Nauczyciel – komentarz merytoryczny

Instrukcja merytoryczna do instrukcji użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Moduł: Nauczyciel

Zakres danych gromadzonych w systemie informacji oświatowej (w skrócie SIO) regulują:

 1. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 2015.45 j.t.), zwana dalej ustawą,
 2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1547).

 

Ilekroć w tekście jest odwołanie do ustawy lub rozporządzenia, bez wskazania, o jaką ustawę lub rozporządzenie chodzi, należy przez to rozumieć ustawę i rozporządzenie wymienione powyżej.

DANE O NAUCZYCIELACH, WYCHOWAWCACH, INNYCH PRACOWNIKACH PEDAGOGICZNYCH

Dane o nauczycielach wprowadza się w module Nauczyciel. Po wprowadzeniu danych identyfikacyjnych tj.: imienia (pierwszego imienia), nazwiska oraz numeru PESEL, dane należy zweryfikować z danymi osobowymi zawartymi w zbiorze PESEL. W przypadku negatywnej weryfikacji należy sprawdzić dane z dokumentami źródłowymi. Sposób postępowania opisany na stronie www.sio.men.gov.pl. Po pozytywnej weryfikacji można przystąpić do wprowadzania danych dziedzinowych nauczyciela.

W przypadku nauczyciela nieposiadającego numeru PESEL danymi identyfikacyjnymi są imię (imiona), nazwisko, płeć, data urodzenia i kraj pochodzenia. Dane te nie są poddawane weryfikacji.

Dane dziedzinowe nauczycieli podzielone są na kilka sekcji. W programie SIO2 dostępne są następujące sekcje:

 1. Zatrudnienie
 2. Nieobecność (w przygotowaniu)
 3. Awans zawodowy
 4. Planowanie awansu zawodowego
 5. Obowiązek
 6. Ogólny staż pracy
 7. Staż pracy pedagogicznej
 8. Wykształcenie
 9. Stanowisko
 10. Zajęcia, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b KN
 11. Inne zajęcia dodatkowe (w przygotowaniu)
 12. Wynagrodzenie
 13. Pozostałe dane dziedzinowe
 14. Uzyskanie następnego stopnia awansu
 15. Pozyskane dane nauczyciela (w przygotowaniu)

1. Zatrudnienie

1.1. Podstawa prawna świadczenia pracy

Nauczyciela należy wykazać zgodnie ze stanem faktycznym, wynikającym z dokumentów, na podstawie których jest zatrudniony lub świadczy pracę. Zwykle w jednym zakładzie pracy (szkole, zespole, ośrodku itp.) nauczyciel ma jeden stosunek pracy (tj. jedną umowę o pracę). Może się zdarzyć, że nauczyciel w jednym zakładzie pracy ma więcej niż jeden stosunek pracy. Przykładem posiadania dwóch umów jest sytuacja, gdy część obowiązków nauczyciela to obowiązki, do których nie ma on przygotowania pedagogicznego. W takiej sytuacji należy zarejestrować dwie podstawy prawne świadczenia pracy (dwie umowy). Każda z umów musi mieć inną podstawę prawną. Oznacza to, że nie można mieć dwóch umów o pracę w jednej szkole np. na podstawie mianowania.

Taka sytuacja jest dopuszczalna jedynie w przypadku umów cywilnoprawnych – program dopuszcza wykazanie więcej niż jednej takiej umowy w jednym zakładzie pracy.

Możliwa jest też sytuacja, gdy nauczyciel wykonuje swoje obowiązki na podstawie dwóch (i więcej) umów, ale jedna z nich dotyczy wykonywania obowiązków na podstawie stosunku pracy, a pozostałe na podstawie umów cywilnoprawnych. Przykładowo na podstawie umowy cywilnoprawnej realizowane są zajęcia okresowe.

Podstawę prawną świadczenia pracy wybiera się ze słownika, zawierającego wykaz form zatrudnienia właściwych dla szkół i placówek publicznych, jak i występujących w szkołach i placówkach niepublicznych.

W przypadku przekształcenia jednego typu umowy w inny typ umowy (np. uzyskanie mianowania) należy zamknąć dotychczasową umowę i wprowadzić nową umowę. Jako datę zakończenia umowy dotychczasowej wpisujemy ostatni dzień jej obowiązywania, zaś jako datę nawiązania stosunku pracy dla nowej umowy wprowadzamy dzień przekształcenia uprzedniego stosunku pracy w nowy.

W przypadku zmiany wymiaru zatrudnienia w ramach obowiązującej umowy należy zmodyfikować wartość w sekcji Obowiązek w polu tygodniowy wymiar zajęć.

1.2. Miejsce nawiązania stosunku pracy

To pole wypełniane jest automatycznie – jest nim szkoła/placówka, w której zarejestrowany jest nauczyciel. Należy zwrócić uwagę, że dla nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół i/lub placówek w skład których wchodzą szkoły, miejscem nawiązania stosunku pracy jest odpowiednio zespół lub placówka.

1.3. Początek obowiązywania umowy

Należy podać datę dzienną początku obowiązywania danej umowy. W przypadku przeniesienia nauczyciela do innej szkoły za datę początku obowiązywania umowy należy uznać datę rozpoczęcia pracy w szkole, z której nauczyciel został przeniesiony. Natomiast w przypadku przekształcenia umowy o pracę zawartej na podstawie ustawy Karta Nauczyciela (dalej: KN) w umowę zawartą przez mianowanie, za datę początku obowiązywania umowy należy uznać datę, od której obowiązuje umowa na podstawie mianowania.

1.4. Tygodniowy wymiar zajęć

W sekcji Zatrudnienie tygodniowy wymiar zajęć wypełniany jest jedynie przez urzędy administracji publicznej, dla osób zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych.

Dla osób zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w urzędach administracji publicznej, którym nie ustala się tzw. pensum, podaje się tygodniowy wymiar czasu np.: 40/40, a w przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy jako np.: 30/40.

W przypadku szkół i placówek oświatowych dane dotyczące tygodniowego wymiaru zajęć, godzin ponadwymiarowych oraz zwiększonego wymiaru zajęć wykazywane są w sekcji Obowiązki.

2. Nieobecności

(w przygotowaniu)

3. Awans zawodowy

Sekcja ta zawiera tylko jedno pole – stopień awansu zawodowego nauczyciela. Stopień wybiera się ze słownika.

Generalnie stopień awansu zawodowego przypisany jest do osoby nauczyciela, dlatego stopień awansu zawodowego wypełniany jest tylko raz, niezależnie od liczby stosunków pracy w danej szkole/placówce. W przypadku uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego dyrektor szkoły zmienia ten stopień, zgodnie z ogólnymi zasadami wprowadzania zmian w SIO2.

Dane w tym zakresie można przekazywać wyłącznie jeśli dla danego nauczyciela zarejestrowana została umowa. Nie wypełniamy awansu dla osób wykonujących zadania nauczyciela na podstawie umów cywilno-prawnych.

4. Planowanie awansu zawodowego

W tym kafelku wprowadzamy dane, o których mowa w § 26 pkt 2 rozporządzenia, dotyczące rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego oraz przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego. Aby wprowadzić te dane trzeba uprzednio przypisać nauczycielowi stopień awansu zawodowego.

Data rozpoczęcie stażu – zgodnie z przepisami (art. 9d ust. 1 Karty Nauczyciela) staż rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż 14 dni po jego rozpoczęciu. W tym polu można więc wpisywać daty z zakresu 1-17 września.

Przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego – zgodnie z przepisami (art. 9d ust. 8 Karty Nauczyciela) dyrektor w arkuszu organizacyjnym podaje liczbę nauczycieli, w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy dany arkusz organizacyjny. W związku z powyższym podajemy dane zgodnie z arkuszem organizacyjnym w odniesieniu do:

 • 31 października danego roku kalendarzowego – dla osób, które będą próbowały uzyskać następny stopnień awansu w tzw. „sesji zimowej” w następnym roku szkolnym;
 • 30 czerwca następnego roku kalendarzowego – dla osób, które będą próbowały uzyskać następny stopnień awansu w tzw. „sesji letniej” w następnym roku szkolnym.

Danych tych nie podaje się dla nauczycieli stażystów.

5. Obowiązek

W sekcji Obowiązki wykazywane są następujące dane powiązane z określoną umową nauczyciela:

 • tygodniowy wymiar zajęć,
 • godziny ponadwymiarowe,
 • zwiększony wymiar zajęć,
 • rodzaj, wymiar oraz miejsce pełnienia realizowanych obowiązków.

 

5.1. Tygodniowy wymiar zajęć

Należy wskazać wymiar zajęć wynikający z umowy o pracę lub aktu mianowania, np. 18/18, 22/22, 26/26. W przypadku nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy licznik może być wartością ułamkową, np. 9,5/18.

Nauczyciel w ramach jednego stosunku pracy powinien mieć przypisany jeden tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć, wynikający z art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela. Należy zauważyć, że dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy – Karta Nauczyciela, organ prowadzący określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć.

W przypadku osób realizujących obowiązki np. w klasach maturalnych, których liczba godzin realizowanych w trakcie roku szkolnego jest zmienna, wpisujemy wartość uśrednioną – faktyczną liczbę godzin z umowy.

Pojęcie tygodniowy wymiar zajęć odnosi się zasadniczo do zatrudnienia na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela w szkołach i placówkach publicznych. Trzeba w tym kontekście podkreślić, że tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, dotyczy zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych przez nauczyciela bezpośrednio z uczniami (wychowankami). Nie powinien on obejmować innych obowiązków nauczyciela, za wyjątkiem osób pełniących funkcje kierownicze. W przypadku tych osób (dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników) w polu tym wpisujemy wymiar zajęć wynikający z umowy o pracę.

W przypadku świadczenia pracy w oparciu o umowy o pracę zawarte na podstawie Kodeksu Pracy (dotyczy to publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych), w tygodniowym wymiarze zajęć wykazujemy wyłącznie godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych przez nauczyciela bezpośrednio z uczniami. Należy więc określić, ile godzin zajęć realizowanych przez nauczyciela bezpośrednio z uczniami przypada na pełny etat w danej szkole i taki wymiar zajęć wykazać w polu tygodniowy wymiar zajęć. Np. jeżeli nauczyciel zatrudniony na podstawie przepisów Kodeksu Pracy w pełnym wymiarze (40 godzin tygodniowo), realizuje 25 godzin zajęć dydaktycznych (wychowawczych lub opiekuńczych) to jego tygodniowy wymiar zajęć w SIO wynosił będzie 25/25. W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, wykazany w SIO tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych powinien oddawać wymiar zatrudnienia tego nauczyciela. Na przykład nauczyciel zatrudniony w wymiarze 20/40 i realizujący w ramach tego wymiaru 15 godzin dydaktycznych w polu tygodniowy wymiar zajęć powinien mieć wpisaną wartość 15/30.

Zaznaczyć również należy, że w przypadku zatrudniania na podstawie Kodeksu Pracy, uprawnione jest, podobnie jak w przypadku zatrudniania na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela, różnicowanie w jednej szkole/placówce pensum nauczyciela, w zależności od rodzaju jego obowiązków, o ile wynika to z przyjętych w tej szkole/placówce reguł.

W przypadku osób pełniących funkcje kierownicze, również obowiązki związane z wykonywaniem tej funkcji powinny być wliczane do tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć. W polu Obowiązki „obowiązki związane z wykonywaniem funkcji kierowniczej” powinny być wykazane jako „zniżka godzin z tytułu pełnienia funkcji kierowniczej”.

W przypadku świadczenia pracy w oparciu umowę cywilnoprawną (umowa zlecenia lub umowa o dzieło), nie wyświetla się pole Tygodniowy wymiar zajęć. Liczbę godzin, na realizację których zawarto umowę, realizowanych bezpośrednio z uczniami, należy wykazać w polu Obowiązki.

UWAGA: Nauczycielowi, któremu wypełniono tygodniowy wymiar zajęć należy wypełnić obowiązki. W przypadku niewypełnienia obowiązków program wskaże błąd. Jedynie w przypadku, gdy nauczyciel w roku szkolnym, którego dotyczą obowiązki ma wykazaną jedną z następujących nieobecności:

 • urlop macierzyński,
 • urlop wychowawczy,
 • urlop udzielony na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych,
 • urlop dla poratowania zdrowia,
 • zawieszenie w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 83 ustawy Karta Nauczyciela
 • urlop bezpłatny,
 • przeniesienie w stan nieczynny,
 • zwolnienie z obowiązku prowadzenia zajęć na innej podstawie,
 • niezdolność do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą,
 • urlop bezpłatny udzielony na podstawie art. 17 ust. 2 albo ust. 2a ustawy – Karta Nauczyciela,
 • urlop bezpłatny, o którym mowa w art. 174 § 1 Kodeksu Pracy
 • zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki,

możliwe jest wypełnienie tygodniowego wymiaru zajęć bez konieczności wykazywania obowiązków.

5.2. Godziny ponadwymiarowe

Należy podać liczbę godzin ponadwymiarowych, przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny. Liczba ta może przyjmować wartość ułamkową. Zgodnie z przepisami godziny ponadwymiarowe nie mogą przekroczyć 50% godzin pensum, a także nie mogą być przydzielane osobie, która jest zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy (dotyczy podstaw prawnych stosunku pracy opartych na przepisach ustawy – Karta Nauczyciela). W przypadku pozostałych podstaw prawnych – przede wszystkim chodzi umowy oparte na Kodeksie Pracy – jest możliwe wykazanie większej liczby godzin ponadwymiarowych niż 50% pensum.

5.3. Zwiększony wymiar zajęć

Należy wykazać liczbę godzin zwiększonego wymiaru ponad tzw. pensum, ustaloną dla danego nauczyciela na podstawie art. 42 ust. 2a ustawy – Karta Nauczyciela (nie chodzi tu o godziny, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela, potocznie zwane godzinami karcianymi, ani o godziny ponadwymiarowe).

5.4. Rodzaj, wymiar oraz miejsce pełnienia realizowanych obowiązków.

Obowiązki nauczyciela należy wykazać zgodnie z aktualnym tygodniowym rozkładem zajęć, określającym organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych dla danej szkoły lub placówki, ustalonym na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego. Należy wykazać wszystkie obowiązki nauczyciela, ich rodzaj według załączonego słownika wraz ze wskazaniem szkoły, w której są one wykonywane, oddziału i liczby godzin.

W celu dodania obowiązków nauczyciela należy kliknąć przycisk Dodaj obowiązek w dolnym rogu tabeli. Otwarte zostanie okno Obowiązki. W oknie należy opisać każdy obowiązek odrębnie. Przez pojedynczy obowiązek to np. język polski, nauczany w szkole podstawowej, w oddziale integracyjnym, na II etapie edukacyjnym.

Liczba godzin powinna być wykazana jako ułamek, którego mianownik stanowi tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustalony dla danego nauczyciela, a licznik – tygodniowa liczba realizowanych godzin. Licznik może być wyrażony liczbą z dwoma miejscami po przecinku.

W przypadku pełnienia przez nauczyciela dwóch lub więcej różnych obowiązków należy w pierwszej kolejności wykazać dane o jednym z tych obowiązków, a następnie kolejne obowiązki, w które są realizowane przez tego nauczyciela.

W przypadku osób realizujących obowiązki np. w klasach maturalnych, których liczba godzin danego obowiązku realizowanych w trakcie roku szkolnego jest zmienna, wpisujemy wartość uśrednioną – faktyczną liczbę godzin z umowy.

W obowiązkach nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą w szkole lub placówce oświatowej powinny być wykazane zarówno faktycznie wykonywane obowiązki dydaktyczne, opiekuńcze lub wychowawcze, np. język polski 4/18 oraz zniżka godzin z tytułu pełnienia funkcji kierowniczej 14/18 (wybrane z grupy obowiązków inne tytuły, na podstawie których nauczyciel ma prawo do wynagrodzenia). W przypadku całkowitego zwolnienia z pełnienia obowiązków dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych zniżka godzin odpowiada wymiarowi pensum tego nauczyciela. W przypadku niewykazania zniżki godzin z tytułu pełnienia funkcji kierowniczej nauczyciel będzie traktowany jako niepełnozatrudniony.

Analogiczna sytuacja występuję w przypadku, gdy nauczyciel nie pełni obowiązków zgodnie z przepisami art. 31 ustawy o związkach zawodowych.

UWAGA: Suma godzin w tabeli obowiązki (godzin wszystkich wprowadzonych obowiązków nauczyciela) powinna się równać sumie godzin tygodniowego wymiaru zajęć i godzin ponadwymiarowych albo godzin zwiększonego wymiaru.

UWAGA: Obowiązki muszą zostać wypełnione, jeżeli wypełniony jest tygodniowy wymiar zajęć. WYJĄTEK stanowi sytuacja, gdy nauczyciel w roku szkolnym, którego dotyczą obowiązki ma wykazaną jedną z następujących nieobecności:

 • urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop ojcowski, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • urlop wychowawczy,
 • urlop udzielony na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych,
 • urlop dla poratowania zdrowia,
 • zawieszenie w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 83 ustawy Karta Nauczyciela
 • urlop bezpłatny,
 • przeniesienie w stan nieczynny,
 • zwolnienie z obowiązku prowadzenia zajęć na innej podstawie,
 • niezdolność do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą,
 • urlop bezpłatny udzielony na podstawie art. 17 ust. 2 albo ust. 2a ustawy – Karta Nauczyciela,
 • urlop bezpłatny, o którym mowa w art. 174 § 1 Kodeksu Pracy
 • zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki.

W takim przypadku możliwe jest pominięcie obowiązków przy jednoczesnym wypełnieniu tygodniowego wymiaru zajęć. Brak podania obowiązków nauczyciela powinien dotyczyć jednak sytuacji szczególnych, np. sytuacji, gdy w związku z przebywaniem przez nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia, urlopie macierzyńskim, urlopie wychowawczym lub przeniesienia w stan nieczynny, nie określono dla nauczyciela obowiązków na dany rok szkolny w arkuszu organizacyjnym.

6. Ogólny staż pracy

Należy podać staż pracy obliczony jak do ustalenia dodatku za wysługę lat (jeśli jednak wynosi on więcej niż 20 lat należy podać jego faktyczną wartość). W przypadku, gdy nauczyciel ma w danej szkole więcej niż jeden stosunek pracy, dla każdego stosunku pracy staż ogólny powinien być podany odrębnie. Stażu pracy nie wypełniamy dla umów cywilnoprawnych. Zmiany stażu pracy należy wprowadzać zgodnie z faktyczną zmianą.

7. Staż pracy pedagogicznej

Należy podać staż pracy w charakterze nauczyciela i na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne. O ile ogólny staż pracy jest różny dla dwóch różnych stosunków pracy, o tyle staż pracy pedagogicznej zawsze powinien być taki sam. Staż pracy pedagogiczny to lata pracy danej osoby w charakterze nauczyciela. Należy wprowadzać zmiany stażu pracy pedagogicznej zgodnie z faktyczną zmianą.

8. Wykształcenie

Należy określić poziom wykształcenia zgodnie z dokumentacją w aktach osobowych danego nauczyciela. Najpierw wybieramy grupę poziomów wykształcenia nauczyciela, a następnie konkretny poziom wykształcenia. Jeśli nauczyciel w trakcie trwania stosunku pracy uzyska wyższy poziom wykształcenia, jego wykształcenie powinno zostać zmodyfikowane.

9. Stanowisko

Należy wybrać grupę stanowisk/funkcji, a następnie konkretne stanowisko/funkcję. Nauczyciel zatrudniony w szkole lub placówce oświatowej znajduje się w grupie Pozostałe stanowiska nauczycieli. Jeżeli nie jest nauczycielem żadnej z kategorii wymienionych w tej grupie, należy wybrać stanowisko nauczyciel. Nauczycielowi można przypisać więcej niż jedno stanowisko, np. w przypadku jeśli pełni on funkcję kierowniczą, a jednocześnie wykonuje obowiązki nauczyciela.

10. Zajęcia, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy Karta Nauczyciela

Dane te przekazuje się dwa razy do roku, po wykonaniu rozliczenia, o którym mowa w art. 42 ust. 7a pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela.

Należy wskazać rok szkolny oraz półrocze roku szkolnego, którego dotyczy rozliczenie, a następnie należy wybrać grupę zajęć realizowanych na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy Karta Nauczyciela. Następnie dla tej grupy zajęć należy określić liczbę zrealizowanych godzin, odrębnie dla wybranego półrocza w danym roku szkolnym, na podstawie ewidencji prowadzonej w dziennikach zajęć pozalekcyjnych – zgodnie z dyspozycją art. 42 ust. 7a pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela.

11. Inne zajęcia dodatkowe

(w przygotowaniu)

12. Wynagrodzenie

Wynagrodzenia dla nauczycieli przekazują wyłącznie publiczne szkoły i placówki prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów. Wykazywanie wynagrodzeń nauczyciela należy rozpocząć od wskazania umowy, której dotyczy wynagrodzenie. Następnie należy wskazać rok i miesiąc, którego dotyczy wynagrodzenie. Potem należy kolejno wykazać wszystkie składniki wynagrodzenia, jakie nauczyciel otrzymał w danym roku i miesiącu.

Po wykazaniu wszystkich składników wynagrodzenia dla danego roku i miesiąca należy przesłać je do bazy centralnej. Wypełniając wynagrodzenie dla kolejnego miesiąca można skorzystać z funkcji importowania danych z poprzedniego miesiąca. W tym celu należy wybrać rok i miesiąc, który chcemy wypełnić, a następnie wskazać miesiąc, który chcemy skopiować, bezpośrednio poprzedzający miesiąc, dla którego będą wprowadzane dane. Należy pamiętać, że funkcja kopiowania będzie niedostępna, jeśli dla poprzedzającego miesiąca nie zostały przekazane dane dotyczące wynagrodzenia. Np. nie można dla marca skopiować danych, jeśli dane za luty nie zostały przekazane.

Składniki wynagrodzenia generalnie odpowiadają wynagrodzeniom, które nauczyciele otrzymują na podstawie ustawy Karta Nauczyciela. W przypadku zatrudnienia na podstawie Kodeksu Pracy podstawowe wynagrodzenie należy wykazać w pozycji wynagrodzenie zasadnicze, a pozostałe składniki wynagrodzenia w odpowiednich pozycjach, o ile nauczyciel je otrzymuje. Kwoty wynagrodzenia wykazujemy brutto bez kosztów pracodawcy.

W SIO nie wykazuje się świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kwoty wynagrodzenia wykazujemy w wysokości faktycznie wypłaconej. W przypadku wypłaty wynagrodzenia za okres choroby pracownika odpowiednie składniki wynagrodzenia za dany miesiąc należy wykazać odpowiednio zmniejszone.

13. Pozostałe dane dziedzinowe

W tym kafelku wykazujemy kwalifikacje do zajmowanego stanowiska oraz ukończone formy doskonalenia zawodowego.

13.1. Kwalifikacje do zajmowanego stanowiska

W odniesieniu do kwalifikacji należy najpierw wskazać czy są to kwalifikacje do nauczania przedmiotów ogólnokształcących czy zawodowych, a następnie wybrać przedmiot (przedmioty), do których nauczyciel posiada kwalifikacje. Należy wykazać wszystkie przedmioty, do których nauczania nauczyciel posiada kwalifikacje, również wtedy, gdy nauczyciel nie prowadzi wszystkich rodzajów zajęć, do których ma kwalifikacje.

W przypadku nauczycieli, którzy nie posiadają kwalifikacji do nauczania jakiegokolwiek przedmiotu lub prowadzenia zajęć należy wskazać przedmiot (lub zajęcia), które prowadzi i wskazać opcję „brak kwalifikacji”.

Należy zwrócić uwagę, że wśród przedmiotów ogólnokształcących są takie przedmioty jak: oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, pedagogika szkolna itp. Przedmiotów tych nie powinno się wskazywać w odniesieniu do osób, które ukończyły odpowiedni kierunek studiów, a tylko w stosunku do osób, które mają prawo do nauczania takich przedmiotów w kolegiach nauczycielskich. Natomiast kwalifikacje nauczyciela oligofrenopedagoga, tyflopedagoga itd. należy wykazać z rubryce „inne kwalifikacje do zajmowanego stanowiska”. Kwalifikacje do prowadzenia odpowiednich zajęć należy wskazać zgodnie z § 2, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 1207 j.t.).

13.2. Inne kwalifikacje do zajmowanego stanowiska

W polu Typ jednostki wskazujemy – dla każdego przedmiotu odrębnie grupę typów szkół lub placówek oświatowych, określającą najwyższy poziom kształcenia, na którym może on uczyć (prowadzić zajęcia). W rubryce „Inne kwalifikacje do zajmowania stanowiska” nauczyciela należy wykazać inne wymienione w słowniku do tej rubryki kwalifikacje nauczyciela do prowadzenia zajęć w szkołach i placówkach, które nauczyciel ten posiada zgodnie z § 3 do § 20 ww. rozporządzenia lub wskazane w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2014, poz. 784).

13.3. Ukończone formy doskonalenia zawodowego

W rubryce „Ukończone formy doskonalenia zawodowego” należy wskazać formy doskonalenia, w wyniku których nauczyciel zaktualizował swoją wiedzę lub udoskonalił posiadane umiejętności. Z uwagi na fakt, że w ciągu roku szkolnego nauczyciel może uczestniczyć w wielu formach doskonalenia należy przyjąć, że wpisywane będą formy doskonalenia, w których nauczyciel uczestniczył od początku roku szkolnego, w którym został zarejestrowany w SIO.

13.4. Ukończone formy kształcenia

W rubryce „Ukończone formy kształcenia” należy wykazać formy kształcenia, w wyniku których nauczyciel uzyskał nowe kwalifikacje i/lub podwyższył swój poziom wykształcenia. Podobnie jak w rubryce powyżej należy wykazać formy kształcenia ukończone od początku roku szkolnego, w którym nauczyciel został zarejestrowany w SIO.

W kolejnych latach szkolnych należy narastająco uzupełniać ukończone formy doskonalenia i kształcenia zawodowego.

13.5 Dodatkowe uprawnienia zawodowe w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

W rubryce „Dodatkowe uprawnienia zawodowe w dziedzinie kultury fizycznej i sportu” należy wykazać uprawnienia uzyskane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania (Dz. U. Nr 71, poz. 738, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych oraz ustawy o sporcie (Dz. U. z 2012 r., poz. 490).

14. Uzyskanie następnego stopnia awansu

W tym kafelku dyrektor szkoły lub organ prowadzący, na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. i oraz art. 43 ust. 1 pkt 2 wskazuje, że nauczyciel uzyskał kolejny stopień awansu zawodowego.

15. Pozyskane dane nauczyciela

(w przygotowaniu)