Szkoła – Wydatki – rejestracja

Instrukcja użytkownika aplikacji
modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH
DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: DANE ZBIORCZE

Wydatki – rejestracja

Wydatki

Formularz jest przeznaczony do wprowadzenia wydatków na prowadzenie szkół i placówek oświatowych.

Wprowadzenie danych należy rozpocząć od określenia roku i kwartału, którego dotyczą dane wprowadzane do sprawozdania, używając list rozwijanych. Następnie należy kliknąć przycisk Dodaj rozdział. Po wprowadzeniu rozdziału należy kliknąć aktywny przycisk Dodaj paragraf. Zarówno rozdział, paragraf oraz źródło dochodów można wybrać posługując się rozwijalną listą lub wprowadzając odpowiednie numery z klawiatury. Ręcznie należy wprowadzić kwoty w oknach tabeli Plan (po zmianach) oraz Wydatki wykonane.

W ramach jednego rozdziału można wprowadzić wiele paragrafów używając przycisku Dodaj paragraf. Dodatkowa kolumna źródła dochodów umożliwia wprowadzenie tego samego paragrafu z różnymi źródłami dochodów w ramach tego samego rozdziału.

Po najechaniu myszką na wybrane żródło dochodów można odczytać opis źródła dochodów.

Możliwe źródła dochodów to:

  • 0 – Środki krajowe
  • 1 – Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE
  • 2 – Współfinansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE
  • 3 – Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub granów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje
  • 4 – Współfinansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje
  • 5 – Finansowanie z innych środków bezzwrotnych
  • 6 – Współfinansowanie z innych środków bezzwrotnych
  • 7 – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich
  • 8 – Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, FS, EFR oraz funduszy unijnych finansujących WPR, z wyłączeniem budżetu środków europejskich
  • 9 – Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, FS, EFR oraz funduszy unijnych finansujących WPR, z wyłączeniem budżetu środków europejskich

Po dodaniu kolejnego rozdziału część przeznaczona do wprowadzania paragrafów stanie się pustą tabelą, do której należy dodać nowe paragrafy zgodnie z rozdziałem, do którego są wprowadzane.

W przypadku potrzeby powrotu do danych wprowadzonych we wcześniejszych rozdziałach można do nich wrócić poprzez kliknięcie przycisku Edytuj rozdział w części tabeli przeznaczonej do wprowadzania rozdziałów.

W przypadku błędnego wprowadzenia rozdziału lub paragrafu można go usunąć z tabeli przy użyciu czerwonego znajdującego się po prawej stronie każdego rozdziału lub paragrafu.

Formularz należy zapisać używając przycisku Zapisz znajdującego się w prawym dolnym rogu.

Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.