Szkoła – Nauka ucznia

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: UCZEŃ

Nauka ucznia/obowiązek – nauka ucznia

 

 

Dane do formularza należy wprowadzić po zarejestrowaniu danych identyfikacyjnych ucznia w szkole. Od uzupełnienia danych w tym formularzu uzależniona jest możliwość przypisania ucznia do oddziału podstawowego zarejestrowanego w szkole oraz do oddziału rewalidacyjno-wychowawczego.

W formularzu tym uzupełniamy również informacje odnośnie:

 • realizowania obowiązku szkolnego (funkcja dostępna tylko w szkołach podstawowych i gimnazjach, których dyrektorzy są odpowiedzialni za kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkała w obwodzie szkoły)
 • realizowania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (funkcja dostępna w tylko szkołach podstawowych, których dyrektorzy są odpowiedzialni za kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły)

Po wybraniu ucznia z listy uczniów i wybraniu nauka ucznia/obowiązek z menu danych dziedzinowych można przystąpić do wprowadzeniu informacji o zarejestrowanym uczniu. W przypadku, gdy zarejestrowana osoba jest uczniem szkoły wprowadzanie danych należy rozpocząć od wprowadzenia daty rozpoczęcia nauki.

W przypadku potrzeby przekazania informacji dotyczących realizowania obowiązku szkolnego lub obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy wybrać odpowiednią opcję z menu dostępnym w nauce ucznia/obowiązku.

Bezpośrednio po wejściu do formularza po lewej stronie widoczne są kolejne lata szkolne (początek związany jest z datą rozpoczęcia działalności szkoły) – aktualny rok szkolny widoczny jest na górze formularza.

Przy każdym roku szkolnym po prawej stronie formularz widoczny jest znak – jest to menu, z którego rozpoczyna się wprowadzanie informacji o:

 • rozpoczęciu nauki
 • zakończeniu nauki
 • usunięcie wprowadzonych informacji o nauce ucznia
 • zmianie dat rozpoczęcia lub zakończenia nauki
 • obowiązku szkolnym
 • obowiązku przedszkolnym

Nauka ucznia w szkole – rozpoczęcie nauki

W przypadku ucznia, który jest uczniem szkoły wprowadzanie danych dziedzinowych należy rozpocząć od uzupełnienia nauki ucznia/obowiązków. Bez uzupełnienia informacji w tym formularzu nie będzie można przypisać ucznia do oddziału podstawowego.

Wprowadzanie informacji należy rozpocząć od wybrania poprawnego roku szkolnego z listy, kliknięcia menu i wybrania opcji rozpocznij naukę.

Wybór opcji rozpocznij naukę otwiera okno, w którym można wprowadzić datę rozpoczęcia nauki w szkole. Daty dostępne w kalendarzu uzależnione są od roku szkolnego, w którego menu wybrana została opcja rozpocznij naukę. Po uzupełnieniu daty rozpoczęcia nauki należy kliknąć rozpocznij, które znajduje się w prawym dolnym rogu okna.

Przykład:

Jeśli opcja rozpocznij naukę została wybrana w roku szkolnym 2015/2016 najwcześniejsza data możliwa do wybrania z kalendarza to 01.09.2015, a najpóźniejsza to 31.08.2016.

W przypadku kliknięcia rozpocznij naukę w roku szkolnym 2016/2017 możliwe daty rozpoczęcia nauki będą zawierały się w przedziale 01.09.2016-31.08.2017.

Należy jednocześnie pamiętać, że w przypadku wyboru aktualnego roku szkolnego nie można rozpocząć nauki ucznia z datą późniejszą niż dzień wprowadzania danych – późniejsze daty nie będą dostępne.

Po kliknięciu rozpocznij aplikacja poinformuje o poprawnym zapisaniu informacji. Dane przekazywane w formularzu nauka ucznia/obowiązek są przekazywane synchronicznie, także nie ich formularze nie będą przetwarzane przez Panel komunikacji.

Po zamknięciu się okna rozpoczęcia nauki ucznia okno nauki ucznia zostanie odświeżone.

Na samej górze będzie znajdować się aktualny okres nauki ucznia. Można w nim odczytać informacje odnośnie:

 • przypisania ucznia do oddziału lub braku przypisania ucznia do oddziału,
 • w przypadku ucznia przypisanego do oddziału – dacie rozpoczęcia i zakończenia uczęszczania do oddziału
 • latach szkolnych, w których uczeń uczęszczał do szkoły,
 • dacie rozpoczęcia nauki,
 • dacie zakończenia nauki.

Poniżej okresu nauki ucznia widoczne będą lata szkolne, dla których nauka ucznia nie została uzupełniona.

Przykład:

W przypadku ucznia, który został przypisany do oddziału tylko na rok szkolny 2016/2017, a rozpoczął naukę 01.09.2014 widok nauki ucznia będzie następujący:

W przypadku, gdy wprowadzona data nauki okazała się być błędnie wprowadzona można ją zmodyfikować – w tym celu należy kliknąć menu i wybrać opcję modyfikuj datę rozpoczęcia.

Za pomocą kalendarza należy wybrać nową datę rozpoczęcia nauki:

W przypadku, gdy nowa data rozpoczęcia nauki nie będzie późniejsza niż data zakończenia nauki aplikacja poinformuje o prawidłowym zapisaniu informacji.

W przeciwnym wypadku pojawi się komunikat o błędzie:

W przypadku uczniów, którzy są absolwentami i w przypisaniu ucznia do oddziału została przekazana informacja o ukończeniu szkoły podczas próby wprowadzenia nowego okresu nauki po kliknięciu przycisku wznów pojawi się błąd: „Uczeń uczęszczał do szkoły, którą ukończył”.

W przypadku potrzeby usunięcia całego wprowadzonego okresu nauki należy skorzystać z opcji usuń dostępnej w menu.

Nauka ucznia w szkole – zakończenie nauki/ukończenie szkoły

Uczniom, którzy nie uczęszczają do szkoły należy zakończyć naukę.

W przypadku uczniów, którzy ukończyli szkołę (promocja w ostatniej klasie w danym typie szkoły) data ukończenia szkoły wprowadzana jest automatycznie.

W przypadku uczniów, którzy zakończyli naukę w szkole należy ręcznie wprowadzić datę zakończenia nauki.

UWAGA: Jeśli uczeń został przypisany do oddziały podstawowego, aby poprawnie wprowadzić datę zakończenia nauki najpierw należy wprowadzić datę ukończenia uczęszczania do oddziału oraz określić status przypisania ucznia do oddziału (więcej w instrukcji przypisania ucznia do oddziału).

W tym celu w okresie nauki ucznia, w którym nie została wprowadzona data zakończenia nauki należy kliknąć znak menu i wybrać opcję zakończ naukę.

Za pomocą kalendarza należy wybrać odpowiednią datę, a następnie kliknąć opcję zakończ.

Poprawne zapisanie danych zostanie potwierdzone komunikatem: „Operacja wykonana poprawnie”.

Data zamknięcia nauki nie może być późniejsza niż dzień, w którym wprowadzane są dane. W przypadku wybrania wcześniejszej daty zakończenia nauki nad okresem nauki ucznia dostępne nieprzypisane okresy nauki ucznia. Jeśli uczeń nie powróci do szkoły i ponownie nie rozpocznie szkoły nie należy tych danych uzupełniać.

Jednym z warunków poprawnego zamknięcia nauki ucznia jest wprowadzenie daty zakończenia nauki, która nie będzie wcześniejsza niż data zakończenia nauki w oddziale, do którego uczeń został przypisany – daty dostępne w kalendarzu będą nieaktywne.

Przed zakończeniem nauki w szkole należy wprowadzić datę zakończenia przypisania do oddziału podstawowego oraz określić status przypisania ucznia do oddziału. W przeciwnym przypadku podczas próby zapisania daty zakończenia nauki pojawi się błąd: „Okres nauki nie obejmuje w całości okresu przypisania do oddziału”.

Podobniej jak datę rozpoczęcia nauki, datę zakończenia nauki może być usunięta (opcja usuń datę zakończenia) lub zmodyfikowana (opcja modyfikuj datę zakończenia).

Opcja usuń datę zakończenia pozwoli całkowicie usunąć wprowadzoną datę zakończenia nauki. W oknie, które się otworzy należy kliknąć usuń.

Aplikacja poinformuje o poprawnym zapisaniu zmian.

Uczeń będzie miał wpisany okres nauki, który nie został jeszcze zamknięty.

Modyfikuj datę zakończenia pozwala zmienić datę zakończenia nauki ucznia w szkole – należy jedynie pamiętać, że data zakończenia nauki nie może być wcześniejsza niż data zakończenia uczęszczania do zespołu.

Wznów naukę i wstaw okres nauki

Funkcja ta jest dostępna jeśli w nauce ucznia został już wprowadzony i zamknięty okres nauki. Dzięki tej funkcji można przekazać informacje dotyczące osoby, która zakończyła naukę lub ukończyła szkołę w jednym oddziale, a po pewnym czasie wróciła do szkoły i ponownie rozpoczęła naukę. Funkcja ta jest dostępna po kliknięciu w menu przy nieprzypisanych okresach nauki, które są późniejsze niż wprowadzony okres nauki.

W przypadku kliknięcia menu przy nieprzypisanym okresie, który jest wcześniejszy niż określony okres nauki dostępna będzie opcja wstaw okres nauki.

W przypadku wybrania opcji wznów naukę w oknie, które się pojawi należy wstawić datę rozpoczęcia, a następnie kliknąć przycisk wznów.

W przypadku użycia opcji wstaw okres nauki, w oknie, które się otworzy należy wprowadzić zarówno datę rozpoczęcia nauki jak i datę zakończenia nauki – data zakończenia nauki nie może nachodzić na już wprowadzony okres nauki. Po wprowadzeniu prawidłowych dat należy kliknąć przycisk wstaw.

Usuń

W momencie utworzenia okresu nauki (okres być bez lub z wprowadzoną datą zakończenia nauki) po kliknięciu menu oprócz opcji związanych z modyfikacją dat rozpoczęcia nauki, czy zakończenia nauki istnieje opcja usuń. Funkcja ta pozwala usunąć cały wprowadzony okres nauki. Należy jedynie pamiętać, że z funkcji można skorzystać jedynie w przypadku, gdy uczeń nie jest przypisany do oddziału podstawowego lub rewalidacyjno-wychowawczego w tym okresie nauki. Po kliknięciu usuń w oknie, które się pojawi należy zweryfikować wprowadzone daty, a następnie kliknąć opcję usuń.

Poprawne zapisanie zmiany zostanie potwierdzone komunikatem „Operacja wykonan poprawnie”.

Dodatkowe informacje

Dane dziedzinowe nauka ucznia/obowiązek pozwalają w łatwy sposób zobrazować historię nauki ucznia w danej szkole.

Przykład 1:

Uczeń uczęsza do szkoły podstawowej, która jest jego szkołą obwodową. Po 2 latach uczęszczania do oddziałów podstawowych wyjeżdża na rok za granicę, a po kolejnych 2 latach ponownie rozpoczyna naukę w szkole podstawowej, która kontynuowana jest w aktualnym roku szkolnym.

Taką historię ucznia można wprowadzić za pomocą opcji menu w nauce ucznia (rozpoczęcie nauki, zakończenie nauki, obowiązek szkolny, wznowienie nauki).

Przykład 2:

W szkole policealnej uczeń uczęszcza na zajęcia w roku szkolnym 2013/2014 i zakańcza je w tym samym roku szkolnym. Następnie w roku 2015/2016 ponownie uczęszcza na zajęcia, które zakańcza w tym samym roku szkolnym.

W przypadku, gdy uczeń miał uzupełnione informacje o obowiązku szkolnym lub przedszkolnym może zaistnieć potrzeba rozpoczęcia nauki ucznia w okresie, który jest przypisany obowiązkowi szkolnemy (domyślnie obowiązek szkolny obejmuje cały rok szkolny, w którym został wprowadzony). W takim przypadku z menu obok obowiązku należy wybrać rozpocznij naukę,wznów naukę lub wstaw okres nauki – dostępne opcje uzależnione są od innych informacji wprowadzony w nauce ucznia.