Szkoła – Przypisanie ucznia do oddziału dodatkowego

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: UCZEŃ

Przypisanie ucznia do oddziału dodatkowego

 

 

Aby móc przypisać ucznia do oddziału podstawowego należy:

 • Zarejestrować oddział dodatkowy w module PODMIOT (oddział musi być poprawnie przetworzony w panelu komunikacji.

Dodatkowo w przypadku przypisania ucznia do oddziału rewalidacyjno-wychowawczego należy uzupełnić okres nauki ucznia.

Ucznia do oddziału można przypisać po wejściu w dane dziedzinowe danego ucznia (przypisanie indywidualne) lub z listy uczniów wybrać grupę uczniów (przypisanie grupowe).

Grupowe przypisanie uczniów do oddziału dodatkowego

Grupowe przypisanie uczniów do oddziału jest dostępne tylko dla oddziałów zarejestrowanych w aktualnym roku szkolnym.

Przypisanie uczniów do oddziału należy rozpocząć od wyboru uczniów, którzy:

 • Uczęszczają do tego samego oddziału,

Na liście uczniów można zaznaczyć grupę uczniów, która będzie przypisana do oddziału. Zaznaczenie ucznia odbywa się poprzez postawienie „haczyka” w oknie, które znajduje się po lewej stronie ucznia na liście uczniów.

W momencie zaznaczenia przynajmniej jednego ucznia w górnej części listy uczniów pojawi się menu, z którego należy wybrać opcję przypisz do oddziału dodatkowego.

Następnie otworzy się okno, w którym należy wybrać:

 • oddział, do którego zostaną przypisani uczniowie (widoczne będą tylko oddziały zarejestrowane na aktualny rok szkolny),
 • datę rozpoczęcia uczęszczania do oddziału
 • opcjonalnie można również zaznaczyć datę zakończenia uczęszczania do oddziału.

Po uzupełnieniu danych w formularzu przypisania do oddziału należy je wysłać klikając przycisk wyślij – przycisk znajduje się w prawym dolnym rogu okna.

Uczniowie poprawnie przypisani do oddziału oznaczeni zostaną na zielono:

W przypadku, gdy w grupie uczniów znajdą się osoby, które nie mogą być przypisane ich nazwiska zostaną zaznaczone na czerwono. Najeżdżając myszką na dane nazwisko można odczytać błędy, które uniemożliwiły poprawne przypisanie ucznia do oddziału.

Indywidualne przypisanie ucznia do oddziału dodatkowego

Ucznia można przypisać do oddziału dodatkowego indywidualnie – po wejściu do danych dziedzinowych ucznia przypisanie – oddział dodatkowy.

Z tego miejsca można:

 • przypisać ucznia do oddziału w aktualnym roku szkolnym
 • zmodyfikować przypisanie ucznia w oddziale
 • przypisać ucznia do oddziału, do którego uczęszczał w poprzednich latach szkolnych
 • wprowadzić informacje o zakończeniu nauki w danym oddziale

Po wybraniu przypisanie – oddział dodatkowy w danych dziedzinowych otworzy się okno, z którego rozpoczyna się przypisanie ucznia do oddziału.

W pierwszym kroku należy określić rok szkolny, w którym uczeń będzie przypisany do oddziału.

Następnie należy kliknąć dodaj przypisanie (znak ) po prawej stronie.

Po kliknięciu dodaj przypisanie otworzy się okno w którym należy wybrać:

 • oddział, do którego zostanie przypisany uczeń (widoczne będą tylko oddziały zarejestrowane na rok szkolny, w którym została użyta funkcja rozpocznij okres),
 • datę rozpoczęcia uczęszczania do oddziału,
 • opcjonalnie można od razu również wprowadzić datę zakończenia uczęszczania do oddziału.

Wypełniony formularz należy wysłać za pomocą przycisku wyślij.

Poprawne przypisanie ucznia do oddziału zostanie potwierdzone komunikatem „Wysłano poprawnie”.

W danych dziedzinowych ucznia przypisanie oddział podstawowy będzie można odczytać w jakim oddziale znajduje się uczeń. Dodatkowo znajdują się tam także informacje o:

 • dacie rozpoczęcia do oddziału,
 • dacie zakończenia uczęszczania do oddziału,

w przypadku grupy nauczania języka mniejszości narodowej:

 • języka mniejszości.

W przypadku kwalifikacyjnych kursów zawodowych:

 • zawodu, który jest nauczany na kursie.

Modyfikacja przypisania do oddziału

W przypadku, gdy przypisując ucznia do oddziału został popełniony błąd można go poprawić. W takim przypadku należy kliknąć menu znajdujące się po prawej stronie w przypisaniu do oddziału, które chcemy zmodyfikować. Z rozwiniętego menu należy wybrać opcję modyfikuj.

W oknie, które się otworzy można zmienić informacje związane z:

 • datą rozpoczęcia uczęszczania do oddziału
 • datą zakończenia uczęszczania do oddziału.

Nie można zmienić oddziału, do kótrego uczeń jest przypisany – aby zmienić należy skorzystać z funkcji zakończ (w przypadku, gdy uczeń rezygnuje z nauki w jednym oddziale i przechodzi do drugiego) lub usuń w przypadku, gdy uczeń został przypisany do błędnego oddziału. Poprawniony formularz należy wyłać za pomocą przycisku wyślij.

Zakończ przypisanie do oddziału

Aby zakończyć przypisanie ucznia do oddziału należy kliknąć menu znajdujące się po prawej stronie w przypisaniu do oddziału, które chcemy zakończyć. Z opcji należy korzystać w przypadku, gdy uczeń zakończy uczęszczanie do danego oddziału.

Po wybraniu opcji zakończ z menu otworzy się nowe okno. Należy w nim wprowadzić:

 • datę zakończenia uczęszczania,

Po uzupełnieniu formularza należy wysłać go za pomocą przycisku wyślij.

Poprawnie przesłane informacje widoczna będą w oknie przypisania do oddziału:

W przypadku ucznia, który uczęszczał do więcej niż jednego oddziału w trakcie roku szkolnego po wprowadzeniu informacji odnośnie zakończenia uczęszczania do jednego oddziału można ponownie kliknąć dodaj przypisanie .

Po uzupełnieniu informacji o przypisaniu ucznia okno przypisania ucznia do oddziału będzie wyglądać następująco:

Usuń przypisanie do oddziału

Z funkcji usuń można skorzystać tylko indywidualnie – nie ma grupowego usunięcia przypisania do oddziału.

Z funkcji należy skorzystać jeśli uczeń został przypisany do błędnego oddziału. W przeciwnym wypadku należy skorzystać z funkcji zakończ lub modyfikuj.

Po wybraniu opcji usuń z menu w przypadku poprawnego aplikacja poinformuje o poprawnym usunięciu przypisania do oddziału komunikatem: „Poprawnie usunięto przypisanie do oddziału”.