JST – Składanie wniosku o przedłużenie upoważnienia

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty

Składanie wniosku o przedłużenie upoważnienia

 

 

 

Wstęp

Każde upoważnienie wydane przez organ upoważniający posiada termin ważności upoważnienia wskazany podczas składania wniosku o dostęp do aplikacji modernizowanego SIO. Aby użytkownik mógł logować się do aplikacji modernizowanego SIO po upływie tego terminu należy złożyć wniosek o Przedłużenie ważności upoważnienia.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 o SIO istnieje możliwość przedłużenia terminu ważności istniejącego upoważnienia o dostęp do aplikacji modernizowanego SIO poprzez złożenie wniosku o przedłużenie ważności upoważnienia nie wcześniej niż na 3 miesiące i nie później niż na 1 miesiąc przed upływem terminu ważności upoważnienia.

UWAGA:

W przypadku złożenia wniosku o przedłużenie ważności upoważnienia w terminie, organ upoważniający musi zakończyć rozpatrywanie przedłużenia wniosku przed upłynięciem terminu ważności przedłużanego upoważnienia.

Jeśli termin ważności upoważnienia minie przed zakończeniem przetwarzania wniosku o przedłużenie w organie upoważniającym nie będzie można zakończyć procesu przedłużania upoważnienia.

W takim przypadku należy stworzyć nowy wniosek o dostęp do aplikacji – składanie nowego wniosku o dostęp do aplikacji opisane jest w instrukcji „Składanie wniosków o upoważnienie o dostęp do bazy danych SIO”.

Składanie wniosku o przedłużenie ważności upoważnienia

Wniosek o przedłużenie ważności upoważnienia składany jest po zalogowaniu się na konto użytkownika, którego dostęp do SIO chcemy przedłużyć.

Po zalogowaniu się do aplikacji należy wejść do modułu Wniosek, a następnie wybrać opcję Przedłużenie, która jest dostępna w sekcji Moje wnioski na Liście operacji.

Po wybraniu opcji Przedłużenie automatycznie zostanie wyświetlony formularz przedłużenia upoważnienia – formularz jest spersonalizowany zgodnie z danymi związanymi z loginem, na który użytkownik zalogował się do aplikacji.

W formularzu przedłużenia należy wprowadzić datę ważności upoważnienia, oraz w przypadku przedłużania upoważnienia wydanego na pracownika JST należy zaznaczyć opcję tak w części wniosek pracownika.

Data ważności upoważnienia jest nową datą, która określa do kiedy przedłużony wniosek o dostęp do aplikacji SIO będzie ważny.

W przypadku wniosku o przedłużenie składanego przez kierownika podmiotu termin ten nie może być dłuższy niż 5 lat lub do czasu upływu kadencji.

W przypadku składania wniosku przez pracownika JST okres ten:

  • nie może przekraczać 5 lat,
  • nie może przekraczać terminu upoważnienia wskazanego przez kierownika podmiotu.

Nieaktywne daty

Datę ważności upoważnienia najlepiej wprowadzić za pomocą kalendarza znajdującego się obok okna daty. Nieaktywne daty w kalendarzu sygnalizują próbę wskazania terminu ważności upoważnienia przekraczającą 5 lat.

Jeśli została zaznaczona opcja tak w części wniosek pracownika formularz przedłużenia ważności upoważnienia zostanie rozszerzony o dane osoby, która udzieliła upoważnienia, o pole upoważnienie do przeprowadzenia procedury weryfikacji i udzielenia upoważnień, w którym należy uzupełnić datę udzielenia upoważnienia oraz o pole upoważnienie pracownika, o którym mowa w art.72 ust. 1 ustawy o Systemie Informacji Oświatowej, w którym należy uzupełnić datę udzielenia upoważnienia.

Pracownik jednostki samorządu terytorialnego może wprowadzać dane do RSPO oraz zbioru danych o ucznia i nauczycielach

Pracownik upoważniony do wydawania upoważnień do dostępu do aplikacji modernizowanego SIO

Data uzupełniana automatycznie na podstawie daty ważności upoważnienia

Data wydania przedłużenia upoważnienia

Po wypełnieniu danych we wniosku o przedłużenie upoważnienia formularz należy zapisać za pomocą przycisku Przedłuż upoważnienie.

Po kliknięciu przycisku przedłuż upoważnienie należy potwierdzić chęć złożenia wniosku klikając przycisk tak.

W przypadku kliknięcia opcji nie użytkownik zostanie ponownie przeniesiony do formularza wniosku o przedłużenie upoważnienia. Wybranie opcji tak zapisuje formularz w lokalnej bazie danych.

Komunikacja z systemem

Zapisany formularz należy wysłać za pomocą Panelu komunikacji, aż dane znajdą się w zakładce Wysłane ze statusem „Wysłane do kolejki powiadomień (dla organu rejestrującego)”.

Wysłany formularz przedłużenia upoważnień, zgodnie z dodatkowym statusem jest kierowany do organu rejestrującego, który musi go odebrać i przedłużyć istniejące upoważnienie dostępu do aplikacji modernizowanego SIO.

Po przedłużeniu upoważnienia w organie rejestrującym, po sprawdzeniu statusu formularza w aplikacji użytkownika, który składał wniosek o przedłużenie upoważnienia wniosek przejdzie do zakładki zakończone.

Po potwierdzeniu tożsamości w organie rejestrującym i wydrukowaniu nowego hasła (login pozostaje ten sam) oraz po zalogowaniu się do aplikacji na nowe hasło należy sprawdzić status formularza przedłużenia upoważnienia.

Formularz znajdzie się w zakładce Zakończone ze statusem komunikacji Wysłany oraz dodatkowym statusem przetworzono poprawnie.