Szkoła – grupowe promowanie uczniów

Moduł: UCZEŃ

Grupowe promowanie uczniów

Poniższa instrukcja opisuje w jaki sposób można dokonać promocji uczniów z oddziału w poprzednim roku szkolnym do oddziału w aktualnym roku szkolnym.

Czynność tą można wykonać na 2 sposoby – grupowo lub indywidualnie.

Aby poprawnie wypromować uczniów do oddziału w aktualnym roku szkolnym przed dokonaniem promocji należy najpierw:

 • poprawnie zarejestrować oddziały w module PODMIOT (oddziały muszą być poprawnie przetworzone w panelu komunikacji),
 • uczniowie muszą być przypisani do oddziału w poprzednim roku szkolnym.

Promocję uczniów można podzielić na 2 główne części:

 • zakończenie przypisania uczniów do oddziału w poprzednim roku szkolnym;
 • przypisanie uczniów do oddziału w aktualnym roku szkolnym.

GRUPOWE PROMOWANIE UCZNIÓW

Grupowe promowanie uczniów wykonywane jest z listy uczniów.

1.

W pierwszej kolejności należy wyfiltrować oddział, do którego byli przypisani uczniowie w poprzednim roku szkolnym. Można to zrobić wybierając oddział w panelu filtrów (sekcja po lewej stronie okna) – filtr wyszukaj po oddziale.

Wybierając oddział należy zwrócić uwagę, aby zaznaczyć oddział z prawidłowego roku szkolnego – w pierwszej kolejności na liście widoczne są oddziały z aktualnego roku szkolnego. W oknie „wyszukaj po oddziale” widoczne są zarówno oddziały podstawowe jak i dodatkowe.

Po wybraniu oddziału zamiast „wybierz oddział” będzie wyświetlony dany oddział, a lista uczniów zostanie zawężona do uczniów, którzy są przypisani do wybranego oddziału – można to zweryfikować po liczbie uczniów, która znajduje się w lewym dolnym rogu listy uczniów.

2.

W drugim kroku należy zaznaczyć wszystkich uczniów z oddziału, którzy otrzymali promocję do następnej klasy. Jeśli lista uczniów ma więcej niż 1 stronę (strony widoczne są w prawym

dolnym rogu aplikacji ) można przejść do następnej strony i zaznaczyć kolejną grupę uczniów – dane zaznaczone na pierwszej stronie będą zapamiętane i dodane do promocji.

UWAGA: W przypadku zaznaczenia osoby, która nie otrzymała promocji, można usunąć taką osobę z listy osób do promocji (odznaczyć ją) lub po zakończeniu promocji zmodyfikować wprowadzone dane bezpośrednio w danych dziedzinowych ucznia.

Po wybraniu uczniów, którzy będą promowani zamiast słowa lista uczniów wskazana będzie ilość zaznaczonych osób, a także udostępnione będzie menu , z którego należy wybrać opcję zakończ przypisanie.

Na informacje w nowo otwartym oknie składają się:

 • lista wybranych uczniów
 • oddział
 • data zakończenia
 • status przypisania

Z listy wybranych uczniów można usunąć osoby, które znalazły się tam w wyniku pomyłki poprzez kliknięcie znaku x obok danego nazwiska.

Pola oddział nie można edytować – jest ono automatycznie pobrane na podstawie wcześniej wybranych danych.

W pole data zakończenia należy wprowadzić datę decyzji o promocji – domyślnie jest to koniec roku szkolnego.

Ostatnim polem jest status przypisania, w którym należy zaznaczyć czy wybrani uczniowie nie otrzymali promocji, przerwali naukę w oddziale, otrzymali promocję, czy ukończyli szkołę.

UWAGA: W przypadku wyboru „ukończenie szkoły” po wysłaniu tych informacji automatycznie zostanie zamknięta nauka ucznia w szkole i nie będzie można wprowadzić mu dodatkowych informacji.

Wypełniony formularz należy wysłać za pomocą wyślij.

Jeśli dane zostaną poprawnie wysłane poszczególni uczniowie będą zaznaczani na zielony kolor.

Po wysłaniu danych należy zamknąć okno „zakończ przypisanie do oddziału” – x w prawym górnym rogu okna.

3.

 

Należy zwrócić uwagę, że aplikacja nadal „pamięta” o zaznaczonych uczniach do promocji.

Aby przypisać uczniów do oddziału w aktualnym roku szkolnym należy odświeżyć listę. W tym celu należy usunąć filtr wyszukaj po oddziale – znak x koło filtru.

Po odświeżeniu listy uczniów należy ponownie kliknąć menu i wybrać opcję przypisz do oddziału podstawowego.

4.

Ponownie otworzy się okno, w którym można zobaczyć:

 • listę wybranych uczniów
 • oddział
 • datę rozpoczęcia
 • datę zakończenia
 • języki (jeśli były zarejestrowane)
 • zawody (jeśli były zarejestrowane)

Z listy wybranych uczniów można usunąć osoby, które znalazły się tam w wyniku pomyłki poprzez kliknięcie znaku x obok danego nazwiska.

Pole oddział można edytować.

Pola data rozpoczęcia i data zakończenia można edytować. Data rozpoczęcia automatycznie ustawiona jest na początek roku szkolnego 01.09. Daty zakończenia nie można wprowadzić z wyprzedzeniem, także w przypadku przypisywania uczniów do oddziału w aktualnym roku szkolnym nie należy uzupełniać tej daty.

Pola języki obce i zawody zawierają dane, które zostały wybrane podczas rejestracji oddziału w module PODMIOT. Aby poprawnie przypisać uczniów do oddziału należy zaznaczyć przynajmniej jeden język oraz przynajmniej jeden zawód, w przypadku szkół kształcących w zawodach.

UWAGA: W przypadku oddziałów, gdzie część uczniów uczy się jednego języka/zawodu, a część drugiego języka/zawodu na tym etapie przypisania ucznia do oddziału proponujemy wprowadzenie wspólnych danych dla całej grupy uczniów, a po zakończeniu tej czynności modyfikację danych indywidualnie. Alternatywnie w momencie wyboru uczniów do przypisania do oddziału podstawowego można zaznaczyć mniejszą grupę uczniów.

Uzupełniony formularz należy wysłać za pomocą przycisku wyślij. Uczniowie, którzy zostaną poprawnie przypisani do oddziału będą zaznaczeni na zielono.

Uczniowie zostali wypromowani do oddziału w aktualnym roku szkolnym.

Modyfikacja języków i zawodów, których uczeń uczy się w oddziale.

Z listy uczniów należy wejść w ucznia, którego dane będą modyfikowane (kliknięcie w imię, nazwisko na liście uczniów). Jeśli modyfikowane są dane osób z jednego oddziału warto ustawić filtr na dany oddział (panel filtrów po lewej stronie aplikacji).

Dzięki temu po wejściu w dane dziedzinowe uczniów lista uczniów po lewej stronie będzie zawężona do uczniów z wybranej klasy.

Z menu danych dziedzinowych po prawej stronie należy wybrać przypisanie – oddział podstawowy.

Z menu należy wybrać opcję modyfikuj. Opcja zakończ pozwala wprowadzić datę ukończenia uczęszczania do danego oddziału (przerwanie nauki, promocja, brak promocji lub ukończenie szkoły). Opcja usuń pozwala usunąć przypisanie ucznia do danego oddziału – należy z niej skorzystać jeśli uczeń został przypisany do oddziału w wyniku błędu.

W nowym oknie widoczne są informacje o:

 • oddziale
 • dacie rozpoczęcia
 • dacie zakończenia
 • językach obcych (jeśli są nauczane)
 • zawodach (jeśli są nauczane)

Pola oddział nie można modyfikować – w przypadku chęci zmiany oddziału, do którego przypisany jest uczeń należy go najpierw usunąć z obecnego oddziału, a następnie przypisać do nowego oddziału.

Data rozpoczęcia automatycznie ustawiona jest na początek roku szkolnego 01.09. Daty zakończenia nie można wprowadzić z wyprzedzeniem, także nie należy uzupełniać pola dopóki uczeń faktycznie nie zakończy nauki w oddziale.

Pola języki obce i zawody zawierają dane, które zostały wybrane podczas rejestracji oddziału w module PODMIOT. Zaznaczone języki/zawodu wskazują, których języków zawodów uczy się dany uczeń.

W formularzu należy zmienić dane dotyczące nauki wybranego ucznia w oddziale. Po wprowadzeniu wszystkich zmian należy wysłać zmiany za pomocą przycisku wyślij.

Poprawne wysłanie informacji będzie potwierdzone komunikatem, a w oknie przypisanie ucznia do oddziału podstawowego wyświetlą się zmienione dane.