Szkoła – Obowiązek – rejestracja

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: NAUCZYCIEL

Obowiązek – rejestracja

Obowiązek

Po wybraniu Obowiązku z listy danych dziedzinowych aplikacja otwiera listę obowiązków przypisanych nauczycielowi. W tej części danych dziedzinowych można dodawać wiele obowiązków nauczyciela. Jest to związanie z pełnieniem przez nauczyciela wielu obowiązków w ramach jednej umowy, pełnieniem obowiązków w ramach różnych umów oraz z pełnieniem obowiązków w różnych szkołach w przypadku zespołów szkół.

Po kliknięciu przycisku Dodaj znajdującego się w prawym dolnym rogu, aplikacja otwiera formularz, w którym można wykazać obowiązek nauczyciela.

2.

1.

3.

Po określeniu umowy, na podstawie której wykonywany jest dany obowiązek (pole umowa) należy określić rok szkolny, na który wprowadzany jest obowiązek nauczyciela (pole rok szkolny). Następnie należy określić tygodniowy wymiar zajęć oraz – jeśli występują – godziny ponadwymiarowe lub zwiększony wymiar zajęć.

Tygodniowy wymiar zajęć

Należy wskazać wymiar zajęć wynikający z umowy o pracę lub aktu mianowania, np. 18/18, 22/22, 26/26. W przypadku nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy licznik może być wartością ułamkową, np. 9,5/18.

Nauczyciel w ramach jednego stosunku pracy powinien mieć przypisany jeden tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć, wynikający z art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela. Należy zauważyć, że dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy – Karta Nauczyciela, organ prowadzący określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć.

W przypadku osób realizujących obowiązki np. w klasach maturalnych, których liczba godzin realizowanych w trakcie roku szkolnego jest zmienna, wpisujemy wartość uśrednioną – faktyczną liczbę godzin z umowy.

Pojęcie tygodniowy wymiar zajęć odnosi się zasadniczo do zatrudnienia na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela w szkołach i placówkach publicznych. Trzeba w tym kontekście podkreślić, że tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, dotyczy zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych przez nauczyciela bezpośrednio z uczniami (wychowankami). Nie powinien on obejmować innych obowiązków nauczyciela, za wyjątkiem osób pełniących funkcje kierownicze. W przypadku tych osób (dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników) w polu tym wpisujemy wymiar zajęć wynikający z umowy o pracę.

W przypadku świadczenia pracy w oparciu o umowy o pracę zawarte na podstawie Kodeksu Pracy (dotyczy to publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych), w tygodniowym wymiarze zajęć wykazujemy wyłącznie godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych przez nauczyciela bezpośrednio z uczniami. Należy więc określić, ile godzin zajęć realizowanych przez nauczyciela bezpośrednio z uczniami przypada na pełny etat w danej szkole i taki wymiar zajęć wykazać w polu tygodniowy wymiar zajęć. Np. jeżeli nauczyciel zatrudniony na podstawie przepisów Kodeksu Pracy w pełnym wymiarze (40 godzin tygodniowo), realizuje 25 godzin zajęć dydaktycznych (wychowawczych lub opiekuńczych) to jego tygodniowy wymiar zajęć w SIO wynosił będzie 25/25. W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, wykazany w SIO tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych powinien oddawać wymiar zatrudnienia tego nauczyciela. Na przykład nauczyciel zatrudniony w wymiarze 20/40 i realizujący w ramach tego wymiaru 15 godzin dydaktycznych w polu tygodniowy wymiar zajęć powinien mieć wpisaną wartość 15/30.

Zaznaczyć również należy, że w przypadku zatrudniania na podstawie Kodeksu Pracy, uprawnione jest, podobnie jak w przypadku zatrudniania na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela, różnicowanie w jednej szkole/placówce pensum nauczyciela, w zależności od rodzaju jego obowiązków, o ile wynika to z przyjętych w tej szkole/placówce reguł.

W przypadku osób pełniących funkcje kierownicze, również obowiązki związane z wykonywaniem tej funkcji powinny być wliczane do tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć. W polu Obowiązkiobowiązki związane z wykonywaniem funkcji kierowniczej” powinny być wykazane jako „zniżka godzin z tytułu pełnienia funkcji kierowniczej”.

W przypadku świadczenia pracy w oparciu umowę cywilnoprawną (umowa zlecenia lub umowa o dzieło), nie wyświetla się pole Tygodniowy wymiar zajęć. Liczbę godzin, na realizację których zawarto umowę, realizowanych bezpośrednio z uczniami, należy wykazać w polu Obowiązki.

UWAGA: Nauczycielowi, któremu wypełniono tygodniowy wymiar zajęć należy wypełnić obowiązki. W przypadku niewypełnienia obowiązków program wskaże błąd. Jedynie w przypadku, gdy nauczyciel w roku szkolnym, którego dotyczą obowiązki ma wykazaną jedną z następujących nieobecności:

 • urlop macierzyński,
 • urlop wychowawczy,
 • urlop udzielony na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych,
 • urlop dla poratowania zdrowia,
 • zawieszenie w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 83 ustawy Karta Nauczyciela
 • urlop bezpłatny,
 • przeniesienie w stan nieczynny,
 • zwolnienie z obowiązku prowadzenia zajęć na innej podstawie,
 • niezdolność do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą,
 • urlop bezpłatny udzielony na podstawie art. 17 ust. 2 albo ust. 2a ustawy – Karta Nauczyciela,
 • urlop bezpłatny, o którym mowa w art. 174 § 1 Kodeksu Pracy
 • zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki,

możliwe jest wypełnienie tygodniowego wymiaru zajęć bez konieczności wykazywania obowiązków.

Godziny ponadwymiarowe

Należy podać liczbę godzin ponadwymiarowych, przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny. Liczba ta może przyjmować wartość ułamkową. Zgodnie z przepisami godziny ponadwymiarowe nie mogą przekroczyć 50% godzin pensum, a także nie mogą być przydzielane osobie, która jest zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy (dotyczy podstaw prawnych stosunku pracy opartych na przepisach ustawy – Karta Nauczyciela). W przypadku pozostałych podstaw prawnych – przede wszystkim chodzi umowy oparte na Kodeksie Pracy – jest możliwe wykazanie większej liczby godzin ponadwymiarowych niż 50% pensum.

Zwiększony wymiar zajęć

Należy wykazać liczbę godzin zwiększonego wymiaru ponad tzw. pensum, ustaloną dla danego nauczyciela na podstawie art. 42 ust. 2a ustawy – Karta Nauczyciela (nie chodzi tu o godziny, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela, potocznie zwane godzinami karcianymi, ani o godziny ponadwymiarowe).

Dodanie obowiązku

Obowiązki nauczyciela należy wykazać zgodnie z aktualnym tygodniowym rozkładem zajęć, określającym organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych dla danej szkoły lub placówki, ustalonym na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego. Należy wykazać wszystkie obowiązki nauczyciela, ich rodzaj według załączonego słownika wraz ze wskazaniem szkoły, w której są one wykonywane, oddziału i liczby godzin.

W celu dodania obowiązków nauczyciela należy kliknąć przycisk Dodaj obowiązek w dolnym rogu tabeli.

Otwarte zostanie okno Obowiązki. W oknie należy opisać każdy obowiązek odrębnie. Przez pojedynczy obowiązek to np. język polski, nauczany w szkole podstawowej, w oddziale integracyjnym, na II etapie edukacyjnym.

Liczba godzin powinna być wykazana jako ułamek, którego mianownik stanowi tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustalony dla danego nauczyciela, a licznik – tygodniowa liczba realizowanych godzin. Licznik może być wyrażony liczbą z dwoma miejscami po przecinku. Po wprowadzeniu:

 • miejsca pełnienia obowiązku,
 • typu obowiązku,
 • obowiązku,
 • rodzaju oddziału,
 • etapu edukacyjnego
 • oraz liczby godzin

należy zapisać obowiązek za pomocą przycisku Zapisz znajdującego się w prawym dolnym rogu formularza.

Zapisany obowiązek zostanie umieszczony na liście obowiązków nauczyciela.

W przypadku pełnienia przez nauczyciela dwóch lub więcej różnych obowiązków należy w pierwszej kolejności wykazać dane o jednym z tych obowiązków, a następnie kolejne obowiązki, w które są realizowane przez tego nauczyciela.

Kolejne obowiązki wykazuje się poprzez ponowne kliknięcie przycisku Dodaj obowiązek, a następnie ponowne wypełnienie formularza obowiązki wprowadzając dane kolejnego obowiązku realizowanego przez nauczyciela.

Uzupełniony formularz obowiązków należy zapisać za pomocą przycisku Zapisz, który znajduje się w prawym dolnym rogu.

Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.

Wprowadzony i poprawnie przetworzony obowiązek nauczyciela będzie oznaczony w podsumowaniu danych danego nauczyciela.

Wprowadzanie obowiązku – uwagi

 1. W przypadku osób realizujących obowiązki np. w klasach maturalnych, których liczba godzin danego obowiązku realizowanych w trakcie roku szkolnego jest zmienna, wpisujemy wartość uśrednioną – faktyczną liczbę godzin z umowy.
 2. W obowiązkach nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą w szkole lub placówce oświatowej powinny być wykazane zarówno faktycznie wykonywane obowiązki dydaktyczne, opiekuńcze lub wychowawcze, np. język polski 4/18 oraz zniżka godzin z tytułu pełnienia funkcji kierowniczej 14/18 (wybrane z grupy obowiązków inne tytuły, na podstawie których nauczyciel ma prawo do wynagrodzenia). W przypadku całkowitego zwolnienia z pełnienia obowiązków dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych zniżka godzin odpowiada wymiarowi pensum tego nauczyciela. W przypadku niewykazania zniżki godzin z tytułu pełnienia funkcji kierowniczej nauczyciel będzie traktowany jako niepełnozatrudniony.

Analogiczna sytuacja występuję w przypadku, gdy nauczyciel nie pełni obowiązków zgodnie z przepisami art. 31 ustawy o związkach zawodowych.

 1. Suma godzin w tabeli obowiązki (godzin wszystkich wprowadzonych obowiązków nauczyciela) powinna się równać sumie godzin tygodniowego wymiaru zajęć i godzin ponadwymiarowych albo godzin zwiększonego wymiaru.
 2. Obowiązki muszą zostać wypełnione, jeżeli wypełniony jest tygodniowy wymiar zajęć. WYJĄTEK stanowi sytuacja, gdy nauczyciel w roku szkolnym, którego dotyczą obowiązki ma wykazaną jedną z następujących nieobecności:
 • urlop macierzyński,
 • urlop wychowawczy,
 • urlop udzielony na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych,
 • urlop dla poratowania zdrowia,
 • zawieszenie w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 83 ustawy Karta Nauczyciela
 • urlop bezpłatny,
 • przeniesienie w stan nieczynny,
 • zwolnienie z obowiązku prowadzenia zajęć na innej podstawie,
 • niezdolność do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą,
 • urlop bezpłatny udzielony na podstawie art. 17 ust. 2 albo ust. 2a ustawy – Karta Nauczyciela,
 • urlop bezpłatny, o którym mowa w art. 174 § 1 Kodeksu Pracy
 • zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki.

W takim przypadku możliwe jest pominięcie obowiązków przy jednoczesnym wypełnieniu tygodniowego wymiaru zajęć. Brak podania obowiązków nauczyciela powinien dotyczyć jednak sytuacji szczególnych, np. sytuacji, gdy w związku z przebywaniem przez nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia, urlopie macierzyńskim, urlopie wychowawczym lub przeniesienia w stan nieczynny, nie określono dla nauczyciela obowiązków na dany rok szkolny w arkuszu organizacyjnym.