawodach należy określić zawód, w którym uczniowie w danym oddziale się kształcą oraz cykl kształcenia dla tego zawodu. Jeżeli przepisy przewidują tylko jedną długość cyklu kształcenia dla danego zawodu jest ona przypisywana automatycznie.

W przypadku szkół artystycznych należy określić zawód, specjalność i specjalizację.

Lista zawodów dostępnych w szkołach tożsama jest z listą zawodów przekazanych do RSPO przez organ rejestrujący.

Jeżeli w specyfice dodatkowej wskazano specyfikę wielozawodową należy określić wszystkie zawody, których uczą się uczniowie w danym oddziale. Dla specyfiki wielozawodowej należy określić przynajmniej dwa zawody dla danego oddziału.

2.7. Podsumowanie rejestracji oddziału

Po wypełnieniu danych w oknie Szczegóły oddziału, należy kliknąć przycisk Zapisz.

Przy próbie zapisania danych rejestrowanego oddziału następuje sprawdzenie przekazywanych danych. Jeżeli w formularzu rejestracyjnym oddziału występują jakiekolwiek błędy na górze okna Szczegóły oddziału pojawi się komunikat z opisem błędów.

Jeżeli formularz został wypełniony poprawnie wniosek rejestracyjny oddziału zostanie przeniesiony do panelu komunikacji.

Następnie z panelu komunikacji należy przesłać dane do systemu centralnego.

3. REJESTRACJA ODDZIAŁU DODATKOWEGO

Oddział dodatkowy to sposób wykazania:

 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
 • grup nauczania języka mniejszości, tj. grup międzyprzedszkolnych, międzyszkolnych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych, w których realizowana jest nauka języka mniejszości narodowej lub etnicznej oraz języka regionalnego,
 • kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
 • kursów kwalifikacyjnych w placówkach doskonalenia nauczycieli,
 • zajęć dla wychowanków upośledzonych umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizujących indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny,
 • oddziałów łączonych.

Każdy oddział dodatkowy funkcjonujący w danym przedszkolu, szkole lub placówce należy zarejestrować oddzielnie.

W celu rejestracji oddziału dodatkowego należy kliknąć przycisk Nowy oddział dodatkowy znajdujący się u dołu ekranu. Otworzy się okno: Szczegóły oddziału.

Zakres danych do wypełnienia w oknie Szczegóły oddziału uzależniony jest od typu oddziału dodatkowego. Dla wszystkich oddziałów dodatkowych wspólna jest część Informacje podstawowe.

3.1. Informacje podstawowe

Typ:

Należy określić typ oddziału dodatkowego. Zakres wyświetlanych do wyboru typów oddziału zależy od typu szkoły i placówki oświatowej oraz kategorii uczniów określonych w RSPO.

Rok szkolny:

W tym polu należy wskazać rok szkolny, na który rejestrowany jest oddział.

Nazwa oddziału:

Należy określić nazwę oddziału w zależności od funkcjonującej w danej szkole/placówce oświatowej nomenklatury, ewentualnie w sposób ułatwiający później odnalezienie oddziału na liście oddziałów.

Nazwa oddziału musi być unikalna. Oznacza, to że nie mogą wystąpić np. dwa oddziały grupy międzyszkolnej nauczania języka mniejszości o tej samej nazwie (np. język kaszubski). W przypadku potrzeby zarejestrowania większej liczby oddziałów dodatkowych tego samego typu należy zróżnicować nazwy tych oddziałów (np. język kaszubski1 i język kszubski2).

3.2. Oddział łączony

Oddziały łączone to oddziały międzyklasowe, w których naukę realizują równolegle uczniowie z różnych klas.

Rejestracja oddziału łączonego umożliwia tworzenie oddziałów łączonych z dowolnych oddziałów podstawowych zarejestrowanych w danej szkole. Nie ma ograniczeń co do liczby oddziałów łączonych w jeden oddział łączony w danej szkole. Oddział, który uprzednio został włączony do jednego oddziału łączonego, nie może już wejść do kolejnego oddziału łączonego. Nie ma możliwości stworzenia oddziału łączonego z oddziałów wchodzących w skład różnych szkół.

Aby zarejestrować oddział łączony należy w pierwszej kolejności:

 1. zarejestrować oddziały podstawowe, które mają być połączone (zakładka Oddziały podstawowe),
 2. upewnić się, że odpowiednie formularze rejestracyjne oddziałów podstawowych zostały wysyłane do systemu centralnego w Panelu komunikacji i zostały poprawnie przetworzone (znajdują się w zakładce Zakończone).

Jeśli powyższe czynności zostały wykonane, możliwe jest stworzenie oddziału łączonego.

W celu rejestracji oddziału łączonego należy kliknąć przycisk Nowy oddział dodatkowy znajdujący się u dołu ekranu. Otworzy się okno: Szczegóły oddziału.

Po wybraniu w oknie Szczegóły oddziału typu Oddziały łączone pojawi się lista oddziałów podstawowych zarejestrowanych w szkole. Na liście należy zaznaczyć oddziały podstawowe, które wchodzą w skład danego oddziału łączonego. Muszą być zaznaczone minimum dwa oddziały podstawowe wchodzące w skład oddziału łączonego.

UWAGA 1: W przypadku, gdy w organizacji nauczania w danej szkole przewidziano, że niektóre zajęcia (np. wychowanie fizyczne, nauka języków obcych) realizowane są w grupach międzyoddziałowych, nie należy na potrzeby wykazania takiej sytuacji tworzyć oddziałów łączonych.

UWAGA 2: Jeśli w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe funkcjonują klasy, w których uczniowie uczą się różnych zawodów, nie należy tych klas wykazywać jako oddziałów łączonych, lecz jako oddziały podstawowe o specyfice wielozawodowy.

UWAGA 3: Nie można łączyć w jeden oddział łączony różnych oddziałów tej samej klasy/semestru. Łączone mogą być wyłącznie oddziały różnych klas/semestrów.

3.3. Grupa nauczania języka mniejszości

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, jeżeli z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych uczniów lub braku nauczyciela nie ma możliwości zorganizowania nauczania języka mniejszości lub języka regionalnego w oddziałach:

 • z językiem nauczania mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego,
 • dwujęzycznych,
 • z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego,

organ prowadzący przedszkole lub szkołę, uwzględniając miejscowe warunki komunikacyjne, organizuje zespoły międzyprzedszkolne lub międzyszkolne.

W przypadku gdy liczba zgłoszonych uczniów jest niewystarczająca do utworzenia oddziału, w którym wszyscy uczniowie będą się uczyli języka mniejszości lub języka regionalnego, nauczanie tych języków w szkołach organizuje się w:

 • grupach międzyoddziałowych, tj. grupach utworzonych z uczniów różnych oddziałów na poziomie danej klasy,
 • grupach międzyklasowych, tj. grupach utworzonych z uczniów różnych klas, w której nauczanie odbywa się według organizacji nauczania w klasach łączonych.

Zarówno zespoły międzyprzedszkolne lub międzyszkolne, jak i grupy międzyoddziałowe lub międzyklasowe w SIO należy zarejestrować jako grupy nauczania języka mniejszości.

W celu rejestracji oddziału grupy nauczania języka mniejszości należy kliknąć przycisk Nowy oddział dodatkowy znajdujący się u dołu ekranu. Otworzy się okno: Szczegóły oddziału. Po wybraniu w oknie Szczegóły oddziału typu oddziału dodatkowego Grupa nauczania języka mniejszości oprócz podania roku szkolnego, na który oddział jest rejestrowany i nazwy oddziału, w polu Język mniejszości należy wskazać język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny, którego uczą się uczniowie uczęszczający do tego oddziału.

3.4. Kursy kwalifikacyjne

Od 1 września 2012 r. w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe (tj. zasadniczych szkołach zawodowych, technikach i w szkołach policealnych) oraz w placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego mogą być prowadzone kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których mowa w art. 3 pkt 20 ustawy o systemie oświaty.

Jeśli w szkole lub placówce oświatowej są prowadzone kwalifikacyjne kursy zawodowe należy zarejestrować oddziały w celu wykazania uczestników tych kursów.

W celu rejestracji oddziału kursy kwalifikacyjne należy kliknąć przycisk Nowy oddział dodatkowy znajdujący się u dołu ekranu. Otworzy się okno: Szczegóły oddziału. Po wybraniu w oknie Szczegóły oddziału typu oddziału dodatkowego Kursy kwalifikacyjne oprócz podania roku szkolnego, na który oddział jest rejestrowany i nazwy oddziału, należy wypełnić dodatkowe pola: Obszar kształcenia i Kurs. Pola te wypełnia się wybierając odpowiednie pozycje ze słowników. Najpierw wybiera się obszar kształcenia, a następnie konkretną kwalifikację. Słowniki obszarów kształcenia i kwalifikacji są zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 7, z późn. zm.)

W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe zakres możliwych do wyboru obszarów kształcenia uzależniony jest od listy zawodów wprowadzonych w RSPO przez organ rejestrujący, gdyż zgodnie z art. 68a ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o systemie oświaty szkoły te mogą prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie obszarów kształcenia, do których przypisane są te zawody.

W przypadku placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego dostępny jest pełen zakres obszarów kształcenia określony w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

3.5. Wczesne wspomaganie rozwoju

Zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty w przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych, w innych formach wychowania przedszkolnego oraz w ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 tej ustawy, a także w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizuje się dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W celu rejestracji oddziału wczesnego wspomagania rozwoju należy kliknąć przycisk Nowy oddział dodatkowy znajdujący się u dołu ekranu. Otworzy się okno: Szczegóły oddziału. Po wybraniu w oknie Szczegóły oddziału typu oddziału dodatkowego wczesne wspomaganie rozwoju wystarczy wskazać rok szkolny, na który jest rejestrowany oraz nazwę oddziału.

W przypadku szkół wchodzących w skład ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty, wczesne wspomaganie rozwoju wykazywane jest na poziomie ośrodka, nie zaś poszczególnych szkół wchodzących w jego skład.

3.6. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, organizuje się dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych.

Zajęcia organizuje się dla dzieci i młodzieży, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat.

W celu rejestracji oddziału zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze należy kliknąć przycisk Nowy oddział dodatkowy znajdujący się u dołu ekranu. Otworzy się okno: Szczegóły oddziału. Po wybraniu w oknie Szczegóły oddziału typu oddziału dodatkowego zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze wystarczy wskazać rok szkolny, na który jest rejestrowany oraz nazwę oddziału.

W przypadku szkół wchodzących w skład ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze wykazywane są na poziomie ośrodka, nie zaś poszczególnych szkół wchodzących w jego skład.

3.7. Zajęcia dla wychowanków upośledzonych umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizujących IPET

W ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym istnieje możliwość wykazania zajęć dla wychowanków upośledzonych umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, będących uczniami szkół, ale realizujących w ośrodku obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w formie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

W celu rejestracji oddziału zajęcia dla wychowanków upośledzonych umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizujących IPET, należy kliknąć przycisk Nowy oddział dodatkowy znajdujący się u dołu ekranu. Otworzy się okno: Szczegóły oddziału. Po wybraniu w oknie Szczegóły oddziału typu oddziału dodatkowego Zajęcia dla wychowanków upośledzonych umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizujących IPET wystarczy wskazać rok szkolny, na który jest rejestrowany oraz nazwę oddziału.

3.8. Kurs kwalifikacyjny w placówce doskonalenia nauczycieli

W przypadku placówek doskonalenia nauczycieli do bazy danych SIO przekazywane są dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe osób, które ukończyły kurs kwalifikacyjny w danej placówce. Na potrzeby rejestrowania osób, które ukończyły kurs kwalifikacyjny należy dla każdego kursu zarejestrować odrębny oddział.

W celu rejestracji oddziału kurs kwalifikacyjny w placówce doskonalenia nauczycieli, należy kliknąć przycisk Nowy oddział dodatkowy znajdujący się u dołu ekranu. Otworzy się okno: Szczegóły oddziału. Typu oddziału dodatkowego Kurs kwalifikacyjny w PDN zostanie wskazany automatycznie. W oknie Szczegóły oddziału oprócz wskazania roku szkolnego, na który oddział jest rejestrowany oraz jego nazwy, w polu Kurs należy podać obszar, którego kurs dotyczył.

Nazwa kursu powinna umożliwiać łatwe odnalezienie właściwego kursu na liście przy przypisywaniu do tego kursu nauczycieli, którzy go ukończyli.

4. INFORMACJE KOŃCOWE

 1. Zarejestrowane oddziały podstawowe i dodatkowe widoczne są odpowiednio na Liście oddziałów podstawowych bądź Liście oddziałów dodatkowych.
 2. Wyświetlanie listy oddziałów podstawowych i listy oddziałów dodatkowych ograniczone jest przez rok szkolny wskazany w polu widocznym ponad listą.
 3. Na każdej z list możliwe jest sortowanie informacji w każdej kolumnie listy.
 4. Przy pomocy pola Wyszukaj możliwe jest wyszukanie oddziału na liście po wybranych cechach, np. poprzez wpisanie klasy oddziału, fragmentu jego nazwy.
 5. Po podświetleniu wybranego oddziału na liście oddziałów aktywne stają się przyciski Szczegóły, Likwiduj (lub Usuń wniosek) oraz Dodaj na wzór. Przycisk Likwiduj będzie aktywny w przypadku, gdy formularz rejestracyjny oddziału został poprawnie przetworzony w panelu komunikacji oraz oddział ten nie jest już likwidowany. Przycisk Usuń wniosek jest aktywny w przypadku, gdy formularz danego oddziału nie został jeszcze poprawnie zarejestrowany w systemie centralnym.
 6. Po kliknięciu na przycisk Podgląd szczegółów otwiera się okno, w którym widoczne są wszystkie informacje przekazane o oddziale podczas jego rejestracji.
 7. Po kliknięciu na przycisk Likwidacja oddziału otwiera się okno, które umożliwia dokonanie likwidacji oddziału. Likwidacja oddziału jest operacją nieodwracalną. Likwidować należy wyłącznie oddziały, które zostały błędnie zarejestrowane (np. nie wskazano wszystkich języków nauczanych w oddziale).
 8. W przypadku oddziału, który został zarejestrowany wyłącznie w lokalnej bazie danych (wniosek rejestracyjny nie został wysłany do bazy centralnej) dostępny jest przycisk Usuń wniosek. Użycie tego przycisku powoduje usunięcie wszystkich danych wprowadzonych przy rejestracji oddziału. Informacje o oddziale, dla którego usunięto wniosek rejestracyjny, nie są już widoczne na liście oddziałów. Przycisku Usuń wniosek należy używać rozważnie – wykonanie operacji nie wymaga bowiem żadnych dodatkowych potwierdzeń: samo kliknięcie na przycisk usuwa wniosek.
 9. Na ten moment nie ma możliwości modyfikacji zarejestrowanego oddziału. W przypadku błędnej rejestracji oddziału należy zlikwidować oddział i zarejestrować go na nowo.
 10. W przypadku szkół i placówek oświatowych, które nie wykazują oddziałów podstawowych po wejściu do modułu Podmiot w oddziałach podstawowych pojawi się komunikat „Rejestracja oddziałów podstawowych nie jest dostępna dla wybranego typu podmiotu”.
 11. W przypadku samodzielnych placówek oświatowych, które nie wykazują oddziałów moduł Podmiot będzie nieaktywny.
 12. W przypadku funkcjonujących w jednostkach złożonych placówek oświatowych , które nie wykazują oddziałów, będzie można wejść do modułu Podmiot, ale nie będzie możliwości zarejestrowania oddziałów.
 13. Synchronizuj listę – użycie przycisku pozwala pobrać wszystkie oddziały, które są poprawnie zarejestrowane w systemie centralnym w danej szkole. W przypadku istnienia oddziałów, których formularze nie zostały jeszcze poprawnie przetworzone w panelu komunikacji (formularze rejestracji lub likwidacji oddziałów), po użyciu tego przycisku i potwierdzeniu chęci synchronizacji listy oddziałów znikną one z listy oddziałów – będą widoczne tylko oddziały, które istnieją w systemie centralnym.