JST – Uczeń – Dane identyfikacyjne – błędy

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty

Moduł: UCZEŃ

Błędy związane z rejestracją lub usuwaniem danych identyfikacyjnych

 

 

  1. Uczeń o podanym numerze PESEL jest już zarejestrowany w tym podmiocie – błąd ten oznacza, że dany uczeń jest już zarejestrowany na liście uczniów i nie ma możliwości ponownego wprowadzenia danych identyfikacyjnych.

  1. Weryfikacja negatywna: podany zestaw danych identyfikacyjnych nie został odnaleziony w rejestrze PESEL. Możesz zarejestrować ucznia w trybie tymczasowym – błąd ten oznacza, że wprowadzone dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL) nie zostały odnalezione w rejestrze PESEL (jest to wymagane do poprawnej rejestracji danych identyfikacyjnych). Należy zweryfikować poprawność wprowadzonych danych (np. literówka, dane wprowadzone w odpowiednie pola, wprowadzone tylko pierwsze imię w pole imię itp.). W przypadku nieodnalezienia błędu we wprowadzonych danych, takiego ucznia można zarejestrować tymczasowo.

  1. System rejestru PESEL jest niedostępny– błąd ten oznacza, że z powodu braku dostępu do rejestru PESEL nie można zarejestrować ucznia. Ten komunikat nie wymaga poprawiania wprowadzonych danych, wystarczy spróbować zarejestrować dane za jakiś czas.

  1. Uczeń o takim imieniu, nazwisku i dacie urodzenia jest już zarejestrowany w podmiocie – błąd ten występuje przy próbie zarejestrowania ucznia bez numeru PESEL i oznacza, że takie dane identyfikacyjne zostały już zarejestrowane przez dany podmiot (są na liście uczniów).

  1. Wystąpił błąd – komunikat ten pojawi się jeśli we wprowadzonych danych identyfikacyjnych pojawią się m.in. niedozwolone znaki, wprowadzony zostanie nieprawidłowy numer PESEL. Należy poprawić wprowadzone dane w polu, które zaznaczone jest na czerwono.

Błędy w danych identyfikacyjnych można poprawić bezpośrednio w oknie rejestracji danych identyfikacyjnych – wystarczy zmienić błędne dane (pole, w którym dane są błędnie wprowadzone oznaczone jest na czerwono), a następnie kliknąć rejestruj.

  1. Nie można usunąć ucznia z podmiotu. Uczeń posiada zarejestrowany obowiązek nauki – błąd oznacza, że w danych dziedzinowych obowiązek nauki zostały wprowadzone dane. Należy najpierw usunąć wszystkie obowiązki nauki przed poprawnym usunięciem ucznia. Błąd ten będzie występować w jednostkach, które przekazują informacje dotyczące realizacji obowiązku nauki przez uczniów.
  2. Nie można usunąć ucznia z podmiotu. Uczeń posiada zarejestrowaną pomoc materialną – błąd oznacza, że w danych dziedzinowych pomoc materialna zostały wprowadzone informacje. Należy najpierw usunąć dane z tego formularza przed poprawnym przetworzeniem usunięcia ucznia ze szkoły/placówki.
  3. Nie można usunąć ucznia z podmiotu. Uczeń posiada zarejestrowany egzamin czeladniczy/mistrzowski – błąd oznacza, że w danych dziedzinowych egzamin czeladniczy/mistrzowski zostały wprowadzone informacje. Należy najpierw usunąć dane z tego formularza przed poprawnym przetworzeniem usunięcia ucznia z placówki. Błąd ten występuje w Izbach Rzemieślniczych.
  4. Obiekt nie istnieje – błąd oznacza, że podjęta została próba usunięcia danych identyfikacyjnych ucznia, który już został usunięty z danej szkoły/placówki. Błąd ten najczęściej będzie występować podczas grupowego usuwania danych – należy zamknąć listę uczniów do usunięcia.