JST – Zatrudnienie – rejestracja

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty

Moduł: NAUCZYCIEL

Zatrudnienie – rejestracja

 

 

Aby dodać dane dziedzinowe dotyczące zatrudnienia nauczyciela, należy kliknąć w ikonę Zatrudnienie.

Po kliknięciu tej ikony aplikacja otwiera listę zatrudnień przypisanych nauczycielowi.

Należy upewnić się, czy dane wprowadzane do tego formularza przypisane będą odpowiedniemu nauczycielowi. Aplikacja w prawym górnym rogu okna formularza wyświetla imię i nazwisko nauczyciela. Aktywny jest również przycisk Zmień, który umożliwia wybranie innego nauczyciela.

Po wybraniu nauczyciela należy użyć funkcji Dodaj znajdującej się w prawym dolnym rogu ekranu. Zostanie wyświetlone okno formularza do wprowadzenia danych dotyczących zatrudnienia nauczyciela.

Wypełnianie formularza zatrudnienia należy rozpocząć od wskazania podstawy prawnej świadczenia pracy:

  • umowa o pracę na czas określony – zawarta na podstawie ustawy o pracownikach urzędów państwowych
  • umowa o pracę na czas określony – zawarta na podstawie ustawy o służbie cywilnej
  • umowa o pracę na czas nieokreślony – zawarta na podstawie ustawy o pracownikach urzędów państwowych
  • umowa o pracę na czas nieokreślony – zawarta na podstawie ustawy o służbie cywilnej

Następnie należy wprowadzić datę rozpoczęcia obowiązywania umowy w polu Umowa obowiązuje od.

W przypadku podstawy prawnej zatrudnienia „umowa na czas określony…” nie należy wprowadzać daty wygaśnięcia/rozwiązania umowy do dnia, kiedy ta umowa faktycznie wygaśnie (zatrudnienie należy wtedy zmodyfikować).

Pole godziny ponadwymiarowe będzie nieaktywne jeżeli w polu Tygodniowy wymiar zajęć zostanie wykazany niepełny etat.

Po wypełnieniu formularza należy użyć przycisku Zapisz, aby zapisać dane w lokalnej bazie danych. Po użyciu przycisku Zapisz aplikacja zapyta, czy na pewno mają być dodane dane nowego zatrudnienia.

Wybranie opcji Tak spowoduje wyświetlenie informacji o zapisaniu zatrudnienia w lokalnej bazie danych. Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.