JST – Rozpatrywanie wniosków o przedłużenie upoważnień

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty

Rozpatrywanie wniosków o przedłużenie upoważnień

 

WSTĘP

Tak jak w przypadku wniosku o nadanie upoważnień o dostęp do aplikacji modernizowanego SIO, po złożeniu wniosku o przedłużenie ważności istniejącego upoważnienia o dostęp do SIO, organ rejestrujący musi przetworzyć wniosek o przedłużenie upoważnienia.

Rozpatrywanie wniosków o przedłużenie upoważnień

Wniosek o przedłużenie upoważnienia złożony przez placówkę podrzędną pod organ upoważniający, należy pobrać i przetworzyć w aplikacji modernizowanego SIO. Proces rozpatrywania wniosku o przedłużenie upoważnienia przebiega podobnie do procesu rozpatrywania wniosku o dostęp do aplikacji modernizowanego SIO.

Po wejściu do modułu Wniosek należy kliknąć przycisk Pobierz wiosek do rozpatrzenia – przycisk ten jest dostępny we Wszystkich wnioskach w sekcji Rozpatrywanie znajdującej się na Liście operacji.

Oznacz jako rozpatrywany

Pobrany wniosek należy oznaczyć jako rozpatrywany. Czynność tą można wykonać z Wszystkich wniosków lub po wejściu w Przedłużenie w sekcji Rozpatrywanie.

Formularz, który został oznaczony jako rozpatrywany należy przetworzyć w Panelu komunikacji, aż znajdzie się w zakładce Zakończone.

W kolumnie status komunikacji formularz powinien mieć status Przyjęty, a po najechaniu myszką na zielony „haczyk” ( ) dodatkowy status przetworzenia danych powinien brzmieć przetworzono poprawnie.

Akceptacja/Odrzucenie wniosku o przedłużenie upoważnienia

Po przetworzeniu oznaczenia rozpatrywania formularza w Panelu komunikacji należy powrócić do sekcji Rozpatrywanie, aby dokończyć rozpatrywanie przedłużenia upoważnienia. W tym celu należy zaznaczyć wniosek, a następnie kliknąć przycisk Akceptuj/Odrzuć.

Po kliknięciu przycisku Akceptuj/Odrzuć otworzy się podgląd szczegółów wniosku o przedłużenie upoważnienia.

Podgląd szczegółowych danych zawiera wyczerpujący zestaw informacji przekazany przez wnioskodawcę podczas wypełniania wniosku. Obowiązkiem organu upoważniającego jest sprawdzenie poprawności danych zawartych we wniosku o przedłużenie upoważnienia i podjęcie decyzji dotyczącej akceptacji lub nie nadania wnioskowi biegu (czyli odrzuceniu wniosku).

W polu Komentarz można wpisać szczegóły dotyczące spotkania (wyznaczona godzina spotkania, pokój lub osoba kontaktowa, numer telefonu, adres e-mail i inne pomocnicze informacje) lub podać powód odrzucenia wniosku. Dane wprowadzone w oknie Komentarz zostaną w kolejnym etapie procesu wysłane na adres e-mail osoby ubiegającej się o upoważnienie.

Po zaakceptowaniu wniosku pojawi się okno z zapytaniem:

Należy zaznaczyć i przetworzyć formularz w panelu komunikacji.

Akceptacja wniosku o przedłużenie upoważnienia

W przypadku formalnego zaakceptowania złożonego wniosku o przedłużenie upoważnienia należy kliknąć przycisk Akceptuję wniosek.

A następnie potwierdzić akceptację wniosku klikając tak w pytaniu „Czy na pewno akceptujesz wniosek?”.

Zaakceptowany wniosek należy przetworzyć w Panelu komunikacji, aż formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.

Odrzucenie wniosku o przedłużenie upoważnienia

W przypadku braków lub błędów w złożonym wniosku o przedłużenie upoważnienia wniosek można odrzucić za pomocą przycisku Nie nadaje się biegu.

Wniosek można odrzucić wybierając opcję tak w pytaniu „Czy na pewno chcesz odrzucić wniosek?”.

Tak jak w przypadku innych formularzy odrzucenie wniosku należy przetworzyć w Panelu komunikacji, aż formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.

Wysyłanie informacji o akceptacji/odrzuceniu wniosku o przedłużenie upoważnienia

Po zaakceptowaniu lub odrzuceniu wniosku należy przejść do Panelu komunikacji, aby przetworzyć w nim formularz wniosku o przedłużenie upoważnienia.

Status komunikacji poprawnie przetworzonego zaakceptowanego wniosku powinien brzmieć Zaakceptowany, a dodatkowy status to: Przetworzono poprawnie.

Potwierdzenie tożsamości

Po przetworzeniu akceptacji wniosku w Panelu komunikacji należy dokończyć proces przedłużania upoważnienia poprzez potwierdzenie tożsamości.

W tym celu w sekcji przedłużenie lub wszystkie wnioski należy ponownie zaznaczyć złożony wniosek.

Po kliknięciu przycisku Akceptuj/Odrzuć należy potwierdzić tożsamość osoby przedłużającej upoważnienie.

Akceptacja tożsamości

W przypadku akceptacji wniosku o przedłużenie upoważnienia po wejściu w Podgląd szczegółów wniosku należy kliknąć przycisk Potwierdzam tożsamość.

Kliknięcie przycisku Potwierdzam tożsamość wywoła okno drukowania nowego hasła.

W momencie skierowania dokumentu do wydruku w aplikacji pojawi się zapytanie „Login i hasło zostały utworzone i wysłane do wydruku. Czy poprawnie wydrukowano login i hasło?”.

Przed kliknięciem przycisku Tak, wydrukowałem dane należy potwierdzić, że dokument został poprawnie wydrukowany. Jest to jedyny moment, w którym nowe hasło może zostać wydrukowane – po potwierdzeniu wydrukowania danych nie będzie już tej możliwości.

W przypadku wybrania opcji Nie w pytaniu „Login i hasło zostały utworzone i wysłane do wydruku. Czy poprawnie wydrukowano login i hasło?” użytkownik ponownie powróci do okna Podglądu szczegółów wniosku przedłużenia upoważnienia, powtórne użycie przycisku Potwierdzam tożsamość pozwoli wydrukować nowe hasło.

W przypadku kliknięcia przycisku Tak, wydrukowałem dane pojawi się komunikat przypominający o potrzebie przetworzenia formularza przedłużenia wniosku w Panelu komunikacji.

W Panelu komunikacji wniosek będzie mieć status Potwierdzony.

Odrzucenie wniosku o przedłużenie upoważnienia

W przypadku decyzji o odrzuceniu wniosku o przedłużenie upoważnienia należy użyć przycisku Odrzucam wniosek.

Chęć odrzucenia wniosku należy potwierdzić klikając przycisk Tak, który będzie dostępy pod pytaniem „Czy na pewno nie chcesz potwierdzić tożsamości?”.

Kliknięcie opcji Nie cofa użytkownika do podglądu szczegółów formularza. Wybranie opcji Tak zamyka formularz. Odrzucenie wniosku należy przetworzyć w Panelu komunikacji.

W Panelu komunikacji wniosek będzie mieć status Niepotwierdzony.

Potwierdzenie tożsamości – komunikacja z systemem centralnym

W Panelu komunikacji należy przetworzyć potwierdzenie tożsamości (wydanie hasła) lub odrzucenie wniosku