Szkoła – Przypisanie ucznia do oddziału podstawowego

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: UCZEŃ

Przypisanie ucznia do oddziału podstawowego

 

 

Aby móc przypisać ucznia do oddziału podstawowego należy:

 • Wprowadzić okres nauki ucznia
 • Zarejestrować oddział podstawowy w module PODMIOT (oddział musi być poprawnie przetworzony w panelu komunikacji.

Ucznia do oddziału można przypisać po wejściu w dane dziedzinowe danego ucznia (przypisanie indywidualne) lub z listy uczniów wybrać grupę uczniów (przypisanie grupowe).

W przypadku grupowego przypisania uczniów do oddziału należy pamiętać, że przypisywani są uczniowie, którzy uczą się tego same języka i (w przypadku oddziałów, w których prowadzona jest nauka zawodu) zawodu. Ma to szczególne znaczenie jeśli w zarejestrowanym oddziale nauczane są np. 2 języki i część klasy uczy się jednego języka, a część klasy drugiego. W takim przypadku grupowe przypisanie uczniów do oddziału należy podzielić na 2 części – za pierwszym razem do oddziału przypisywana jest grupa uczniów, która uczy się pierwszego języka, a za drugim razem przypisywana jest grupa uczniów, która uczy się drugiego języka.

Grupowe przypisanie uczniów do oddziału podstawowego

Grupowe przypisanie uczniów do oddziału jest dostępne tylko dla oddziałów zarejestrowanych w aktualnym roku szkolnym.

Przypisanie uczniów do oddziału należy rozpocząć od wyboru uczniów, którzy:

 • Uczęszczają do tego samego oddziału,
 • Uczą się tego samego języka (w przypadku oddziałów, w których nauczany jest więcej niż jeden język),
 • Uczą się tego samego języka mniejszości (w przypadku oddziałów, w których nauczany jest więcej niż jeden język mniejszości narodowej),
 • Uczą się tego samego zawodu (w przypadku oddziałów, w których prowadzone jest nauczanie zawodu).

Ponieważ jednym z warunków poprawnego przypisania ucznia do oddziału jest posiadanie przez niego nauki ucznia, przed wyborem uczniów, którzy będą przypisani do oddziału na liście uczniów warto zaznaczyć filtr, który będzie pokazywał tylko uczniów, którzy posiadają wprowadzoną naukę ucznia. W sekcji filtrów po lewej stronie aplikacji w filtrze nauka ucznia należy zaznaczyć opcję posiada.

W przypadku szkół, w których uczniowie nie mogą być nauczani w jednym momencie w więcej niż jednym oddziale podstawowym warto również zaznaczyć w filtrze przypisanie – oddział podstawowy opcję nie posiada.

Na tak przygotowanej liście uczniów można zaznaczyć grupę uczniów, która będzie przypisana do oddziału. Zaznaczenie ucznia odbywa się poprzez postawienie „haczyka” w oknie, które znajduje się po lewej stronie ucznia na liście uczniów.

W momencie zaznaczenia przynajmniej jednego ucznia w górnej części listy uczniów pojawi się menu, z którego należy wybrać opcję przypisz do oddziału podstawowego.

Następnie otworzy się okno, w którym należy wybrać:

 • oddział, do którego zostaną przypisani uczniowie (widoczne będą tylko oddziały zarejestrowane na aktualny rok szkolny),
 • język (języki), którego uczy się uczeń – w przypadku oddziałów, w których został zarejestrowany więcej niż jeden język (w przypadków oddziałów, w których nauczany jest tylko jeden język jest on zaznaczony domyślnie),
 • zawód (zawody), którego uczy się uczeń – w przypadku oddziałów, w których prowadzone jest nauczanie więcej niż jednego zawodu (w przypadków oddziałów, w których nauczany jest tylko jeden zawód jest on zaznaczony domyślnie).

Po uzupełnieniu danych w formularzu przypisania do oddziału należy je wysłać klikając przycisk wyślij – przycisk znajduje się w prawym dolnym rogu okna.

Uczniowie poprawnie przypisani do oddziału oznaczeni zostaną na zielono:

W przypadku, gdy w grupie uczniów znajdą się osoby, które nie mogą być przypisane ich nazwiska zostaną zaznaczone na czerwono. Najeżdżając myszką na dane nazwisko można odczytać błędy, które uniemożliwiły poprawne przypisanie ucznia do oddziału.

Grupowe zakończenie przypisania do oddziału

UWAGA: W przypadku skorzystania z tej funkcji i wybrania statusu otrzymał promocję należy ucznia przypisać do nowego oddziału samodzielnie – nie wyświetli się okno, w którym można wpisać nowy oddział, do którego uczeń będzie uczęszczać.

Z listy uczniów można również grupowo zakończyć przypisanie uczniów do oddziału. Aby odnaleźć poprawną grupę uczniów w sekcji filtrów warto zaznaczyć oddział, do którego przypisanie chcemy zakończyć.

Po zaznaczeniu grupy uczniów na liście uczniów z menu należy wybrać opcję zakończ przypisanie.

W nowym oknie należy wprowadzić datę zakończenia przypisania oraz określić status przypisania:

 • nie otrzymał promocji – należy zaznaczyć, gdy uczeń nie otrzymał promocji do następnego oddziału,
 • przerwał naukę – należy zaznaczyć, gdy uczeń zrezygnował z nauki w tym oddziale,
 • otrzymał promocję – należy zaznaczyć, gdy uczeń otrzymał promocję do następnego oddziału
 • ukończył szkołę – opcja dostępna tylko w ostatnich klasach w danym roku szkolnym. W przypadku zaznaczenia tej opcji w nauce ucznia automatycznie zostanie wprowadzona data zakończenia nauki. Przed usunięciem obu dat nie będzie można pracować na danych ucznia, który posiada informacje o ukończeniu szkoły.

Nie ma możliwości wyboru oddziału. Uzupełniony formularz należy wysłać za pomocą wyślij.

Indywidualne przypisanie ucznia do oddziału podstawowego

Ucznia można przypisać do oddziału podstawowego indywidualnie – po wejściu do danych dziedzinowych ucznia przypisanie – oddział podstawowy.

Z tego miejsca można:

 • przypisać ucznia do oddziału w aktualnym roku szkolnym
 • zmodyfikować przypisanie ucznia w oddziale
 • przypisać ucznia do oddziału, do którego uczęszczał w poprzednich latach szkolnych
 • wprowadzić informacje o zakończeniu nauki w danym oddziale

Po wybraniu przypisanie – oddział podstawowy w danych dziedzinowych otworzy się okno, z którego rozpoczyna się przypisanie ucznia do oddziału.

W pierwszym kroku należy określić rok szkolny, w którym uczeń będzie przypisany do oddziału.

Następnie należy kliknąć rozpocznij okres przypisania (znak ) po prawej stronie.

Jeśli w wybranym roku szkolnym po prawej stronie nie znajduje się znak oznacza to, że uczeń nie ma wprowadzonej nauki ucznia, która obejmuje ten rok szkolny.

Po kliknięciu rozpocznij okres przypisania otworzy się okno, w którym należy wybrać:

 • oddział, do którego zostanie przypisany uczeń (widoczne będą tylko oddziały zarejestrowane na rok szkolny, w którym została użyta funkcja rozpocznij okres),
 • datę rozpoczęcia uczęszczania do oddziału,
 • opcjonalnie można również wpisać datę zakończenia uczęszczania do oddziału (w takim przypadku konieczne będzie podanie statusów przypisania),
 • język (języki), którego uczy się uczeń – w przypadku oddziałów, w których został zarejestrowany więcej niż jeden język (w przypadków oddziałów, w których nauczany jest tylko jeden język jest on zaznaczony domyślnie),
 • zawód (zawody), którego uczy się uczeń – w przypadku oddziałów, w których prowadzone jest nauczanie więcej niż jednego zawodu (w przypadków oddziałów, w których nauczany jest tylko jeden zawód jest on zaznaczony domyślnie).

Wypełniony formularz należy wysłać za pomocą przycisku wyślij.

Poprawne przypisanie ucznia do oddziału zostanie potwierdzone komunikatem „Wysłano poprawnie”.

W danych dziedzinowych ucznia przypisanie oddział podstawowy będzie można odczytać w jakim oddziale znajduje się uczeń. Dodatkowo znajdują się tam także informacje o:

 • dacie rozpoczęcia do oddziału
 • dacie zakończenia uczęszczania do oddziału
 • języku, które uczy się uczeń w danym oddziale (w przypadku wprowadzenia tej informacji)
 • zawodzie, którego uczeń jest nauczany w danym oddziale (w przypadku wprowadzenia tej informacji)

Modyfikacja przypisania do oddziału

W przypadku, gdy przypisując ucznia do oddziału został popełniony błąd można go poprawić. W takim przypadku należy kliknąć menu znajdujące się po prawej stronie w przypisaniu do oddziału, które chcemy zmodyfikować. Z rozwiniętego menu należy wybrać opcję modyfikuj.

W oknie, które się otworzy można zmienić informacje związane z:

 • datą rozpoczęcia uczęszczania do oddziału
 • datą zakończenia uczęszczania do oddziału,
 • językami, których uczeń się uczy,
 • zawodami, których uczeń się uczy.

Nie można zmienić oddziału, do kótrego uczeń jest przypisany – aby zmienić należy skorzystać z funkcji zakończ (w przypadku, gdy uczeń rezygnuje z nauki w jednym oddziale i przechodzi do drugiego) lub usuń w przypadku, gdy uczeń został przypisany do błędnego oddziału. Poprawniony formularz należy wyłać za pomocą przycisku wyślij.

Zakończ przypisanie do oddziału

UWAGA: W przypadku skorzystania z tej funkcji i wybrania statusu otrzymał promocję należy ucznia przypisać do nowego oddziału samodzielnie – nie wyświetli się okno, w którym można wpisać nowy oddział, do którego uczeń będzie uczęszczać.

Aby zakończyć przypisanie ucznia do oddziału należy kliknąć menu znajdujące się po prawej stronie w przypisaniu do oddziału, które chcemy zakończyć. Z opcji należy korzystać w przypadku, gdy uczeń zakończy naukę w danym oddziale (np. ukończenie szkoły, promocja do następnego oddziału, przeniesienie się do innego oddziału).

Po wybraniu opcji zakończ z menu otworzy się nowe okno. Należy w nim wprowadzić:

 • datę zakończenia uczęszczania,
 • status przypisania.

Nie ma możliwości zmiany danych wprowadzonych w np. językach obcych.

W statusie przypisania należy wybrać jedną z opcji:

 • nie otrzymał promocji – należy zaznaczyć, gdy uczeń nie otrzymał promocji do następnego oddziału,
 • przerwał naukę – należy zaznaczyć, gdy uczeń zrezygnował z nauki w tym oddziale,
 • otrzymał promocję – należy zaznaczyć, gdy uczeń otrzymał promocję do następnego oddziału
 • ukończył szkołę – opcja dostępna tylko w ostatnich klasach w danym roku szkolnym. W przypadku zaznaczenia tej opcji w nauce ucznia automatycznie zostanie wprowadzona data zakończenia nauki. Przed usunięciem obu dat nie będzie można pracować na danych ucznia, który posiada informacje o ukończeniu szkoły.

Po uzupełnieniu formularza należy wysłać go za pomocą przycisku wyślij.

Poprawnie przesłane informacje widoczna będą w oknie przypisania do oddziału:

W przypadku ucznia, który uczęszczał do więcej niż jednego oddziału w trakcie roku szkolnego po wprowadzeniu informacji odnośnie zakończenia uczęszczania do jednego oddziału można ponownie kliknąć rozpocznij okres przypisania .

Po uzupełnieniu informacji o przypisaniu ucznia okno przypisania ucznia do oddziału będzie wyglądać następująco:

Usuń przypisanie do oddziału

Z funkcji usuń można skorzystać tylko indywidualnie – nie ma grupowego usunięcia przypisania do oddziału.

Z funkcji należy skorzystać jeśli uczeń został przypisany do błędnego oddziału. W przeciwnym wypadku należy skorzystać z funkcji zakończ lub modyfikuj.

Po wybraniu opcji usuń z menu w przypadku poprawnego aplikacja poinformuje o poprawnym usunięciu przypisania do oddziału komunikatem: „Poprawnie usunięto przypisanie do oddziału”.

Przypisanie ucznia do oddziału podstawowego na poziomie wyższym niż „0” w Szkołach Podstawowych z oddziałami „poniżej 0” i „0”

Jeżeli uczeń uczęszczał do oddziału „poniżej 0” lub „0” w Szkole Podstawowej i kontynuuje naukę w tej szkole w klasie na poziomie wyższym niż „0” to należy:

 • zakończyć przypisanie do oddziału „poniżej 0” lub „0”:
 • zakończyć okres nauki ucznia (będzie to zakończenie danego etapu edukacji):
 • wznowić naukę ucznia (będzie to rozpoczęcie I etapu edukacyjnego),
 • przypisać ucznia do oddziału podstawowego na poziomie wyższym niż „0”,

Jeżeli po wprowadzeniu daty zakończenia w przypisaniu do oddziału „poniżej 0” lub „0” nie zakończy się okresu nauki (zakończenie etapu przedszkolnego) to przypisanie ucznia do klasy na poziomie wyższym niż ‘0” w kolejnym roku szkolnym nie będzie możliwe – pojawi się komunikat “W ramach tego samego okresu nauki uczeń nie może uczęszczać do oddziału na poziomie ‘poniżej 0’/’0’ i na poziomie wyższym niż 0.”