JST – Nauczyciel – Dane identyfikacyjne – rejestracja

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty

Moduł: NAUCZYCIEL

Dane identyfikacyjne – rejestracja

Zbiór danych o nauczycielach

W zbiorze danych o nauczycielach gromadzone są dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe nauczycieli.

Dane identyfikacyjne nauczyciela w bazie danych SIO obejmują imię, nazwisko i numer PESEL, a w przypadku nauczyciela nieposiadającego numeru PESEL – imię (imiona), nazwisko, płeć, datę urodzenia i kraj pochodzenia.

Dane dziedzinowe nauczyciela w bazie danych SIO obejmują dane dotyczące między innymi zatrudnienia, awansu zawodowego, nieobecności, obowiązków.

Proces wypełniania informacji dotyczących nauczycieli danej szkoły/placówki oświatowej przebiega dwuetapowo. W pierwszej kolejności należy wypełnić zarejestrować podstawowe dane identyfikacyjne. Dopiero po pozytywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych, program umożliwi wysłanie do systemu centralnego danych dziedzinowych.

Aby rozpocząć dodawanie nauczyciela w systemie SIO należy po zalogowaniu do aplikacji wejść w moduł Nauczyciel (przycisk w górnym menu).

W celu dodania nowego nauczyciela należy kliknąć przycisk rejestracji nauczyciela (   ), który znajduje się w górnej części okna.

Zostanie wyświetlony formularz Rejestruj dane identyfikacyjne, w którym można dokonać rejestracji nauczyciela posiadającego numer PESEL, jak i nauczyciela obcokrajowca bez tego numeru.

Rejestracja nauczyciela

Dane o nauczycielach wprowadza się w module Nauczyciel. Po wprowadzeniu danych identyfikacyjnych tj.: imienia (pierwszego imienia), nazwiska oraz numeru PESEL, dane należy zweryfikować z danymi osobowymi zawartymi w zbiorze PESEL. W przypadku negatywnej weryfikacji należy sprawdzić dane z dokumentami źródłowymi. Sposób postępowania opisany na stronie www.sio.men.gov.pl. Po pozytywnej weryfikacji można przystąpić do wprowadzania danych dziedzinowych nauczyciela.

W przypadku nauczyciela nieposiadającego numeru PESEL danymi identyfikacyjnymi są imię (imiona), nazwisko, płeć, data urodzenia i kraj pochodzenia. Dane te nie są poddawane weryfikacji.

Nauczyciel posiadający numer PESEL

Pierwszym etapem wprowadzania danych nauczyciela do systemu SIO jest podanie danych identyfikacyjnych.

W oknie formularza należy podać imię i nazwisko nauczyciela oraz jego numer PESEL.

Po wypełnieniu pól należy kliknąć przycisk Rejestruj w prawym dolnym rogu ekranu.

Rejestracja danych identyfikacyjnych nauczyciela odbywa się synchronicznie, co oznacza, że po kliknięciu przycisku rejestruj, w przypadku poprawnie wprowadzonych danych identyfikacyjnych aplikacji od razu poinformuje o poprawnym przekazaniu danych do systemu centralnego.

W przypadku chęci zarejestrowania więcej niż jednego nauczyciela można wielokrotnie klikać przycisk rejestracji nauczyciela, lub w formularzu rejestracyjnym zaznaczyć opcję utwórz następny.

W przypadku zaznaczenia tej opcji formularz rejestracyjny będzie dostępny do momentu kliknięcia przycisku anuluj, które zamknie formularz rejestracji danych identyfikacyjnych.

W formularzu oznaczone są także pola, które są wymagane do prawidłowej rejestracji danych identyfikacyjnych nauczyciela. W przypadku rejestracji nauczyciela posiadającego numer PESEL do rejestracji takiej osoby konieczne jest podanie imienia (pierwszego), nazwiska i numeru PESEL.

W przypadku problemów z weryfikacją danych identyfikacyjnych nauczyciela pojawi się następujący komunikat:

Błąd ten oznacza, że wprowadzone dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL) nie zostały odnalezione w rejestrze PESEL (jest to wymagane do poprawnej rejestracji danych identyfikacyjnych). Należy zweryfikować poprawność wprowadzonych danych (np. literówka, dane wprowadzone w odpowiednie pola, wprowadzone tylko pierwsze imię w pole imię itp.). W przypadku nieodnalezienia błędu we wprowadzonych danych, należy je zweryfikować w Wydziale Aktualizacji i Jakości Danych Ewidencyjnych w Departamencie Ewidencji Państwowych.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o SIO z dnia 22 listopada 2013 r. (Dz. U. 2013.1639) od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. możliwe było rejestrowanie zweryfikowanych negatywnie danych identyfikacyjnych.

Nauczyciel nieposiadający numeru PESEL (obcokrajowiec)

Jeżeli nauczyciel nie posiada numeru PESEL, niezbędne jest podanie dodatkowych danych, które jednoznacznie zidentyfikują go w systemie. W takim przypadku należy wpisać wszystkie imiona nauczyciela, płeć, datę urodzenia oraz kraj pochodzenia.

W przypadku nauczyciela nieposiadającego numeru PESEL, jego dane nie są weryfikowane przez rejestr PESEL, a jedynie wysyłane do systemu centralnego.

Aby zarejestrować nauczyciela nieposiadającego numeru PESEL w formularzu rejestracyjnym należy zaznaczyć opcję rejestracja bez numeru PESEL.

Poprawne zapisane danych identyfikacyjnych nauczyciela zostanie potwierdzone komunikatem.

Błędy występujące podczas wprowadzania danych identyfikacyjnych

Błędy, które mogą występować:

1. Nauczyciel o podanym numerze PESEL jest już zarejestrowany w tym podmiocie – błąd ten oznacza, że dany nauczyciel jest już zarejestrowany na liście nauczycieli i nie ma możliwości ponownego wprowadzenia danych identyfikacyjnych.

 2. Weryfikacja negatywna: podany zestaw danych identyfikacyjnych nie został odnaleziony w rejestrze PESEL. Tryb rejestracji tymczasowej został wyłączony.– błąd ten oznacza, że wprowadzone dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL) nie zostały odnalezione w rejestrze PESEL (jest to wymagane do poprawnej rejestracji danych identyfikacyjnych). Należy zweryfikować poprawność wprowadzonych danych (np. literówka, dane wprowadzone w odpowiednie pola, wprowadzone tylko pierwsze imię w pole imię itp.). W przypadku nieodnalezienia błędu we wprowadzonych danych, należy je zweryfikować w Wydziale Aktualizacji i Jakości Danych Ewidencyjnych w Departamencie Ewidencji Państwowych.

3. System informatyczny rejestru PESEL jest niedostępny. Brak możliwości weryfikacji danych identyfikacyjnych nauczyciela. Proszę spróbować za jakiś czas zarejestrować ponownie nauczyciela – błąd ten oznacza, że z powodu brak dostępu do rejestru PESEL nie można zarejestrować nauczyciela. Ten komunikat nie wymaga poprawiania wprowadzonych danych, wystarczy spróbować zarejestrować dane za jakiś czas.

4. Nauczyciel o takim imieniu, nazwisku i dacie urodzenia jest już zarejestrowany w podmiocie – błąd ten występuje przy próbie zarejestrowania nauczyciela bez numeru PESEL i oznacza, że takie dane identyfikacyjne zostały już zarejestrowane przez dany podmiot (są na liście nauczycieli).

5. Wystąpił błąd – komunikat ten pojawi się jeśli we wprowadzonych danych identyfikacyjnych pojawią się m.in. niedozwolone znaki, wprowadzony zostanie nieprawidłowy numer PESEL. Należy poprawić wprowadzone dane w polu, które zaznaczone jest na czerwono.

Błędy w danych identyfikacyjnych można poprawić bezpośrednio w oknie rejestracji danych identyfikacyjnych – wystarczy zmienić błędne dane (pole, w którym dane są błędnie wprowadzone oznaczone jest na czerwono), a następnie kliknąć rejestruj.