Szkoła – Dane o działalności Poradni – rejestracja

Instrukcja użytkownika aplikacji
modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH
DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: DANE ZBIORCZE

Dane o działalności Poradni – rejestracja

Dane o działalności Poradni

W przypadku zespołów, w których skład wchodzi Podania Psychologiczno-Pedagogiczna, po wybraniu Danych o działalności Poradni w Pozostałych danych zbiorczych należy określić podmiot raportujący:

Po zaznaczeniu podmiotu i kliknięciu przycisku Wybierz zostanie otwarty formularz.

W przypadku samodzielnej Porani Psychologiczno-Pedagogicznej po kliknięciu w kafel Dane o działalności Poradni użytkownik zostanie przeniesiony bezpośrednio do formularza danych.

Formularz Dane o działalności Poradni składa się z 2 części:

  • Liczba korzystających z usług poradni według form pomocy
  • Liczba orzeczeń o braku wg. rodzaju tych orzeczeń

W pierwszej części wprowadzanie danych należy rozpocząć od określenia roku szkolnego, którego dotyczą przekazywane dane. Następnie za pomocą przycisku Dodaj należy wprowadzić dane do poszczególnych kolumn tabeli rozpoczynając od kolumny Typ pomocy.

W przypadku błędnego wprowadzenia danych wiersz można usunąć poprzez kliknięcie . Chęć usunięcia danych należy potwierdzić klikając przycisk Tak.

Druga część formularza pozwoli wprowadzić informację o liczbie wydanych orzeczeń o braku potrzeby kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania lub zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Wypełnianie formularza należy rozpocząć od kliknięcia przycisku Dodaj, następnie z listy rozwijalnej należy wybrać odpowiednią pozycję, a potem wpisać Liczbę orzeczeń.

Tak jak w poprzedniej tabeli, wybrany wiersz można usunąć za pomocą przycisku , a następnie kliknięcie przycisku Tak.

Po wypełnieniu obu tabel należy zapisać formularz za pomocą przycisku Zapisz, który znajduje się w prawym dolnym rogu formularza. Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.