JST – Obowiązek nauki

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty

Moduł: UCZEŃ

Obowiązek nauki

 

 

Dane przekazywane w obowiązku nauki są przekazywane synchronicznie – oznacza to, że nie są one przetwarzane w panelu komunikacji.

Informacje o obowiązku nauki należy przekazać tylko za okres kiedy uczeń spełnia jeden z warunków dostępnych w formularzu dodania obowiązku nauki. Jeśli uczeń uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej na terenie Polski nie ma potrzeby rejestrowania go (i przekazywania informacji o obowiązku nauki) – obowiązek będzie wykazany poprzez zarejestrowanie ucznia w szkole ponadgimnazjalnej, do której uczęszcza.

Dodanie obowiązku nauki

Dane do formularza należy wprowadzić po zarejestrowaniu danych identyfikacyjnych ucznia. Uzupełniając informacje w tym formularzu można wykazać realizowanie obowiązku nauki przez ucznia na przestrzeni lat.

Po wybraniu ucznia z listy uczniów i wybraniu obowiązek nauki z menu danych dziedzinowych można przystąpić do wprowadzeniu informacji o zarejestrowanym uczniu.

Wprowadzenie informacji o obowiązku nauki rozpoczyna się od kliknięcia menu obok roku szkolnego, za który będą przekazane dane. Z menu należy wybrać opcję dodaj obowiązek.

W nowym oknie należy wprowadzić informacje dotyczące:

 • Spełniania obowiązku nauki poprzez:
  • Realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy,
  • Uczęszczanie do szkoły przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce,
  • Uczęszczanie do szkoły wyższej,
  • Uczęszczanie do szkoły za granicą,
  • Uczęszczanie na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez podmioty, o których mowa w art. 68a ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy o systemie oświaty
 • Nie spełniania obowiązku nauki:
  • Z innej przyczyny.

Po zaznaczeniu odpowiedniej opcji należy kliknąć opcję dodaj.

Poprawnie zapisane dane można odczytać w historii obowiązku nauki.

Modyfikacja obowiązku nauki

Wprowadzony obowiązek nauki można zmodyfikować. W tym celu należy kliknąć menu obok wprowadzonego obowiązku nauki. Dostępna będzie opcja modyfikuj.

W oknie „modyfikuj okres obowiązku” można zmienić wprowadzone wcześniej dane. Po poprawieniu informacji należy kliknąć przycisk modyfikuj.

W formularzu można zaznaczyć więcej niż jedną formę spełniania lub niespełniania obowiązku nauki.

Poprawnie zapisane dane będą potwierdzone komunikatem „Operacja wykonana poprawnie”.

Usunięcie obowiązku nauki

Wprowadzony obowiązek nauki można usunąć. W tym celu należy kliknąć menu obok wprowadzonego obowiązku nauki. Dostępna będzie opcja usuń.

W nowym oknie należy potwierdzić chęć usunięcia obowiązku klikając usuń.

Poprawne usunięcie obowiązku będzie potwierdzone komunikatem „Operacja wykonana poprawnie”.

UWAGA: Nie można usunąć obowiązku nauki, jeśli zostały zaznaczone minimum dwie opcje w formularzu obowiązku nauki. W przypadku chęci usunięcia wszystkich informacji w takim obowiązku najpierw należy dokonać modyfikacji obowiązku (pozostawiając zaznaczoną jedną opcję) i po poprawnym zapisaniu takiej zmiany można skorzystać z funkcji usuń.