Szkoła – Dowożenie – usuń i usuń z powodu błędu

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: UCZEŃ

Dowożenie – usuń i usuń z powodu błędu

Po wejściu do formularza dowożenia, który został już poprawie przetworzony dostępne są opcje:

  • Modyfikuj – z funkcji należy skorzystać w przypadku, gdy w trakcie roku szkolnego zmieni się sposób korzystania z dowożenia ucznia do szkoły lub odległość od miejsca zamieszkania,
  • Usuń – z funkcji należy skorzystać w przypadku, gdy uczeń przestaje korzystać ze zwrotu kosztów transportu lub z transportu bezpłatnego,
  • Modyfikuj z powodu błędu – z funkcji należy skorzystać w przypadku wprowadzenia błędnych informacji w formularzu,
  • Usuń z powodu błędu – z funkcji należy skorzystać w przypadku, gdy formularz został uzupełniony dla ucznia, który nigdy nie korzystał z dowożenia w szkole.

Bezpośrednio po użyciu funkcji usuń lub usuń z powodu błędu program skieruje użytkownika do Panelu komunikacji.

Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone. Można również pozostać w module Uczeń, dane dziedzinowe i wypełnić pozostałe formularze.