Praca na wielu bazach danych

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH

Wprowadzenie

Funkcja Wiele baz danych została stworzona dla osób mających potrzebę prowadzenia na jednym komputerze kilku lokalnych baz danych dla kilku różnych szkół/placówek oświatowych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku placówek niepublicznych, które znajdują się w tym samym budynku lub w różnych lokalizacjach, ale są obsługiwane przez jeden sekretariat.

Funkcja dzieli się na dwie podstawowe części. Pierwsza umożliwia założenie nowej (pustej) lokalnej bazy danych na komputerze. Druga umożliwia zalogowanie się do już istniejących baz danych modernizowanego SIO na jednym komputerze.

W przypadku uruchamiania aplikacji, gdy na komputerze jest jedna baza danych, okno logowania się do aplikacji wygląda następująco:

Tworzenie nowej (pustej) bazy danych rozpoczyna się od przycisku Nowa baza danych, który znajduje się pod znakiem . Należy go użyć przed zalogowaniem się do placówki.

Utworzenie nowej bazy danych jest opisane w osobnym rozdziale instrukcji.

Importowanie już istniejącej bazy danych odbywa się w dwóch etapach. Rozpoczyna się eksportem bazy danych placówki, która będzie przenoszona z jednego komputera, a następnie importem tej bazy danych na drugi komputer po zalogowaniu się do placówki, która już istnieje na drugim komputerze.

Z tej opcji należy skorzystać, jeśli do tej pory prowadziło się bazy danych modernizowanego SIO kilku różnych szkół/placówek na kilku komputerach. Należy wybrać komputer, na którym aplikacja będzie obsługiwała wszystkie te bazy danych, a następnie z innych komputerów należy wyeksportować te bazy i zaimportować na komputerze, na którym będzie odbywała się praca z aplikacją. Dokładny proces importu baz danych opisany jest w osobnym rozdziale.

Jeżeli na jednym komputerze znajduje się więcej niż jedna baza danych pierwszym oknem aplikacji staje się lista wyboru placówki do zalogowania.

Import bazy danych

Funkcja umożliwia przeniesienie na inny komputer baz danych, do których już zostały wprowadzone dane. Użycie przycisku Nowa baza danych spowoduje utworzenie nowej bazy danych, baza danych będzie pusta. Nie należy używać przycisku Nowa baza danych jeśli przenosimy bazę danych, na której już są dane.

Aby przenieść bazę danych wraz z znajdującymi się tam danymi należy użyć funkcji dostępnych po zalogowaniu się do bazy danych już znajdującej się na wybranym komputerze.

Krok 1: Eksport bazy danych

Przenoszenie bazy danych należy rozpocząć od Eksportu bazy danych placówki. Należy zalogować się do bazy danych placówki, a następnie wejść w opcję Ustawienia.

Po kliknięciu Ustawień (trybik w prawym górnym rogu aplikacji) otworzy się nowe okno. Należy wejść w zakładkę Wiele baz danych, a następnie kliknąć przycisk Eksportuj bazę danych.

Baza danych podmiotu, z którego eksportujemy dane

Następnie należy określić miejsce, do którego aplikacja ma skopiować bazę danych. Baza zostanie skopiowana po potwierdzeniu wyboru miejsca poprzez przycisk Wybierz folder.

Folder, do którego została wyeksportowana baza danych

W przypadku kopiowania bazy danych i przenoszenia jej na drugi komputer, bazę danych można zapisać bezpośrednio w pamięci przenośnej. Aplikacja potwierdzi poprawne wyeksportowanie pliku.

W przypadku, gdy dane są eksportowane z wielu baz danych, należy utworzyć osobne foldery dla plików baz danych. W przypadku próby zapisania pliku bazy danych w folderze, w którym już została zapisana inna baza danych, aplikacja poinformuje o problemie przy eksporcie danych następującym komunikatem:

Krok 2: Import bazy danych

Po wyeksportowaniu bazy danych, należy zaimportować ją na komputerze, na którym będzie prowadzona baza danych placówki. Jeśli na tym komputerze już istnieje baza danych innej placówki należy zaimportować bazę danych kolejnej placówki przy użyciu funkcji Import znajdującej się w Ustawieniach lokalnej bazy danych.

Baza danych podmiotu, gdzie baza danych drugiej placówki będzie importowana

Użycie funkcji Importuj bazę danych rozpoczyna proces importu. Po kliknięciu przycisku otworzy się okno, w którym należy wskazać bazę danych, która będzie importowana. Plik SIO2.sqlite, który znajduje się w folderze, do którego została wyeksportowana baza danych należy zaznaczyć (wiersz zmieni kolor na niebieski), a następnie kliknąć Otwórz.

Folder, do którego została wyeksportowana baza danych

Po zakończeniu czynności importowania należy zamknąć aplikację i uruchomić ją ponownie. Pozwoli to zakończyć proces importu bazy danych drugiej placówki na nowy komputer.

Po ponownym uruchomieniu aplikacji pojawi się nowe okno. Od tego momentu przy każdym uruchomieniu aplikacji należy wybrać podmiot do logowania. Wybrany podmiot należy zaznaczyć na niebiesko, a następnie kliknąć przycisk Wybierz.

Logowanie do aplikacji – wiele baz danych

Po zaimportowaniu bazy danych oraz utworzeniu nowej bazy danych pierwszym oknem, które będzie aktywne jest okno wyboru podmiotu do zalogowania. Należy wybrać określoną placówkę (kliknąć w wiersz z nazwą placówki – wybrany wiersz zmieni kolor na niebieski), a następnie kliknąć przycisk Wybierz.

Następnym oknem jest okno logowania do wybranej placówki.:

Przycisk umożliwiający zmianę podmiotu, do którego użytkownik będzie się logować

W przypadku wybrania nieprawidłowej placówki i chęci zalogowania się do innego podmiotu aplikację należy zamknąć i uruchomić ponownie lub kliknąć przycisk Zaloguj do innego podmiotu.

Po ponownym uruchomieniu aplikacji, otworzy się okno wyboru placówek, do których można się zalogować. W tym miejscu aplikacja umożliwia wybranie domyślnego podmiotu, do którego przy następnym uruchomieniu programu będzie można się zalogować.

Nowa baza danych

Użycie tego przycisku powoduje utworzenie nowej (pustej) bazy danych. Opcji tej należy użyć jeśli uzyskano dostęp do nowej placówki i baza danych jeszcze nie została założona.

Założenie nowej bazy danych rozpoczyna się od przycisku Nowa baza danych. Po kliknięciu przycisku pojawi się komunikat informujący o potrzebie ponownego uruchomienia aplikacji.

Ponowne uruchomienie aplikacji kontynuuje proces tworzenia nowej bazy danych. Po zakończeniu tworzenia bazy danych należy zalogować się do nowej bazy danych, aby zakończyć personalizację bazy danych.

Ponowne uruchomienie aplikacji zwiększy listę jednostek, do których można się zalogować.