Szkoła – Wydatki i dotacje – rejestracja

Instrukcja użytkownika aplikacji
modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH
DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: DANE ZBIORCZE

Wydatki i dotacje – rejestracja

 

Wydatki i dotacje

Wprowadzanie danych w kafelku Wydatki i dotacje należy rozpocząć od oznaczenia okresu sprawozdawczego, którego dotyczą wydatki.

Następnie należy wykazać wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, wydatki na wynagrodzenia ogółem, wydatki ogółem oraz wysokość otrzymanej dotacji. Ponieważ szkoły/placówki prowadzone przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego nie muszą się stosować do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1053, z późn. zm.).

Po wprowadzeniu danych należy je zapisać za pomocą przycisku Zapisz. Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.