Szkoła – Uczeń – Dane identyfikacyjne – usunięcie

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: UCZEŃ

Dane identyfikacyjne – usunięcie

Pojedyncze usunięcie danych identyfikacyjnych ucznia

Z funkcji usunięcia danych identyfikacyjnych ucznia należy skorzystać tylko w przypadku błędnej rejestracji ucznia na liście uczniów. W przypadku, gdy uczeń zakończył naukę lub ukończył szkołę należy najpierw te informacje wprowadzić w przypisanie – oddział podstawowy lub przypisanie – oddział dodatkowy (w przypadku uczniów uczęszczających do oddziałów rewalidacyjno-wychowawczych) oraz w nauce ucznia (w przypadku uczniów, którzy nie są absolwentami).

Ucznia można usunąć indywidualnie (poprzez kartę ucznia) lub całą grupę uczniów (z listy uczniów) – należy jedynie pamiętać, że nie będzie można usunąć ucznia, który ma wprowadzone jakiekolwiek dane dziedzinowe (poza adresem zamieszkania oraz danymi dziecka – dane wprowadzane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne).

W przypadku chęci usunięcia pojedynczego ucznia należy wejść do zakładki dane identyfikacyjne i kliknąć usuń (znak ).

Następnie należy potwierdzić chęć usunięcia ucznia klikając przycisk usuń.

W przypadku błędu należy najpierw poprawić wymienione błędy przed ponowną próbą usunięcia danych identyfikacyjnych.

Grupowe usunięcie danych identyfikacyjnych uczniów

Z funkcji usunięcia danych identyfikacyjnych ucznia należy skorzystać tylko w przypadku błędnej rejestracji ucznia na liście uczniów. W przypadku, gdy uczeń zakończył naukę lub ukończył szkołę należy najpierw te informacje wprowadzić w przypisanie – oddział podstawowy lub przypisanie – oddział dodatkowy (w przypadku uczniów uczęszczających do oddziałów rewalidacyjno-wychowawczych) oraz w nauce ucznia (w przypadku uczniów, którzy nie są absolwentami).

Ucznia można usunąć indywidualnie (poprzez kartę ucznia) lub całą grupę uczniów (z listy uczniów) – należy jedynie pamiętać, że nie będzie można usunąć ucznia, który ma wprowadzone jakiekolwiek dane dziedzinowe (poza adresem zamieszkania oraz danymi dziecka – dane wprowadzane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne).

W przypadku usuwania danych identyfikacyjnych grupowo na liście uczniów należy zaznaczyć grupę uczniów, a następnie kliknąć usuń (znak ) w górnym pasku aplikacji.

Jeśli na liście znajdzie się uczeń, który nie powinien być usunięty można go usunąć z listy osób do usunięcia za pomocą znaku x obok imienia i nazwiska. Można również zamknąć całą listę osób i odznaczyć lub zaznaczyć dodatkowe osoby na liście uczniów.

Po potwierdzeniu poprawności danych na liście należy kliknąć usuń aby rozpocząć proces usuwania uczniów z listy uczniów w szkole.

Poprawnie usunięte dane identyfikacyjne zostaną oznaczone zielonym kolorem. W przypadku błędów, które pojawiły się podczas usunięcia jakiegoś ucznia jego imię i nazwisko zostanie zaznaczone na czerwono. Po najechaniu myszką na daną osobę w dymku wyświetli się informacja o statusie usunięcia danych.

W przypadku, gdy uda się pomyślnie usunąć wszystkich uczniów z listy, lista ta zniknie, a na liście uczniów pojawi się komunikat, że „Wybrani uczniowie zostali usunięci”.

Lista błędów, które mogą pojawić się podczas próby usunięcia ucznia

 1. Nie można usunąć ucznia z podmiotu. Uczeń posiada zarejestrowaną naukę ucznia – błąd oznacza, że w danych dziedzinowych nauka ucznia/obowiązek zostały wprowadzone dane. Należy usunąć wszystkie okresy nauki wprowadzone w tych danych przed możliwością poprawnego usunięcia ucznia ze szkoły/placówki.
 2. Nie można usunąć ucznia z podmiotu. Uczeń posiada zarejestrowany obowiązek szkolny – błąd oznacza, że w danych dziedzinowych nauka ucznia/obowiązek został wprowadzony obowiązek szkolny. Należy najpierw usunąć obowiązek szkolny przed możliwością poprawnego usunięcia ucznia ze szkoły. Błąd ten będzie występować w szkołach obwodowych, które przekazują informacje dotyczące realizowania obowiązku szkolnego.
 3. Nie można usunąć ucznia z podmiotu. Uczeń posiada zarejestrowany obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego – błąd oznacza, że w danych dziedzinowych nauka ucznia/obowiązek został wprowadzony obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Należy najpierw usunąć obowiązek przed możliwością poprawnego usunięcia ucznia ze szkoły. Błąd ten będzie występować w szkołach obwodowych, które przekazują informacje dotyczące realizowania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
 4. Nie można usunąć ucznia z podmiotu. Uczeń posiada zarejestrowany pobyt ucznia – błąd oznacza, że w danych dziedzinowych pobyt zostały wprowadzone dane. Należy najpierw usunąć wszystkie wprowadzone pobyty przed poprawnym usunięciem ucznia z placówki. Błąd ten będzie występować tylko w placówkach, które przekazują informacje o pobycie ucznia.
 5. Nie można usunąć ucznia z podmiotu. Uczeń posiada zarejestrowany obowiązek nauki – błąd oznacza, że w danych dziedzinowych obowiązek nauki zostały wprowadzone dane. Należy najpierw usunąć wszystkie obowiązki nauki przed poprawnym usunięciem ucznia. Błąd ten będzie występować w jednostkach, które przekazują informacje dotyczące realizacji obowiązku nauki przez uczniów.
 6. Nie można usunąć ucznia z podmiotu. Uczeń jest przypisany do oddziału podstawowego – błąd oznacza, że w uczeń został przypisany do oddziału podstawowego zarejestrowanego w szkole/placówce. Należy najpierw usunąć dane z tego formularza przed poprawnym przetworzeniem usunięcia ucznia ze szkoły/placówki.
 7. Nie można usunąć ucznia z podmiotu. Uczeń jest przypisany do oddziału dodatkowego– błąd oznacza, że w uczeń został przypisany do oddziału dodatkowego zarejestrowanego w szkole/placówce. Należy najpierw usunąć dane z tego formularza przed poprawnym przetworzeniem usunięcia ucznia ze szkoły/placówki.
 8. Nie można usunąć ucznia z podmiotu. Uczeń posiada zarejestrowane pozostałe dane dziedzinowe – błąd oznacza, że w danych dziedzinowych pozostałe dane dziedzinowe zostały wprowadzone informacje. Należy najpierw usunąć dane z tego formularza przed poprawnym przetworzeniem usunięcia ucznia ze szkoły/placówki.
 9. Nie można usunąć ucznia z podmiotu. Uczeń posiada zarejestrowane pozostałe dane dziedzinowe wychowanka – błąd oznacza, że w danych dziedzinowych pozostałe dane dziedzinowe wychowanka zostały wprowadzone informacje. Należy najpierw usunąć dane z tego formularza przed poprawnym przetworzeniem usunięcia ucznia ze szkoły/placówki. Błąd ten będzie występować tylko w placówkach, które posiadają oddziały „0” i poniżej „0”.
 10. Nie można usunąć ucznia z podmiotu. Uczeń posiada zarejestrowaną pomoc materialną – błąd oznacza, że w danych dziedzinowych pomoc materialna zostały wprowadzone informacje. Należy najpierw usunąć dane z tego formularza przed poprawnym przetworzeniem usunięcia ucznia ze szkoły/placówki.
 11. Nie można usunąć ucznia z podmiotu. Uczeń posiada zarejestrowane zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej – błąd oznacza, że w danych dziedzinowych pomoc psychologiczno-pedagogiczna zostały wprowadzone informacje. Należy najpierw usunąć dane z tego formularza przed poprawnym przetworzeniem usunięcia ucznia ze szkoły/placówki.
 12. Nie można usunąć ucznia z podmiotu. Uczeń posiada zarejestrowane wypadki ucznia – błąd oznacza, że w danych dziedzinowych wypadki zostały wprowadzone informacje. Należy najpierw usunąć dane z tego formularza przed poprawnym przetworzeniem usunięcia ucznia ze szkoły/placówki.
 13. Nie można usunąć ucznia z podmiotu. Uczeń posiada zarejestrowane zajęcia dodatkowe – błąd oznacza, że w danych dziedzinowych zajęcia dodatkowe zostały wprowadzone informacje. Należy najpierw usunąć dane z tego formularza przed poprawnym przetworzeniem usunięcia ucznia ze szkoły/placówki.
 14. Nie można usunąć ucznia z podmiotu. Uczeń posiada zarejestrowane dane dotyczące dowożenia – błąd oznacza, że w danych dziedzinowych dowożenie zostały wprowadzone informacje. Należy najpierw usunąć dane z tego formularza przed poprawnym przetworzeniem usunięcia ucznia ze szkoły/placówki.
 15. Nie można usunąć ucznia z podmiotu. Uczeń posiada zarejestrowane orzeczenia/opinie – błąd oznacza, że w danych dziedzinowych orzeczenia/opinie zostały wprowadzone informacje. Należy najpierw usunąć dane z tego formularza przed poprawnym przetworzeniem usunięcia ucznia ze szkoły/placówki.
 16. Nie można usunąć ucznia z podmiotu. Uczeń posiada zarejestrowany egzamin czeladniczy/mistrzowski – błąd oznacza, że w danych dziedzinowych egzamin czeladniczy/mistrzowski zostały wprowadzone informacje. Należy najpierw usunąć dane z tego formularza przed poprawnym przetworzeniem usunięcia ucznia z placówki. Błąd ten występuje w Izbach Rzemieślniczych.
 17. Nie można usunąć ucznia z podmiotu. Uczeń posiada zarejestrowane dane dotyczące wydawania orzeczeń/opinii – błąd oznacza, że w danych dziedzinowych wydawanie orzeczeń/opinii zostały wprowadzone informacje. Należy najpierw usunąć dane z tego formularza przed poprawnym przetworzeniem usunięcia ucznia z placówki. Błąd ten będzie występować w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych oraz Poradniach Specjalistycznych.
 18. Nie można usunąć ucznia z podmiotu. Uczeń posiada zarejestrowane diagnozy – błąd oznacza, że w danych dziedzinowych diagnozy zostały wprowadzone informacje. Należy najpierw usunąć dane z tego formularza przed poprawnym przetworzeniem usunięcia ucznia z placówki. Błąd ten będzie występować w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych oraz Poradniach Specjalistycznych.
 19. Nie można usunąć ucznia z podmiotu. Uczeń posiada zarejestrowane inne opinie – błąd oznacza, że w danych dziedzinowych inne opinie zostały wprowadzone informacje. Należy najpierw usunąć dane z tego formularza przed poprawnym przetworzeniem usunięcia ucznia z placówki. Błąd ten będzie występować w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych oraz Poradniach Specjalistycznych.
 20. Obiekt nie istnieje – błąd oznacza, że podjęta została próba usunięcia danych identyfikacyjnych ucznia, który już został usunięty z danej szkoły/placówki. Błąd ten najczęściej będzie występować podczas grupowego usuwania danych – należy zamknąć listę uczniów do usunięcia.