JST – Rozpatrywanie wniosków o upoważnienie

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla jednostek samorządu terytorialnego

Rozpatrywanie wniosków o upoważnienie do dostępu do bazy danych SIO

 

 

 

Widok modułu Wniosek

Widok modułu Wniosek jest podzielony na dwa obszary. Po lewej stronie znajduje się panel z listą operacji dostępnych w ramach widoku oraz podgląd komunikatów systemowych. Prawą, zdecydowanie obszerniejszą część, zajmują tabele, formularze i zestawienia wyświetlane w zależności od wybranej opcji z panelu Lista operacji.

Lista operacji/widoków danego modułu

Szczegółowy widok wybranej opcji

Lista operacji w lewym panelu zawiera następujące sekcje:

Sekcja zawiera opcje i widoki dostępne dla organów upoważniających. Widoki wyświetlają pobrane z systemu centralnego wnioski o: nadanie, przedłużenie i cofnięcie upoważnienia.

Sekcja zawiera wnioski zaakceptowane lub odrzucone przez jednostkę wydającą upoważnienie.

Widoki zawarte w tej sekcji dotyczą wniosków zalogowanej osoby.

Sekcja zawiera panel komunikacji z systemem centralnym, niezbędny do synchronizacji danych z bazą danych SIO.

Szczegółowy widok składa się z kolumn:

 • Numer
 • Do rozpatrzenia
 • Nazwisko i imię
 • Status
 • Typ wniosku
 • Jednostka
 • Data złożenia
 • Data wygaśnięcia
 • Stanowisko
 • Aktywność konta

W kolumnie status można odczytać aktualny status wniosku o nadanie, cofnięcie lub przedłużenie upoważnienia.

 • Status pobrany, czeka na przyjęcie do rozpatrzenia oznacza, że dany wniosek został pobrany. Aby zaakceptować lub odrzucić wniosek należy zaznaczyć go w kolumnie „do rozpatrzenia” i kliknąć przycisk „oznacz jako rozpatrywany”, a następnie przesłać tą informację w panelu komunikacji.
 • Status przyjęty do rozpatrzenia oznacza, że można rozpocząć rozpatrywanie wniosku – akceptację lub odrzucenie.
 • Status Zaakceptowany formalnie oznacza, że wniosek został zaakceptowany formalnie. W przypadku zaakceptowania wniosku o cofnięcie upoważnienia i przetworzenia tego formularza w panelu komunikacji, osobie, której cofano upoważnienie, zostanie zablokowany dostęp do SIO.
 • Status Odrzucony oznacza, że wniosek nie został zaakceptowany – w przypadku wniosków o dostęp do SIO oznacza to, że osoba ubiegająca się o upoważnienie musi złożyć nowy wniosek o dostęp do SIO.
 • Status Tożsamość potwierdzona oznacza, że wniosek o dostęp do SIO lub wniosek o przedłużenie ważności upoważnienia zostały zaakceptowane. Po przetworzeniu formularza o tym statusie dostęp do SIO zostanie aktywowany lub okres ważności upoważnienia zostanie przedłużony.
 • Status Tożsamość niepotwierdzona oznacza, że wniosek o przedłużenie już istniejącego upoważnienia lub wydanie nowego został odrzucony. Osoba ubiegająca się o dostęp musi złożyć nowy wniosek o upoważnienie.

W kolumnie Typy wniosku mogą występować następujące typy formularzy: Nadanie upoważnienie, Cofnięcie upoważnienia, Przedłużenie upoważnienia.

W kolumnie Jednostka znajduje się informacja, do której szkoły/placówki oświatowej lub jednostki pozarejestrowej został złożony wniosek o nadanie/cofnięcie/przedłużenie upoważnienia.

W kolumnie Data złożenia znajduje się informacja kiedy został złożony wniosek.

W kolumnie Data wygaśnięcia znajduje się data, która została podana we wniosku o nadanie upoważnienia. W przypadku wcześniejszego cofnięcia dostępu użytkownika do aplikacji data ta nie zostanie zmieniona na datę cofnięcia upoważnienia.

W kolumnie Stanowisko podane jest stanowisko osoby, która ubiega się o nadanie upoważnienia.

W kolumnie Aktywność konta znajduje się informacja, czy konto danego użytkownika jest na ten moment aktywne. Aktywne konta oznaczone są znakiem , natomiast znak oznacza konta nieaktywne.

Rozpatrywanie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO

System SIO działa w sposób asynchroniczny, dlatego proces wymiany danych pomiędzy lokalną bazą danych SIO i bazą danych SIO podczas rozpatrywania wniosku nie jest ciągły. Połączenie jest realizowane jedynie przy wykonywaniu niektórych czynności użytkownika. W trakcie połączenia wymagany jest dostęp do Internetu. Powyższy schemat ilustruje etapy składające się na proces rozpatrywania wniosku. Ikony kopert zostały umieszczone w  miejscach, w których system wysyła wiadomość e-mail do wnioskodawcy.

Prawidłowa komunikacja lokalnej bazy danych SIO z bazą danych SIO ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania systemu. Podczas procesu rozpatrywania wniosków użytkownik korzysta z panelu komunikacji, co wiąże się z dwiema czynnościami, które musi wykonać:

 1. wysyłanie danych do systemu centralnego,
 2. sprawdzanie statusu wysłanych danych.

Powyższe czynności są wykonywane oddzielnie, ze względów bezpieczeństwa integralności danych. Po wysłaniu danych do bazy danych SIO należy ponownie połączyć się z serwerem w celu sprawdzenia statusu doręczenia danych. Po poprawnej weryfikacji doręczenia danych mamy pewność, że informacje prawidłowo trafiły do bazy danych SIO.

Pobierz wniosek do rozpatrzenia

Po zalogowaniu do systemu SIO należy przejść do modułu Wniosek klikając w odpowiedni przycisk w górnym menu. Z panelu znajdującego się po lewej stronie ekranu można wybrać pozycję widoku Nadanie lub Wszystkie wnioski.

Po kliknięciu w przycisk aplikacja łączy się z bazą danych SIO i pobiera z niej tylko jeden wniosek oczekujący na rozpatrzenie. Jeśli w systemie centralnym jest więcej wniosków, każdorazowo, podczas wykonywania powyższej akcji, jest pobierany najwcześniej złożony wniosek – tak więc wnioski pobierane są pojedynczo.

Mechanizm ten wymusza, by wnioski były pobierane przez organ upoważniający w kolejności ich zgłoszeń. Istnieje możliwość pobrania wielu wniosków, zanim rozpocznie się ich rozpatrywanie.

Po pomyślnym pobraniu wniosku użytkownik otrzymuje stosowny komunikat. Podobna sytuacja ma miejsce, gdy w bazie danych SIO nie ma już wniosków do rozpatrzenia system informuje o tym fakcie, wyświetlając komunikat.

Przykłady komunikatów informacyjnych w fazie pobierania wniosku do rozpatrzenia

Wniosek, który na tym etapie został pobrany do lokalnej bazy danych SIO, otrzymuje status „Pobrany, czeka na przyjęcie do rozpatrzenia”.

Oznaczenie wniosku jako rozpatrywany

Kolejnym krokiem jest oznaczenie wniosków, jako rozpatrywane. Czynność ta ma charakter formalnej zmiany statusu i jest informacją dla systemu, że użytkownik otrzymał wnioski i rozpoczyna proces ich rozpatrywania.

Tabela w bieżącym widoku posiada z lewej strony dodatkową kolumnę zawierającą pole wyboru w każdym wierszu.

W celu oznaczenia wniosków, jako rozpatrywane należy:

 1. wybrać wnioski poprzez zaznaczenie kontrolki w tabeli przy każdym z nich, lub zaznaczyć wszystkie wnioski wybierając kontrolkę w nagłówku kolumny,
 2. kliknąć przycisk umiejscowiony po prawej stronie pod tabelą.

 

Po wykonaniu powyższej czynności wnioski zostają oznaczone w lokalnej bazie danych SIO jako rozpatrywane, a ich status zmienia się na „Przyjęty do rozpatrzenia”. W tym momencie system wyświetla okno z komunikatem, w którym informuje o pomyślnej aktualizacji statusów wybranych wniosków.

Ponieważ naniesione zmiany nie są widoczne przez system centralny, aby kontynuować proces rozpatrywania wniosków, informacje o nowych statusach należy przesłać do bazy danych SIO. W tym celu należy przejść do panelu komunikacji, klikając odpowiedni przycisk w menu po lewej stronie lub dodatkowy przycisk w oknie komunikatu o aktualizacji statusów.


Komunikat o pomyślnej aktualizacji statusów

Dodatkowy przycisk przenoszący do widoku Panel komunikacji jest umiejscowiony w oknie komunikatu po oznaczeniu wniosków jako rozpatrywane.

Wysłanie informacji o przyjęciu do rozpatrywania

W celu wysłania informacji o aktualizacji wybranych statusów do bazy danych SIO należy w panelu komunikacji wejść na zakładkę Do wysłania i wykonać poniższe czynności:

 1. wybrać wnioski, których aktualizacje statusów są przeznaczone do wysłania i zaznaczyć kontrolkę w tabeli przy każdym z nich, lub zaznaczyć wszystkie wnioski wybierając kontrolkę w nagłówku kolumny w górnym prawym rogu,
 2. kliknąć przycisk umiejscowiony po prawej stronie pod tabelą.

Wykonanie tych czynności powoduje przeniesienie wybranych wniosków do zakładki Wysłane.

W momencie, gdy system centralny otrzyma od organu upoważniającego informacje o przyjęciu wniosku do rozpatrzenia, na adres e-mail podany we wniosku zostaje automatycznie wysłana wiadomość potwierdzająca ten fakt.

Treść informacji e-mail:

 

1. Podmiot właściwy do przeprowadzenia procedury weryfikacji dostępu do bazy danych SIO rozpoczął rozpatrywanie Twojego wniosku o udzielenie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO. Wniosek zostanie rozpatrzony w terminie 5 dni roboczych od wysłania niniejszej informacji.

(podstawa prawna: § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie procedury weryfikacji dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej – Dz. U. z 2012 r., poz. 466).

2. W przypadku stwierdzenia poprawności danych zawartych we wniosku zostaniesz niezwłocznie o tym poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

(podstawa prawna: § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie procedury weryfikacji dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej – Dz. U. z 2012 r., poz. 466).

3. W przypadku stwierdzenia, że dane zawarte w wniosku są niepoprawne zostaniesz niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej o nienadaniu wnioskowi biegu

(podstawa prawna: § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie procedury weryfikacji dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej – Dz. U. z 2012 r., poz. 466).

4. W przypadku nienadania wnioskowi biegu można ponownie złożyć wniosek

(podstawa prawna: § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie procedury weryfikacji dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej – Dz. U. z 2012 r., poz. 466).

Sprawdzenie statusu

Kolejną czynnością jest sprawdzenie statusu doręczenia danych do systemu centralnego. Będąc w panelu komunikacji należy wejść w zakładkę Wysłane. Podobnie jak miało to  miejsce w poprzednim etapie, użytkownik zaznacza wnioski, których status chce sprawdzić, po czym klika przycisk . Poprawne sprawdzenie statusu skutkuje przeniesieniem wybranych uprzednio wniosków do zakładki Zakończone.

Akceptacja / Odrzucenie wniosku

Kolejnym etapem procesu rozpatrywania wniosku jest jego akceptacja lub odrzucenie przez organ upoważniający. Należy powrócić do widoku Nadanie klikając odpowiednią nazwę w sekcji ROZPATRYWANIE znajdującej się w menu po lewej stronie.

 

Użytkownik wybiera z listy właściwy wniosek i klika przycisk , co powoduje wyświetlenie okna z podglądem szczegółowych danych wniosku.

Jeśli komplet danych nie mieści się w oknie podglądu, należy użyć suwaka znajdującego się z prawej strony okna, aby przewinąć prezentowaną treść wniosku.

Podgląd szczegółowych danych zawiera wyczerpujący zestaw informacji przekazany przez wnioskodawcę podczas wypełniania wniosku. Obowiązkiem organu upoważniającego jest sprawdzenie poprawności danych zawartych we wniosku o udzielenie upoważnienia i podjęcie decyzji dotyczącej akceptacji lub nie nadania wnioskowi biegu, (czyli odrzuceniu wniosku).

W polu Komentarz można wpisać szczegóły dotyczące spotkania (wyznaczona godzina spotkania, pokój lub osoba kontaktowa, numer telefonu, adres e-mail i inne pomocnicze informacje) lub podać powód odrzucenia wniosku. Dane wprowadzone w oknie Komentarz zostaną w kolejnym etapie procesu wysłane na adres e-mail osoby ubiegającej się o upoważnienie.

W przypadku akceptacji wniosku należy kliknąć przycisk który znajduje się w dolnej części podglądu szczegółów wniosku.

Jeśli wnioskowi nie nadaje się biegu w polu Komentarz można podać krótkie wyjaśnienie decyzji odmownej. Aby odrzucić wniosek należy kliknąć przycisk znajdujący się u dołu ekranu.

Zarówno podczas akceptacji jak i odrzucania wniosku pojawia się okno, w którym należy potwierdzić swój wybór.

Następne okno informuje nas o pomyślnym zapisaniu zmian do lokalnej bazy danych SIO. W  tym momencie wnioski otrzymują odpowiednie statusy: Zaakceptowany lub Odrzucony.

W kolejnym kroku należy korzystając z Panelu komunikacji wysłać informacje o akceptacji lub odrzuceniu wniosku do systemu centralnego. Aby przejść do Panelu komunikacji klikamy przycisk w oknie potwierdzenia lub w odpowiednią pozycję w Liście operacji znajdującej się po lewej stronie ekranu.

Wysłanie informacji o akceptacji/odrzuceniu wniosku

W celu wysłania informacji o akceptacji lub odrzuceniu wniosku do bazy danych SIO należy w Panelu komunikacji wejść na zakładkę Do wysłania i wykonać poniższe czynności:

 1. wybrać wnioski, których aktualizacje statusów są przeznaczone do wysłania i zaznaczyć kontrolkę w tabeli przy każdym z nich, lub zaznaczyć wszystkie wnioski wybierając kontrolkę w nagłówku kolumny w prawym górnym rogu
 2. kliknąć przycisk umiejscowiony po prawej stronie pod tabelą.

Wykonanie tych czynności powoduje przeniesienie wybranych wniosków do zakładki Wysłane.

W momencie, gdy system centralny otrzyma od organu upoważniającego informacje o akceptacji lub odrzuceniu wniosku, na adres e-mail podany we wniosku zostaje automatycznie wysłana trzecia i ostatnia wiadomość zawierająca poniższe dane.

Wiadomość o akceptacji wniosku:Wiadomość o nienadaniu biegu wnioskowi:

1. Podmiot właściwy do przeprowadzenia procedury weryfikacji dostępu do bazy danych SIO informuje, że stwierdził poprawność danych zawartych w Twoim wniosku o udzielenie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO. Uprzejmie prosimy o stawienie się osobiście w celu potwierdzenia tożsamości w siedzibie ww. podmiotu w terminie 5 dni od otrzymania niniejszej informacji. Dodatkowe informacje:

Prośba o kontakt zwrotny pod numer 123123123 w celu umówienia się na potwierdzenie tożsamości

(podstawa prawna: § 7 ust. 1 – 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie procedury weryfikacji dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej – Dz. U. z 2012 r., poz. 466).

2. W celu potwierdzenia tożsamości należy zabrać ze sobą:

1) dokument tożsamości (dowód osobisty albo paszport, a w przypadku cudzoziemca – karta pobytu)

2) jeżeli wniosek dotyczy osoby upoważnionej do przeprowadzania procedury weryfikacji oraz udzielania upoważnień do dostępu do bazy danych SIO (osoby reprezentującej organ upoważniający, o której mowa w art. 68a ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej – Dz. U. z 2015, poz. 45, z późn. zm.) – ponadto upoważnienie udzielone tej osobie przez organ upoważniający

3) jeżeli wniosek dotyczy upoważnionego pracownika podmiotu (upoważnionego pracownika, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ) – ponadto upoważnienie udzielone pracownikowi przez kierownika.

3. Twojemu wnioskowi nie nadaje się biegu, jeżeli nie zgłosisz się w wyznaczonym terminie albo nie przedłużysz tego terminu.

4. Zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie procedury weryfikacji dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej, na uzasadniony wniosek osoby, której ma być udzielone upoważnienie, organ upoważniający przedłuża termin zgłoszenia się w celu potwierdzenia tożsamości. Wniosek należy złożyć nie później niż 2 dni przed upływem terminu zgłoszenia się w celu potwierdzenia tożsamości.

5. Osoba, której wnioskowi nie nadano biegu, może ponownie złożyć wniosek o udzielenie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO.

1. Podmiot właściwy do przeprowadzenia procedury weryfikacji dostępu do bazy danych SIO informuje o stwierdzeniu niepoprawności danych zawartych w Twoim wniosku o udzielnie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO. Dodatkowe informacje:
Wniosek odrzucony z powodu wprowadzenia nieprawidłowych danych

Twojemu wnioskowi nie nadaje się biegu.

(podstawa prawna § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie procedury weryfikacji dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej – Dz. U. z 2012 r., poz. 466).

2. Osoba, której wnioskowi nie nadano biegu może ponownie złożyć wniosek o udzielenie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO (podstawa prawna: § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie procedury weryfikacji dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej – Dz. U. z 2012 r., poz. 466). Sprawdź uważnie wszystkie dane przed wysłaniem nowego wniosku.

Sprawdzenie statusu

Kolejną czynnością jest sprawdzenie statusu doręczenia danych do systemu centralnego. Będąc w Panelu komunikacji należy wejść w zakładkę Wysłane. Podobnie jak miało to  miejsce w poprzednim etapie, użytkownik zaznacza wnioski, których status chce sprawdzić, po czym klika w przycisk . Poprawne sprawdzenie statusu skutkuje przeniesieniem wybranych uprzednio wniosków do zakładki Zakończone.

W tym momencie status wniosku zmienia się na Zaakceptowany formalnie.

Potwierdzenie tożsamości

Po akceptacji wniosku o upoważnienie do dostępu do bazy danych SIO wnioskodawca ma  obowiązek stawienia się w siedzibie podmiotu upoważniającego celem potwierdzenia swojej tożsamości. Przedstawia organowi upoważniającemu dokument tożsamości ze  zdjęciem oraz jeśli składał wniosek jako pracownik, przedkłada pisemne upoważnienie od kierownika swojej jednostki (wzory upoważnień są dostępne na stronie www.sio.men.gov.pl).

W celu weryfikacji tożsamości wnioskodawcy należy ponownie wrócić do widoku Nadanie i odszukać przedmiotowy wniosek. Następnie klikając w przycisk użytkownik wchodzi w okno podglądu szczegółowych danych wniosku.

Jeśli tożsamość została potwierdzona przez użytkownika i dane wnioskodawcy są poprawne, należy kliknąć przycisk .

Wciśnięcie przycisku wywołuje akcję drukowania informacji dostępowych dla wnioskodawcy (nowego identyfikatora użytkownika SIO oraz hasła dostępu). Należy się upewnić, że z poziomu komputera osoby obsługującej system SIO jest dostępna działająca drukarka.

W tym miejscu wyświetla się okno właściwości drukowania zgodne z systemem operacyjnym i oprogramowaniem drukarki zainstalowanym na komputerze. Klikając przycisk OK potwierdzamy chęć drukowania.

Istnieje możliwość zmiany domyślnej drukarki poprzez wybranie z listy innego urządzenia.

Kolejne okno wyświetla się tuż po kliknięciu przycisku OK. Należy w nim potwierdzić fakt utworzenia i poprawnego wydrukowania loginu i hasła. Jeśli całość przebiegła pomyślnie, należy kliknąć przycisk .

W przeciwnym razie należy użyć przycisku i powtórzyć etap potwierdzania tożsamości.

UWAGA: Po użyciu przycisku Tak, wydrukowałem dane nie ma ponownej możliwości wydruku loginu i hasła. Przycisk ten należy kliknąć dopiero po zweryfikowaniu, że udało się wydrukować login i hasło.

Przykład wiadomości wysłanej do druku:

Data wygenerowania loginu i hasła ma duże znaczenie i jest umieszczana na wydruku. W sytuacji, w której dane dostępowe zostaną wygenerowane powtórnie, dotychczas obowiązujący login i hasło stają się nieważne. Jeśli nie wiadomo, który identyfikator obowiązuje, należy porównać dokładną datę i godzinę umieszczoną na wydrukach – ważne są dane wygenerowane jako ostatnie, z najbardziej aktualną datą.

Po potwierdzeniu wydrukowania loginu i hasła aplikacja wyświetla również komunikat przypominający, że konto osoby, której potwierdzono tożsamość nie będzie aktywne do momentu przesłania danych do systemu centralnego.

Wydruk upoważnienia

Oprócz identyfikatora SIO i hasła wnioskodawca otrzymuje dokument upoważnienia. W celu wydrukowania niniejszego dokumentu należy w oknie podglądu szczegółowych danych wniosku kliknąć przycisk i postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie. W tym miejscu ponownie wyświetli się domyślne okno drukowania. Po potwierdzeniu chęci drukowania na drukarkę zostaje wysłany dokument upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO dla wnioskodawcy. Dokument drukowany jest w dwóch egzemplarzach.

Przykład dokumentu upoważnienia wysłanego do druku

Jeśli tożsamość wnioskodawcy nie została potwierdzona, użytkownik używa przycisku . W tej sytuacji system poprosi o potwierdzenie dokonanego wyboru.

Należy dokładnie czytać wszystkie pola wniosku i wykluczyć możliwości wprowadzenia do systemu błędnych danych.

Etapami kończącymi proces weryfikacji wniosku są: wysłanie informacji o potwierdzeniu tożsamości lub odrzuceniu wniosku do bazy danych SIO oraz sprawdzenie statusu doręczenia tych informacji.

Wysłanie informacji o potwierdzeniu tożsamości / odrzuceniu wniosku

W celu wysłania informacji do bazy danych SIO o potwierdzeniu tożsamości wnioskującego lub odrzuceniu wniosku, należy w Panelu komunikacji wejść na zakładkę Do wysłania i wykonać poniższe czynności:

 1. wybrać wnioski, których aktualizacje statusów są przeznaczone do wysłania i zaznaczyć kontrolkę w tabeli przy każdym z nich, lub zaznaczyć wszystkie wnioski wybierając kontrolkę w nagłówku kolumny w górnym prawym rogu,
 2. kliknąć przycisk umiejscowiony po prawej stronie pod tabelą.

Wykonanie tych czynności powoduje przeniesienie wybranych wniosków do zakładki Wysłane.

Sprawdzenie statusu

Kolejną czynnością jest sprawdzenie statusu doręczenia danych do systemu centralnego. Będąc w panelu komunikacji należy wejść w zakładkę Wysłane. Podobnie jak miało to miejsce w poprzednim etapie, użytkownik zaznacza wnioski, których status chce sprawdzić po czym klika w przycisk . Poprawne sprawdzenie statusu skutkuje przeniesieniem wybranych uprzednio wniosków do zakładki Zakończone.

Wydruki

We Wszystkich widokach w sekcji ROZPATRYWANIE, w każdej chwili można skorzystać z menu rozwijanego . Po najechaniu i kliknięciu w strzałkę znajdującą się w prawej części przycisku ukazuje się lista dokumentów możliwych do wydrukowania.

Z poziomu menu można wydrukować listę wszystkich wniosków w aktualnie wyświetlanym widoku, lub szczegóły zaznaczonego w tabeli wniosku.