Uczeń – komentarz merytoryczny

Instrukcja merytoryczna do instrukcji użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Moduł: Uczeń

Podstawy prawne funkcjonowania systemu informacji oświatowej (w skrócie SIO) stanowią:

 1. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 45), zwana dalej ustawą,
 2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1547), zwane dalej rozporządzeniem.

 

1. Podmioty zobowiązane do przekazywania danych o poszczególnych uczniach:

Do przekazywania danych o poszczególnych uczniach (w zakresie określonym ustawą) zobowiązane są:

 • szkoły i placówki oświatowe, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • okręgowe komisje egzaminacyjne.

UWAGA: Placówki oświatowo-wychowawcze oraz placówki artystyczne – ogniska artystyczne przekazują o poszczególnych uczniach wyłącznie dane dotyczące wypadków, jakim uległ uczeń będąc pod opieką placówki (art. 19 ustawy). Placówki te nie powinny wprowadzać danych wszystkich wychowanków.

UWAGA: Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego przekazują o poszczególnych uczniach wyłącznie dane o uczestnikach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, a w przypadku uczestników innych form dokształcania i doskonalenia – wyłącznie dane dotyczące wypadków, jakim uległ uczestnik będąc pod opieką placówki (art. 19a ustawy).

UWAGA: Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w lokalnych bazach danych SIO tych poradni gromadzą dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe poszczególnych uczniów. Do bazy danych SIO przekazywane są wyłącznie dane dziedzinowe tych osób, zgodnie z art. 7a, art. 8 pkt 2 lit. b-e oraz art. 26a ustawy.

2. Dane identyfikacyjne

Każda jednostka gromadząca dane na temat poszczególnych uczniów jest zobowiązana do podania danych identyfikacyjnych ucznia, czyli dokonania jego rejestracji (tj. do przejścia etapu 1). Pozytywne przejście tego kroku jest niezbędne do dalszych czynności i odblokowania możliwości wypełniania danych dziedzinowych.

Normalną sytuacją jest, gdy ten sam uczeń zostanie wprowadzony w kilku różnych placówkach jednocześnie (np. w szkole i poradni psychologiczno-pedagogicznej).

Zgodnie z art. 11 ustawy dane identyfikacyjne ucznia w bazie danych SIO obejmują imię, nazwisko i numer PESEL, a w przypadku ucznia nieposiadającego numeru PESEL – imię (imiona), nazwisko, płeć, datę urodzenia oraz – jeżeli uczeń nie jest obywatelem polskim – kraj pochodzenia i dane dotyczące statusu ucznia:

1. obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo członek rodziny takiej osoby posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu;

2. osoba pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji;

3. osoba, której udzielono zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4. osoba posiadająca ważną Kartę Polaka;

5. osoba, której nadano status uchodźcy, albo członek rodziny takiej osoby;

6. osoba posiadająca zgodę na pobyt tolerowany;

6a. osoba, której udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych, albo członek rodziny takiej osoby;

7. osoba, której udzielono ochrony uzupełniającej, albo członek rodziny takiej osoby;

8. osoba korzystająca z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

9. osoba, której na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

10. osoba, której na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1, art. 176 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004);

11. członek rodziny osoby ubiegającej się o udzielenie ochrony międzynarodowej;

11a. osoba, która posiada kartę pobytu z adnotacją “dostęp do rynku pracy”, wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

12. osoba, której uprawnienie do nauki wynika z umowy międzynarodowej;

13. inny.

2.1. Uczeń posiadający numer PESEL

Jeżeli wprowadzone informacje na temat ucznia zawierały numer PESEL, jego dane po przesłaniu do bazy danych SIO zostają dodatkowo przekazane do rejestru PESEL celem ich weryfikacji. W rezultacie poprawnej weryfikacji do SIO zostaje zwrócone potwierdzenie tożsamości ucznia oraz jego dodatkowe dane pozyskane z rejestru PESEL za pośrednictwem bazy danych SIO (drugie imię, płeć, data urodzenia).

2.2. Uczeń nieposiadający numeru PESEL

Jeżeli uczeń nie posiada numeru PESEL, niezbędne jest podanie dodatkowych danych, które jednoznacznie zidentyfikują go w systemie. W takim przypadku należy zaznaczyć opcję Brak numeru PESEL, a następnie, obok imienia i nazwiska, wpisać drugie imię ucznia, jego datę urodzenia oraz płeć.

W przypadku gdy uczeń nie posiada numeru PESEL, podane przez użytkownika dane identyfikacyjne przesyłane są jedynie do systemu centralnego.

2.3. Uczeń niebędący obywatelem polskim

W przypadku, kiedy uczeń nie jest obywatelem polskim (niezależnie od tego, czy posiada numer PESEL, czy nie) po wybraniu odpowiedzi NIE na pytanie „Czy obywatel Polski?” należy podać status ucznia, wybierając jeden ze statusów wymienionych wyżej oraz określić – jeśli nie posiada numeru PESEL – kraj pochodzenia.

2.4 Rejestracja ucznia w przypadku braku pozytywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych z rejestrem PESEL

W przypadku problemów z weryfikacją danych identyfikacyjnych ucznia należy je zweryfikować w Wydziale Aktualizacji i Jakości Danych Ewidencyjnych w Departamencie Ewidencji Państwowych.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o SIO z dnia 22 listopada 2013 r. (Dz. U. 2013.1639) od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. możliwe było rejestrowanie zweryfikowanych negatywnie danych identyfikacyjnych.

Szczegółowe informacje na temat rejestracji osoby niezweryfikowanej znajdują się w „Instrukcji użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej – WPROWADZANIA DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ dla szkół i placówek oświatowych. Moduł: UCZEŃ” dostępnej w dziale instrukcji technicznych.

3. Uczniowie w oddziałach

(w przygotowaniu)

4. Dane dziedzinowe

W ustawie (art. 12 – 26b) określono dokładnie, jakie strefy danych ucznia są gromadzone przez poszczególne podmioty.

4.1. Miejsce zamieszkania

Zgodnie z art. 13 i 14 ustawy, w związku z uczęszczaniem ucznia do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub nauką ucznia w szkole oraz zakładzie kształcenia nauczycieli i kolegium pracowników służb społecznych, w SIO gromadzona jest informacja o miejscu zamieszkania ucznia. Przez miejsce zamieszkania ucznia należy rozumieć miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 Kodeksu cywilnego). W szczególności w przypadku dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską miejscem zamieszkania jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej (art. 26 § 1 Kodeksu cywilnego).

Miejsca zamieszkania nie należy wypełniać w odniesieniu do:

 1. dzieci realizujących w szkole lub placówce oświatowej wczesne wspomaganie rozwoju,
 2. dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w szkole lub placówce oświatowej,
 3. uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
 4. w przypadku szkół artystycznych – uczniom, dla których wykazywana jest wyłącznie informacja o ukończeniu szkoły artystycznej na podstawie egzaminów eksternistycznych,
 5. w szkołach podstawowych – dzieci i młodzieży, dla których wypełniany jest kafelek Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, albo kafelek Obowiązek szkolny,
 6. w gimnazjach – dzieci i młodzieży, dla których wypełniany jest kafelek Obowiązek szkolny,
 7. uczniów przedszkoli i szkół zorganizowanych w podmiotach leczniczych, dla których dane te podają szkoły macierzyste.

W przypadku, gdy uczeń mieszka poza granicami kraju należy wybrać opcję Tak w pytaniu Czy adres zagraniczny. Następnie należy z listy wybrać Państwo i wpisać miasto zamieszkania.

4.2. Pozostałe dane dziedzinowe

Kafelek Pozostałe dane dziedzinowe jest wypełniany przez szkoły.

Spełnianie obowiązku poza szkołą: opcję należy zmienić na TAK, jeżeli uczeń spełnia obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zgody dyrektora szkoły (wydanej w formie decyzji administracyjnej) na taki tryb spełniania tego obowiązku zgodnie z art. 16 ust. 8 ustawy o systemie oświaty. Chodzi tu wyłącznie o przypadki, kiedy dziecko jest uczone przez rodziców, lub inne osoby, a świadectwo ukończenia poszczególnych klas lub ukończenia szkoły otrzymuje na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę. Mówiąc językiem potocznym, chodzi o przypadki „nauczania domowego”.

UWAGA: Opcji tej nie należy wybierać w stosunku do dzieci, którym przyznano nauczanie indywidualne, bowiem również wtedy, gdy nauczanie odbywa się w ich domu rodzinnym lub w innym miejscu poza szkołą jest ono organizowane przez tę szkołę. Nie należy również wybierać tej opcji w przypadku dzieci, które realizują obowiązek szkolny w innej szkole niż szkoła z wyznaczonym obwodem.

Nauczanie indywidualne: zgodnie z art. 71b ust. 1a ustawy o systemie oświaty indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Indywidulane nauczanie organizowane jest na podstawie orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną – szkoła nie wykazuje w SIO tych orzeczeń. W przypadku objęcia ucznia indywidualnym nauczaniem należy zaznaczyć opcję na TAK, natomiast po jego zakończeniu powrócić do ustawienia na NIE.

Indywidulany program nauczania i indywidualny tok nauki: zgodnie z art. 66 ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej (a w przypadku szkoły realizującej kształcenie ogólne – również opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej) może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki. W przypadku udzielenia takiej zgody opcję należy zaznaczyć na TAK.

Informacje dodatkowe: odpowiednie pozycje należy zaznaczyć „”, jeśli uczeń odpowiednio:

 • korzysta z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego, o której mowa w art. 94a ust. 4 i 4b ustawy o systemie oświaty,
 • korzysta z nauki języka i kultury kraju pochodzenia, o której mowa w art. 94a ust. 5 ustawy o systemie oświaty,
 • jest uczniem pochodzenia romskiego, na rzecz którego szkoła podejmuje dodatkowe zadania edukacyjne mające na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości etnicznej dzieci i młodzieży pochodzenia romskiego oraz wspomagające edukację tych dzieci i młodzieży, o których mowa w § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym,
 • jest wychowankiem zespołu pozalekcyjnych zajęć wychowawczych lub grupy wychowawczej w szkole zorganizowanej w podmiocie leczniczym, o których mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (Dz. U. poz. 380).

UWAGA: W przypadku szkół zorganizowanych w podmiotach leczniczych należy zarejestrować każdego ucznia przyjętego do szkoły: zarówno takiego, dla którego szkoła organizuje kształcenie i specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze, jak i takiego, w stosunku do którego odstąpiono od realizowania zajęć edukacyjnych. Jeżeli uczeń uczestniczy wyłącznie w specjalnych działaniach opiekuńczo-wychowawczych (grupach wychowawczych lub zespołach pozalekcyjnych), należy w kafelku Pozostałe dane dziedzinowe wybrać opcję „wychowanek zespołu pozalekcyjnych zajęć wychowawczych w szkole zorganizowanej w podmiocie leczniczym”, wcześniej przypisując ucznia do oddziału podstawowego. Nie ma potrzeby deklarować kilku oddziałów dla danego poziomu klasy, wystarczy zarejestrować jeden oddział podstawowy dla danego poziomu w danym roku szkolnym. Jeśli uczeń uczestniczy w zajęciach edukacyjnych w danej szkole, także należy przypisać go do oddziału podstawowego.
W obu przypadkach należy wypełnić datę przyjęcia do szkoły, a po zakończeniu pobytu ucznia w podmiocie leczniczym – datę zakończenia nauki w szkole.
W aplikacji nie tworzy się odrębnych grup (oddziałów dodatkowych) dla uczestników zajęć pozalekcyjnych.

 

Miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu: w przypadku szkół kształcących w zawodzie należy wskazać miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w art. 70 ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Jeżeli uczeń w ciągu roku realizuje praktyczną naukę zawodu w kilku miejscach, należy wskazać to miejsce, w którym uczeń realizuje tę naukę w pierwszej kolejności, a następnie w ciągu 7 dni od zmiany w stanie faktycznym dokonać modyfikacji danych i wskazać kolejne miejsce jej odbywania.

Status młodocianego pracownika: przycisk ustawiamy na pozycję „TAK”, jeżeli uczeń posiada status młodocianego pracownika w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r., poz. 232).

4.3. Pozostałe dane dziedzinowe wychowanka

Pozostałe dane dziedzinowe wychowanka wypełnia się dla uczniów przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych.

Spełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza placówką wychowania przedszkolnego – należy zaznaczyć „Tak” w przypadku, gdy dziecko spełnia obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego za zgodą – wydaną w formie decyzji administracyjnej – przez dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej, na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy o systemie oświaty. Nie należy w tym wierszu wykazywać dzieci, którym poradnia psychologiczno-pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania. Chodzi tu wyłącznie o przypadki, kiedy dziecko jest uczone przez rodziców, lub inne osoby i nie uczęszcza do żadnego przedszkola, oddziału przedszkolnego czy innej formy wychowania przedszkolnego.

Indywidualne spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego: zgodnie z art. 71b ust. 1a ustawy o systemie oświaty indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola. Indywidulane nauczanie organizowane jest na podstawie orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną – przedszkole nie wykazuje w SIO tych orzeczeń. W przypadku objęcia ucznia indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym należy zaznaczyć opcję na TAK, natomiast po jego zakończeniu powrócić do ustawienia na NIE.

Korzystanie z opieki przedszkolnej w wyższym wymiarze: zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty organ prowadzący przedszkole i inną formę wychowania przedszkolnego ustala czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Należy zaznaczyć „”, jeśli dziecko korzysta z nauczania, wychowania i opieki w wyższym wymiarze niż określony przez organ prowadzący czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

Uczeń/wychowanek pochodzenia romskiego, na rzecz którego szkoła/przedszkole podejmuje dodatkowe zadania edukacyjne: opcję należy zaznaczyć „”, jeżeli wobec dziecka przedszkole podejmuje dodatkowe zadania edukacyjne mające na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości etnicznej dzieci i młodzieży pochodzenia romskiego oraz wspomagające edukację tych dzieci i młodzieży, o których mowa w § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

4.4. Dane o wychowankach MOW, MOS, SOSW, SOW, ORW

Ustawa generalnie nie posługuje się określeniem „wychowanek”. W placówkach takich jak młodzieżowe ośrodki wychowawcze (MOW), młodzieżowe ośrodki socjoterapii (MOS), specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (SOSW), specjalne ośrodki wychowawcze (SOW) oraz ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (OREW) należy wykazać wychowanków w rozumieniu § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2014.1170), którzy aplikacji SIO nazywani są „uczniami”.

Wychowanków placówek należy zarejestrować zgodnie z procedurami opisanymi w rozdziale II. Dane identyfikacyjne. Następnie należy przejść do sekcji Uczniowie w oddziałach. W ww. placówkach mogą występować oddziały wczesnego wspomagania rozwoju oraz zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

W kolejnym kroku należy przejść do sekcji Dane dziedzinowe. W tej sekcji znajdują się kafelki Dane ucznia, Wypadki oraz Orzeczenia/opinie. W kafelku Dane ucznia należy wypełnić dane o podstawie pobytu w placówce, daty rozpoczęcia i zakończenia pobytu w placówce.

Wypadki należy wykazać zgodnie z procedurą opisaną w części IV.12 tego rozdziału, pamiętając o tym, aby wykazywać tylko te wypadki, które zdarzyły się, gdy wychowanek jest pod opieką placówki, tj. z wyłączeniem wypadków, które zdarzyły się, gdy przebywał on w szkole.

Orzeczenia/opinie należy wykazać zgodnie z procedurą opisaną w części IV.15 tego rozdziału.

4.5. Pomoc materialna

Zgodnie z art. 14 pkt 29 ustawy należy wykazać korzystanie przez ucznia z pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, o której mowa w art. 90c ust. 3 ustawy o systemie oświaty, z określeniem rodzaju świadczeń. Dane o pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym wypełniają szkoły.

Zgodnie z art. 23 pkt 4 ustawy należy wykazać korzystanie przez ucznia z pomocy materialnej o charakterze socjalnym, o której mowa w art. 90c ust. 2 ustawy o systemie oświaty, z określeniem rodzaju świadczeń. Dane o pomocy materialnej o charakterze socjalnym wypełniają gminy.

4.6. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego

Dane można uzupełnić w nauce ucznia/obowiązek i wypełniają je tylko szkoły podstawowe z ustalonym obwodem, których dyrektorzy zgodnie z art. 14b ust. 2 ustawy o systemie oświaty są odpowiedzialni za kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły.

Szkoły podstawowe z ustalonym obwodem nie rejestrują oraz nie przekazują danych dziedzinowych dzieci, które uczęszczają do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w innej szkole podstawowej, rozpoczęły spełnianie obowiązku szkolnego (zostały przyjęte do szkoły podstawowej), albo realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poprzez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych.

Formularz należy wypełnić wyłącznie w odniesieniu do dzieci, które:

 1. spełniają obowiązek:
  1. przez uczęszczanie do szkoły lub przedszkola przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce
  2. przez uczęszczanie do szkoły lub przedszkola za granicą
 2. nie spełniają obowiązku (wybór opcji z innej przyczyny)

Zgodnie z art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% dni zajęć w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego albo oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

W odniesieniu do dziecka, które ma wypełniony formularz Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego nie należy przekazywać innych danych dziedzinowych. Wyjątek może stanowić sytuacja, w której dziecko niespełniające obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego uczestniczy w danej szkole w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju. W takim przypadku można przypisać dziecko do oddziału dodatkowego wczesnego wspomagania rozwoju.

4.7. Obowiązek szkolny

Dane można przekazać w nauce ucznia/obowiązek i wypełniają je tylko szkoły podstawowe i gimnazja z ustalonym obwodem, których dyrektorzy zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o systemie oświaty są odpowiedzialni za kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież zamieszkałe w obwodzie tej szkoły.

Szkoły podstawowe i gimnazja z ustalonym obwodem nie rejestrują oraz nie przekazują danych dziedzinowych dzieci i młodzieży, które uczęszczają do innej szkoły w polskim systemie oświaty albo realizują obowiązek szkolny poprzez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych.

Formularz należy wypełnić wyłącznie w odniesieniu do dzieci i młodzieży, które:

 1. spełniają obowiązek:
  1. przez uczęszczanie do szkoły przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce
  2. przez uczęszczanie do szkoły za granicą
 2. nie spełnianie obowiązku:
  1. z innej przyczyny
  2. z powodu odroczenia

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o systemie oświaty przez niespełnienie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

W odniesieniu do dziecka, które ma wypełniony formularz Obowiązek szkolny nie należy przekazywać innych danych dziedzinowych. Wyjątek może stanowić sytuacja, w której dziecko niespełniające obowiązku szkolnego uczestniczy w danej szkole w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju. W takim przypadku można przypisać dziecko do oddziału dodatkowego wczesnego wspomagania rozwoju.

Dziecku, które nie realizuje obowiązku szkolnego z powodu odroczenia i uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przekazującej dane, nie wypełniamy kafelka Obowiązek szkolny.

4.8. Obowiązek nauki

Dane wprowadzają gminy i miasta na prawach powiatu. Formularz należy wypełnić wyłącznie w odniesieniu do osób w wieku 16 – 18 lat, zamieszkałych na terenie gminy, które:

spełniają obowiązek nauki:

 • przez realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy,
 • przez uczęszczanie do szkoły przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce,
 • przez uczęszczanie do szkoły wyższej,
 • przez uczęszczanie do szkoły za granicą,
 • przez uczęszczanie na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez podmioty, o których mowa w art. 68a ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy o systemie oświaty;

nie spełniają obowiązku nauki:

 • z innej przyczyny.

4.9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być organizowana dla wszystkich uczniów zgodnie z ich potrzebami, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532). Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej – występują tylko w przypadku uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Zgodnie z § 29 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia dane przekazywane są do dnia 7 października każdego roku kalendarzowego według stanu za poprzedni rok szkolny.

4.10. Wypadki

W formularzu należy wykazać tylko wypadki uczniów/wychowanków, które miały miejsce w czasie, gdy osoby te znajdowały się pod opieką szkoły/placówki oświatowej. Nie należy wykazywać wypadków, którym uległy dzieci i młodzież bez związku z pobieraniem nauki czy przebywaniem pod opieką szkoły/placówki oświatowej.

W przypadku placówek, w których strukturze znajdują się szkoły, tabele dotyczące wypadków wypełnia się według zasady, że wypadek wykazywany jest przez szkołę, jeżeli zdarzył się w czasie, kiedy uczeń znajdował się pod opieką szkoły. Jeśli natomiast wypadek miał miejsce w czasie, kiedy uczeń znajdował się pod opieką wychowawców (np. w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, w młodzieżowym ośrodku socjoterapii), powinien być wykazany przez tę placówkę.

Zasada ta nie ma zastosowania do internatu, ponieważ internat nie jest odrębną placówką oświatową, tylko integralną częścią szkoły. W takiej sytuacji wypadek powinien być wykazany przez szkołę, w skład której wchodzi internat.

Wypadki wykazuje się z określeniem:

 1. rodzaju wypadku,
 2. miejsca, w którym zdarzył się wypadek,
 3. rodzaju zajęć, w czasie których wypadek miał miejsce,
 4. przyczyny wypadku.

4.11. Zajęcia dodatkowe

Zgodnie z art. 14 pkt 25 ustawy i § 14 pkt 1 rozporządzenia w SIO gromadzi się dane dziedzinowe uczniów, które obejmują uczestniczenie w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów:

  • informatycznych,
  • technicznych,
  • przedmiotowych,
  • artystycznych,
  • sportowych,
  • turystyczno-krajoznawczych,
  • innych.

Zgodnie z § 29 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia dane przekazywane są do dnia 7 października każdego roku kalendarzowego według stanu za poprzedni rok szkolny

4.12. Dowożenie

Dla każdego ucznia, który jest dowożony w danym roku szkolnym należy wskazać odległość od miejsca zamieszkania do szkoły (wzdłuż drogi publicznej), a następnie zaznaczyć, czy otrzymuje zwrot kosztów transportu, czy korzysta z transportu bezpłatnego.

Zasady dotyczące dowożenia opisane są w art. 14a ust. 3,4,4a oraz w art. 17 ust. 3 i 3a ustawy o systemie oświaty.

4.13. Orzeczenie/opinia

W oknie „Orzeczenia/opinie” w danych dziedzinowych ucznia należy zarejestrować orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. W tym celu po kliknięciu kafelka „Orzeczenia/Opinie” klikamy przycisk „Nowe orzeczenie”. Następnie wybieramy rodzaj dokumentu oraz wprowadzamy datę jego wydania, numer REGON poradni, która dokument wydała oraz w przypadku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – rodzaj niepełnosprawności bądź innej przyczyny kształcenia specjalnego (niedostosowanie społeczne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym). Jeżeli oprócz niepełnosprawności uczeń posiada drugie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z tytułu niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, wówczas należy włączyć przycisk „Czy dodatkowa przyczyna organizowania kształcenia specjalnego” (ustawić pozycję „tak”), wskazać przyczynę organizowania kształcenia specjalnego oraz numer orzeczenia. Natomiast jeżeli orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zostało wydane z powodu niepełnosprawności sprzężonej, wówczas należy włączyć przycisk „Czy niepełnosprawność sprzężona” i wybrać składowe niepełnosprawności. Po wprowadzeniu tych danych należy przejść do panelu komunikacji i wysłać dane do systemu centralnego. W systemie centralnym nastąpi walidacja numeru orzeczenia z danymi poradni psychologiczno-pedagogicznej. W przypadku podania błędnego numeru orzeczenia, dane nie zostaną poprawnie przetworzone w systemie centralnym.

4.14. Zgłoszenie do sprawdzianu/ egzaminu

(w przygotowaniu)