Rejestracja szkół i placówek w RSPO

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Przekazywanie danych do RSPO

Wstęp

Trzeci etap wdrażania zmodernizowanego systemu informacji oświatowej (SIO) jest realizowany w terminie od 1 sierpnia do 31 października 2012 r.

W tym czasie, na podstawie danych przekazanych do systemu przez jednostki samorządu terytorialnego i wybrane ministerstwa, powstanie Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych. Podmioty zobowiązane (art. 33 ustawy – JST i ministrowie) przekazują dane identyfikacyjne istniejących w dniu 31 lipca 2012 r. publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych.

System SIO współpracuje z Rejestrem Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON). Wszystkie podmioty, które dotychczas nie posiadały swojego numeru REGON, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, podczas procesu rejestracji w RSPO otrzymają nowy numer REGON: 9-cyfrowy w przypadku szkoły/placówki oświatowej, która nie jest filią, oraz 14-cyfrowy dla filii.

Moduł PODMIOT

Wszystkie opcje związane z wypełnianiem formularzy rejestracyjnych, wysyłaniem oraz odbieraniem danych z systemu centralnego są zlokalizowane w module Podmiot. Wybierając odpowiedni przycisk w górnym menu użytkownik przechodzi do właściwego modułu aplikacji.

W zależności od zalogowanego podmiotu, a także posiadanych uprawnień użytkownika systemu, lista operacji w lewym panelu może zawierać następujące sekcje:

Lista formularzy

Przedstawia tabelę z formularzami rejestracyjnymi i modyfikacyjnymi zapisanymi w lokalnej bazie danych. Tabela prezentuje następujące informacje: numer formularza, datę złożenia, numer RSPO – jeśli został nadany, nazwę szkoły lub placówki oświatowej, typ podmiotu, REGON oraz status przetwarzania formularza w systemie centralnym. Możliwe jest sortowanie lub filtrowanie danych po każdej z wyżej wymienionych wartości.

Dane można filtrować za pomocą „lejka” znajdującego się obok nazw kolumn . Po kliknięciu lejka pojawi się małe okno, w które należy wprowadzisz szukaną frazę.

Lista podmiotów

Widok przedstawia tabelę z podmiotami, które zostały zarejestrowane przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, bądź ministerstwo. Tabela prezentuje następujące informacje: numer RSPO, nazwę szkoły lub placówki oświatowej, nazwa skrócona, typ podmiotu, NIP, REGON oraz miejscowość, w której znajduje się dana szkoła lub placówka oświatowa.

Lista organów prowadzących

Zakładka przedstawia listę zarejestrowanych w województwie organów prowadzących. Tabela prezentuje informacje: typ placówki, nazwę organu prowadzącego, ilość prowadzonych placówek.

Formularz rejestracyjny

Służy do rejestracji: szkoły/placówki oświatowej. Jednostki samorządu terytorialnego aktualnie powinny rejestrować szkoły i placówki oświatowe znajdujące się na ich terenie.

Panel komunikacji z systemem.

Sekcja zawiera panel komunikacji z systemem centralnym, niezbędny do synchronizacji danych z centralną bazą danych SIO. Poszczególne zakładki pozwalają na sprawdzenie statusu danego wniosku w procesie rejestracji w RSPO.

Formularz rejestracyjny

Klikając zakładkę Formularz rejestracyjny program automatycznie przenosi użytkownika do pierwszego kroku formularza.

Krok 1 – Wybór podmiotu

W pierwszym kroku należy wybrać typ podmiotu, który ma zostać zarejestrowany. Ze względu na trwającą obecnie fazę wdrażania systemu, w chwili obecnej rejestracji podlegać mogą jedynie szkoły i placówki oświatowe.

Wybór odpowiedniej grupy jest automatycznie zaznaczony przez program. Funkcja rejestracji jednostek pozarejestrowych zostanie udostępniona odpowiednio w kolejnych wersjach systemu.

Krok 2 – Informacje podstawowe

Jest to najbardziej rozbudowana i najważniejsza zakładka w procesie rejestrowania szkół i placówek oświatowych w SIO. Większość pól znajdujących się na tym ekranie jest wymagana do wypełnienia formularza RG-1 dla Głównego Urzędu Statystycznego.

W momencie wysłania wniosku do systemu centralnego, dane z formularza są przesyłane do GUS i tam zostają poddane weryfikacji. Jeśli podczas wypełniania formularza nie podano numeru REGON, zostanie uruchomiona procedura mająca na celu przyznanie szkole lub placówce oświatowej nowego numeru. W takiej sytuacji Urząd Statystyczny wydaje placówce wpisywanej do rejestru REGON odpowiednie zaświadczenie.

Po wejściu do formularza widać, że większość pól jest nieaktywna. Dzieje się tak, ponieważ między polami występują zależności, które determinują aktywność i treść poszczególnych pól. Wypełnienie informacji w jednym polu ma wpływ na treść kolejnych.

Wypełniając formularz rejestracyjny w pierwszej kolejności należy określić rodzaj szkoły/placówki oświatowej (pole Rodzaj).

Lista elementów zawiera następujące pozycje:

 • samodzielna
 • szkoła lub placówka z filią
 • filia szkoły lub placówki
 • zespół
 • szkoła lub placówka w zespole.
 • jednostka złożona
 • szkoła/placówka wchodząca w skład jednostki złożonej

Należy pamiętać, że aby zarejestrować filię szkoły lub placówki, szkołę lub placówkę w zespole oraz szkołę/placówkę wchodzącą w skład jednostki złożonej, musimy się upewnić, że ich jednostka nadrzędna jest już w pełni zarejestrowana w systemie centralnym i przeszła pomyślnie proces weryfikacji w GUS

Dopiero gdy zespół, szkoła lub placówka z filią, bądź jednostka złożona, będzie w pełni zaewidencjonowana w SIO, można rejestrować szkoły i placówki wchodzące w ich skład.

Sposób ewidencjonowania – pole, w którym należy wskazać, czy wpisywana szkoła lub placówka jest prowadzona przez jednostkę rejestrującą, czy jest przez nią jedynie rejestrowana do RSPO z powodu podległości terytorialnej. Poprzez placówki rejestrowane rozumiemy placówki publiczne, które są prowadzone przez inne organy niż JST (np. stowarzyszenia, firmy, fundacje, osoby prawne), bądź szkoły niepubliczne, które jednostka samorządu terytorialnego wpisuje do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Dla szkół i placówek oświatowych, które są prowadzone, wyświetlą się dodatkowe pola, które należy wypełnić:

 • Procentowy udział własności w ogólnej wartości kapitału (lista wyboru, w której widnieje tylko jedna wartość – należy ją wybrać wypełniając pole)
 • Nazwa organu założycielskiego (lista wyboru, w której docelowo będzie widnieć jedna wartość; w chwili obecnej lista może składać się z kilku pozycji – należy wybrać odpowiednią wartość wypełniając to pole)

Kolejne wymagane pola to: Grupa typów i Typ. Użytkownik określa w nich do jakiej grupy podmiotów należy wprowadzana szkoła lub placówka oświatowa. Wybór grupy typów odblokowuje i zawęża listę typów znajdującą się w drugim polu.

W polu Typ należy wybrać z listy ostateczną wartość definiującą wprowadzany podmiot.

Pola Grupa typu i Typ mogą posiadać taką samą wartość.

Po zdefiniowaniu rodzaju podmiotu, sposobu jego ewidencjonowania oraz grupy typów i typu, w prezentowanym kroku formularza są wyświetlane wszystkie niezbędne do wypełnienia pola opisujące szkołę/placówkę oświatową.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane. Kreator nie pozwoli przejść do kolejnych kroków kreatora, jeśli wspomniane informacje nie zostaną wypełnione.

W polach Nazwa i Nazwa skrócona należy podać faktyczną nazwę wprowadzanej szkoły lub placówki oświatowej (wpisanej w dokumentach dotyczących utworzenia szkoły/placówki oświatowej).

REGON

Rejestracja szkoły lub placówki oświatowej nie posiadającej nr REGON

Jednostki, które nie otrzymały numeru REGON należy rejestrować pozostawiając odpowiednie pola nieaktywne. Podobnie w przypadku, gdy szkoła lub placówka oświatowa korzystała dotychczas z numeru REGON podmiotu zewnętrznego (np. zakładu), przy którym prowadzi swoją działalność, wówczas pole należy pozostawić puste. Poniższy schemat przedstawia proces nadawania numeru REGON.

C:\Users\daria.kosinska\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\12.jpg

 1. Rejestracja szkoły lub placówki oświatowej nie posiadającej nr REGON (wysłanie wniosku RG-1).
 2. Przekazanie danych do GUS (po wstępnej weryfikacji wniosku przez SIO).
 3. Przydzielenie danych do weryfikacji odpowiedniemu Urzędowi Statystycznemu przez GUS.
 4. Zwrot z Urzędu Statystycznego informacji na temat id wniosku i nowego numeru REGON (po weryfikacji danych).
 5. Informacja pisemna o nadaniu numeru REGON wysłana z Urzędu Statystycznego do rejestrowanego podmiotu.
 6. Dodanie szkoły lub placówki oświatowej do RSPO / wysłanie informacji zwrotnej do użytkownika SIO (zmiana statusu realizacji rejestracji wniosku w panelu komunikacyjnym – przejście do zakładki „Zakończone”).
Rejestracja szkoły lub placówki oświatowej posiadającej nr REGON

Jeżeli rejestrowany podmiot posiada swój numer REGON to obowiązkowo należy go wpisać w odpowiednie pole. Jeśli REGON nie zostanie wpisany, jest to jednoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie nowego numeru REGON do GUS, co będzie skutkowało wykreśleniem obecnej szkoły lub placówki oświatowej i złożeniem wniosku o utworzenie nowej. Poniższy schemat przedstawia proces weryfikacji numeru REGON.

C:\Users\daria.kosinska\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\13.jpg

 1. Rejestracja szkoły lub placówki oświatowej posiadającej numer REGON (wysłanie wniosku).
 2. Przekazanie danych do GUS (po wstępnej weryfikacji wniosku przez SIO).
 3. Przydzielenie danych do weryfikacji odpowiedniemu Urzędowi Statystycznemu przez GUS.
 4. Zwrot z Urzędu Statystycznego informacji na temat id wniosku i informacji dotyczących poprawności danych (po weryfikacji danych).
 5. Dodanie szkoły lub placówki oświatowej do RSPO / wysłanie informacji zwrotnej do użytkownika SIO (zmiana statusu realizacji rejestracji wniosku w panelu komunikacyjnym – przejście do zakładki „Zakończone”).

Podmioty posiadające 14-znakowe numery REGON dopełnione zerami, przyznane zgodnie z dotychczasowymi przepisami, wpisują w pole jedynie 9 pierwszych cyfr swojego numeru, wykreślając 5 zer kończących obecny numer.

C:\Users\daria.kosinska\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\14.jpg

Podmioty posiadające 14-znakowe numery REGON jednostek lokalnych (np. szkoły założone przez osoby prawne, stowarzyszenia oraz filie szkół) wprowadzają pełny 14-znakowy numer REGON.

W celu uaktywnienia pól tekstowych REGON i NIP należy przesunąć kontrolkę znajdującą się przy nich z pozycji C:\Users\daria.kosinska\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\15.jpg na C:\Users\daria.kosinska\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\16.jpg .

Imię i nazwisko dyrektora – w tych miejscach wpisujemy imię i nazwisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej. Pole nie będzie widoczne dla szkół wchodzących w skład zespołu lub jednostki złożonej oraz filii szkół.

Status publiczno-prawny – pole określa czy rejestrowana jednostka jest publiczna, niepubliczna, czy jest placówką niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.

Kategorie uczniów – należy wskazać czy szkoła jest przeznaczona dla dzieci czy dorosłych.

Specyfika szkoły – w polu określa się, czy wpisywana szkoła posiada status szkoły specjalnej.

Jeśli wprowadzono szkołę specjalną, na formularzu pojawi się nowe pole, w którym należy podać niepełnosprawność dominującą w jednostce.

Data założenia – data założenia szkoły lub placówki oświatowej wynikająca z dokumentacji (w przypadku szkół publicznych – data aktu założycielskiego, data podjęcia uchwały, w przypadku szkół niepublicznych – data wpisania do ewidencji lub wydania zezwolenia).

Data rozpoczęcia działalności – faktyczna data rozpoczęcia działalności szkoły lub placówki oświatowej (np. 1 września 2012 r.)

Internat – pole wyboru, w którym należy wskazać, czy przy szkole lub placówce oświatowej znajduje się internat

C:\Users\daria.kosinska\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\23.jpg

Związanie organizacyjne szkoły – pole opisuje, czy rejestrowana szkoła działa w powiązaniu z innym podmiotem (np. przy zakładzie karnym, w podmiocie leczniczym, itp.)

Przewidywana liczba pracowników – w polu należy określić ogólną liczbę pracowników danego podmiotu (wliczając w to nauczycieli, pracowników administracyjnych oraz dodatkowe wakaty). Informacja ta nie ma wpływu na obliczanie subwencji!

Występowanie pozostałych pól formularza jest zależne od wcześniej zdefiniowanych typów podmiotu. Ich wypełnienie nie powinno powodować trudności. Są to pola z listą rozwijaną zawierającą jedną predefiniowaną wartość, którą należy wybrać.

Po wypełnieniu wymaganych pól należy kliknąć przycisk i przejść do kolejnego kroku kreatora.

Uwaga! Rejestrując zespół podajemy liczbę pracowników dla całego zespołu, czyli wszystkich szkół i placówek wchodzących w jego skład. Podczas wypełniania danych konkretnych szkół i placówek wchodzących w skład zespołu, w polu „Przewidywana liczba pracowników” wpisujemy wartość 0.

Pola z listą rozwijaną zawierającą jedną predefiniowaną wartość, wartości wybrane są automatycznie.

Krok 3 – Dane adresowe

W kroku trzecim użytkownik wypełnia dane adresowe podmiotu. Większość pól to listy wyboru, w których należy wybrać odpowiednie nazwy: województwa, powiatu, gminy, miejscowości, ulicy itp.

Jeżeli dane adresowe różnią się od danych do korespondencji, należy zaznaczyć odpowiednią opcję w widoku.

Zaznaczenie opcji C:\Users\daria.kosinska\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\16.jpg spowoduje wyświetlenie dodatkowej formatki z polami do wypełnienia adresu korespondencyjnego.

Krok 4 – Dane teleadresowe

W następnym kroku użytkownik podaje dane teleadresowe wprowadzanej szkoły/placówki oświatowej. Na formularzu można wprowadzić informacje na temat telefonu, faksu, adresu e-mail i strony www danego podmiotu. Jeśli zachodzi taka potrzeba, do systemu można dodać kilka wpisów z danym rodzajem informacji (np. kilka telefonów kontaktowych) – każdy wpis należy jednak wprowadzić oddzielnie używając przycisku Dodaj.

W przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres siedziby placówki podczas podawania danych teleadresowych można wprowadzić dodatkowe dane związane z adresem korespondencyjnym poprzez zaznaczenia opcji Tak.

Krok 5 – Podmiot prowadzący

Ta część formularza jest podzielona na dwie części.

Pierwsza dotyczy danych organu prowadzącego podmiot. Jeśli system będzie posiadał informacje na temat organu prowadzącego, wówczas zostaną one wyświetlone (jednostki oznaczone jako prowadzone mają tę sekcję uzupełnioną automatycznie). Jeśli aplikacja nie przedstawi danych na temat wspomnianego organu, wówczas użytkownik jest zobowiązany wprowadzić je ręcznie. W tym celu należy kliknąć w przycisk Dodaj nowy organ prowadzący i wypełnić żądane informacje.

Widok danych organu prowadzącego w przypadku, gdy sposób ewidencjonowania zaznaczono jako Prowadzona

Widok danych organu prowadzącego w przypadku, gdy sposób ewidencjonowania zaznaczono jako Rejestrowana

W przypadku placówek, które są rejestrowane należy wskazać organ prowadzący. Aplikacja umożliwia wybranie organu prowadzącego poprzez wybór z listy jeśli organ prowadzący został wcześniej zarejestrowany. Przycisk Dodaj nowy organ prowadzący umożliwia zarejestrowanie nowego organu prowadzącego, jeśli jeszcze nie ma go na liście organów.

Po wybraniu organu prowadzącego należy dodać go do listy poniżej za pomocą przycisku Dodaj.

Kliknięcie przycisku Dodaj nowy organ prowadzący spowoduje otwarcie formularza, który pozwoli zarejestrować nowy organ prowadzący.

W formularzu należy wprowadzić typ organu, jego nazwę, dane adresowe oraz teleadresowe. Po wypełnieniu wszystkich danych należy zapisać formularz za pomocą przycisku Zapisz dane. Nowy organ prowadzący pojawi się jako wybrana opcja na liście poniżej:

W drugiej części formularza należy podać telefon i e-mail osoby odpowiedzialnej za kontakt z Głównym Urzędem Statystycznym. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących informacji otrzymanych przez GUS, pracownik urzędu, zamiast odrzucać wniosek, będzie mógł skontaktować się z odpowiednią osobą i wyjaśnić zaistniałą sytuację.

C:\Users\daria.kosinska\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\34.jpg

Schemat weryfikacji danych pomiędzy aplikacja modernizowanego SIO, a GUS-em

Krok 6 – Podsumowanie

Na tym etapie w formularzu są prezentowane wszystkie dotychczas wprowadzone informacje. W podsumowaniu należy zweryfikować dane jednostki, aby upewnić się, że wszystkie pola są prawidłowo wypełnione.

Komplet danych nie mieści się w pojedynczym oknie podglądu. W celu przewinięcia obszaru wniosku i zapoznania się z pełną jego treścią należy posłużyć się suwakiem umieszczonym z prawej strony.

Jeśli informacje na ekranie są właściwe, należy kliknąć przycisk word-image w prawym dolnym rogu aplikacji.

Pomyślne zapisanie w lokalnej bazie danych SIO wniosku rejestracyjnego skutkuje pojawieniem się poniższego komunikatu

OK – zamyka komunikat informujący, że wniosek rejestracyjny został zapisany w lokalnej bazie danych. W takim przypadku należy pamiętać, aby wysłać ręcznie formularz rejestracyjny z Panelu komunikacji w późniejszym terminie.

Przejdź do panelu komunikacji – aplikacja przenosi użytkownika do Panelu komunikacji, gdzie można od razu wysłać dane do przetworzenia w systemie centralnym.

Dodatkowy krok przed podsumowaniem – Listy

Podczas rejestrowania niektórych podmiotów (np. szkoły zawodowe, szkoły posiadające obwód) występuje dodatkowy krok formularza. Informacje, które należy w nim podać, są uzależnione od rodzaju szkoły/placówki oświatowej, która jest dodawana do RSPO. Okno może się składać z jednej lub kilku sekcji, które są wyświetlane jedna pod drugą.

Zawody i specjalizacje

W tym widoku użytkownik określa zawody i specjalizacje szkoły/placówki oświatowej. Aby dodać wpis, należy w górnym panelu wybrać z listy odpowiednią pozycję i kliknąć przycisk. Do tabeli można dodać wiele rekordów charakteryzujących profil edukacji w rejestrowanej jednostce. Tabela ta jest aktywna w przypadku szkół, które nauczają zawodów, takich jak Zasadnicze Szkoły Zawodowe, Technika, czy szkoły artystyczne.

Etapy edukacji

Krok pojawia się w formularzach szkół podstawowych, przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz zespołów wychowania przedszkolnego. Należy w nim wykazać etapy edukacji realizowane w jednostce. Po zaznaczeniu etapu z listy rozwijanej należy kliknąć przycisk . Pozycja pojawi się w tabeli wybranych etapów.

Błędnie wprowadzony etap edukacji można usunąć poprzez zaznaczenie odpowiedniego etapu edukacji w tabeli (wiersz zmieni kolor na niebieski) i kliknięcie przycisku Usuń.

Obwody szkoły/placówki oświatowej

W tym miejscu należy wykazać formalny zasięg obwodu wprowadzanej szkoły/placówki oświatowej. Informacje należy podawać możliwie dokładnie.

Jeśli obwód podmiotu obejmuje wszystkie budynki przy danej ulicy, należy dodać wpis bez uwzględniania zakresu numerów ulicy. Jeżeli jednostka ma w obwodzie całą miejscowość, wówczas należy podać jedynie jej nazwę, pozostawiając pola: ulica i zakres numerów puste.

Tabela wynikowa utworzona w ten sposób tworzy obwód szkoły/placówki oświatowej.

Tabela obwodów szkoły dostępna jest tylko po wybraniu kategorii ucznia: dzieci lub młodzież.

Panel komunikacji z systemem

Wysyłanie wniosków rejestracyjnych do SIO

W celu wysłania zapisanych wniosków rejestracyjnych do bazy danych SIO, należy przejść do widoku Panel komunikacji z systemem. Na zakładce Do wysłania należy wykonać poniższe czynności:

 1. Wybrać wnioski, które są przeznaczone do wysłania i zaznaczyć kontrolkę C:\Users\daria.kosinska\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\43.jpg w tabeli przy każdym z nich, lub zaznaczyć wszystkie wnioski wybierając kontrolkę w nagłówku kolumny.
 2. Kliknąć przycisk Wyślij umiejscowiony po prawej stronie pod tabelą.

Wykonanie tych czynności powoduje przeniesienie wybranych wniosków do zakładki Wysłane.

Sprawdzenie statusu

Kolejną czynnością jest sprawdzenie statusu doręczenia danych do systemu centralnego. Będąc w Panelu komunikacji należy wejść w zakładkę Wysłane. Podobnie jak miało to miejsce w poprzednim etapie, użytkownik zaznacza wnioski których status chce sprawdzić, po czym klika przycisk Sprawdź status znajdujący się w prawym dolnym rogu aplikacji.

Poprawne sprawdzenie statusu skutkuje przeniesieniem wybranych uprzednio wniosków do zakładki Zakończone.

Uwaga! Weryfikacja numeru REGON lub jego nadanie w GUS może potrwać kilka dni, dlatego też do momentu otrzymania informacji zwrotnej z GUS, wniosek będzie się znajdował w zakładce Wysłane. Należy sprawdzać jego status, aż do momentu przejścia do zakładki Zakończone.

Rejestracja filii szkoły lub placówki, szkoły lub placówki w zespole oraz szkoły/placówki wchodzącej w skład jednostki złożonej.

Aby zarejestrować:

• filię szkoły lub placówki

• szkołę lub placówkę w zespole

• szkołę/placówkę wchodzącą w skład jednostki złożonej

W aplikacji SIO, należy w pierwszej kolejności w pełni zarejestrować jej podmiot nadrzędny (szkołę lub placówkę z filią, zespół lub jednostkę złożoną). W momencie otrzymania z SIO informacji na temat pomyślnej weryfikacji takiej jednostki i tym samym po dodaniu jej do RSPO, można rejestrować podległe jej podmioty.

Poniżej przedstawiono schemat ilustrujący kolejne kroki niezbędne do rejestracji omawianych jednostek. W przykładzie jako wzoru użyto „szkoły w zespole”, choć procedura jest podobna w przypadku pozostałych podmiotów.

C:\Users\daria.kosinska\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\48.jpg

 1. Rejestracja zespołu (wysłanie wniosku).
 2. Przekazanie danych do GUS (po wstępnej weryfikacji wniosku przez SIO).
 3. Zwrot z Urzędu Statystycznego o pozytywnym wyniku weryfikacji danych
 4. Dodanie zespołu do RSPO / wysłanie informacji zwrotnej do użytkownika SIO (zmiana statusu realizacji rejestracji wniosku).

W tym momencie istnieje możliwość dodania szkół/placówek wchodzących w skład zespołu

 1. Rejestracja szkoły w zespole (wysłanie wniosku).
 2. Przekazanie danych do GUS (po wstępnej weryfikacji wniosku przez SIO).
 3. Zwrot z Urzędu Statystycznego o pozytywnym wyniku weryfikacji danych.
 4. Dodanie szkoły do RSPO / wysłanie informacji zwrotnej do użytkownika SIO (zmiana statusu realizacji rejestracji wniosku).

O czym należy pamiętać dodając strukturę złożoną

Każda jednostka, bez względu na rodzaj, posiada swój własny unikalny numer REGON (w przypadku jego braku zostanie jej przydzielony). Zarówno zespół, jak podmioty wchodzące w jego skład posiadają swoje odrębne numery REGON.

Wypełniając wniosek dla jednostki nadrzędnej należy wykazać liczbę pracowników wchodzących w skład wszystkich podległych podmiotów (wliczając w to nauczycieli, pracowników administracyjnych oraz dodatkowe wakaty).

Rejestrując szkoły i placówki wchodzące w skład zespołu, jednostki złożonej lub będące filią w polu opisującym przewidywaną liczbę pracowników wpisujemy wartość „0”.

Raz dodana jednostka nadrzędna widnieje w systemie SIO i można do niej przypisywać kolejne podmioty składowe.