Szkoła – Uczeń – Dane identyfikacyjne – modyfikacja

 

Moduł: UCZEŃ

Dane identyfikacyjne – modyfikacja

 

 

Modyfikacja danych identyfikacyjnych ucznia

Dane identyfikacyjne ucznia należy zmodyfikować w przypadku:

  • Zmiany imienia lub nazwiska ucznia
  • W celu zmiany rejestracji tymczasowej na poprawną rejestrację danych identyfikacyjnych
  • W momencie otrzymania przez ucznia numeru PESEL (w przypadku uczniów zarejestrowanych bez numeru PESEL).

UWAGA: W przypadku zmiany numeru PESEL przez ucznia, taką osobę należy zarejestrować ponownie (dodanie nowego ucznia).

Modyfikacja ucznia zarejestrowanego tymczasowo

Na liście uczniów uczeń zarejestrowany tymczasowo będzie oznaczony etykietą . Jak zarejestrować ucznia tymczasowo opisane jest w instrukcji rejestracji danych identyfikacyjnych ucznia.

W momencie ustalenia poprawnych danych identyfikacyjnych należy je zmodyfikować.

Aby poprawić wprowadzone dane należy kliknąć ucznia na liście uczniów.

Kliknięcie wiersza spowoduje przejście do karty ucznia, w której można zarówno poprawić dane identyfikacyjne jak i rozpocząć proces wprowadzania danych dziedzinowych ucznia.

Aby poprawić dane identyfikacyjne należy kliknąć edytuj (znak ) w zakładce danych identyfikacyjnych.

W formularzu, który się wyświetli należy wprowadzić poprawne dane.

Po poprawieniu danych formularz należy zapisać za pomocą przycisku modyfikuj. Jeśli dane będą poprawnie wprowadzone pojawi się komunikat informujący o zweryfikowaniu danych.

W karcie ucznia w zakładce danych identyfikacyjnych będzie można zobaczyć szczegóły wprowadzonych danych identyfikacyjnych.

Modyfikacja ucznia zarejestrowanego bez numeru PESEL

Na liście uczniów należy kliknąć na ucznia nieposiadającego numer PESEL.

Kliknięcie wiersza spowoduje przejście do karty ucznia, w której można zarówno poprawić dane identyfikacyjne jak i rozpocząć proces wprowadzania danych dziedzinowych ucznia.

Szczegóły danych identyfikacyjnych, jeśli uczeń jest zarejestrowany bez numeru PESEL

Kliknięcie przycisku edytuj (znak ) który znajduje się w prawym górnym rogu okna danych identyfikacyjnych otworzy formularz, w którym można zmienić wprowadzone dane – zarówno takie informacje jak datę urodzenia, kraj pochodzenia, czy imiona, jak również zmienić sposób rejestracji ucznia z rejestracji bez numeru PESEL na rejestrację z numerem PESEL.

Aby zmodyfikować wprowadzone dane takie jak imię, nazwisko, drugie i kolejne imiona, datę urodzenia, płeć lub kraj pochodzenia wystarczy bezpośrednio w otwartym formularzu wprowadzić nowe dane.

W przypadku chęci zmiany danych ucznia z osoby bez numeru PESEL na osobę posiadającą numer PESEL w pierwszej kolejności należy zaznaczyć opcję Rejestracja z numerem PESEL, a następnie wprowadzić numer PESEL.

Zmienione dane należy zapisać klikając przycisk modyfikuj.

Poprawnie zatwierdzona modyfikacja potwierdzona jest komunikatem „Operacja zakończona pomyślnie”, na odświeżonej karcie ucznia wyświetlone zostaną wprowadzone dane.