Oddziały dodatkowe

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: PODMIOT

Oddziały dodatkowe

WSTĘP

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej w skład lokalnych baz danych SIO mogą wchodzić następujące dane:

 • zbiór danych szkół i placówek oświatowych oraz ich zespołów (art. 8)

zawierający dane dotyczące warunków dydaktycznych, materialnych i finansowych, organizacji i działalności jednostek systemu oświaty (dane dziedzinowe);

 • zbiór danych jednostek (art. 9)

zawierający dane dotyczące innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty;

 • zbiór danych o uczniach (art. 11–26)

zawierający dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe związane z nauką w szkołach, objęciem opieką placówek itp.;

 • zbiór danych o nauczycielach (art. 27–29)

zawierający dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe związane ze stosunkiem pracy, awansem zawodowym, uprawnieniami ekspertów, egzaminatorów i rzeczoznawców.

Każdy ze zbiorów został szczegółowo opisany w kolejnych modułach instrukcji użytkownika modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej.

LISTA ODDZIAŁÓW PODSTAWOWYCH

Po przejściu do zakładki Podmiot w przypadku zespołu/jednostki złożonej pojawia się lista szkół/placówek wchodzących w skład tej jednostki.

Po wybraniu modułu Podmiot wyświetli się okno dialogowe Wybierz podmiot. Należy zaznaczyć kliknięciem widoczną szkołę lub placówkę, dla której chcemy zarejestrować oddziały.

Alternatywnie w module Start można kliknąć znak bezpośrednio przy danym typie szkoły, aby przejść bezpośrednio do rejestracji oddziałów w tej szkole.

Po wyborze szkoły otwarte zostaje okno Lista oddziałów podstawowych.

Przed wykonaniem dalszych kroków należy upewnić się, czy wyświetlana jest nazwa odpowiedniej szkoły lub placówki. W razie konieczności można zmienić wybraną szkołę lub placówkę, klikając nazwę szkoły.

W przypadku szkoły samodzielnej po przejściu do zakładki Podmiot od razu otwiera się okno Lista oddziałów podstawowych.

W przypadku jednostek, które mogą rejestrować zarówno oddziały podstawowe, jak i oddziały dodatkowe program domyślnie otworzy okno Lista oddziałów podstawowych. W celu przejścia do rejestracji oddziałów dodatkowych należy kliknąć zakładkę Oddziały dodatkowe.

W przypadku zespołów szkół i placówek oświatowych, w których znajduje się więcej niż jedna placówka, która wykazuje oddziały w szkole należy wybrać szkołę/placówkę, w której będzie rejestrowany oddział dodatkowy.

Na listę oddziałów dodatkowych składa się:

 • pole wyboru roku szkolnego,
 • pole wyszukiwania,
 • kolumna opis,
 • kolumna nazwa oddziału,
 • kolumna cecha główna,
 • kolumna liczba uczniów,
 • kolumna statusu przetwarzania formularza rejestracyjnego/likwidującego oddział w panelu komunikacji.

REJESTRACJA ODDZIAŁU DODATKOWEGO

Oddział dodatkowy to sposób wykazania:

 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
 • grup nauczania języka mniejszości, tj. grup międzyprzedszkolnych, międzyszkolnych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych, w których realizowana jest nauka języka mniejszości narodowej lub etnicznej oraz języka regionalnego,
 • kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
 • kursów kwalifikacyjnych w placówkach doskonalenia nauczycieli,
 • zajęć dla wychowanków upośledzonych umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizujących indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny,
 • oddziałów łączonych.

Każdy oddział dodatkowy funkcjonujący w danym przedszkolu, szkole lub placówce należy zarejestrować oddzielnie.

W celu rejestracji oddziału dodatkowego należy kliknąć Oddziały dodatkowe znajdujące się na Liście Operacji, a następnie przycisk Dodaj znajdujący się u dołu ekranu. Otworzy się okno: Szczegóły oddziału.

Zakres danych do wypełnienia w oknie Szczegóły oddziału uzależniony jest od typu wybranego oddziału dodatkowego. Dla wszystkich oddziałów dodatkowych wspólna jest część Informacje podstawowe.

Informacje podstawowe

Typ:

Należy określić typ oddziału dodatkowego. Zakres wyświetlanych do wyboru typów oddziału zależy od typu szkoły i placówki oświatowej, specyfiki podmiotu oraz kategorii uczniów określonych w RSPO.

Rok szkolny:

W tym polu należy wskazać rok szkolny, na który rejestrowany jest oddział. Od 01 czerwca do 31 sierpnia danego roku szkolnego możliwe jest zarejestrowanie oddziału na przyszły rok szkolny.

Nazwa oddziału:

Należy określić nazwę oddziału w zależności od funkcjonującej w danej szkole/placówce oświatowej nomenklatury, ewentualnie w sposób ułatwiający później odnalezienie oddziału na liście oddziałów.

Nazwa oddziału musi być unikalna. Oznacza to, że w danym roku szkolnym nie mogą wystąpić np. dwa oddziały grupy międzyszkolnej nauczania języka mniejszości o tej samej nazwie (np. język kaszubski). W przypadku potrzeby zarejestrowania większej liczby oddziałów dodatkowych tego samego typu należy zróżnicować nazwy tych oddziałów (np. język kaszubski1 i język kszubski2).

Oddział łączony

Oddziały łączone to oddziały międzyklasowe, w których naukę realizują równolegle uczniowie z różnych klas.

Rejestracja oddziału łączonego umożliwia tworzenie oddziałów łączonych z dowolnych oddziałów podstawowych zarejestrowanych w danej szkole. Nie ma ograniczeń co do liczby oddziałów łączonych w jeden oddział łączony w danej szkole. Oddział, który uprzednio został włączony do jednego oddziału łączonego, nie może już wejść do kolejnego oddziału łączonego. Nie ma możliwości stworzenia oddziału łączonego z oddziałów wchodzących w skład różnych szkół.

Aby zarejestrować oddział łączony należy w pierwszej kolejności:

 1. zarejestrować oddziały podstawowe, które mają być połączone (zakładka Oddziały podstawowe),
 2. upewnić się, że odpowiednie formularze rejestracyjne oddziałów podstawowych zostały wysyłane do systemu centralnego w Panelu komunikacji i zostały poprawnie przetworzone (znajdują się w zakładce Zakończone).

Jeśli powyższe czynności zostały wykonane, możliwe jest stworzenie oddziału łączonego.

W celu rejestracji oddziału łączonego należy kliknąć przycisk Dodaj znajdujący się u dołu ekranu. Otworzy się okno: Szczegóły oddziału.

Po wybraniu w oknie Szczegóły oddziału typu Oddziały łączone pojawi się lista oddziałów podstawowych zarejestrowanych w szkole. Na liście należy zaznaczyć oddziały podstawowe, które wchodzą w skład danego oddziału łączonego. Muszą być zaznaczone minimum dwa oddziały podstawowe wchodzące w skład oddziału łączonego.

UWAGA 1: W przypadku, gdy w organizacji nauczania w danej szkole przewidziano, że niektóre zajęcia (np. wychowanie fizyczne, nauka języków obcych) realizowane są w grupach międzyoddziałowych, nie należy na potrzeby wykazania takiej sytuacji tworzyć oddziałów łączonych.

UWAGA 2: Jeśli w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe funkcjonują klasy, w których uczniowie uczą się różnych zawodów, nie należy tych klas wykazywać jako oddziałów łączonych, lecz jako oddziały podstawowe o specyfice wielozawodowy.

UWAGA 3: Nie można łączyć w jeden oddział łączony różnych oddziałów tej samej klasy/semestru. Łączone mogą być wyłącznie oddziały różnych klas/semestrów.

Grupa nauczania języka mniejszości

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, jeżeli z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych uczniów lub braku nauczyciela nie ma możliwości zorganizowania nauczania języka mniejszości lub języka regionalnego w oddziałach:

 • z językiem nauczania mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego,
 • dwujęzycznych,
 • z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego,

organ prowadzący przedszkole lub szkołę, uwzględniając miejscowe warunki komunikacyjne, organizuje zespoły międzyprzedszkolne lub międzyszkolne.

W przypadku gdy liczba zgłoszonych uczniów jest niewystarczająca do utworzenia oddziału, w którym wszyscy uczniowie będą się uczyli języka mniejszości lub języka regionalnego, nauczanie tych języków w szkołach organizuje się w:

 • grupach międzyoddziałowych, tj. grupach utworzonych z uczniów różnych oddziałów na poziomie danej klasy,
 • grupach międzyklasowych, tj. grupach utworzonych z uczniów różnych klas, w której nauczanie odbywa się według organizacji nauczania w klasach łączonych.

Zarówno zespoły międzyprzedszkolne lub międzyszkolne, jak i grupy międzyoddziałowe lub międzyklasowe w SIO należy zarejestrować jako grupy nauczania języka mniejszości.

W celu rejestracji oddziału grupy nauczania języka mniejszości należy kliknąć przycisk Nowy oddział dodatkowy znajdujący się u dołu ekranu. Otworzy się okno: Szczegóły oddziału. Po wybraniu w oknie Szczegóły oddziału typu oddziału dodatkowego Grupa nauczania języka mniejszości oprócz podania roku szkolnego, na który oddział jest rejestrowany i nazwy oddziału, w polu Język mniejszości należy wskazać język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny, którego uczą się uczniowie uczęszczający do tego oddziału.

Kursy kwalifikacyjne

Od 1 września 2012 r. w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe (tj. zasadniczych szkołach zawodowych, technikach i w szkołach policealnych) oraz w placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego mogą być prowadzone kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których mowa w art. 3 pkt 20 ustawy o systemie oświaty.

Jeśli w szkole lub placówce oświatowej są prowadzone kwalifikacyjne kursy zawodowe należy zarejestrować oddziały w celu wykazania uczestników tych kursów.

W celu rejestracji oddziału kursy kwalifikacyjne należy kliknąć przycisk Nowy oddział dodatkowy znajdujący się u dołu ekranu.

Otworzy się okno: Szczegóły oddziału. Po wybraniu w oknie Szczegóły oddziału typu oddziału dodatkowego Kursy kwalifikacyjne, oprócz podania roku szkolnego, na który oddział jest rejestrowany i nazwy oddziału, należy wypełnić dodatkowe pola: Obszar kształcenia i Kurs.

Pola te wypełnia się wybierając odpowiednie pozycje ze słowników. Najpierw wybiera się obszar kształcenia, a następnie konkretną kwalifikację. Słowniki obszarów kształcenia i kwalifikacji są zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 7, z późn. zm.)

W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe zakres możliwych do wyboru obszarów kształcenia uzależniony jest od listy zawodów wprowadzonych w RSPO przez organ rejestrujący, gdyż zgodnie z art. 68a ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o systemie oświaty szkoły te mogą prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie obszarów kształcenia, do których przypisane są te zawody.

W przypadku placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego dostępny jest pełen zakres obszarów kształcenia określony w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Wczesne wspomaganie rozwoju

Zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty w przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych, w innych formach wychowania przedszkolnego oraz w ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 tej ustawy, a także w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania jego rozwoju psychoruchowego i społecznego, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizuje się dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W celu rejestracji oddziału wczesnego wspomagania rozwoju należy kliknąć przycisk Nowy oddział dodatkowy znajdujący się u dołu ekranu. Otworzy się okno: Szczegóły oddziału. Po wybraniu w oknie Szczegóły oddziału typu oddziału dodatkowego wczesne wspomaganie rozwoju wystarczy wskazać rok szkolny, na który jest rejestrowany oraz nazwę oddziału.

W przypadku szkół wchodzących w skład ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty, wczesne wspomaganie rozwoju wykazywane jest na poziomie ośrodka, nie zaś poszczególnych szkół wchodzących w jego skład.

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, organizuje się dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych.

Zajęcia organizuje się dla dzieci i młodzieży, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat.

W celu rejestracji oddziału zajęć rewalidacyjno-wychowawczych należy kliknąć przycisk Nowy oddział dodatkowy znajdujący się u dołu ekranu. Otworzy się okno: Szczegóły oddziału. Po wybraniu w oknie Szczegóły oddziału typu oddziału dodatkowego zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze wystarczy wskazać rok szkolny, na który jest rejestrowany oraz nazwę oddziału.

W przypadku szkół wchodzących w skład ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze wykazywane są na poziomie ośrodka, nie zaś poszczególnych szkół wchodzących w jego skład.

Zajęcia dla wychowanków upośledzonych umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizujących IPET

W ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym istnieje możliwość wykazania zajęć dla wychowanków upośledzonych umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, będących uczniami szkół, ale realizujących w ośrodku obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w formie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

W celu rejestracji oddziału zajęć dla wychowanków upośledzonych umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizujących IPET, należy kliknąć przycisk Nowy oddział dodatkowy znajdujący się u dołu ekranu. Otworzy się okno: Szczegóły oddziału. Po wybraniu w oknie Szczegóły oddziału typu oddziału dodatkowego Zajęcia dla wychowanków upośledzonych umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizujących IPET wystarczy wskazać rok szkolny, na który jest rejestrowany oraz nazwę oddziału.

Kurs kwalifikacyjny w placówce doskonalenia nauczycieli

W przypadku placówek doskonalenia nauczycieli do bazy danych SIO przekazywane są dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe osób, które ukończyły kurs kwalifikacyjny w danej placówce. Na potrzeby rejestrowania osób, które ukończyły kurs kwalifikacyjny należy dla każdego kursu zarejestrować odrębny oddział.

W celu rejestracji oddziału kursu kwalifikacyjnego w placówce doskonalenia nauczycieli, należy kliknąć przycisk Nowy oddział dodatkowy znajdujący się u dołu ekranu. Otworzy się okno: Szczegóły oddziału. Typ oddziału dodatkowego Kurs kwalifikacyjny w PDN zostanie wskazany automatycznie. W oknie Szczegóły oddziału oprócz wskazania roku szkolnego, na który oddział jest rejestrowany oraz jego nazwy, w polu Kurs należy podać obszar, którego kurs dotyczył.

Nazwa kursu powinna umożliwiać łatwe odnalezienie właściwego kursu na liście przy przypisywaniu do tego kursu nauczycieli, którzy go ukończyli.

INFORMACJE KOŃCOWE

 1. Zarejestrowane oddziały dodatkowe widoczne są na Liście oddziałów dodatkowych.
 2. Wyświetlanie listy oddziałów dodatkowych ograniczone jest przez rok szkolny wskazany w polu widocznym ponad listą.
 3. Na każdej z list możliwe jest sortowanie informacji w każdej kolumnie listy.
 4. Przy pomocy pola Wyszukaj możliwe jest wyszukanie oddziału na liście po wybranych cechach, np. poprzez wpisanie klasy oddziału, fragmentu jego nazwy.

 1. Przycisk Dodaj i Synchronizuj listę dostępne są bezpośrednio po wejściu do zakładki oddziały dodatkowe. Po podświetleniu wybranego poprawnie przetworzonego oddziału na liście oddziałów aktywne stają się przyciski Szczegóły i Likwiduj lub Usuń wniosek. Likwiduj będzie aktywny w przypadku, gdy formularz rejestracyjny oddziału został poprawnie przetworzony w panelu komunikacji oraz oddział ten nie jest już likwidowany. Usuń wniosek będzie dostępny w momencie, gdy zaznaczony oddział nie został poprawnie przetworzony w panelu komunikacji.

 1. W przypadku użycia przycisku Synchronizuj listę do listy oddziałów dodatkowych zostaną pobrane wszystkie oddziały dodatkowe poprawnie przetworzone w systemie centralnym. Z listy oddziałów znikną formularze jeszcze nie zarejestrowanych oddziałów oraz nieprzetworzone formularze likwidacji oddziałów.
 2. Po kliknięciu na przycisk Szczegóły otwiera się okno, w którym widoczne są wszystkie informacje przekazane o oddziale podczas jego rejestracji.

 1. Po kliknięciu na przycisk Likwidacja oddziału otwiera się okno, które umożliwia dokonanie likwidacji oddziału. Likwidacja oddziału jest operacją nieodwracalną. Likwidować należy wyłącznie oddziały, które zostały błędnie zarejestrowane (np. nie wskazano wszystkich języków nauczanych w oddziale).

W przypadku potrzeby zlikwidowania oddziału należy upewnić się, że w likwidowanym oddziale nie znajdują się uczniowie (w kolumnach liczba uczniów wpisana jest wartość 0). W przypadku kliknięcia przycisku likwidacja oddziału w oddziale, do którego zostali przypisani uczniowie w oknie likwidacja oddziału pojawi się komunikat „Likwidacja wybranego oddziału nie jest możliwa – do oddziału przypisani są uczniowie”. Przycisk Likwiduj będzie nieaktywny.

 1. W przypadku oddziału, który został zarejestrowany wyłącznie w lokalnej bazie danych (wniosek rejestracyjny nie został wysłany do bazy centralnej) dostępny jest przycisk Usuń wniosek. Użycie tego przycisku powoduje usunięcie wszystkich danych wprowadzonych przy rejestracji oddziału. Informacje o oddziale, dla którego usunięto wniosek rejestracyjny, nie są już widoczne na liście oddziałów.

Przycisku Usuń wniosek należy używać rozważnie – wykonanie operacji nie wymaga bowiem żadnych dodatkowych potwierdzeń: samo kliknięcie na przycisk usuwa wniosek. Usunięcie wniosku potwierdzone jest komunikatem: „Poprawnie usunięto dane rejestracyjne oddziału”.

 1. Na ten moment nie ma możliwości modyfikacji zarejestrowanego oddziału. W przypadku błędnej rejestracji oddziału należy zlikwidować oddział i zarejestrować go na nowo.
 2. W przypadku szkół i placówek oświatowych, które nie wykazują oddziałów podstawowych po wejściu do modułu Podmiot w oddziałach podstawowych pojawi się komunikat „Rejestracja oddziałów podstawowych nie jest dostępna dla wybranego typu podmiotu”.

 1. W przypadku samodzielnych placówek oświatowych, które nie wykazują oddziałów moduł Podmiot będzie nieaktywny.

 1. W przypadku funkcjonujących w jednostkach złożonych placówek oświatowych , które nie wykazują oddziałów, będzie można wejść do modułu Podmiot, ale nie będzie możliwości zarejestrowania oddziałów.