Szkoła – Koszty wynagrodzeń – rejestracja

Instrukcja użytkownika aplikacji
modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH
DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: DANE ZBIORCZE

Koszty wynagrodzeń – rejestracja

Koszty wynagrodzeń

W przypadku szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne formularz Kosztów wynagrodzeń składa się z jednej tabeli „Koszty wynagrodzeń pracowników nie będących nauczycielami wraz z pochodnymi”. Natomiast w przypadku szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub właściwych ministrów w tabeli zostały ujęte dwie pozycje „Koszty wynagrodzeń pracowników nie będących nauczycielami wraz z pochodnymi” oraz „Wynagrodzenie osób wykonujących zadania nauczyciela na podstawie umów cywilnoprawnych”.

Widok tabeli w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jst/Ministra

Widok tabeli w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez organy prowadzące inne niż jst/Minister

Wypełnianie tabeli należy rozpocząć od określenia Okresu sprawozdawczego, a następnie Roku, którego dotyczą przekazywane dane.

W zależności od rodzaju szkoły lub placówki w tabeli należy wprowadzić:

  • Koszty wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami wraz z pochodnymi
  • Wynagrodzenie osób wykonujących zadania nauczyciela na podstawie umów cywilnoprawnych

lub wyłącznie

  • Koszty wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami wraz z pochodnymi

Po wypełnieniu danych w formularzu należy go zapisać za pomocą przycisku Zapisz. Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.