Dane zbiorcze – komentarz merytoryczny

Instrukcja merytoryczna do instrukcji użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

DANE ZBIORCZE

Podstawy prawne systemu informacji oświatowej (w skrócie SIO) stanowią:

 1. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 45),
 2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1547), zwane dalej rozporządzeniem.

 

Warunki dydaktyczne, materialne i finansowe

Dane o warunkach dydaktycznych, materialnych i finansowych wprowadza się w module Dane zbiorcze. Dane te w ustawie opisane są w art. 8 pkt 1 lit. a-c oraz h. Bardziej szczegółowo opisane są w rozporządzeniu w § 3.

Dane o warunkach dydaktycznych, materialnych i finansowych podzielone są na kilka sekcji, którym w aplikacji SIO odpowiadają osobne kafelki:

 1. Powierzchnia gruntów
 2. Pomieszczenia
 3. Wyposażenie
 4. Komputery
 5. Biblioteka
 6. Wydatki
 7. Obiekty sportowe niebędące w dyspozycji szkoły

W zespołach szkół i placówek lub w placówkach oświatowych o złożonej strukturze (np. SOSW, MOS, MOW) wszystkie dane wprowadza się raz dla całej jednostki. Wyjątkiem od tej reguły jest sekcja Wydatki, gdzie dane są wprawdzie wprowadzane tylko raz, ale w rozbiciu na rozdziały właściwe dla poszczególnych szkół i placówek wchodzących w skład jednostki.

1. Powierzchnia gruntów

Dane o powierzchni gruntów, zgodnie z art. 30 ustawy, wprowadza się do bazy danych SIO na bieżąco, w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana w stanie faktycznym.

 1. Sekcja dzieli się na dwie tabele: Rodzaj Gruntu i Tereny sportowe. Tabelę Rodzaj gruntu tworzy się wybierając w okienku Rodzaj gruntu poszczególne rodzaje gruntów:
 • całkowita powierzchnia nieruchomości gruntowej,
 • powierzchnia placów zabaw,
 • powierzchnia terenów zielonych,
 • powierzchnia terenów pod obiektami budowlanymi,
 • powierzchnia terenów sportowych,
 • pozostałe tereny.

Należy wskazać poszczególne rodzaje gruntów wchodzących w skład działki, którą dysponuje szkoła, placówka oświatowa lub zespół. Po wybraniu danego rodzaju gruntu należy podać jego powierzchnię (w metrach kwadratowych).

 1. Suma powierzchni poszczególnych rodzajów gruntów powinna odpowiadać powierzchni całkowitej działki, którą dysponuje szkoła, placówka oświatowa lub zespół. Za pozostające w dyspozycji uznaje się takie grunty, którymi dana szkoła, placówka oświatowa lub zespół włada jako posiadacz samoistny, użytkownik, najemca, dzierżawca lub zarządca. Należy je wykazać również w sytuacji, gdy stan prawny danej nieruchomości gruntowej jest nieuregulowany, ale szkoła lub placówka oświatowa faktycznie nimi włada.
 2. Tabela Tereny sportowe jest uszczegółowieniem pozycji Powierzchnia terenów sportowych z tabeli Rodzaj Gruntu. Tabelę tę tworzy się wybierając w okienku Obiekt sportowy poszczególne rodzaje tych obiektów:
 • boiska do siatkówki,
 • boiska do siatkówki plażowej,
 • boiska do koszykówki,
 • boiska do piłki ręcznej,
 • korty tenisowe,
 • boiska do piłki nożnej,
 • boiska do hokeja na trawie,
 • bieżnie proste,
 • bieżnie okólne,
 • skocznie,
 • rzutnie,
 • inne urządzenia sportowe,
 • boiska uniwersalne/wielozadaniowe,
 • boiska do rugby,
 • boiska do baseballa/softballa.

Dla każdego obiektu należy określić długość i szerokość pola gry, powierzchnię i czy dany obiekt posiada homologację odpowiedniego związku sportowego.

Należy zwrócić uwagę, że powierzchnia danego obiektu sportowego może być większa od iloczynu długości i szerokości pola gry, ponieważ boiska z reguły urządzone są na powierzchni większej od pola gry.

W przypadku posiadania więcej niż jednego obiektu sportowego danego rodzaju należy każdy obiekt wprowadzić osobno. W przypadku boisk uniwersalnych/wielozadaniowych należy taki obiekt wprowadzić tylko raz, nie wyszczególniając jego części składowych. Nie należy wykazywać tych obiektów, których szkoła lub placówka nie posiada (nie wykazuje się wartości zerowych).

2. Pomieszczenia

W tej sekcji należy wprowadzić informacje o wszystkich pomieszczeniach znajdujących się w placówce. Dane dotyczące pomieszczeń wykazuje się w formie zbiorczej – tzn. wybiera się rodzaj pomieszczenia, jego funkcję, wprowadza dane o liczbie pomieszczeń tego samego rodzaju oraz ich łączną powierzchnię.

Dane o pomieszczeniach, zgodnie z art. 30 ustawy, wprowadza się do bazy danych SIO na bieżąco, w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana w stanie faktycznym. Wyróżniono następujące rodzaje pomieszczeń:

 • sala lekcyjna,
 • pracownia szkolna,
 • pracownia do prowadzenia praktycznej nauki zawodów,
 • biblioteka,
 • świetlica,
 • gabinet,
 • kuchnia i stołówka,
 • pomieszczenia do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego,
 • pomieszczenia wielofunkcyjne,
 • pozostałe pomieszczenia.

Każdy rodzaj pomieszczenia należy wprowadzać osobno. Można wielokrotnie wprowadzić ten sam rodzaj pomieszczeń, pod warunkiem, że funkcje określone w polu Funkcja będą różne (np. basen i sala gimnastyczna w przypadku pomieszczeń do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego).

Wybierając pozycję pracownia szkolna można określić tylko jedną funkcję pomieszczenia: pracownia szkolna, pracownia językowa albo pracownia komputerowa. Jeżeli w placówce występują różne rodzaje pracowni (pracownie szkolne, językowe lub komputerowe), to dla każdego rodzaju pracowni należy wprowadzić rodzaj pomieszczenia: pracownia szkolna i określić jedną funkcję (np.: za pierwszym razem: pracownia szkolna, za drugim razem: pracownia językowa, za trzecim: pracownia komputerowa).

Pracownię szkolną, która pełni więcej niż jedną funkcję (np. pracowni językowej i komputerowej), należy wykazać jako pomieszczenie wielofunkcyjne. Trzeba wówczas dodać do listy funkcji przynajmniej dwie funkcje z pola Funkcja pomieszczenia.

Pracownie wyposażone w pomoce dydaktyczne do nauczania konkretnych przedmiotów (np. biologii, chemii, fizyki) należy wykazywać jako pracownie szkolne i wybrać dla nich funkcję pracownia szkolna.

Podobnie postępujemy w przypadku innych pomieszczeń (gabinetów, świetlic, bibliotek, pracowni do prowadzenia praktycznej nauki zawodu i pomieszczeń do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego). Jeżeli dane pomieszczenie pełni więcej niż jedną funkcję, wykazujemy je jako pomieszczenie wielofunkcyjne, ze wskazaniem konkretnych funkcji w polu Funkcja pomieszczenia (np. gabinet psychologa i logopedy).

Uwaga: Pracowni szkolnych, które są wykorzystywane również jako sale lekcyjne nie należy wykazywać jako pomieszczeń wielofunkcyjnych o funkcji pracownia szkolna i sala lekcyjna.

Pozostałe pomieszczenia to wszystkie pomieszczenia nie ujęte w wykazie pomieszczeń w polu Rodzaj pomieszczenia. Będą to np. korytarze, pokoje nauczycielskie, toalety itp. Ten typ pomieszczeń należy wprowadzić tylko raz, ponieważ nie przypisujemy im żadnej funkcji. Należy podać łączną liczbę i powierzchnię tych pomieszczeń.

Nie należy wykazywać tych rodzajów pomieszczeń, którymi szkoła lub placówka nie dysponuje (nie wykazuje się wartości zerowych).

Suma powierzchni wszystkich pomieszczeń powinna odpowiadać powierzchni użytkowej budynku w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

Dla każdego rodzaju pomieszczenia należy określić Zakres dostosowania szkoły/placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych, wybierając jedną z następujących kategorii:

 • całkowicie dostosowany,
 • częściowo dostosowany,
 • niedostosowany.

Całkowite dostosowanie budynku oznacza możliwość swobodnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w szkole lub placówce, a nie np. fakt dostosowania wszystkich toalet do potrzeb tych osób. Częściowe dostosowanie oznacza, że w danym budynku są udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, jednak osoba taka nie jest w stanie pełni samodzielnie funkcjonować (np. z 3 pięter budynku jedno jest niedostosowane dla osób poruszających się na wózkach, lub dostosowana jest tylko jedna kondygnacja/skrzydło). Niedostosowanie oznacza sytuację, gdy brak udogodnień lub ich niedostateczna liczba powoduje, że osoba niepełnosprawna nie jest w stanie funkcjonować bez asysty (wąskie korytarze i klatki schodowe, stopnie pomiędzy pomieszczeniami, całkowity brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak wind i podjazdów).

3. Wyposażenie

Dane o wyposażeniu szkoły lub placówki oświatowej gromadzone są na podstawie art. 8 pkt 1 lit. c ustawy, według kategorii uszczegółowionych w § 3 pkt 4 lit. a i lit. b oraz § 3 pkt 12 rozporządzenia. Zgodnie z § 29 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia dane o wyposażeniu przekazuje się do dnia 10 stycznia każdego roku kalendarzowego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Sekcja dzieli się na trzy tabele: Urządzenia rekreacyjno-sportowe, Pomoce dydaktyczne oraz Sprzęt diagnostyczny.

 1. Urządzenia rekreacyjno-sportowe. Należy wykazać urządzenia rekreacyjno-sportowe przez wybranie rodzaju urządzeń w okienku Rodzaj urządzeń oraz wskazanie liczby urządzeń każdego rodzaju:
 • strzelnica,
 • ścianka wspinaczkowa,
 • tor przeszkód,
 • urządzenia do sportów wrotkarskich,
 • inne.
 1. Pomoce dydaktyczne. Należy wykazać pomoce dydaktyczne przez wybranie rodzaju pomocy z rozwijanej listy oraz wskazanie liczby każdego rodzaju pomocy dydaktycznych:
 • kamery wideo,
 • kserografy,
 • magnetofony przenośne do nauki języków obcych z możliwością podłączenia kilku par słuchawek,
 • magnetofony stereofoniczne do nagrań z mikrofonem stereofonicznym,
 • odtwarzacze DVD,
 • prenumerowane tytuły dzienników i czasopism,
 • projektory multimedialne,
 • tablice interaktywne,
 • telewizory z przekątną ekranu co najmniej 28 cali.
 1. Sprzęt diagnostyczny. Należy wykazać sprzęt diagnostyczny, będący w użytkowaniu szkoły/placówki oświatowej, przez wybranie z rozwijanej listy odpowiedniego rodzaju i wskazanie liczby urządzeń.
 • cyfrowe korektory mowy,
 • platformy do badań zmysłów,
 • urządzenia do konsultacji i treningów metodą Tomatisa.

4. Komputery

Dane o liczbie komputerów oraz o technologii łączy internetowych gromadzone są na podstawie art. 8 pkt 1 lit. c ustawy, według kategorii uszczegółowionych w § 3 pkt 4 lit. b i lit. c rozporządzenia. Zgodnie z § 29 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia dane o komputerach przekazuje się do dnia 10 stycznia każdego roku kalendarzowego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

W tej sekcji należy wprowadzić dane o komputerach będących w posiadaniu szkoły, placówki oświatowej lub zespołu oraz o technologii łączy internetowych.

 1. Dane dotyczące komputerów. W poszczególnych wierszach należy wykazać ogólną liczbę komputerów, a następnie z liczby ogółem liczbę komputerów przenośnych i liczbę komputerów z dostępem do Internetu. Z liczby komputerów przeznaczonych do celów dydaktycznych należy również wykazać liczbę komputerów w bibliotece szkolnej oraz liczbę komputerów dostępnych dla uczniów.
 2. Technologia łączy internetowych. Należy wykazać rodzaj dostępu do Internetu poprzez wybranie odpowiednich opcji z rozwijanej listy:
 • łącze radiowe,
 • łącze satelitarne,
 • łącze telefoniczne,
 • łącze telewizji kablowej,
 • łącze w technologii telefonii komórkowej,
 • światłowód.

Po wybraniu odpowiedniej opcji należy zaznaczyć przepustowość łącza internetowego, wybierając z rozwijanej listy:

 • do 1 Mbit
 • do 2 Mbit
 • do 10 Mbit
 • powyżej 10 Mbit.

Następnie dane należy zapisać i przesłać do bazy danych SIO.

5. Biblioteka

Dane o wyposażeniu szkoły lub placówki oświatowej gromadzone są na podstawie art. 8 pkt 1 lit. c ustawy, według kategorii uszczegółowionych w § 3 pkt 4 lit. d rozporządzenia. Zgodnie z § 29 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia dane te przekazuje się do dnia 10 stycznia każdego roku kalendarzowego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

W tej sekcji należy wykazać liczbę poszczególnych rodzajów materiałów bibliotecznych oraz liczbę czytelników według kategorii wiekowych.

W zakresie materiałów bibliotecznych wyodrębnione zostały następujące kategorie danych:

 • książki – wydawnictwa zwarte o objętości co najmniej 49 stron nie wliczając okładki,
 • książki w formacie tekstowym – publikacje tekstowe, w tym treści dydaktyczne (wraz z zestawami ćwiczeń przygotowanych na potrzeby nauczania przez nauczycieli) w formie plików w postaci alfanumerycznej zapisane na informatycznych nośnikach danych,
 • książki w formacie dźwiękowym – nagrania dźwiękowe zawierające odczytany przez lektora tekst publikacji książkowej lub treści dydaktycznych wraz z zestawami ćwiczeń przygotowanymi na potrzeby nauczania zapisane na informatycznych nośnikach danych, mogą to również być inne materiały dźwiękowe służące celom dydaktycznym w tym: słuchowiska, audycje, nagrania muzyczne itp.,
 • książki w formacie audiowizualnym – wszystkie materiały audiowizualne (obraz i dźwięk w dowolnym formacie informatycznym) służące celom dydaktycznym, wraz z zestawami ćwiczeń, testami sprawdzającymi wiedzę, lub opatrzone merytorycznym komentarzem zapisane na informatycznych nośnikach danych[1],
 • dokumenty elektroniczne o dostępie lokalnym – dokumenty elektroniczne[2] dostępne w sieci lokalnej (LAN).
 • sieciowe zasoby elektroniczne – dokumenty elektroniczne udostępnione w sieci globalnej (WAN) (np. materiały biblioteczne, w tym materiały dydaktyczne, udostępnione na stronie internetowej szkoły lub biblioteki szkolnej),
 • materiały zdigitalizowane – tradycyjne materiały biblioteczne, drukowane lub rękopiśmienne (analogowe), przetworzone na formę cyfrową metodą skanowania lub fotografowania do postaci umożliwiającej wprowadzenie do komputera i publikację w sieci,
 • zestawy podręczników – kompletne zestawy podręczników do poszczególnych klas, o których mowa w art. 22ab ust. 4 pkt 1 ustawy o systemie oświaty.

Do korzystających z biblioteki szkolnej należy zaliczyć użytkowników zarejestrowanych w bibliotece, którzy w roku sprawozdawczym co najmniej raz skorzystali ze zbiorów i usług biblioteczno-informacyjnych biblioteki, tzn. wypożyczali materiały biblioteczne na zewnątrz, korzystali z czytelni, pracowni komputerowych, multimedialnych, usług informacyjnych, baz danych i katalogów itp.; korzystali z tych usług zarówno na terenie biblioteki lub poza nią (posiadają prawo dostępu do zdalnych usług biblioteki); nie należy w tej kategorii wykazywać użytkowników, którzy mają automatycznie utworzone konto biblioteczne, jednak w okresie sprawozdawczym faktycznie nie korzystali z biblioteki w żaden z wymienionych wyżej sposobów; nie należy również zaliczać osób, które korzystały wyłącznie z innych niż biblioteczno-informacyjne usług biblioteki, np. spotkań autorskich, wystaw, lekcji bibliotecznych itp.

Kategorie wiekowe korzystających z biblioteki szkolnej odpowiadają poziomom kształcenia według wieku nominalnego dla danego poziomu kształcenia:

 • do 5 lat – wychowanie przedszkolne,
 • od 6 do 12 lat – szkoła podstawowa,
 • od 13 do 15 lat – gimnazjum,
 • od 16 do 19 lat – szkoła ponadgimnazjalna,
 • powyżej 19 – zarówno uczniowie jak i nauczyciele oraz wszelkie inne osoby.

6. Wydatki

Dane o wydatkach szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i właściwych ministrów gromadzone są na podstawie art. 8 pkt 1 lit. h ustawy oraz § 3 pkt 5 lit. a rozporządzenia. Dane dotyczące wydatków przekazuje się, zgodnie z § 29 ust. 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, w terminie do 10 dni po zakończeniu każdego kwartału.

Wprowadzanie danych w sekcji Wydatki należy rozpocząć od oznaczenia roku i kwartału, którego dotyczą dane o wydatkach. W danym roku wydatki wprowadza się narastająco, co oznacza, że dane za II kwartał stanowią sumę wydatków poniesionych w pierwszym i drugim kwartale, dane za III kwartał – sumę wydatków poniesionych w pierwszych trzech kwartałach roku kalendarzowego, na zakończenie IV kwartału podaje się natomiast sumę wydatków poniesionych w całym roku kalendarzowym.

Następnie należy wskazać rozdział, którego będą dotyczyć wprowadzane dane, a potem paragraf i źródło dochodów, z którego pokryty został dany wydatek. Klasyfikacja rozdziałów, paragrafów i źródeł dochodów została zaimplementowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1053, z późn. zm.).

W ramach jednego rozdziału należy wprowadzić planowane i wykonane wydatki we wszystkich paragrafach, osobno dla każdego źródła dochodów.

Następnie należy wybrać kolejny rozdział. W tym momencie okienka dotyczące paragrafów i wszystkie kolejne zostaną wyzerowane i można będzie wprowadzić dane o planowanych i wykonanych wydatkach w nowym rozdziale.

Po wypełnieniu danych dla wszystkich rozdziałów należy zapisać dane.

7. Obiekty sportowe niebędące w dyspozycji szkoły

Dane o obiektach sportowych niebędących w dyspozycji szkoły lub placówki oświatowej, z których w poprzednim roku szkolnym korzystali uczniowie szkoły lub placówki oświatowej w ramach zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę oświatową gromadzone są na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy oraz na podstawie § 3 pkt 3 rozporządzenia. Dane te należy przekazać w terminie 7 dni od dnia zakończenia poprzedniego roku szkolnego.

Należy wykazać liczbę obiektów sportowych, z których korzystała szkoła lub placówka oświatowa, według ich rodzajów (boiska, sale gimnastyczne, baseny – zgodnie z listą podłączoną do tabeli).

Nie należy uwzględniać obiektów sportowych i rekreacyjnych, które zostały wykorzystane jednorazowo, w szczególności w przypadku organizowania imprez sportowych lub rekreacyjnych.

Pozostałe dane zbiorcze

Dane te w ustawie opisane są w art. 8 pkt 1 lit. f, g, h i j oraz art. 8 pkt 2-4. Bardziej szczegółowo opisane są w rozporządzeniu w § 3.

Dane podzielone są na kilka sekcji, którym w aplikacji SIO odpowiadają osobne kafelki:

 1. Koszty wynagrodzeń
 2. Wymiar zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami
 3. Rozwiązanie stosunku pracy nauczycieli
 4. Przeciętne wynagrodzenie nauczyciela na 1 etat
 5. Pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie oświatą
 6. Przeciętne wynagrodzenie osób na stanowiskach pedagogicznych
 7. Dane o działalności szkolnego schroniska młodzieżowego
 8. Dane o działalności domu wczasów dziecięcych
 9. Dane o działalności placówki oświatowo-wychowawczej
 10. Dane o działalności internatu/bursy
 11. Dane o poradni psychologiczno-pedagogicznej
 12. Dane o działalności placówki kształcenia i doskonalenia
 13. Doskonalenie nauczycieli
 14. Wydatki i dotacje
 15. Liczba miejsc w placówce
 16. Czas pracy
 17. Dożywianie uczniów
 18. Wydawanie posiłków

1. Koszty wynagrodzeń

Dane w sekcji Koszty wynagrodzeń gromadzone są na podstawie odpowiednio art. 8 pkt 1 lit. g i j ustawy. Dane te przekazuje się, zgodnie z odpowiednio § 29 ust. 1 pkt 3 lit. b i c rozporządzenia, dwa razy do roku:

 • za okres styczeń-sierpień – do 7 września każdego roku kalendarzowego,
 • za poprzedni rok kalendarzowy – do 7 stycznia każdego roku kalendarzowego.

Należy wykazać:

 1. koszty wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, wraz z pochodnymi po stronie pracodawcy;
 2. dane o wysokości wynagrodzenia osób, które wykonują zadania nauczyciela na podstawie umowy cywilnoprawnej, w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej.

Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego i właściwych ministrów w sekcji koszty wynagrodzeń podają dane w obu wymienionych wyżej kategoriach. Natomiast szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne przekazują wyłącznie dane dotyczące wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami (część dotycząca wynagrodzeń osób wykonujących zadania nauczyciela na podstawie umowy cywilnoprawnej nie wyświetla się).

Na ekranie, który pojawia się po kliknięciu na kafelek Koszty wynagrodzeń w pierwszej kolejności należy wskazać Okres sprawozdawczy, którego będą dotyczyć dane (styczeń-sierpień bieżącego roku lub poprzedni rok kalendarzowy) oraz Rok – do którego dane się odnoszą. Nie można wpisywać danych za okres, który wciąż trwa.

W wynagrodzeniach pracowników niebędących nauczycielami należy podać łączną wartość wynagrodzeń tych pracowników wraz z pochodnymi. Przez pochodne należy rozumieć: podatek, składki ZUS – zdrowotne, emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, fundusz pracy. Należy uwzględnić również nieperiodyczne składniki wynagrodzenia (np. dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy) wypłacone za okres sprawozdawczy.

W przypadku dodatkowych wynagrodzeń rocznych, jeśli ich koszty w dniu 7 stycznia nie są jeszcze znane, należy je uzupełnić w możliwie najszybszym terminie, nie później jednak niż do dnia 10 lutego.

W wynagrodzeniach osób wykonujących zadania nauczycieli na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło) należy podać łączną wysokość wynagrodzeń osób, tj. sumę wynagrodzeń z wszystkich umów, które były zawarte w okresie, którego dotyczą przekazywane dane. Nie należy tu uwzględniać wynagrodzeń osób nie pełniących obowiązków nauczycieli, wykonujących w szkole zadania na podstawie umów cywilnoprawnych.

2. Wymiar zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami

Dane dotyczące wymiaru zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami gromadzone są na podstawie art. 8 pkt 4 ustawy. Przekazuje się je, zgodnie z § 29 ust. 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia, w terminie 10 dni po zakończeniu każdego kwartału, według stanu na koniec kwartału.

Należy wykazać wymiar zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, według rodzajów zajmowanych stanowisk:

 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych;
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych i obsługi, w tym:
 1. asystenci edukacji romskiej – należy wykazać osoby pełniące rolę asystentów edukacji romskiej, zatrudnionych w szkole lub placówce, o których mowa w § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2014 r., poz. 263),
 2. osoby władające językiem kraju pochodzenia, o których mowa w art. 94a ust. 4a ustawy o systemie oświaty,
 3. pomoc nauczyciela – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.) osoby takie mogą być zatrudnione w niektórych rodzajach przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów specjalnych, w szkołach podstawowych i gimnazjach integracyjnych i z oddziałami integracyjnymi oraz z oddziałami specjalnymi.
 • pracownicy ochrony zdrowia:
 1. lekarze,
 2. lekarze dentyści,
 3. pielęgniarki,
 4. higienistki szkolne.

Należy wykazać tylko personel medyczny zatrudniony przez szkołę lub placówkę oświatową. Nie należy wykazywać personelu medycznego, pracującego na rzecz uczniów/wychowanków, zatrudnionego przez zakład opieki zdrowotnej i oddelegowanego do pracy w danej szkole lub placówce oświatowej.

Nie należy uwzględniać osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia i umowy o dzieło). Nie należy również wykazywać osób na urlopach wychowawczych, długotrwałych zwolnieniach lekarskich (powyżej 33 dni) i urlopach bezpłatnych.

W kolumnie 1 należy wykazać liczbę osób zatrudnionych ogółem dla poszczególnych rodzajów stanowisk. W kolumnie 2 należy wykazać liczbę osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

W kolumnie 3 należy wykazać liczbę zatrudnionych w przeliczeniu na etaty (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

3. Rozwiązanie stosunku pracy nauczycieli

Dane dotyczące rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy gromadzi się na podstawie art. 8 pkt 3 ustawy i przekazuje się, zgodnie z § 29 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia, w terminie do 7 czerwca i 7 października, odpowiednio według stanu na 31 maja i 30 września. Dane dotyczą liczby nauczycieli (w etatach), z którymi w danym roku kalendarzowym (tj. od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku):

 1. planowane jest rozwiązanie stosunku pracy:
 2. w związku ze skorzystaniem z uprawnień emerytalnych,
 3. w związku ze skorzystaniem z prawa do świadczeń kompensacyjnych,
 4. w związku ze skorzystaniem z prawa do renty,
 5. z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 27 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela,
 6. za wypowiedzeniem,
 7. na mocy porozumienia stron,
 8. z innych przyczyn;

lub których stosunek pracy wygaśnie z powodu upływu sześciomiesięcznego pozostawania w stanie nieczynnym.

Uwaga: Nie należy wykazywać nauczycieli, z którymi zawarto umowy na czas określony, a których czas obowiązywania upłynie w trakcie roku kalendarzowego.

Formularz wprowadzania danych jest dostępny dla wszystkich jednostek systemu oświaty, w których są zatrudnieni nauczyciele. Formularz składa się z 2 części: rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy. Przed wprowadzeniem danych do obu tabel należy zaznaczyć, na jaki dzień dane te są wprowadzane.

Tabela Rozwiązanie stosunku pracy składa się z trzech kolumn. W pierwszej za pomocą rozwijalnej listy należy określić formę rozwiązania stosunku pracy. Kolejna kolumna pozwala określić liczbę nauczycieli (w etatach), z którymi planowane jest rozwiązanie umowy. Ostatnia kolumna pozwala usunąć dany wiersz z tabeli za pomocą znaku x – w przypadku błędnego wprowadzenia danych.

Druga część formularza, Wygaśnięcie stosunku pracy, powinna zostać wypełniona w analogiczny sposób jak formularz Rozwiązanie stosunku pracy.

Po wypełnieniu formularza należy go zapisać za pomocą przycisku Zapisz znajdującego się w prawym dolnym rogu aplikacji.

4. Przeciętne wynagrodzenie nauczyciela na 1 etat

Dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia nauczyciela przypadającego na 1 etat gromadzone są na podstawie art. 8 pkt 1 lit. f. ustawy. Przekazuje się je, zgodnie z § 29 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia:

– do dnia 7 stycznia każdego roku kalendarzowego za poprzedni rok kalendarzowy,

– do dnia 7 września każdego roku kalendarzowego za okres styczeń-sierpień danego roku.

Do przekazania tych danych zobowiązane są szkoły i placówki niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, przypadające na jeden etat, należy ustalić biorąc pod uwagę wynagrodzenia wypłacone w okresie sprawozdawczym, z uwzględnieniem nieperiodycznych składników wynagrodzenia w ujęciu średniorocznym. Należy uwzględnić również wynagrodzenia osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w wymiarze odpowiadającym wynagrodzeniu jednomiesięcznemu.

5. Pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie oświatą

Dane dotyczące pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą gromadzone są na podstawie art. 9 pkt 2 lit. b ustawy i przekazywane w terminie 10 dni od zakończenia każdego kwartału, według stanu na koniec kwartału (§ 29 ust. 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia).

Dane te, np. liczba pracowników, powinny odzwierciedlać stan na koniec kwartału, a nie średnią za dany kwartał. Konsekwentnie „łączna wysokość wynagrodzeń” powinna dotyczyć wynagrodzeń osób wykazanych na koniec kwartału, z pominięciem wynagrodzeń osób, które w danym kwartale pracowały, ale już nie pracują i na koniec kwartału nie zostały ujęte.

Należy wykazać pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą, zatrudnionych w komórkach merytorycznych:

 1. w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, jednostkach obsługi ekonomiczno-administracyjnej – na stanowiskach urzędniczych, w tym stanowiskach kierowniczych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)
 2. w urzędach obsługujących ministrów prowadzących szkoły i placówki oświatowe oraz w specjalistycznej jednostce nadzoru, o której mowa w art. 32a ust. 1 i 1a ustawy o systemie oświaty – według grup stanowisk, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111, z późn. zm.);
 3. w kuratoriach oświaty – na stanowiskach administracyjnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 4 ustawy o systemie oświaty;
 4. w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych – na stanowiskach administracyjno-obsługowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9d ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

Wprowadzanie danych należy rozpocząć od wyboru kwartału i roku, dla którego wypełniane są dane. Następnie należy wykazać:

 • liczbę pracowników w osobach,
 • łączną wysokość ich wynagrodzeń,
 • wymiar zatrudnienia (w etatach), według rodzaju zajmowanych stanowisk, wybieranych z rozwijanej listy:
 • administracyjno-obsługowe,
 • kierownicze,
 • stanowiska koordynujące w służbie cywilnej,
 • stanowiska samodzielne w służbie cywilnej,
 • stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej,
 • stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej,
 • stanowiska wspomagające w służbie cywilnej,
 • urzędnicze,
 • wyższe stanowiska w służbie cywilnej,
 • administracyjne.

Należy pominąć osoby na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i długotrwałych zwolnieniach lekarskich (powyżej 33 dni). Należy uwzględnić wszystkie składniki wynagrodzenia (brutto) wypłacone w danym kwartale, również te nieperiodyczne, w pełnej wysokości. Nie należy natomiast wykazywać pochodnych po stronie pracodawcy.

Dla każdej grupy podmiotów wymienionych w pkt 1-4 należy wybrać tylko te rodzaje zajmowanych stanowisk, które są dla tej grupy właściwe, zgodnie z przywołanymi w punktach powyżej aktami prawnymi. Ponieważ nomenklatura nazewnicza jest różna w poszczególnych aktach prawnych, zwracamy uwagę, że nie należy wykazywać np. osób zatrudnionych na stanowiskach kierowców czy sprzątaczek w JST, a w kuratoriach, urzędach ministrów, OKE i CKE osób zatrudnionych w komórkach zajmujących się wyłącznie obsługą danego urzędu czy instytucji, np. działów kadr czy obsługi technicznej. Mogą się jednak zdarzyć sytuacje, że niektórzy pracownicy z takich działów wykonują zadania, które należy zakwalifikować jako zarządzanie oświatą – wtedy należy ich wykazać.

6. Przeciętne wynagrodzenie osób na stanowiskach pedagogicznych

Dane te gromadzone są na podstawie art. 9 pkt 2 lit. a ustawy i przekazywane do dnia 7 stycznia i 7 września każdego roku, odpowiednio za poprzedni rok kalendarzowy oraz za okres styczeń – sierpień danego roku, zgodnie z § 29 ust. 1 pkt 3 lit. d rozporządzenia.

Dane dotyczą wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, z uwzględnieniem nieperiodycznych składników wynagrodzenia, przypadającego na 1 etat nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych, zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w urzędach obsługujących ministrów, kuratoriach oświaty, specjalistycznej jednostce nadzoru, o której mowa w art. 32a ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, organach sprawujących nadzór pedagogiczny, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych. Nieperiodyczne składniki wynagrodzenia powinny być uwzględnione w wysokości 1/12 wypłaconej kwoty.

7. Dane o działalności szkolnego schroniska młodzieżowego

Dane o działalności szkolnego schroniska młodzieżowego gromadzone są na podstawie przepisów rozporządzenia: § 3 pkt 8 lit. i (liczba miejsc) oraz pkt 10 (czas pracy schroniska).

Dane należy aktualizować na bieżąco, tj. w terminie 7 dni od dnia zmiany w stanie faktycznym. Dane należy podać zgodnie ze statutem lub arkuszem organizacyjnym.

Należy najpierw wybrać rok szkolny, którego dotyczą dane, a następnie liczbę dni, w których schronisko jest czynne w poszczególnych miesiącach tego roku szkolnego. Jeśli zdarzy się sytuacja, że liczba miejsc jest różna w różnych dniach danego miesiąca, to można wskazać w danym miesiącu więcej niż jedną kombinację liczby dni i liczby miejsc, np. przez 20 dni jest 40 miejsc, a przez 10 dni 60 miejsc.

8. Dane o działalności domu wczasów dziecięcych

Dane o działalności domu wczasów dziecięcych gromadzone są na podstawie art. 8 pkt 2c lit. a tiret drugie ustawy i przekazywane do dnia 7 października każdego roku za poprzedni rok szkolny, na podstawie § 29 ust. 1 pkt 5 lit. d rozporządzenia.

Należy najpierw wybrać rok szkolny, którego dotyczą dane. Następnie należy wypełnić rubryki Liczba miejsc oraz Liczba turnusów.

9. Dane o działalności placówki oświatowo-wychowawczej

Dane o działalności placówki oświatowo-wychowawczej gromadzone są na podstawie art. 8 pkt 2c lit. b ustawy i przekazywane do dnia 7 października każdego roku za poprzedni rok szkolny, na podstawie § 29 ust. 1 pkt 5 lit. d rozporządzenia. Należy wypełnić formularz wprowadzając dane o rodzaju zajęć prowadzonych przez placówkę oświatowo-wychowawczą.

Należy najpierw wybrać rok szkolny, którego dotyczą dane. W rubrykach forma zajęć oraz rodzaj zajęć z rozwijanych list należy wybrać odpowiednie zajęcia.

Z listy forma zajęć można wybrać:

 • zajęcia okazjonalne,
 • zajęcia okresowe,
 • zajęcia stałe.

Z listy rodzaj zajęć można wybrać:

 • informatyczne,
 • techniczne,
 • przedmiotowe,
 • artystyczne,
 • sportowe,
 • turystyczno-krajoznawcze,
 • inne.

W rubryce liczba uczestników oraz liczba form zajęć należy ręcznie wprowadzić odpowiednie wartości.

Nie należy wykazywać tych rodzajów zajęć, których placówka nie realizuje (nie wykazuje się wartości zerowych).

10. Dane o działalności internatu/bursy

Dane o działalności internatu/bursy gromadzone są na podstawie art. 8 pkt 1 lit. e oraz pkt 2c lit. a tiret pierwsze ustawy i przekazywane do dnia 7 października każdego roku za poprzedni rok szkolny, na podstawie § 29 ust. 1 pkt 5 lit. d rozporządzenia.

Należy najpierw wybrać rok szkolny, którego dotyczą dane. Następnie należy wypełnić rubrykę Liczba korzystających nauczycieli, studentów i młodocianych pracowników.

11. Dane poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Dane o działalności poradni psychologiczno-pedagogicznej gromadzone są na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy i przekazywane do dnia 7 października każdego roku kalendarzowego, według stanu za poprzedni rok szkolny na podstawie § 29 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia.

Liczba korzystających z usług poradni według form pomocy.

Należy wykazać liczby osób korzystających z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, według typów pomocy, wskazując jedną z kategorii:

 • pomoc udzielona dzieciom i młodzieży,
 • pomoc udzielona rodzicom,
 • pomoc udzielona nauczycielom,
 • inna pomoc – należy wykazać porady, które nie były związane z podejmowanymi działaniami diagnostycznymi czy terapeutycznymi, stanowiąc jedyną formę udzielonej pomocy.

Następnie do typu pomocy należy przypisać grupę osób korzystających z pomocy oraz podać liczbę osób korzystających z pomocy. Grupy osób wykazuje się według następujących kategorii:

 • dzieci do 3 roku życia,
 • dzieci w wieku przedszkolnym,
 • uczniowie szkół podstawowych,
 • uczniowie gimnazjów,
 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
 • młodzież nie ucząca się i nie pracująca,
 • nauczyciele w szkołach,
 • rodzice,
 • nauczyciele w placówkach,
 • inni.

Dla każdej z wybranych grup osób należy podać formę udzielonej pomocy oraz liczbę form tej pomocy – według kategorii:

 • porady,
 • konsultacje,
 • indywidualne porady zawodowe na podstawie badań,
 • indywidualne porady zawodowe bez badań,
 • treningi,
 • warsztaty,
 • prelekcje, wykłady (liczba spotkań),
 • grupy wsparcia (liczba spotkań),
 • terapia rodzin (liczba rodzin),
 • mediacje,
 • udział w radach pedagogicznych w charakterze konsultanta-doradcy (liczba spotkań),
 • organizacja przedsięwzięć o charakterze środowiskowym na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży (liczba spotkań),
 • udział w spotkaniach zespołu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty (liczba spotkań),
 • badania przesiewowe słuchu (ogółem),
 • badania przesiewowe słuchu w ramach programu “Słyszę”,
 • badania przesiewowe słuchu platformą do badań zmysłów,
 • badania przesiewowe wzroku (ogółem),
 • badania przesiewowe wzroku w ramach programu “Widzę”,
 • badania przesiewowe wzroku platformą do badań zmysłów,
 • badania przesiewowe mowy (ogółem),
 • badania przesiewowe mowy w ramach programu “Mówię”,
 • badania przesiewowe mowy platformą do badań zmysłów,
 • inne badania przesiewowe,
 • porady po badaniach przesiewowych.

Liczba orzeczeń odmownych według rodzaju orzeczeń

Należy wykazać liczbę orzeczeń wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną według następujących kategorii, określonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072):

 • orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego,
 • orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania,
 • orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

UWAGA: Dane o działalności poradni psychologiczno-pedagogicznej, o których mowa w art. 8 pkt 2 lit. b-e ustawy powstają z przetworzenia danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych uczniów, zgromadzonych w lokalnej bazie danych SIO prowadzonej przez poradnię, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy.

12. Dane o działalności placówki kształcenia i doskonalenia

Dane o działalności placówki kształcenia i doskonalenia dotyczą placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego i gromadzone są na podstawie art. 8 pkt 2c lit. c ustawy oraz § 7 rozporządzenia i przekazywane do dnia 7 października każdego roku kalendarzowego, według stanu za poprzedni rok szkolny na podstawie § 29 ust. 1 pkt 5 lit. d rozporządzenia.

Liczba uczestników pozaszkolnych form kształcenia

W tabeli należy wykazać tych uczestników, którzy zapisali się na kurs i uczestniczyli w co najmniej jednych zajęciach.

Należy wskazać rok szkolny, za jaki przekazywane są dane, następnie przy pomocy przycisku Dodaj należy dodać kolejne formy kształcenia, wybierając z rozwijanej listy odpowiednią kategorię. Dla każdej z wybranych kategorii należy podać liczbę uczestników ogółem, liczbą osób realizujących obowiązek nauki, liczbę osób pracujących oraz liczbę bezrobotnych.

Po wybraniu odpowiedniej formy kształcenia w tabeli 1, automatycznie wygeneruje się ta sama forma kształcenia w tabeli 2, w której należy wykazać liczbę kobiet spośród uczestników kursów wykazanych w tabeli 1.

Liczba pozaszkolnych form kształcenia

Należy wykazać liczbę kursów zorganizowanych w poprzednim roku szkolnym i zakończonych do dnia 31 sierpnia.

Za pomocą przycisku Dodaj należy wskazać odpowiednią formę kształcenia wybierając ją z rozwijanej listy. Dla danej formy kształcenia należy wskazać liczbę form kształcenia ogółem, następnie przy pomocy przycisku Edytuj formę wskazać rodzaje form kształcenia wybierając z listy kształcenie w formie stacjonarnej, zaocznej lub na odległość.

Liczba osób, które ukończyły kursy

Tabelę wypełnia się analogicznie do tabeli Liczba uczestników pozaszkolnych form kształcenia, z tym, że tu należy wykazać uczestników, którzy ukończyli daną formę doskonalenia lub dokształcania.

Nie należy wykazywać tych pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, których placówka nie prowadziła w poprzednim roku szkolnym (nie wykazuje się wartości zerowych).

13. Doskonalenie nauczycieli

Dane o działalności placówki doskonalenia nauczycieli gromadzone są na podstawie art. 8 pkt 2c lit. d ustawy oraz § 8 rozporządzenia i przekazywane do dnia 7 października każdego roku kalendarzowego, według stanu za poprzedni rok szkolny na podstawie § 29 ust. 1 pkt 5 lit. d rozporządzenia.

Należy wybrać rok szkolny, które dotyczą dane, a następnie dla każdej formy (seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty i szkolenia) wskazać liczbę zorganizowanych w poprzednim roku szkolnym zdarzeń danego rodzaju oraz liczbę uczestników.

14. Wydatki i dotacje

Dane te gromadzone są na podstawie art. 8 pkt 1 lit. h ustawy oraz § 3 pkt 5 lit. b oraz pkt 6 rozporządzenia i przekazywane są, zgodnie z § 29 ust. 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia, w następujących terminach:

 • do dnia 10 stycznia każdego roku kalendarzowego za poprzedni rok kalendarzowy,
 • do dnia 10 września każdego roku kalendarzowego za okres styczeń-sierpień danego roku.

Tabela generuje się w szkołach i placówkach niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

Wprowadzanie danych w kafelku Wydatki i dotacje należy rozpocząć od oznaczenia okresu sprawozdawczego, którego dotyczą wydatki.

Następnie należy wykazać wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, wydatki na wynagrodzenia ogółem, wydatki ogółem oraz wysokość otrzymanej dotacji. Ponieważ szkoły/placówki prowadzone przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego nie muszą się stosować do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1053, z późn. zm.) wymienione niżej paragrafy należy traktować jako przykładowe.

Wydatki majątkowe – par. 601, 605 – 606 i 658

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli – par. 401, 404, 411, 412, 413, 417

Wydatki na wynagrodzenia ogółem – par. 401, 404, 411, 412, 412, 413, 417

15. Liczba miejsc w placówce

Dane o liczbie miejsc w placówce gromadzone są na podstawie § 3 pkt 8 rozporządzenia. Należy je przekazać do 7 września danego roku szkolnego. W przypadku zmian w liczbie miejsc w trakcie roku szkolnego, dane należy zaktualizować w terminie 7 dni od dnia zmiany w stanie faktycznym.

W kafelku Liczba miejsc w placówce gromadzone są dane o liczbie miejsc w:

 • przedszkolu,
 • oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej,
 • zespole wychowania przedszkolnego,
 • punkcie przedszkolnym,
 • specjalnym ośrodku wychowawczym,
 • specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
 • młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
 • młodzieżowym ośrodku socjoterapii,
 • ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Informacje o liczbie miejsc w internacie, bursie, szkolnym schronisku młodzieżowym oraz domu wczasów dziecięcych wykazywane są w innych miejscach programu.

W formularzu należy określić rok szkolny, na który przekazujemy dane oraz wprowadzić informację o liczbie miejsc w placówce we wskazanym roku.

Liczbę miejsc należy wykazać zgodnie ze statutem i/lub arkuszem organizacyjnym.

Liczbę miejsc w zespołach wychowania przedszkolnego i punktach przedszkolnych należy wykazać zgodnie z kryteriami wskazanymi w § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080, z późn. zm.).

16. Czas pracy

Dane te gromadzone są na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy oraz § 3 pkt 9 rozporządzenia i przekazywane do dnia 7 września każdego roku, za bieżący rok szkolny.

Dane te wypełniają przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddziały przedszkolne.

Wypełnianie należy rozpocząć od wprowadzenia roku szkolnego, którego dotyczą przekazywane dane. W pierwszej kolumnie tabeli należy wskazać dzienny czas pracy placówki wyrażony w godzinach. Druga kolumna, zgodnie z § 3 pkt 9 lit. b rozporządzenia, dotyczy wyłącznie placówek publicznych. Należy w niej podać, ustalony przez organ prowadzący czas, w którym placówka wychowania przedszkolnego zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

17. Dożywianie uczniów

Dane o dożywianiu uczniów gromadzone są na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy oraz § 3 pkt 11 lit. a rozporządzenia. Dane te dotyczą średniej dziennej liczby uczniów korzystających w październiku z posiłków organizowanych przez szkołę lub placówkę oświatową. Dane te powinny być przekazane do dnia 7 listopada każdego roku.

Należy najpierw wybrać rok szkolny, którego dotyczą dane, a następnie rodzaj posiłku i liczbę uczniów, którzy z niego korzystają. Należy wykazać liczbę uczniów korzystających z:

 • śniadań,
 • drugich śniadań/podwieczorków,
 • obiadów,
 • niepełnych obiadów,
 • kolacji,
 • z co najmniej jednego z wymienionych posiłków.

W pozycji „niepełny obiad” należy wykazać uczniów korzystających z pierwszego lub drugiego dania. W pozycji „co najmniej jeden z wymienionych posiłków” należy wykazać liczbę uczniów, którzy korzystają z któregokolwiek z wymienionych posiłków, inaczej mówiąc, chodzi o unikatową liczbę uczniów, którzy jedzą przynajmniej jeden posiłek.

Następnie dla każdego rodzaju posiłku należy wskazać, ilu uczniów korzysta z posiłku:

 • pełnopłatnego,
 • dofinansowanego lub
 • refundowanego.

Za posiłek pełnopłatny należy uznać posiłek, za który uczeń płaci pełną stawkę ustaloną w danej szkole, dofinansowany to taki, za który uczeń płaci część ustalonej stawki, a posiłek refundowany to taki, za który uczeń nie ponosi opłaty.

18. Wydawane posiłki

Dane o wydawanych posiłkach gromadzone są na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy oraz § 3 pkt 11 lit. b rozporządzenia. Podobnie jak w kafelku „Dożywianie uczniów” dane o wydawanych posiłkach powinny być przekazane do 7 listopada i ilustrować średnią dzienną liczbę posiłków wydanych w październiku. Dane należy wypełnić raz dla danej szkoły/placówki lub jednostki złożonej i powinny one dotyczyć wszystkich posiłków wydawanych przez stołówkę, niezależnie od kategorii korzystających (uczniowie, nauczyciele, personel niepedagogiczny).

Kategoryzacja posiłków jest taka sama jak w kafelku „Dożywianie uczniów”.

 

 

 


 1. Informatycznym nośnikiem danych, zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114), jest materiał lub urządzenie służące do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej.
 2. Dokumentem elektronicznym, zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114), jest stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych