Szkoła – Pobyt wychowanka

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: UCZEŃ

Pobyt wychowanka

 

 

Pobyt wychowanka dostępny jest w następujących placówkach:

 • Bursa
 • Dom Wczasów Dziecięcych
 • Specjalny Ośrodek Wychowawczy
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 • Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ze szkołami
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii bez szkół

Po zarejestrowaniu danych identyfikacyjnych ucznia należy wprowadzić informacje dotyczące pobytu wychowanka.

Rozpoczęcie wprowadzania informacji dotyczących pobytu wychowanka nastąpi po wejściu w dane dziedzinowe wybranego wychowanka (wybór z listy uczniów).

Następnie z menu ( ), które znajduje się w roku szkolnym, w którym wychowanek rozpoczął pobyt należy wybrać opcję rozpocznij pobyt.

Bezpośrednio po wejściu do formularza po lewej stronie widoczne są kolejne lata szkolne (początek związany jest z datą rozpoczęcia działalności szkoły) – aktualny rok szkolny widoczny jest na górze formularza.

Przy każdym roku szkolnym po prawej stronie formularz widoczny jest znak – jest to menu, z którego rozpoczyna się wprowadzanie informacji o:

 • rozpoczęciu pobytu,
 • zakończeniu pobytu,
 • modyfikacji daty rozpoczęcia i zakończenia pobytu,
 • usunięciu informacji o wprowadzonym pobycie.

Rozpoczęcie pobytu

Rozpoczęcie wprowadzania informacji dotyczących pobytu wychowanka nastąpi po wejściu w dane dziedzinowe wybranego wychowanka (wybór z listy uczniów).

Następnie z menu ( ), które znajduje się w roku szkolnym, w którym wychowanek rozpoczął pobyt należy wybrać opcję rozpocznij pobyt.

W nowym oknie należy określić podstawę pobytu (w przypadku placówek, które wymagają podania przyczyny pobytu):

 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 • Wniosek rodziców.

A następnie wskazać datę rozpoczęcia pobytu. Uzupełniony formularz należy wysłać klikając przycisk rozpocznij.

Poprawne wprowadzenie danych będzie potwierdzone komunikatem „Operacja wykonana poprawnie”.

A w oknie pobytu wychowanka zostanie wprowadzony pobyt.

Modyfikacja pobytu

Modyfikacja pobytu rozpoczyna się od kliknięcia menu obok wprowadzonego okresu pobytu. W menu m. in. dostępne są opcje:

 • Modyfikuj datę rozpoczęcia – opcja pozwala zmienić wprowadzoną datę rozpoczęcia pobytu wychowanka),
 • Modyfikuj datę zakończenia – opcja dostępna jest w przypadku wprowadzenia daty zakończenia pobytu. Za jej pomocą można zmienić wprowadzoną datę zakończenia pobytu,
 • Wstaw okres pobytu – opcja dostępna jest w przypadku wejścia w menu w okresie, w którym pobyt nie został określony, który to okres jest wcześniejszy niż już wstawiony okres pobytu wychowanka,
 • Wznów pobyt – opcja dostępna jest w przypadku wejścia w menu w okresie, w którym pobyt nie został określony, który to okres jest późniejszy niż już wprowadzony okres pobytu wychowanka,

 • Zakończ – opcja pozwala wprowadzić datę zakończenia pobytu wychowanka),
 • Usuń datę zakończenia – opcja dostępna jest w przypadku wprowadzenia daty zakończenia pobytu. Za jej pomocą można usunąć wprowadzoną datę zakończenia pobytu,
 • Usuń – opcja pozwala usunąć wszystkie informacje o wprowadzonym pobycie. Z funkcji należy korzystać w przypadku błędnego wprowadzenia pobytu.

Po wybraniu jednej z powyższych opcji otworzy się okno, w którym można zmienić przyczynę pobytu (w przypadku placówek, które jej wymagają) oraz jedną z dat (rozpoczęcia pobytu, zakończenia pobytu).

Widok okna w przypadku modyfikacji daty rozpoczęcia:

Widok okna w przypadku modyfikacji daty zakończenia:

Po modyfikacji danych w formularzu należy go zapisać za pomocą przycisku modyfikuj. Zmienione informacje będą widoczne w historii pobytu wychowanka.

Usunięcie pobytu

Usunięcie pobytu rozpoczyna się od kliknięcia menu obok wprowadzonego okresu pobytu. W menu m. in. dostępne są opcje:

 • Usuń datę zakończenia – opcja dostępna jest w przypadku wprowadzenia daty zakończenia pobytu. Za jej pomocą można usunąć wprowadzoną datę zakończenia pobytu,
 • Usuń – opcja pozwala usunąć wszystkie informacje o wprowadzonym pobycie. Z funkcji należy korzystać w przypadku błędnego wprowadzenia pobytu.

W przypadku wybrania funkcji usuń datę zakończenia zostanie usunięta tylko data zakończenia pobytu wychowanka w placówce.

W nowym oknie należy potwierdzić chęć usunięcia daty zakończenia pobytu klikając usuń.

W przypadku skorzystania z funkcji usuń w oknie należy potwierdzić chęć usunięcia całego okresu pobytu klikając usuń.

Poprawne usunięcie danych zostanie potwierdzone komunikatem „Operacja wykonana poprawnie”. W historii pobytu wychowanka zostanie odzwierciedlone usunięcie okresu pobytu.

Ogólne uwagi związane z pobytem wychowanka

Uwaga1:

Nie wszystkie placówki w oknie rozpoczęcia pobytu będą wymagały podania podstawy pobytu.

Widok okna rozpoczęcia pobytu w bursie:

Uwaga 2:

W przypadku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w oknie pobytu oprócz opcji rozpocznij pobyt dostępna jest również opcja rozpocznij rezerwację. Widok okna rozpoczęcia okresu rezerwacji jest następujący:

Uwaga 3:

W oknie historii pobytu poprzez wprowadzanie dat rozpoczęcia i zakończenia pobytu można wykazać cały przebieg pobytu wychowanka w danej placówce. Uzupełnione informacje o pobycie ucznia będą przedstawiać się następująco: