Szkoła – Nauka ucznia/obowiązek – obowiązek szkolny i obowiązek przedszkolny

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: UCZEŃ

Nauka ucznia/obowiązek – obowiązek szkolny i obowiązek przedszkolny

 

Dane do formularza należy wprowadzić po zarejestrowaniu danych identyfikacyjnych ucznia w szkole. Od uzupełnienia danych w tym formularzu uzależniona jest możliwość przypisania ucznia do oddziału podstawowego zarejestrowanego w szkole oraz do oddziału rewalidacyjno-wychowawczego.

W formularzu tym uzupełniamy również informacje odnośnie:

 • realizowania obowiązku szkolnego (funkcja dostępna tylko w szkołach podstawowych i gimnazjach, których dyrektorzy są odpowiedzialni za kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkała w obwodzie szkoły)
 • realizowania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (funkcja dostępna w tylko szkołach podstawowych, których dyrektorzy są odpowiedzialni za kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły)

Po wybraniu ucznia z listy uczniów i wybraniu nauka ucznia/obowiązek z menu danych dziedzinowych można przystąpić do wprowadzeniu informacji o zarejestrowanym uczniu.

UWAGA: Informacje o obowiązku szkolnym lub przedszkolnym należy przekazywać jedynie w przypadku, gdy uczeń spełnia:

 • obowiązek szkolny poprzez
  • spełnianie obowiązku przez uczęszczanie do szkoły przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce
  • spełnianie obowiązku przez uczęszczanie do szkoły za granicą
 • obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poprzez:
  • spełnianie obowiązku przez uczęszczanie do szkoły lub przedszkola przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce
  • spełnianie obowiązku przez uczęszczanie do szkoły lub przedszkole za granicą

lub w przypadku ucznia, który nie spełnia obowiązku:

 • obowiązek szkolny:
  • niespełnianie obowiązku z innej przyczyny
  • niespełnianie obowiązku z powodu odroczenia
 • obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego:
  • niespełnianie obowiązku z innej przyczyny

Uczniowie, którzy spełniają jeden z obowiązków uczęszczając do innej szkoły na terenie Polski zostaną zarejestrowani w szkole, do której uczęszczają.

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego – obowiązek przedszkolny

W przypadku ucznia, któremu należy przekazać informacje jedynie o spełnianiu obowiązku przedszkolnego z menu, które znajduje się po prawej stronie obok danego roku szkolnego, za który będą przekazywane informacje należy wybrać opcję dodaj obowiązek przedszkolny.

W nowym oknie należy wybrać odpowiednią przyczynę spełniania lub niespełniania obowiązku, a następnie kliknąć dodaj.

Poprawnie zapisane informacje zostaną potwierdzone komunikatem „Operacja wykonana poprawnie”.

Na liście nauki ucznia pojawi się odpowiedni wpis:

Domyślnie obowiązek przedszkolny obejmuje cały rok szkolny. W przypadku, gdy uczeń rozpoczyna naukę w takcie roku szkolnego, w którym został wprowadzony aby przekazać tą informację należy z menu obok obowiązku należy wybrać rozpocznij naukę,wznów naukę lub wstaw okres nauki – dostępne opcje uzależnione są od innych informacji wprowadzony w nauce ucznia.

Obowiązek szkolny

Podobnie jak w przypadku obowiązku przedszkolnego informacje o spełnianiu lub niespełnianiu obowiązku szkolnego rozpoczyna się od kliknięcia menu i wybrania opcji dodaj obowiązek szkolny.

Z menu należy wybrać odpowiednią opcję i kliknąć dodaj.

W przypadku poprawnego zapisania danych informacja o obowiązku znajdzie się w nauce ucznia.

Obowiązek szkolny domyślnie obejmuje jeden rok szkolny – ten, w którym została przekazana informacja. W przypadku, gdy uczeń np. przebywa za granicą przez parę lat obowiązek szkolny należy uzupełniać w każdym roku szkolnym. W odróżnieniu od nauki ucznia w szkole nie jest on przekazywany poprzez wprowadzania daty rozpoczęcia i daty zakończenia.

Modyfikuj

W przypadku błędnego wprowadzenia danych o obowiązku szkolnym lub przedszkolnym można poprawić wprowadzone dane. W tym calu należy kliknąć menu obok obowiązku, który będzie modyfikowany i wybrać opcję modyfikuj.

W nowy oknie wybieramy inną opcję, a następnie klikamy modyfikuj.

Zmieniony obowiązek pojawi się na liście:

Usuń

W przypadku wprowadzenia np. obowiązku szkolnego zamiast przedszkolnego lub wprowadzenia obowiązku nieprawidłowej osobie należy usunąć wprowadzony obowiązek, a następnie wprowadzić poprawny obowiązek lub rozpocząć naukę ucznia. W tym celu z menu należy wybrać opcję usuń.

Następnie należy potwierdzić chęć usunięcia danych klikając opcję usuń.