Szkoła – Koszty wynagrodzeń – usunięcie

Instrukcja użytkownika aplikacji
modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH
DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: DANE ZBIORCZE

Koszty wynagrodzeń – usunięcie

Koszty wynagrodzeń

W przypadku szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne formularz Kosztów wynagrodzeń składa się z jednej tabeli „Koszty wynagrodzeń pracowników nie będących nauczycielami wraz z pochodnymi”. Natomiast w przypadku szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub właściwych ministrów w tabeli zostały ujęte dwie pozycje „Koszty wynagrodzeń pracowników nie będących nauczycielami wraz z pochodnymi” oraz „Wynagrodzenie osób wykonujących zadania nauczyciela na podstawie umów cywilnoprawnych”.

Widok tabeli w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jst/Ministra

Widok tabeli w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez organy prowadzące inne niż jst/Minister

Usuniecie wprowadzonych danych należy rozpocząć od wybrania okresu sprawozdawczego oraz roku, który chcemy usunąć (w przypadku wybrania „poprzedni rok kalendarzowy).

Po wybraniu odpowiedniego okresu należy kliknąć modyfikuj znajdujące się w prawym dolnym rogu aplikacji.

Po wejściu w modyfikację formularza obok przycisku zapisz będzie dostępny przycisk usuń, który należy kliknąć.

Następnie należy potwierdzić chęć usunięcia danych.

Po potwierdzeniu chęci usunięcia danych aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.