Szkoła – Zatrudnienie – rejestracja

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: NAUCZYCIEL

Zatrudnienie – rejestracja

 

Aby dodać dane dziedzinowe dotyczące zatrudnienia nauczyciela, należy wybrać Zatrudnienie z listy danych dziedzinowych.

Aplikacja otworzy listę zatrudnień przypisanych nauczycielowi.

Należy upewnić się, czy dane wprowadzane do tego formularza przypisane będą odpowiedniemu nauczycielowi. Aplikacja w lewym górnym rogu głównego okna formularza wyświetla imię i nazwisko nauczyciela.

Po wybraniu nauczyciela należy użyć funkcji Dodaj znajdującej się w prawym dolnym rogu ekranu. Zostanie wyświetlone okno formularza do wprowadzenia danych dotyczących zatrudnienia nauczyciela.

Podstawa prawna świadczenia pracy

Nauczyciela należy wykazać zgodnie ze stanem faktycznym, wynikającym z dokumentów, na podstawie których jest zatrudniony lub świadczy pracę. Zwykle w jednym zakładzie pracy (szkole, zespole, ośrodku itp.) nauczyciel ma jeden stosunek pracy (tj. jedną umowę o pracę). Może się zdarzyć, że nauczyciel w jednym zakładzie pracy ma więcej niż jeden stosunek pracy. Przykładem posiadania dwóch umów jest sytuacja, gdy część obowiązków nauczyciela to obowiązki, do których nie ma on przygotowania pedagogicznego. W takiej sytuacji należy zarejestrować dwie podstawy prawne świadczenia pracy (dwie umowy). Każda z umów musi mieć inną podstawę prawną. Oznacza to, że nie można mieć dwóch umów o pracę w jednej szkole np. na podstawie mianowania.

Taka sytuacja jest dopuszczalna jedynie w przypadku umów cywilnoprawnych – program dopuszcza wykazanie więcej niż jednej takiej umowy w jednym zakładzie pracy.

Możliwa jest też sytuacja, gdy nauczyciel wykonuje swoje obowiązki na podstawie dwóch (i więcej) umów, ale jedna z nich dotyczy wykonywania obowiązków na podstawie stosunku pracy, a pozostałe na podstawie umów cywilnoprawnych. Przykładowo na podstawie umowy cywilnoprawnej realizowane są zajęcia okresowe.

Podstawę prawną świadczenia pracy wybiera się ze słownika, zawierającego wykaz form zatrudnienia właściwych dla szkół i placówek publicznych, jak i występujących w szkołach i placówkach niepublicznych. Podstawy prawne dostępne w aplikacji to:

 • Inna podstawa prawna świadczenia pracy,
 • Mianowanie,
 • Umowa o dzieło,
 • Umowa o pracę na czas nieokreślny – zawarta na podstawie ustawy Karta Nauczyciela,
 • Umowa o pracę na czas nieokreślny – zawarta na podstawie ustawy Kodeks Pracy,
 • Umowa o pracę na czas nieokreślny – zawarta na podstawie ustawy o pracownikach urzędów państwowych,
 • Umowa o pracę na czas nieokreślny – zawarta na podstawie ustawy o służbie cywilnej,
 • Umowa o pracę na czas nieokreślny – zawarta w związku z art. 36 ust. 2 ustawy o systemie oświaty,
 • Umowa o pracę na czas nieokreślny – zawarta w związku z art. 7e ustawy o systemie oświaty,
 • Umowa o pracę na czas nieokreślny – zatrudnienie na podstawie art. 7 ust. 1a-1d ustawy o systemie oświaty,
 • Umowa o pracę na czas określny – zawarta na podstawie ustawy Karta Nauczyciela,
 • Umowa o pracę na czas określny – zawarta na podstawie ustawy Kodeks Pracy,
 • Umowa o pracę na czas określny – zawarta na podstawie ustawy o pracownikach urzędów państwowych,
 • Umowa o pracę na czas określny – zawarta na podstawie ustawy o służbie cywilnej,
 • Umowa o pracę na czas określny – zawarta w związku z art. 36 ust. 2 ustawy o systemie oświaty,
 • Umowa o pracę na czas określny – zawarta w związku z art. 7e ustawy o systemie oświaty,
 • Umowa o pracę na czas określny – zatrudnienie na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela,
 • Umowa zlecenie,
 • Umowa o pracę na czas określny – zatrudnienie na podstawie art. 7 ust. 1a-1d ustawy o systemie oświaty,
 • Uzupełnienie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

W przypadku zmiany wymiaru zatrudnienia w ramach obowiązującej umowy należy zmodyfikować wartość w sekcji Obowiązek w polu tygodniowy wymiar zajęć.

Miejsce nawiązania stosunku pracy

To pole wypełniane jest automatycznie – jest nim szkoła/placówka, w której zarejestrowany jest nauczyciel. Należy zwrócić uwagę, że dla nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół i/lub placówek w skład których wchodzą szkoły, miejscem nawiązania stosunku pracy jest odpowiednio zespół lub placówka.

Początek obowiązywania umowy

Należy podać datę dzienną początku obowiązywania danej umowy. W przypadku przeniesienia nauczyciela do innej szkoły za datę początku obowiązywania umowy należy uznać datę rozpoczęcia pracy w szkole, z której nauczyciel został przeniesiony. Natomiast w przypadku przekształcenia umowy o pracę zawartej na podstawie ustawy Karta Nauczyciela (dalej: KN) w umowę zawartą przez mianowanie, za datę początku obowiązywania umowy należy uznać datę, od której obowiązuje umowa na podstawie mianowania.

Po wypełnieniu wszystkich pól należy użyć przycisku Zapisz aby zapisać dane w lokalnej bazie danych. Po użyciu przycisku Zapisz aplikacja zapyta, czy na pewno mają być dodane dane nowego zatrudnienia.

Wybranie opcji Tak spowoduje wyświetlenie informacji o zapisaniu zatrudnienia w lokalnej bazie danych i o konieczności przejścia do Panelu komunikacji, w celu wysłania danych do systemu centralnego. Wybór opcji Nie spowoduje powrót do edycji formularza.

Po wypełnieniu formularza należy go zapisać, używając przycisku Zapisz. Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone. Można również pozostać w module Nauczyciel, dane dziedzinowe i wypełnić pozostałe formularze.

W przypadku pozostania w danych dziedzinowych nauczyciela należy pamiętać, że części pozostałych danych dziedzinowych nie będzie można wprowadzić jeśli zatrudnienie nauczyciela nie zostało poprawnie przetworzone w Panelu komunikacji.

Wprowadzenie daty wygaśnięcia/rozwiązania umowy

W przypadku przekształcenia jednego typu umowy w inny typ umowy (np. uzyskanie mianowania) należy zamknąć dotychczasową umowę i wprowadzić nową umowę. Jako datę zakończenia umowy dotychczasowej wpisujemy ostatni dzień jej obowiązywania, zaś jako datę nawiązania stosunku pracy dla nowej umowy wprowadzamy dzień przekształcenia uprzedniego stosunku pracy w nowy.

Aby móc zamknąć istniejącą umowę zatrudnienie nauczyciela musi być poprawnie przetworzone w panelu komunikacji. Data wygaśnięcia/rozwiązania umowy dostępna jest po zaznaczeniu danego zatrudnienia, kliknięciu przycisku Podgląd szczegółów, a następnie Modyfikuj.

Dane poprawnie przetworzone w Panelu komunikacji

Po wejściu w modyfikację formularza zatrudnienia, aktywne stanie się pole data wygaśnięcia/rozwiązania umowy.

Komunikat „Brak godzin dla bieżącego roku szkolnego” zniknie z podglądu szczegółów zatrudnienia w momencie uzupełnienia obowiązku nauczyciela w danym roku szkolnym.

W aktualnym roku szkolnym nie został uzupełniony obowiązek

Po wypełnieniu formularza należy go zapisać, używając przycisku Zapisz. Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.